Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 30 september 2018
gepubliceerd op 25 oktober 2018

Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden ereteken van Laureaat van de Arbeid van België. - Provincie- en gemeentepersoneel

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2018040715
pub.
25/10/2018
prom.
30/09/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 SEPTEMBER 2018. - Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden ereteken van Laureaat van de Arbeid van België. - Provincie- en gemeentepersoneel


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het besluit van de Regent van 12 maart 1948, betreffende het Commissariaat-generaal der Regering bij de Nationale Arbeidstentoonstellingen;

Gelet op het besluit van de Regent van 12 november 1948, houdende nadere omschrijving van de officiële modellen der eretekens van de Arbeid;

Gelet op het koninklijk besluit van 31 juli 1954, houdende goedkeuring der statuten van de Instelling van openbaar nut genoemd "Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid van België, Albert I - Nationale Arbeidstentoonstellingen";

Gelet op het advies van het bevoegd Organiserend Comité, gegeven op 24 augustus 2018;

Gelet op het gunstig advies van de Commissaris-generaal der Regering bij het Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid van België, gegeven op 12 september 2018;

Op de voordracht van de Vice-Eerste Minister en Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het gouden ereteken van Laureaat van de Arbeid van België wordt toegekend aan de hieronder vermelde persoon die o.a. een hoog bekwaamheidsniveau heeft en/of beschikt over een erkende specifieke deskundigheid en die zich binnen en buiten zijn eigen werkomgeving laat gelden: Bauweraerts Koen R.J., Roosdaal

Art. 2.De minister bevoegd voor Economie en de minister bevoegd voor Werk zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 30 september 2018.

FILIP Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, K. PEETERS

^