Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 10 augustus 2006

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de risicogroepen in de subsector voor het goederenvervoer te land voor rekening van derden

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2006201350
pub.
10/08/2006
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1 MEI 2006. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de risicogroepen in de subsector voor het goederenvervoer te land voor rekening van derden (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het vervoer;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de risicogroepen in de subsector voor het goederenvervoer te land voor rekening van derden.

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 1 mei 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het vervoer Collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2003 Risicogroepen in de subsector voor het goederenvervoer te land voor rekening van derden (Overeenkomst geregistreerd op 14 oktober 2003 onder het nummer 68047/CO/140.04) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité voor het vervoer en behoren tot de subsector voor het goederenvervoer te land voor rekening van derden alsook op hun werklieden. § 2. Onder "subsector voor het goederenvervoer te land voor rekening van derden" wordt bedoeld de werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité voor het vervoer en die zich inlaten met : 1° het goederenvervoer voor rekening van derden door middel van een voertuig met of zonder motor voor hetwelk een vervoervergunning vereist is die door de bevoegde overheid afgeleverd werd;2° het goederenvervoer voor rekening van derden door middel van een voertuig met of zonder motor voor hetwelk geen vervoervergunning vereist is;3° het verhuur met chauffeur van voertuigen met of zonder motor bestemd voor het goederenvervoer te land, voertuigen voor dewelke een vervoervergunning vereist is die door de bevoegde overheid afgeleverd werd;4° het verhuur met chauffeur van voertuigen met of zonder motor bestemd voor het goederenvervoer te land, voertuigen voor dewelke geen vervoervergunning vereist is. Voor de toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomsten worden de taxibestelwagens, met name de voertuigen waarvan het laadvermogen gelijk is aan of kleiner is dan 500 kilogrammen en uitgerust met een taximeter, beschouwd als voertuigen voor dewelke geen vervoervergunning vereist is. § 3. Onder "werklieden" wordt bedoeld : de werklieden en werksters. HOOFDSTUK II. - Begripsomschrijving

Art. 2.Onder "risicogroepen" wordt verstaan : de personen behorend tot één van de volgende categorieën : 1° de laaggeschoolde of onvoldoende geschoolde jongeren;2° de werkzoekenden;3° de werklieden van de sector tewerkgesteld door ondernemingen die van de tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen gebruik maken;4° de laaggeschoolde of onvoldoende geschoolde werklieden van de sector;5° de werklieden van de sector die minstens 50 jaar oud zijn;6° de werklieden van de sector wier beroepskwalificatie aan de technologische vooruitgang niet meer aangepast is of die het risico lopen aan de technologische vooruitgang niet meer aangepast te zijn. HOOFDSTUK III. - Preferentiële partners

Art. 3.Voor de uitvoering van deze collectieve arbeidsovereenkomst worden VDAB, FOREM, BGDA/ORBEM, Bruxelles Formation en de RDBB als preferentiële partners beschouwd wat betreft de aanwerving en integratie van werkzoekenden tot beroepen in de sector, evenals wat betreft de opleiding van de werkzoekenden tot beroepen die toegang geven tot de sector.

Voor de permanente vorming van werknemers uit de sector worden VDAB, RDBB, FOREM en Bruxelles Formation als preferentiële partners beschouwd. HOOFDSTUK IV. - Bijdrage

Art. 4.Er wordt een bijdrage, bestemd voor de financiering van initiatieven ten gunste van de risicogroepen vastgesteld op 0,25 pct. van de lonen aangegeven aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid voor de periode 2003-2004. HOOFDSTUK V. - Geldigheidsduur

Art. 5.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2003 en treedt buiten werking op 31 december 2004.

Art. 6.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten in toepassing van hoofdstuk II, afdeling 1 van de wet van 1 april 2003 houdende uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode 2003-2004.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 mei 2006.

De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN

^