Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 30 juli 2013
gepubliceerd op 30 augustus 2013

Koninklijk besluit betreffende het verbod op het op de markt brengen van mobiele telefoons speciaal ontworpen voor jonge kinderen

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2013024306
pub.
30/08/2013
prom.
30/07/2013
ELI
eli/besluit/2013/07/30/2013024306/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

30 JULI 2013. - Koninklijk besluit betreffende het verbod op het op de markt brengen van mobiele telefoons speciaal ontworpen voor jonge kinderen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 9 februari 1994 betreffende de veiligheid van producten en diensten, artikel 4, § 1, vervangen bij de wet van 18 december 2002, artikel 4, § 3, vervangen bij de wet van 4 april 2001 en gewijzigd bij de wet van 18 december 2002, en artikel 19, § 1, eerste lid;

Gelet op de wet van 21 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid sluiten betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid en de werknemers, artikel 5, § 1, eerste lid, 1° ;

Gelet op de mededeling aan de Europese Commissie, op 11 januari 2013, met toepassing van artikel 8, lid 1, van Richtlijn 98/34/EG, van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij;

Gelet op het advies van de Commissie voor de Veiligheid van de Consumenten gegeven op 24 oktober 2011;

Gelet op het advies van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling gegeven op 26 oktober 2011;

Gelet op het advies van de Hoge Gezondheidsraad gegeven op 9 november 2011;

Gelet op het advies van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven gegeven op 16 november 2011;

Gelet op het advies van de Raad voor het Verbruik gegeven op 15 december 2011;

Gelet op de betrokkenheid van de gewestregeringen bij het ontwerpen van dit besluit;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 20 juli 2011;

Gelet op het voorafgaand onderzoek van 12 april 2012 met betrekking tot de noodzaak om een effectbeoordeling inzake duurzame ontwikkeling uit te voeren, waarbij besloten is dat een effectbeoordeling niet vereist is;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister voor begroting, d.d. 8 februari 2013;

Gelet op advies 53.062/1 van de Raad van State, gegeven op 16 april 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Economie en Consumenten en de Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° « mobiele telefoon » : mobiele telefoon bestemd voor gebruik in openbare radiotelecommunicatienetwerken.Onder « mobiele telefoons » worden niet verstaan mobiele telefoons gebruikt in professionele radiotelecommunicatienetwerken, alsook draagbare telefoons die geen gebruik maken van radiotelecommunicatienetwerken; 2° « mobiele telefoon speciaal ontworpen voor jonge kinderen » : mobiele telefoon die visueel aantrekkelijk wordt gemaakt voor jonge kinderen of waarvoor de fabrikant aangeeft dat ze bestemd zijn voor kinderen jonger dan zeven jaar.

Art. 2.Het is verboden om mobiele telefoons speciaal ontworpen voor jonge kinderen op de markt te brengen.

Art. 3.De overtredingen op de bepalingen van dit besluit worden opgespoord, vervolgd en bestraft overeenkomstig de bepalingen van de wet van 21 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid sluiten betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid en de werknemers.

Art. 4.Onverminderd artikel 3 zijn de ambtenaren bedoeld in artikel 19, § 1, van de wet van 9 februari 1994 betreffende de veiligheid van producten en diensten bevoegd voor de opsporing van de overtredingen op de bepalingen van dit besluit.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking zes maanden nadat het in het Belgisch Staatsblad werd bekendgemaakt.

Art. 6.De minister bevoegd voor Consumenten en de minister bevoegd voor de Volksgezondheid zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, op 30 juli 2013.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Economie en Consumenten, J. VANDE LANOTTE De Minister van Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX

^