Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 30 maart 2018
gepubliceerd op 12 april 2018

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende het stelsel van het tijdskrediet, waarvan het tijdskrediet, de loopbaanvermindering en de ladingsbanen voor de werknemers die gewoonlijk in ploegen werken of in cycli in een arbeidsregeling gespreid over 5 of meer dagen

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2018200260
pub.
12/04/2018
prom.
30/03/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 MAART 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende het stelsel van het tijdskrediet, waarvan het tijdskrediet, de loopbaanvermindering en de ladingsbanen voor de werknemers die gewoonlijk in ploegen werken of in cycli in een arbeidsregeling gespreid over 5 of meer dagen (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het glasbedrijf;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende het stelsel van het tijdskrediet, waarvan het tijdskrediet, de loopbaanvermindering en de ladingsbanen voor de werknemers die gewoonlijk in ploegen werken of in cycli in een arbeidsregeling gespreid over 5 of meer dagen.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 30 maart 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het glasbedrijf Collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2017 Stelsel van het tijdskrediet, waarvan het tijdskrediet, de loopbaanvermindering en de ladingsbanen voor de werknemers die gewoonlijk in ploegen werken of in cycli in een arbeidsregeling gespreid over 5 of meer dagen (Overeenkomst geregistreerd op 18 september 2017 onder het nummer 141317/CO/115) TITEL I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.De huidige collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en arbeiders van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het glasbedrijf.

Onder "arbeiders" verstaat men : zowel arbeiders als arbeidsters.

TITEL II. - Uitoefening van het recht

Art. 2.De ondertekenende partijen bij deze collectieve arbeidsovereenkomst komen overeen zich in te schrijven in de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103ter tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen voor de arbeiders die voldoen aan alle voorwaarden van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012. De drempel van 5 pct. van het totale aantal van de in de onderneming of de dienst tewerkgestelde werknemers zal evenwel moeten gerespecteerd worden.

Art. 3.Het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen, voor arbeiders die gewoonlijk tewerkgesteld zijn in ploegen of in cycli in een arbeidsregeling gespreid over 5 of meer dagen, zijn slechts open als recht in de vorm : - van een "duobaan", met andere woorden er moeten twee arbeiders die dezelfde functie uitoefenen in dezelfde ploeg, voor dezelfde periode en onder dezelfde voorwaarden de vermindering van de arbeidsprestaties tot halftijds aanvragen; - van een "quintet", met andere woorden er moeten vijf arbeiders die dezelfde functie uitoefenen in dezelfde ploeg, voor dezelfde periode en onder dezelfde voorwaarden de vermindering van de arbeidsprestaties van 1/5-tijds aanvragen.

Mits akkoord van de werkgever is het echter mogelijk om op lokaal vlak andere modaliteiten van tijdskrediet in te voeren voor de arbeiders bedoeld in artikel 3.

TITEL III. - Toetreding tot collectieve arbeidsovereenkomst nr. 127 van de Nationale Arbeidsraad

Art. 4.De ondertekenende partijen bij deze collectieve arbeidsovereenkomst komen overeen zich in te schrijven in de bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 127, afgesloten in de Nationale Arbeidsraad op 21 maart 2017, tot vaststelling, voor 2017-2018, van het interprofessioneel kader voor de verlaging van de leeftijdgrens naar 55 jaar, voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering.

TITEL IV. - Tijdskrediet met motief

Art. 5.De ondertekenende partijen bij deze collectieve arbeidsovereenkomst komen overeen dat de arbeiders en arbeidsters, vallende onder het toepassingsgebied van het Paritair Comité voor het glasbedrijf, gebruik kunnen maken van het voltijds en halftijds tijdskrediet met motief, zoals voorzien bij collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103ter afgesloten in de Nationale Arbeidsraad op 21 maart 2017.

Art. 6.De organisatie van het tijdskrediet met motief gebeurt met inachtneming van artikel 3 van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst.

TITEL V. - Geldigheid

Art. 7.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt van kracht op 1 januari 2017 en loopt ten einde op 31 december 2018.

Art. 8.Deze collectieve arbeidsovereenkomst zal worden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en een aanvraag tot algemene verbindend verklaring bij koninklijk besluit zal worden gevraagd.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 30 maart 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^