Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 31 januari 2018
gepubliceerd op 19 februari 2018

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid, betreffende de sociale voordelen

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2017206147
pub.
19/02/2018
prom.
31/01/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

31 JANUARI 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid, betreffende de sociale voordelen (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid, betreffende de sociale voordelen.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 31 januari 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2017 Sociale voordelen (Overeenkomst geregistreerd op 26 juli 2017 onder het nummer 140606/CO/221) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de bedienden die tewerkgesteld zijn in de ondernemingen die onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid ressorteren. HOOFDSTUK II. - Syndicale premie

Art. 4.Rechthebbenden zijn de bedienden van de ondernemingen die onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid vallen en aangesloten zijn bij een representatieve interprofessionele werknemersorganisatie.

Art. 5.Het totaal jaarlijks bedrag van de syndicale premie wordt toegekend aan de rechthebbenden die op 31 december van de referteperiode gaande van 1 januari tot 31 december van hetzelfde jaar tezelfdertijd, en dit gedurende ten minste 12 maanden : a) lid zijn van één van de representatieve interprofessionele werknemersorganisaties;b) krachtens een arbeidsovereenkomst voor bedienden verbonden zijn met een in artikel 1 bedoelde onderneming.

Art. 6.Aan de rechthebbenden die in de referteperiode gedurende minder dan 12 maanden voldoen aan de in artikel 3, a) en b) vermelde voorwaarden, wordt de premie verleend op basis van 1/12de van het totaal jaarlijks bedrag, voor iedere maand of breuk van een maand tijdens welke zij voldoen aan de bedoelde voorwaarden.

De echtgenoot of echtgenote van een tijdens de referteperiode overleden rechthebbende geniet van de premie onder dezelfde voorwaarden.

Art. 7.Voor de actieve werknemers bedraagt het bedrag van de premie 135 EUR vanaf het refertejaar 2017.

Dit bedrag zal evenwel verhoogd worden naar 145 EUR vanaf het ogenblik dat de wettelijke basis (RSZ en fiscus) voor handen is voor de verhoging, en dit ten vroegste vanaf refertejaar 2017.

Indien de (totale) premie 135 EUR bedraagt, dan is 1/12de van de totale premie gelijk aan 11,25 EUR. Indien de (totale) premie 145 EUR bedraagt, dan is 1/12de van de totale premie gelijk aan 12,08 EUR. Dit bedrag zal vermenigvuldigd worden met het conform artikel 4 in aanmerking te nemen aantal maanden voor de berekening van de premie van diegenen die niet in aanmerking komen voor de volledige premie.

Art. 8.De premie, zoals in artikel 5 omschreven, wordt betaald door de werkgever.

Art. 9.In ondernemingen waar gunstiger regelingen bestaan, blijven deze van toepassing voor de duurtijd bepaald bij bedrijfs-collectieve arbeidsovereenkomst/-reglement. HOOFDSTUK III. - Slotbepalingen

Art. 10.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor onbepaalde duur en treedt in werking op 1 januari 2017. Zij kan worden opgezegd door één der ondertekenende partijen mits een vooropzeg van 6 maanden per aangetekend schrijven gericht aan de voorzitter van het paritair comité.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2015 (131259/CO/221 - koninklijk besluit van 21 september 2016 - Belgisch Staatsblad van 4 oktober 2016), die ophoudt effect te sorteren op 31 december 2016.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 31 januari 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^