Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 31 juli 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 31/07/2009 pub. 09/09/2009 numac 2009000575 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde. - Duitse vertaling type wet prom. 31/07/2009 pub. 07/10/2009 numac 2009000659 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen en van de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten. - Duitse vertaling type wet prom. 31/07/2009 pub. 22/10/2009 numac 2009000689 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende diverse bepalingen met betrekking tot het Centraal Strafregister. - Duitse vertaling type wet prom. 31/07/2009 pub. 12/11/2009 numac 2009000747 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot invoering van speekseltesten op drugs in het verkeer. - Duitse vertaling type wet prom. 31/07/2009 pub. 06/08/2009 numac 2009003291 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type wet prom. 31/07/2009 pub. 06/08/2009 numac 2009003290 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende eindregeling van de begrotingen van de instellingen van openbaar nut van het jaar 2003 type wet prom. 31/07/2009 pub. 08/09/2009 numac 2009003295 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen en van de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten type wet prom. 31/07/2009 pub. 08/09/2009 numac 2009003294 bron federale overheidsdienst financien Wet tot omzetting van Richtlijn 2007/44/EG wat betreft procedureregels en evaluatiecriteria voor de prudentiële beoordeling van verwervingen en vergrotingen van deelnemingen in de financiële sector type wet prom. 31/07/2009 pub. 01/09/2009 numac 2009009585 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 31/07/2009 pub. 18/08/2009 numac 2009009582 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van artikel 119 van het Gerechtelijk wetboek en van artikel 57bis van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade type wet prom. 31/07/2009 pub. 01/09/2009 numac 2009009586 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 31/07/2009 pub. 01/09/2009 numac 2009009587 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 31/07/2009 pub. 01/09/2009 numac 2009009588 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 31/07/2009 pub. 27/08/2009 numac 2009009602 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende diverse bepalingen met betrekking tot het Centraal Strafregister type wet prom. 31/07/2009 pub. 15/09/2009 numac 2009014228 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot invoering van speekseltesten op drugs in het verkeer

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 31/07/2009 pub. 17/08/2009 numac 2009002057 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot benoeming en vergoeding van de Regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht Belgacom type koninklijk besluit prom. 31/07/2009 pub. 27/08/2009 numac 2009003267 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij, genaamd « Golden Ticket » type koninklijk besluit prom. 31/07/2009 pub. 03/09/2009 numac 2009003273 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 januari 2002 betreffende de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, « 21 » genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 31/07/2009 pub. 07/08/2009 numac 2009003292 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing type koninklijk besluit prom. 31/07/2009 pub. 21/08/2009 numac 2009003324 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot aanpassing van het KB/WIB 92 inzake het afzien van de inning van de roerende voorheffing type koninklijk besluit prom. 31/07/2009 pub. 21/08/2009 numac 2009007173 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het statuut van de militairen type koninklijk besluit prom. 31/07/2009 pub. 19/08/2009 numac 2009009580 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2001 betreffende de verloven en de afwezigheden toegestaan aan sommige personeelsleden van de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan en houdende wijzigingen van diverse bepalingen betreffende de controle van afwezigheden wegens ziekte van de personeelsleden type koninklijk besluit prom. 31/07/2009 pub. 31/08/2009 numac 2009003326 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het derde trimester van 2009, van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2009 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diverse type koninklijk besluit prom. 31/07/2009 pub. 12/08/2009 numac 2009011357 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de diensten van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau type koninklijk besluit prom. 31/07/2009 pub. 01/09/2009 numac 2009011359 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende aerosols type koninklijk besluit prom. 31/07/2009 pub. 07/10/2009 numac 2009011376 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België en van de ster van Cadet van de Arbeid van België - Ambachtelijke schoenmakerij en detailhandel in schoenen type koninklijk besluit prom. 31/07/2009 pub. 07/10/2009 numac 2009011378 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België en van de ster van Cadet van de Arbeid van België - Tabaksnijverheid - Groot- en kleinhandel in tabakswaren type koninklijk besluit prom. 31/07/2009 pub. 03/09/2009 numac 2009012208 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor sommige ondernemingen gelegen op het grondgebied van Westerlo en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 31/07/2009 pub. 20/08/2009 numac 2009024256 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het verbod van het op de markt brengen van producten die dimethylfumaraat bevatten type koninklijk besluit prom. 31/07/2009 pub. 17/09/2009 numac 2009202914 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de banken, betreffende de inspanningen voor de risicogroepen voor 2005-2006 type koninklijk besluit prom. 31/07/2009 pub. 04/09/2009 numac 2009203042 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 april 1974 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van paritaire subcomités voor het ceramiekbedrijf en tot vaststelling van het aantal leden ervan type koninklijk besluit prom. 31/07/2009 pub. 10/09/2009 numac 2009203087 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor sommige ondernemingen die onder het Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 31/07/2009 pub. 10/09/2009 numac 2009203144 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 31/07/2009 pub. 17/09/2009 numac 2009203085 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die laspaumelles vervaardigen, gelegen op het grondgebied van Herstal en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 31/07/2009 pub. 10/09/2009 numac 2009203172 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 september 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf de leeftijd van 58 jaar type koninklijk besluit prom. 31/07/2009 pub. 17/09/2009 numac 2009203174 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, betreffende het halftijds brugpensioen vanaf de leeftijd van 55 jaar met het oog op de bevordering van de tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 31/07/2009 pub. 19/08/2009 numac 2009203252 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 31/07/2009 pub. 18/08/2009 numac 2009203261 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 31/07/2009 pub. 17/09/2009 numac 2009203268 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de banken, tot opheffing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2005 betreffende de inspanning voor de risicogroepen voor 2005-2006 type koninklijk besluit prom. 31/07/2009 pub. 10/03/2010 numac 2009203269 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 maart 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, houdende de verlenging van sommige collectieve arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur type koninklijk besluit prom. 31/07/2009 pub. 14/08/2009 numac 2009203301 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector type koninklijk besluit prom. 31/07/2009 pub. 03/09/2009 numac 2009203308 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het bouwbedrijf ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 31/07/2009 pub. 17/09/2009 numac 2009203413 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor sommige ondernemingen gelegen in het Luikse bekken en die onder het Paritair Comité voor de ijzernijverheid ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 31/07/2009 pub. 17/09/2009 numac 2009203411 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor sommige ondernemingen gelegen op het grondgebied van Marcinelle en die onder het Paritair Comité voor de ijzernijverheid ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 31/07/2009 pub. 17/09/2009 numac 2009203412 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor sommige ondernemingen, gelegen op het grondgebied van Seraing en die onder het Paritair Comité voor de ijzernijverheid ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 31/07/2009 pub. 17/09/2009 numac 2009203378 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen waarvan de activiteiten bestaan uit de productie en de verwerking van roestvrij staal, gelegen op het grondgebied van Genk en die onder het Paritair Comité voor de ijzernijverheid ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 31/07/2009 pub. 17/09/2009 numac 2009203410 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen gelegen op het grondgebied van Jemeppe-sur-Sambre en die onder het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 31/07/2009 pub. 17/09/2009 numac 2009203414 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit het vervaardigen en toeleveren van opleggers en aanhangers aan de transportsector, evenals het onderhoud en de herstelling ervan, en het vervaardigen en toeleveren van bulkwagens aan de veevoeder- en de voedingsindustrie gelegen op het grondgebied van Ardooie en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 31/07/2009 pub. 22/09/2009 numac 2009203415 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit gieterij, gelegen op het grondgebied van Chaudfontaine en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 31/07/2009 pub. 22/09/2009 numac 2009203416 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit het versnijden van koud- en warmgewalste producten en het bekleden van gegalvaniseerde producten, gelegen op het grondgebied van Luik en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 31/07/2009 pub. 12/08/2009 numac 2009203456 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot bepaling van het criterium tot erkenning als onderneming in moeilijkheden op basis van een daling van de bestellingen in uitvoering van artikel 14, § 4, tweede lid, van de wet van 19 juni 2009 houdende diverse bepalingen over tewerkstelling in tijden van crisis type koninklijk besluit prom. 31/07/2009 pub. 10/08/2009 numac 2009203687 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 2009 houdende aanwijzing van de leden van het Ministerieel Comité voor inlichting en veiligheid type koninklijk besluit prom. 31/07/2009 pub. 10/08/2009 numac 2009203690 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 2009 tot aanwijzing van de vijf Regeringsleden in het Overlegcomité opgericht bij de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen type koninklijk besluit prom. 31/07/2009 pub. 10/08/2009 numac 2009203688 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 januari 2009 houdende aanwijzing van de leden van het Ministerieel Comité voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude type koninklijk besluit prom. 31/07/2009 pub. 10/08/2009 numac 2009203691 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 2009 houdende aanwijzing van vier ministers in de samenwerkingscommissie bedoeld in artikel 43 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen type koninklijk besluit prom. 31/07/2009 pub. 24/08/2009 numac 2009203764 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de bijzondere regels van basisloonberekening voor de toepassing van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 op de werknemers waarop tijdens de referteperiode een vermindering van de arbeidstijd van toepassing is krachtens de titels 1 en 2 van de wet van 19 juni 2009 houdende diverse bepalingen over tewerkstelling in tijden van crisis type koninklijk besluit prom. 31/07/2009 pub. 02/09/2009 numac 2009203949 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken

overeenkomst

type overeenkomst prom. 31/07/2009 pub. 18/08/2009 numac 2009022382 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

erratum

type erratum prom. 31/07/2009 pub. 18/02/2010 numac 2010014031 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot invoering van speekseltesten op drugs in het verkeer. - Erratum
^