Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 31 januari 2018
gepubliceerd op 19 februari 2018

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende de bijkomende werkloosheidsuitkeringen

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2017206153
pub.
19/02/2018
prom.
31/01/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

31 JANUARI 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende de bijkomende werkloosheidsuitkeringen (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende de bijkomende werkloosheidsuitkeringen.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 31 januari 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2017 Bijkomende werkloosheidsuitkeringen (Overeenkomst geregistreerd op 26 juli 2017 onder het nummer 140595/CO/136)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de arbeiders en arbeidsters van de ondernemingen die onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking vallen, met uitzondering van de ondernemingen waar papieren hulzen worden vervaardigd.

Art. 2.De in artikel 1 bedoelde arbeiders en arbeidsters hebben recht op een bijkomende uitkering zodra zij onvrijwillig werkloos worden gesteld.

Als onvrijwillig werklozen in de zin van deze collectieve arbeidsovereenkomst worden aangezien, de arbeiders en arbeidsters die door de werkgever werkloos worden gesteld, met uitzondering van de perioden van werkloosheid die het gevolg zijn van werkstakingen of uitsluitingen en geen recht geven op wettelijke werkloosheidsuitkeringen, alsook die welke het gevolg zijn van overmacht. - Tijdelijke werkloosheid

Art. 3.Het dagelijks bedrag van de bijkomende werkloosheidsuitkeringen bedraagt voor de arbeiders en arbeidsters 6,30 EUR. In ondernemingen waar gunstiger regelingen bestaan, blijven deze van toepassing. Indien deze regelingen van bepaalde duur zijn, dan wordt de eventuele verlenging van de bestaande regeling op bedrijfsvlak besproken.

Art. 4.Om de uitkeringen te genieten die bepaald zijn in artikel 3, moeten de arbeiders en arbeidsters voldoen aan de volgende voorwaarden : Niet ongeoorloofd het werk hebben verzuimd tijdens de dertig kalenderdagen welke de dag voorafgaan waarop zij werkloos werden. Het verzuim dat bepaald is in de wetgeving op de feestdagen en datgene dat conventioneel tussen de partijen is bedongen, wordt als geoorloofd verzuim beschouwd.

Art. 5.Elke week wordt als een week van vijf werkdagen beschouwd.

Voor de arbeiders en arbeidsters met een deeltijdse arbeidsovereenkomst worden de dagelijkse uitkeringen pro rata toegekend.

Art. 6.De dagelijkse uitkeringen worden iedere maand rechtstreeks door de werkgever op de zetel van de onderneming betaald op vertoon door de arbeider of arbeidster van zijn (of haar) officiële werkloosheidskaart of van elk ander bewijskrachtig document dat door het werkloosheidsbureau is opgemaakt. - Slotbepalingen

Art. 7.Bij economische werkloosheid mag het globale belastbare jaarinkomen, bestaande uit lonen, werkloosheidsvergoedingen en bestaanszekerheidsvergoedingen niet hoger liggen dan het totale belastbaar jaarinkomen bij volledige tewerkstelling.

In ondernemingen waar gunstigere regelingen bestaan, blijven deze van toepassing voor de duurtijd bepaald bij bedrijfs-collectieve arbeidsovereenkomst/-reglement.

Art. 8.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing van 1 juli 2017 en is gesloten voor onbepaalde duur.

Zij kan worden opgezegd door één der partijen, mits een opzeggingstermijn van drie maanden, betekend bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter en aan de organisaties vertegenwoordigd in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking.

Art. 9.Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 september 2015 (129821/CO/136 - koninklijk besluit van 1 april 2016 - Belgisch Staatsblad van 13 mei 2016) betreffende de bijkomende werkloosheidsuitkeringen, die op deze wijze ophoudt effect te sorteren op 30 juni 2017.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 31 januari 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^