Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 30 september 2018
gepubliceerd op 25 oktober 2018

Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2018014432
pub.
25/10/2018
prom.
30/09/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 SEPTEMBER 2018. - Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 37 van de Grondwet;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 juli 1981 tot oprichting van een Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap, artikel 3, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 14 december 2006;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014022253 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van de Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap sluiten tot benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van de Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap, artikel 3;

Op voordracht van de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken en van de Staatssecretaris voor Personen met een handicap, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Eervol ontslag uit zijn mandaat als lid van de Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap wordt verleend aan de heer VERSTRAETE, Filip.

Art. 2.De heer ROWIES, Timothy, wordt benoemd tot lid van de Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap ter vervanging van de heer VERSTRAETE, Filip van wie hij het mandaat zal voleindigen.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.De Staatssecretaris bevoegd voor Personen met een beperking is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 30 september 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, J. JAMBON De Staatssecretaris voor Personen met een beperking, Z. DEMIR

^