Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 31 januari 2018
gepubliceerd op 19 februari 2018

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid, betreffende de ingroeibanen

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2017206362
pub.
19/02/2018
prom.
31/01/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

31 JANUARI 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid, betreffende de ingroeibanen (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid, betreffende de ingroeibanen.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 31 januari 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2017 Ingroeibanen (Overeenkomst geregistreerd op 26 juli 2017 onder het nummer 140604/CO/221) Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de bedienden van de ondernemingen die ressorteren onder het paritair comité 221 voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton.

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst strekt ertoe 0,025 pct. van het budget voorbehouden voor de risicogroepen, voor te behouden voor jongeren tot 26 jaar, ongeacht de arbeidsovereenkomst waarmee ze tewerkgesteld zijn.

Voor de jonge werknemers, tewerkgesteld met een stageovereenkomst, een IBO of via een stelsel van alternerend leren werd reeds een budget van 0,025 pct. van de risicogroepen gereserveerd. Teneinde de opleiding en het opdoen van ervaring op de werkvloer breed open te stellen voor alle jongeren van minder dan 26 jaar, wordt in het kader van deze collectieve arbeidsovereenkomst geen eis opgelegd betreffende de aard van de arbeidsovereenkomst. Het opdoen van ervaring is immers voor elke jonge werknemer belangrijk om zijn kansen op de arbeidsmarkt te ontwikkelen.

Art. 3.De lonen van de jonge werknemers (ingroeibanen) volgen de in de bedrijven bestaande loonbarema's.

Art. 4.De jonge werknemer zal opgeleid worden in zijn functie. De onderneming onthaalt de nieuwe jonge werknemer conform de procedure van onthaal, ontwikkeld op ondernemingsvlak.

De begeleiding van de jongere zal gebeuren door een ervaren werknemer, die de jongere zal coachen in zijn job. Er wordt aanbevolen beroep te doen op oudere werknemers daar waar mogelijk.

Slotbepalingen

Art. 5.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2017 en blijft van toepassing tot en met 31 december 2017.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 31 januari 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^