Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 30 mei 2021
gepubliceerd op 02 augustus 2021

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de syndicale premie (1)

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2021202327
pub.
02/08/2021
prom.
30/05/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 MEI 2021. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de syndicale premie (vlas) (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de landbouw;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de syndicale premie (vlas).

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 30 mei 2021.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de landbouw Collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2020 Syndicale premie (vlas) (Overeenkomst geregistreerd op 17 februari 2021 onder het nummer 163271/CO/144) Premabule Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft als doel de dagen tijdelijke werkloosheid overmacht-corona toe te voegen aan de dagen die gelijkgesteld worden voor de berekening van de syndicale premie. HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de door hen reeds vóór 1 juli 2019 tewerkgestelde werknemers, die ressorteren onder het Paritair Comité voor de landbouw en waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit de vlasteelt, de hennepteelt, de eerste verwerking van vlas en/of hennep hebben. Onder "eerste verwerking" wordt verstaan : het scheiden van de verschillende onderdelen van de plant.

Onder "werknemers" worden verstaan : zowel de arbeiders als de arbeidsters. HOOFDSTUK II. - Toekenningsmodaliteiten van de syndicale premie

Art. 2.Artikel 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 oktober 2019 betreffende de syndicale premie, geregistreerd onder het nr. 155829/CO/144 wordt aangevuld met de volgende bepaling : "Onder "gelijkgestelde dagen" worden eveneens verstaan : de dagen tijdelijk werkloosheid omwille van overmacht-corona.". HOOFDSTUK III. - Geldigheid

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 maart 2020 en is gesloten voor een onbepaalde duur.

Zij kan door elk van de ondertekenende partijen worden opgezegd met een opzeg van drie maanden, betekend bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de landbouw.

Art. 4.Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités worden, voor wat betreft de ondertekening van deze collectieve overeenkomst, de handtekeningen van de personen die deze aangaan namens de werknemersorganisaties enerzijds en namens de werkgeversorganisaties anderzijds, vervangen door de, door de voorzitter en de secretaris ondertekende en door de leden goedgekeurde notulen van de vergadering.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 30 mei 2021.

De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE

^