Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 07 augustus 2006

Federaal Agentschap voor nucleaire controle. - Kennisgeving. - Aanvullende voorwaarden voor de uitbatingsvergunning van een inrichting van klasse I met toepassing van artikelen 6 en 13 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen r Bij koninklijk besluit van 1 mei 2006, in werking tredend de dag van de ondertekening, werden aanvu(...)

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2006000541
pub.
07/08/2006
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Federaal Agentschap voor nucleaire controle. - Kennisgeving. - Aanvullende voorwaarden voor de uitbatingsvergunning van een inrichting van klasse I met toepassing van artikelen 6 en 13 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen Bij koninklijk besluit van 1 mei 2006, in werking tredend de dag van de ondertekening, werden aanvullende voorwaarden betreffende het opstellen van een algemeen veiligheidsrapport, het opstellen van een algemeen milieueffectenrapport, het vastleggen van de datum van de eerste tienjaarlijkse herziening en de wijziging van de vergunningsprocedure voor bepaalde installaties, toegevoegd aan de uitbatingsvergunning van de instelling van openbaar nut « Institut national des Radio Eléments » (IRE), gelegen te Fleurus.

Een beroep om bovenstaand besluit te annuleren kan binnen een termijn van zestig dagen na deze publicatie ingediend worden bij de dienst administratie van de Raad van State. Dit verzoek dient aangetekend verzonden te worden aan de Raad van State.

^