Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 27 november 2008

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, betreffende de toekenning van een functiecomplement voor sommige werknemers, diensthoofden in functie

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2008013426
pub.
27/11/2008
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1 OKTOBER 2008. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, betreffende de toekenning van een functiecomplement voor sommige werknemers, diensthoofden in functie (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, betreffende de toekenning van een functiecomplement voor sommige werknemers, diensthoofden in functie.

Art. 2.De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 1 oktober 2008.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, Mevr. J. MILQUET _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2006 Toekenning van een functiecomplement voor sommige werknemers, diensthoofden in functie (Overeenkomst geregistreerd op 23 juli 2007 onder het nummer 83936/CO/305)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op werkgevers en de werknemers van : - de inrichtingen die aan de wet op de ziekenhuizen onderworpen zijn; - de rusthuizen voor bejaarden, de rust- en verzorgingstehuizen en de dagverzorgingscentra; - de thuisverpleging; - de geïntegreerde diensten voor thuisverzorging.

Onder « werknemers » wordt verstaan : het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendepersoneel.

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst geeft uitvoering aan alinea 5 van het punt 12 van het akkoord betreffende de federale gezondheidssectoren voor de privésector van 26 april 2005 waarin wordt voorzien dat het in deze overeenkomst bepaalde functiecomplement zal toegekend worden na de inwerkingtreding van de bepalingen voorzien in alinea 4 van hetzelfde punt.

Art. 3.§ 1. Aan de hoofdverpleegkundige(n) met de loonschalen 1.78., 1.78a., 1.78s en 1.80 evenals de paramedische diensthoofden met dezelfde loonschalen en aan de verpleegkundige(n) - hoofd van dienst en ermee gelijk te stellen paramedici diensthoofden en geklasseerd in de schalen 1.79. en 1.00. die een baremieke anciënniteit van 18 jaar of meer behaald hebben, wordt maandelijks een bijkomend functiecomplement van 68,07 EUR toegekend, zijnde 816,8 EUR op jaarbasis. § 2. Hetzelfde functiecomplement wordt toegekend aan de hoofdverpleegkundigen met loonschaal categorie 7 van het verpleegkundig personeel bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2000 met betrekking tot de harmonisatie van de baremieke weddeschalen voor het personeel van de sector van de thuisverpleging met de baremieke weddeschalen voor het personeel van de privé-ziekenhuizen die een baremieke anciënniteit van 18 jaar of meer behaald hebben. § 3. Hetzelfde functiecomplement wordt toegekend aan de hoofdverpleegkundigen, de ermee gelijkgestelde paramedici/diensthoofden en de verpleegkundige coördinatoren die als dusdanig zijn aangesteld in de rusthuizen voor bejaarden, de rust- en verzorgingstehuizen en de dagverzorgingscentra, voor zover zij aan de baremieke anciënniteitvoorwaarde van 18 jaar voldoen.

Art. 4.Dit complement wordt gekoppeld aan het indexcijfer van de gezondheidsindex van het Rijk, overeenkomstig de modaliteiten welke zijn vastgesteld bij de wet van 2 augustus 1971 houdende inrichting van een stelsel waarbij de wedden, lonen, pensioenen, toelagen en tegemoetkomingen ten laste van de Openbare Schatkist, sommige sociale uitkeringen, de bezoldigingsgrenzen waarmede rekening dient gehouden bij de berekening van sommige bedragen van de sociale zekerheid der arbeiders, alsmede de verplichtingen op sociaal gebied opgelegd aan de zelfstandigen, aan het indexcijfer van de consumptieprijzen worden gekoppeld.

Voor de sector van de thuisverpleging zal de indexering van het complement worden toegepast volgens de modaliteiten zoals bepaald in artikel 16 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2000 betreffende de harmonisatie van de baremieke weddeschalen voor het personeel van de sector van de thuisverpleging met de baremieke weddeschalen voor het personeel van de privé-ziekenhuizen.

Art. 5.Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de voordelen bedongen in onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst slechts effectief zullen toegekend worden aan de werknemers, voor zover de regering de tenlasteneming van de kost verzekert volgens de bepalingen van punt 12 van het sociaal akkoord betreffende de federale gezondheidssectoren (privésector) van 26 april 2005.

Art. 6.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2008 en is gesloten voor onbepaalde duur.

Zij kan opgezegd worden door elk van de partijen mits een opzeggingstermijn van drie maanden bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 oktober 2008.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, Mevr. J. MILQUET

^