Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 10 augustus 2006

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari 2006, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de sociale programmatie van het rijdend personeel dat ongeregelde diensten, internationale pendeldiensten en/of internationale geregelde diensten uitvoert

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2006202053
pub.
10/08/2006
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1 JULI 2006. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari 2006, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de sociale programmatie van het rijdend personeel dat ongeregelde diensten, internationale pendeldiensten en/of internationale geregelde diensten uitvoert (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het vervoer;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari 2006, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de sociale programmatie van het rijdend personeel dat ongeregelde diensten, internationale pendeldiensten en/of internationale geregelde diensten uitvoert.

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 1 juli 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het vervoer Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari 2006 Sociale programmatie van het rijdend personeel dat ongeregelde diensten, internationale pendeldiensten en/of internationale geregelde diensten uitvoert (Overeenkomst geregistreerd op 7 maart 2006 onder het nummer 78901/CO/140) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Art. 2.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers van de ondernemingen die ongeregelde diensten, internationale pendeldiensten en/of internationale geregelde diensten uitvoeren en die ressorteren onder het Paritair Comité voor het vervoer, alsook op de werklieden die aan de uitvoering van dit vervoer zijn toegewezen. § 2. Met "werklieden" wordt bedoeld : de werklieden en werksters.

Voor de toepassing van deze overeenkomst worden gelijkgesteld met werklieden : 1° de personen verbonden aan een werkgever bedoeld door artikel 1, § 1 van deze overeenkomst door een arbeidsovereenkomst geregeld door de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten die hoofdzakelijk handenarbeid verrichten ongeacht de juridische kwalificatie die door de partijen aan hun arbeidsovereenkomst werd gegeven;2° de personen bedoeld in artikel 3, 5°bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 ter uitvoering van de wet van 27 juni 1969 houdende wijziging van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. HOOFDSTUK II. - Koopkrachtverhoging

Art. 3.De bedragen, met uitzondering van de ARAB-vergoedingen, vermeld in de artikelen 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 en 20 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 1989, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 9 april 1990 en laatst gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2003 betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van het rijdend personeel die ongeregelde diensten, internationale pendeldiensten en/of internationale geregelde diensten uitvoeren, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 23 juni 2004, Belgisch Staatsblad van 20 augustus 2004, worden als volgt verhoogd : - op 1 januari 2006 met 0,5 pct. - op 1 april 2006 met 0,5 pct. HOOFDSTUK III. - Geldigheidsduur

Art. 4.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2006 en is gesloten voor onbepaalde duur.

Elk van de ondertekenende partijen kan hieraan evenwel een einde stellen mits betekening van een opzegging van 3 maanden aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het vervoer.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 juli 2006.

De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN

^