Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 31 juli 2009
gepubliceerd op 17 augustus 2009

Koninklijk besluit tot benoeming en vergoeding van de Regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht Belgacom

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2009002057
pub.
17/08/2009
prom.
31/07/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

31 JULI 2009. - Koninklijk besluit tot benoeming en vergoeding van de Regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht Belgacom


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, inzonderheid op artikel 23, § 1;

Gelet op de statuten van Belgacom, inzonderheid op artikel 30;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 december 1996 tot vaststelling van de bezoldiging van de Regeringscommissaris bij Belgacom, zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 4 juli 2008 tot vaststelling van de bezoldiging van de Regeringscommissaris bij De Post;

Op de voordracht van Onze Minister van Overheidsbedrijven, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De heer Roger De Borger wordt ontheven uit zijn mandaat als Regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht Belgacom.

Art. 2.De heer Paul Vanwambeke wordt benoemd als Regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht Belgacom.

Art. 3.De jaarlijkse vergoeding van de Regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht Belgacom bestaat uit een forfaitair en een variabel gedeelte.

De forfaitaire vergoeding bedraagt 8.000 euro per jaar. Deze toelage wordt maandelijks na vervallen termijn betaald op basis van een twaalfde van het jaarlijks bedrag.

De maximale variabele vergoeding bedraagt 16.000 euro per jaar. Deze vergoeding wordt proportioneel toegewezen afhankelijk van de aanwezigheid van de Regeringscommissaris op de vergaderingen van de Raad van Bestuur, met uitzondering van de besprekingen waarvoor een beroep gedaan wordt op de schriftelijke procedure.

De plaatsvervanger van de Regeringscommissaris ontvangt een quotum van de maximale variabele vergoeding zoals bedoeld in het vorige lid die proportioneel in verhouding staat met het aantal vergaderingen van de Raad van Bestuur waarin hij de Regeringscommissaris vervangt.

Een voorschot van 800 euro op de variabele vergoeding wordt gestort in de maand die volgt op de vergadering van de Raad van Bestuur waarop de Regeringscommissaris of zijn plaatsvervanger aanwezig is. Het saldo van de variabele vergoeding wordt uitbetaald op het einde van het verstreken jaar.

Art. 4.De in artikel 2 van dit besluit bedoelde bedragen zijn gekoppeld aan de stilindex 138,01.

In het kalenderjaar van het begin en het einde van het mandaat, worden de toelagen waarvan sprake in artikel 2 proportioneel aangepast aan het aantal maanden van uitoefening van het mandaat van Regeringscommissaris.

Art. 5.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 augustus 2009.

Art. 6.Onze Minister van Overheidsbedrijven is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Trapani, 31 juli 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Overheidsbedrijven, S. VANACKERE

^