Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 30 november 2023
gepubliceerd op 02 februari 2024

Koninklijk besluit tot wijziging van het Koninklijk besluit van 28 juni 2019 tot reglementering van de wielerwedstrijden en van de alle-terreinwedstrijden

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer, federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2024000806
pub.
02/02/2024
prom.
30/11/2023
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 NOVEMBER 2023. - Koninklijk besluit tot wijziging van het Koninklijk besluit van 28 juni 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/06/2019 pub. 17/02/2020 numac 2020030042 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot reglementering van de wielerwedstrijden en van de alle-terreinwedstrijden. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 28/06/2019 pub. 03/07/2019 numac 2019013153 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer, federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot reglementering van de wielerwedstrijden en van de alle-terreinwedstrijden sluiten tot reglementering van de wielerwedstrijden en van de alle-terreinwedstrijden


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 8 juli 1964Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening Duitse vertaling sluiten betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening, inzonderheid op artikel 1, derde lid, vervangen door de wet van 22 februari 1998;

Gelet op de wet van 16 maart 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer . - Duitse vertaling De hi(...) - de wet van 10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek (Belgisch Staatsblad van 31 oktober (...) sluiten betreffende de politie over het wegverkeer (genoemd "de wegverkeerswet"), inzonderheid op artikel 9, derde lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 juni 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/06/2019 pub. 17/02/2020 numac 2020030042 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot reglementering van de wielerwedstrijden en van de alle-terreinwedstrijden. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 28/06/2019 pub. 03/07/2019 numac 2019013153 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer, federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot reglementering van de wielerwedstrijden en van de alle-terreinwedstrijden sluiten tot reglementering van de wielerwedstrijden en van de alle-terreinwedstrijden;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 12 juli 2023;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris van Begroting, gegeven op 25 juli 2023;

Gelet op het advies nr. 74.400/4 van de Raad van State, gegeven op 27 september 2023, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Onze Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 17, § 4, van het koninklijk besluit van 28 juni 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/06/2019 pub. 17/02/2020 numac 2020030042 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot reglementering van de wielerwedstrijden en van de alle-terreinwedstrijden. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 28/06/2019 pub. 03/07/2019 numac 2019013153 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer, federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot reglementering van de wielerwedstrijden en van de alle-terreinwedstrijden sluiten tot reglementering van de wielerwedstrijden en van de alle-terreinwedstrijden, worden volgende wijzigingen aangebracht: 1° het eerste lid wordt vervangen als volgt: "Alle hulpverleners dienen minstens over een EHBO-certificaat en -vaardigheden te beschikken.De minister bevoegd voor Volksgezondheid kan bijkomende opleidingsvoorwaarden of bekwaamheden bepalen voor verschillende types hulpverleners, eventueel aangepast aan de omstandigheden van verschillende types wedstrijden."; 2° het tweede en het derde lid worden opgeheven; 3° het vierde lid wordt vervangen als volgt: "De ziekenwagens dienen te voldoen aan de normen inzake uitrusting van een ziekenwagen ingezet in het kader van de dringende geneeskundige hulpverlening zoals bepaald door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.".

Art. 2.De minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken en de minister bevoegd voor Volksgezondheid, zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 30 november 2023.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, A. VERLINDEN De Minister van Volksgezondheid, F. VANDENBROUCKE

^