Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 27 november 2008

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, betreffende de toekenning van de attractiviteitspremie

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2008013395
pub.
27/11/2008
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1 OKTOBER 2008. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, betreffende de toekenning van de attractiviteitspremie (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, betreffende de toekenning van de attractiviteitspremie.

Art. 2.De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 1 oktober 2008.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, Mevr. J. MILQUET _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2006 Toekenning van de attractiviteitspremie (Overeenkomst geregistreerd op 23 juli 2007 onder het nummer 83937/CO/305)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en werknemers van : - de inrichtingen die aan de wet op de ziekenhuizen onderworpen zijn; - de psychiatrische verzorgingstehuizen; - de initiatieven van beschut wonen; - de rusthuizen voor bejaarden, de rust- en verzorgingstehuizen en de dagverzorgingscentra; - de revalidatiecentra; - de thuisverpleging; - de geïntegreerde diensten voor thuisverzorging; - de Diensten voor het Bloed van het Rode Kruis van België; - de medisch-pediatrische centra; - de wijkgezondheidscentra.

Onder "werknemers" wordt verstaan : het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendepersoneel.

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst geeft uitvoering aan het punt 10 van het akkoord betreffende de federale gezondheidssectoren voor de privésector van 26 april 2005.

Art. 3.De bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst leggen de regels vast die op de in artikel 1 beoogde werknemers inzake attractiviteitspremie van toepassing zijn en dit voor het jaar 2006 en volgende jaren.

Art. 4.Het bedrag van de attractiviteitspremie bestaat uit een veranderlijk gedeelte en een geïndexeerd forfaitair gedeelte : 1) Het veranderlijke gedeelte bedraagt 0,53 pct.van het geïndexeerde brutojaarloon van de betrokken werknemer. Onder "geïndexeerd brutojaarloon" wordt verstaan : de uitkomst van de vermenigvuldiging met twaalf van het geïndexeerde baremiek brutoloon, aan de betrokkene verschuldigd voor de maand oktober van het in aanmerking genomen jaar, met inbegrip van de haard- of standplaatstoelage, maar met uitsluiting van andere premies, toeslagen of vergoedingen. 2) Het forfaitair gedeelte wordt vastgesteld op 161,41 EUR.Dit forfaitair bedrag wordt vanaf 2006 verhoogd met 57 EUR (hetzij een totaal van 218,41 EUR) vanaf 2007 verhoogd met 184 EUR (hetzij 345,41 EUR) vanaf 2008 verhoogd met 312 EUR (hetzij 473,41 EUR) en vanaf 2009 verhoogd met 360 EUR (hetzij 521,41 EUR).

Het forfaitair gedeelte wordt, vanaf de datum van inwerkingtreding gekoppeld aan het indexcijfer van de gezondheidsindex van het Rijk, overeenkomstig de modaliteiten welke zijn vastgesteld bij de wet van 2 augustus 1971 houdende inrichting van een stelsel waarbij de wedden, lonen, pensioenen, toelagen en tegemoetkomingen ten laste van de Openbare Schatkist, sommige sociale uitkeringen, de bezoldigingsgrenzen waarmede rekening dient gehouden bij de berekening van sommige bedragen van de sociale zekerheid der arbeiders, alsmede de verplichtingen op sociaal gebied opgelegd aan de zelfstandigen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen worden gekoppeld.

Art. 5.§ 1. Het volledig bedrag van de premie wordt toegekend aan de werknemer die een functie uitoefent die het uitvoeren van werkelijke of daarmee gelijkgestelde volledige arbeidsprestaties omvat en die zijn gehele loon heeft of zou hebben genoten tijdens de gehele referentieperiode.

De gelijkgestelde arbeidsprestaties zijn deze bedoeld in de artikelen 16 en 41 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie der loonarbeiders.

De referentieperiode is de periode, gaande van 1 januari tot en met 30 september van het betrokken jaar. Iedere gepresteerde of daarmee gelijkgestelde maand tijdens de referentieperiode geeft recht op een negende van de overeenkomstig de bepalingen van de in artikel 4 toegekende premie.

Op ondernemingsniveau kunnen afwijkende gunstigere regelingen, die bestaan bij de ondertekening van de collectieve arbeidsovereenkomst, en die betrekking hebben op de referentieperiode, in voege blijven.

Onder "maand" wordt verstaan : iedere verbintenis welke is aangegaan vóór de zestiende dag van de lopende maand. § 2. Als de werknemer de gehele premie niet kan genieten in het raam van volledige arbeidsprestaties omdat hij in dienst werd genomen tijdens of de instelling heeft verlaten in de loop van de referentieperiode, wordt het bedrag van de premie vastgesteld naar rata van de tijdens de referentieperiode verrichte of daarmee gelijkgestelde arbeidsprestaties. § 3. Het bedrag van de premie voor de deeltijds tewerkgestelde werknemer wordt berekend naar rata van de duur van de arbeidsprestaties die hij in de loop van de referentieperiode heeft of zou hebben gepresteerd.

Art. 6.De premie wordt eenmaal uitbetaald in de loop van het laatste kwartaal van het in aanmerking genomen jaar of in de maand waarin de werknemer uit dienst treedt.

Art. 7.§ 1. De premie is niet verschuldigd aan om dringende reden ontslagen werknemers, noch voor arbeidsprestaties die zijn verricht tijdens een proefperiode waaraan een einde werd gemaakt, noch voor arbeidsprestaties, verricht in het raam van een studentencontract, of een vervangingscontract voor het gedeelte waarvoor de vervangen werknemer de premie ontvangt. § 2. De werknemers die zich in een proefperiode bevinden op het ogenblik van de betaling van de premie van het in aanmerking genomen jaar, hebben geen recht op de premie.

Art. 8.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 oktober 2006. Zij is gesloten voor onbepaalde duur.

Zij kan worden opgezegd door elk der partijen, mits een opzegtermijn van drie maanden, gericht bij een ter post aangetekende brief aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten.

Art. 9.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst heft, met uitzondering van de serviceflats, de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2000 op, houdende respectievelijk de toekenning van een premie van 148,74 EUR en van 12,67 EUR algemeen verbindend verklaard bij de koninklijke besluiten van 14 januari 2002. § 2. Deze collectieve arbeidsovereenkomst heft, met uitzondering van de thuisverpleging, de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2000 op, houdende respectievelijk de toekenning van een premie van 148,74 EUR en van 12,67 EUR algemeen verbindend verklaard bij de koninklijke besluiten van 14 november 2002. § 3. Deze collectieve arbeidsovereenkomst heft, voor wat betreft de Diensten voor het Bloed van het Belgische Rode Kruis, de collectieve arbeidsovereenkomsten van 7 december 2000 op, houdende respectievelijk de toekenning van een premie van 148,74 EUR en van 12,67 EUR algemeen verbindend verklaard bij de koninklijke besluiten van 19 juni 2003 en 22 juni 2003. § 4. Deze collectieve arbeidsovereenkomst heft, voor wat betreft de wijkgezondheidscentra, de artikelen 3 en 4 van de collectieve arbeidsovereenkomsten van 18 november 2002 op, houdende respectievelijk de toekenning van een premie van 148,74 EUR en van 12,67 EUR algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 4 juli 2004.

Art. 10.Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de voordelen bedongen in onderhavige overeenkomst slechts effectief zullen toegekend worden aan de werknemers, voor zover de Regering de tenlasteneming van de kost verzekert volgens de bepalingen van de punten 1 en 10 van het Sociaal Akkoord betreffende de federale gezondheidssectoren (privésector) van 26 april 2005.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 oktober 2008.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, Mevr. J. MILQUET

^