Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 30 augustus 2015
gepubliceerd op 21 september 2015

Koninklijk besluit tot vervanging van de bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 20 december 2007 houdende de classificatie van de functies van niveau A

bron
federale overheidsdienst personeel en organisatie
numac
2015002026
pub.
21/09/2015
prom.
30/08/2015
ELI
eli/besluit/2015/08/30/2015002026/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

30 AUGUSTUS 2015. - Koninklijk besluit tot vervanging van de bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 20 december 2007 houdende de classificatie van de functies van niveau A


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de artikelen 37 en 107, tweede lid, van de Grondwet;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel, inzonderheid op artikel 5ter, hersteld bij het koninklijk besluit van 4 augustus 2004 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 19 november 2008;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 december 2007 houdende de classificatie van de functies van niveau A;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 23 januari 2015;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting, gegeven op 16 maart 2015;

Gelet op het protocol nr. 707 van 29 juli 2015 van het Comité voor de federale, de gemeenschaps- en de gewestelijke overheidsdiensten;

Op de voordracht van de Minister belast met Ambtenarenzaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De bijlage 1 bedoeld in artikel 1 van het koninklijk besluit van 20 december 2007 houdende de classificatie van de functies van niveau A wordt vervangen door de bijlage 1 bij dit koninklijk besluit.

Art. 2.De minister bevoegd voor Ambtenarenzaken is belast met de uitvoering van dit besluit Gegeven te Brussel, 30 augustus 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, S. VANDEPUT

Bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 20 december 2007 houdende de classificatie van de functies van niveau A

KlassenClasses

Functiebenaming

Fie-code

Dénomination de la fonction

Beroepscategorie Overheidsbegroting en Overheidsfinanciën

Catégorie de métiers Budget et Finances publics

A1

Attaché applicatiebeheer FEDCOM

DBB102

Attaché gestion d'application FEDCOM

Attaché B&B

IBB052

Attaché B&CG

Attaché begroting (dossierbeheer)

DBB004

Attaché budget (gestion de dossiers)

Attaché beheer contracten

DBB013

Attaché gestion des contrats

Attaché beheer vereffeningen

DBB043

Attaché gestion des liquidations

Attaché beheerscontrole

IBB012

Attaché contrôle de gestion

Attaché beleid B&B

DBB001

Attaché politique B&CG

Attaché boekhouding

IBB032

Attaché comptabilité

Attaché budget

IBB022

Attaché budget

Attaché budgettair correspondent

IBB025

Attaché correspondant budgétaire

Attaché comptabiliteit en begroting

DBB047

Attaché comptabilité et budget

Attaché federale accountant

DBB049

Attaché comptable fédéral

Attaché financieel advies thesaurie

DBB150

Attaché avis financier trésorerie

Attaché financiële inspectie

DBB079

Attaché inspection financière

Attaché managementondersteuning (overheidsbegroting en overheidsfinanciën)

DBB119

Attaché soutien du management (budget et finances publics)

Attaché marketing & communicatie

DBB173

Attaché marketing & communication

Attaché politiefinanciën

DBB051

Attaché finances de la police

Attaché subsidies en vrijstellingen

DBB016

Attaché subsides et exonérations

Attaché thesaurie

DBB106

Attaché trésorerie

Attaché thesauriebeheer

DBB060

Attaché gestion de la trésorerie

A2

Attaché A2 applicatiebeheer FEDCOM

DBB101

Attaché A2 gestion d'application FEDCOM

Attaché A2 B&B

IBB053

Attaché A2 B&CG

Attaché A2 back office

DBB174

Attaché A2 back office

Attaché A2 begroting - Teamverantwoordelijke

IBB026

Attaché A2 budget - Responsable d'équipe

Attaché A2 begrotingsadvies

DBB914

Attaché A2 avis budgétaire

Attaché A2 beheer contracten

DBB014

Attaché A2 gestion des contrats

Attaché A2 beheerscontrole

IBB013

Attaché A2 contrôle de gestion

Attaché A2 boekhouding - Teamverantwoordelijke

DBB311

Attaché A2 comptabilité - Responsable d'équipe

Attaché A2 boekhouding - Teamverantwoordelijke (generiek)

IBB036

Attaché A2 comptabilité - Responsable d'équipe (générique)

Attaché A2 centraliserend rekenplichtige

DBB138

Attaché A2 comptable centralisateur

Attaché A2 comptabiliteit EU - Teamverantwoordelijke

DBB320

Attaché A2 comptabilité UE - Responsable d'équipe

Attaché A2 debiteuren - Teamverantwoordelijke

DBB032

Attaché A2 débiteurs - Responsable d'équipe

Attaché A2 federale accountant - Teamverantwoordelijke

DBB050

Attaché A2 comptable fédéral - Responsable d'équipe

Attaché A2 financieel advies

DBB107

Attaché A2 avis financier

Attaché A2 financiële analyse

DBB109

Attaché A2 analyse financière

Attaché A2 financiële inspectie

DBB080

Attaché A2 inspection financière

Attaché A2 financiën, beheerscontrole en MSPO (Management Support Program Office) - Diensthoofd

DBB003

Attaché A2 finances, contrôle de la gestion et MSPO (Management Support Program Office) - Chef de service

Attaché A2 inspectie boekhouding

DBB121

Attaché A2 inspection comptabilité

Attaché A2 inspectie lokale financiering

DBB029

Attaché A2 inspection financement local

Attaché A2 macrobudgettaire dienst

DBB913

Attaché A2 service macrobudgétaire

Attaché A2 managementondersteuning (overheidsbegroting en overheidsfinanciën)

DBB019

Attaché A2 soutien du management (budget et finances publics)

Attaché A2 marktenzaal

DBB139

Attaché A2 salle des marchés

Attaché A2 strategie en risicobeheer

DBB172

Attaché A2 stratégie et gestion des risques

Attaché A2 thesaurie

DBB105

Attaché A2 trésorerie

A3

Adviseur applicatiebeheer FEDCOM - Coördinator

DBB100

Conseiller gestion d'application FEDCOM - Coordinateur

Adviseur B&B - Chef van de stafdienst

DBB999

Conseiller B&CG - Chef du service d'encadrement

Adviseur B&B - Coördinator

IBB057

Conseiller B&CG - Coordinateur

Adviseur back office - Onderdirecteur

DBB168

Conseiller back office - Sous-directeur

Adviseur begroting

DBB006

Conseiller budget

Adviseur begroting - Coördinator

IBB027

Conseiller budget - Coordinateur

Adviseur begroting en boekhoudkundige reglementering - Onderdirecteur

DBB170

Conseiller budget et règlementation comptable - Sous-directeur

Adviseur begrotingsadvies - Coördinator

DBB035

Conseiller avis budgétaire - Coordinateur

Adviseur begrotingsbeleid

DBB002

Conseiller gestion budgétaire

Adviseur beheerscontrole

IBB014

Conseiller contrôle de gestion

Adviseur beheerscontrole - Coördinator

IBB017

Conseiller contrôle de gestion - Coordinateur

Adviseur centraliserend rekenplichtige - Coördinator

DBB204

Conseiller comptabilité centralisée - Coordinateur

Adviseur contractbeheer - Coördinator

DBB040

Conseiller gestion de contrats - Coordinateur

Adviseur economische en financiële aspecten spoorwegvervoer - Coördinator

DBB055

Conseiller aspects économiques et financiers du transport ferroviaire - Coordinateur

Adviseur financieel advies

DBB022

Conseiller avis financier

Adviseur financieel advies - Coördinator

DBB202

Conseiller avis financiers - Coordinateur

Adviseur financieel beheer - Coördinator

IBB037

Conseiller gestion financière - Coordinateur

Adviseur financiële analyse - Coördinator

DBB203

Conseiller analyse financière - Coordinateur

Adviseur financiële controle van de posten - Coördinator

DBB071

Conseiller contrôle financier des postes - Coordinateur

Adviseur financiën - Coördinator

DBB085

Conseiller finances - Coordinateur

Adviseur financiën en risico's - Coördinator

DBB033

Conseiller finances et risques - Coordinateur

Adviseur financiën, boekhouding en actuariaat - Adjunct van de coördinator

DBB910

Conseiller finances, comptabilité et actuariat - Adjoint du coordinateur

Adviseur financiën, boekhouding en actuariaat - Coördinator

DBB909

Conseiller finances, comptabilité et actuariat - Coordinateur

Adviseur front office - Onderdirecteur

DBB167

Conseiller front office - Sous-directeur

Adviseur geld- & kapitaalmarkten - Onderdirecteur

DBB164

Conseiller marché monétaire et marché des capitaux - Sous-directeur

Adviseur gerechtskosten

DBB118

Conseiller frais de justice

Adviseur inspectie OCMW's - Coördinator

DBB124

Conseiller inspection CPAS - Coordinateur

Adviseur inspectie ziekenhuizen - Celhoofd

DBB120

Conseiller inspection hôpitaux - Chef de cellule

Adviseur macrobudgettaire dienst

DBB031

Conseiller service macrobudgétaire

Adviseur managementondersteuning (overheidsbegroting en overheidsfinanciën) - Coördinator

DBB020

Conseiller soutien du management (budget et finances public) - Coordinateur

Adviseur marketing & ontwikkeling - Onderdirecteur

DBB166

Conseiller marketing & développement - Sous-directeur

Adviseur organen bloed weefsels cellen

DBB133

Conseiller organes sang tissus cellules

Adviseur regie gevangenisarbeid - Coördinator

DBB126

Conseiller régie travail pénitentiaire - Coordinateur

Adviseur strategie en risicobeheer - Onderdirecteur

DBB165

Conseiller stratégie et gestion des risques - Sous-directeur

Adviseur voogdij over de wetenschappelijke instellingen - Coördinator

DBB075

Conseiller tutelle des établissements scientifiques - Coordinateur

A4

Adviseur-generaal audit Agentschap van de schuld - Directeur

DBB163

Conseiller général audit Agence de la dette - Directeur

Adviseur-generaal B&B - Directeur

DBB998

Conseiller général B&CG - Directeur

Adviseur-generaal B&B - Directeur (generiek)

IBB058

Conseiller général B&CG - Directeur (générique)

Adviseur-generaal back office en systemen - Directeur

DBB162

Conseiller général back office et systèmes - Directeur

Adviseur-generaal begrotingsadvies - Directeur

DBB036

Conseiller général avis budgétaire - Directeur

Adviseur-generaal boekhouding en beheer ziekenhuizen - Diensthoofd

DBB005

Conseiller général comptabilité et gestion hôpitaux - Chef de service

Adviseur-generaal deposito's, consignaties en verzetbetekeningen - Directeur

DBB205

Conseiller général dépôts, consignations et oppositions - Directeur

Adviseur-generaal financiële controle van de posten in het buitenland - Directeur

DBB631

Conseiller général contrôle financier des postes à l'étranger - Directeur

Adviseur-generaal financiën en patrimonium - Directeur

DBB403

Conseiller général finances et patrimoine - Directeur

Adviseur-generaal macrobudgettaire dienst

DBB046

Conseiller général service macrobudgétaire

Adviseur-generaal managementondersteuning (overheidsbegroting en overheidsfinanciën) - Directeur

DBB021

Conseiller général soutien du management (budget et finances publics) - Directeur

Adviseur-generaal rapportering federale boekhouding - Coördinator

DBB070

Conseiller général rapportage comptabilité fédérale - Coordinateur

Directeur-generaal financiën en budget

DBB072

Directeur général finances et budget

A5

Adviseur-generaal geld- en kapitaalmarkten - Directeur

DBB160

Conseiller général marché monétaire et marché des capitaux - Directeur

Adviseur-generaal strategie en risicobeheer - Directeur

DBB161

Conseiller général stratégie et gestion des risques - Directeur

Directeur-generaal financiële en statistische diensten

DBB062

Directeur général services financiers et statistiques


KlassenClasses

Functiebenaming

Fie-code

Dénomination de la fonction

Beroepscategorie Bevolking en Veiligheid

Catégorie de métiers Population et Sécurité

A1

Attaché algemene coördinatie en controlecel

DBV027

Attaché coordination générale et cellule de contrôle

Attaché analyse sektarische organisaties

DBV122

Attaché analyse organisations sectaires

Attaché analyse veiligheid van de Staat

DBV154

Attaché analyse sécurité de l'Etat

Attaché asiel (dossierbeheer)

DBV048

Attaché asile (gestion de dossiers)

Attaché asielaanvragen (dossierbeheer)

DBV002

Attaché demandes d'asile (gestion de dossiers)

Attaché asiel en migratie - Celverantwoordelijke

DBV144

Attaché asile et migration - Responsable de cellule

Attaché beheer consulaire dossiers

DBV102

Attaché gestion des dossiers consulaires

Attaché beheer van de voorrechten

DBV075

Attaché gestion des privilèges

Attaché beheer van het speciaal statuut - geschillen

DBV039

Attaché gestion du statut spécial - litiges

Attaché brandweerinspectie

DBV023

Attaché inspection services d'incendie

Attaché centraal strafregister

DBV101

Attaché casier judiciaire central

Attaché conceptuele aansturing en beleidsondersteuning

DBV015

Attaché conception et soutien à la politique

Attaché dienst voogdij (dossierbeheer)

DBV153

Attaché service des tutelles (gestion de dossiers)

Attaché Europees migratienetwerk

DBV010

Attaché réseau européen des migrations

Attaché federale opdrachten in de provincie (dossierbeheer)

DBV128

Attaché missions fédérales dans la province (gestion de dossier)

Attaché herstelgerichte detentie

DBV087

Attaché justice réparatrice

Attaché inspectie elektronisch toezicht

DBV112

Attaché inspection surveillance électronique

Attaché inspectie maatschappelijk werk (penitentiaire instelling)

DBV160

Attaché inspection du travail social (établissement pénitentiaire)

Attaché inspectie vreemdelingenzaken (dossierbeheer)

DBV031

Attaché inspection office des étrangers (gestion de dossiers)

Attaché instellingen en bevolking (dossierbeheer)

DBV059

Attaché institutions et population (gestion de dossiers)

Attaché integrale veiligheid (dossierbeheer)

DBV105

Attaché sécurité intégrale (gestion de dossiers)

Attaché onderzoek asieldossiers

DBV062

Attaché étude dossiers d'asile

Attaché operaties (eenheid)

DBV073

Attaché opérations (unité)

Attaché operaties civiele veiligheid (dossierbeheer)

DBV020

Attaché opérations sécurité civile (gestion de dossiers)

Attaché overleg en samenwerking

DBV013

Attaché concertation et collaboration

Attaché penitentiair psycholoog

DBV124

Attaché psychologue pénitentiaire

Attaché politiebeheer (dossierbeheer)

DBV132

Attaché gestion policière (gestion des dossiers)

Attaché private veiligheid

DBV070

Attaché sécurité privée

Attaché research herkomstlanden

DBV003

Attaché recherche pays d'origine

Attaché strategie integrale veiligheid

DBV065

Attaché stratégie sécurité intégrale

Attaché toegang en verblijf (dossierbeheer)

DBV044

Attaché accès et séjour (gestion de dossiers)

Attaché uitvoering van straffen en maatregelen

DBV091

Attaché exécution des peines et mesures

Attaché veiligheid - Adjunct van het diensthoofd

DBV051

Attaché sécurité - Adjoint du chef de service

Attaché veiligheid en preventie (dossierbeheer)

DBV110

Attaché sécurité et prévention (gestion de dossiers)

Attaché veiligheid van de diplomatieke en consulaire posten

DBV077

Attaché sécurité des postes diplomatiques et consulaires

Attaché veiligheid van het buitenlands diplomatiek korps

DBV076

Attaché sécurité du corps diplomatique étranger

Attaché verwijdering - terugkeercoach

DBV042

Attaché éloignement - coach au retour

Attaché verwijdering - Verwijderfunctionaris

DBV141

Attaché éloignement - Fonctionnaire d'éloignement

Attaché verwijdering (dossierbeheer)

DBV040

Attaché éloignement (gestion de dossiers)

Attaché voetbalcel (dossierbeheer)

DBV111

Attaché cellule football (gestion de dossiers)

Attaché vreemdelingenzaken - bewonerspycholoog

DBV045

Attaché office des étrangers - psychologue résidents

A2

Attaché A2 administratieve detentie

DBV090

Attaché A2 détention administrative

Attaché A2 algemene coördinatie en controlecel gesloten centra (inspecteur)

DBV202

Attaché A2 coordination générale et contrôle des centres fermés (inspecteur)

Attaché A2 asielaanvragen (dossierbeheer)

DBV006

Attaché A2 demandes d'asile (gestion de dossiers)

Attaché A2 asiel en migratie - Dienstverantwoordelijke

DBV143

Attaché A2 asile et migration - Responsable de service

Attaché A2 conceptuele aansturing en beleidsondersteuning

DBV014

Attaché A2 conception et soutien à la politique

Attaché A2 coördinatie Europees migrantennetwerk - Teamverantwoordelijke

DBV009

Attaché A2 coordination réseau européen des migrations - Responsable d'équipe

Attaché A2 coördinatie herstelgerichte detentie

DBV119

Attaché A2 coordination justice réparatrice

Attaché A2 coördinatie horizontale asielproblematiek

DBV049

Attaché A2 coordination de la problématique d'asile horizontale

Attaché A2 coördinatie van de internationale relaties (anti-drugs)

DBV004

Attaché A2 coordination en relations internationales (anti-drogues)

Attaché A2 criminografische analyse - Teamverantwoordelijke

DBV510

Attaché A2 analyse criminographique - Responsable d'équipe

Attaché A2 crisiscentrum - Adjunct van de coördinator

DBV081

Attaché A2 centre de crise - Adjoint du coordinateur

Attaché A2 crisiscentrum - Projectleider

DBV113

Attaché A2 centre de crise - Chef de projets

Attaché A2 dossiers consulaire zaken

DBV106

Attaché A2 dossiers affaires consulaires

Attaché A2 drugscoördinatie

DBV092

Attaché A2 coordination drogues

Attaché A2 extern zorgcircuit voor geïnterneerden

DBV016

Attaché A2 circuit de soins externe pour internés

Attaché A2 federale opdrachten in de provincie

DBV127

Attaché A2 missions fédérales dans la province

Attaché A2 gerechtelijke sectie

DBV029

Attaché A2 section judiciaire

Attaché A2 immigratie - Immigratieambtenaar

DBV012

Attaché A2 immigration - Fonctionnaire d'immigration

Attaché A2 inlichtingenanalyse - Teamverantwoordelijke

DBV158

Attaché A2 analyse de renseignements - Responsable d'équipe

Attaché A2 inspectie politiewetgeving

DBV017

Attaché A2 inspection de la législation policière

Attaché A2 internationale cel

DBV008

Attaché A2 cellule internationale

Attaché A2 juridische analyse sektarische organisaties

DBV095

Attaché A2 analyse juridique organisations sectaires

Attaché A2 lokale en integrale veiligheid - Adjunct van de directeur

DBV064

Attaché A2 sécurité locale et intégrale - Adjoint du directeur

Attaché A2 operaties (dossierbeheer)

DBV021

Attaché A2 opérations (gestion de dossiers)

Attaché A2 operaties (eenheid) - Teamverantwoordelijke

DBV074

Attaché A2 opérations (unité) - Responsable d'équipe

Attaché A2 operaties (nationale en internationale relaties)

DBV018

Attaché A2 opérations (relations nationales et internationales)

Attaché A2 penitentiair psycholoog

DBV123

Attaché A2 psychologue pénitentiaire

Attaché A2 politiebeheer (dossierbeheer)

DBV145

Attaché A2 gestion policière (gestion de dossiers)

Attaché A2 private veiligheid

DBV115

Attaché A2 sécurité privée

Attaché A2 research asiellanden

DBV007

Attaché A2 recherche pays d'asile

Attaché A2 rijksregister - Regionaal afgevaardigde

DBV061

Attaché A2 registre national - Délégué régional

Attaché A2 strafrechtelijk beleid

DBV096

Attaché A2 politique pénale

Attaché A2 veiligheid

DBV146

Attaché A2 sécurité

Attaché A2 veiligheid en preventie

DBV072

Attaché A2 sécurité et prévention

Attaché A2 veiligheid en preventie (dossierbeheer)

DBV103

Attaché A2 sécurité et prévention (gestion de dossiers)

Attaché A2 veiligheidskorps - Adjunct van de coördinator

DBV099

Attaché A2 corps de sécurité - Adjoint du coordinateur

Attaché A2 verbindingsambtenaar

DBV034

Attaché A2 fonctionnaire de liaison

Attaché A2 voetbalcel

DBV067

Attaché A2 cellule football

Attaché A2 vreemdelingenzaken - Adjunct van de centrumdirecteur

DBV024

Attaché A2 office des étrangers - Adjoint du directeur du centre

Attaché A2 wetenschappelijk onderzoek politie en veiligheid - Teamverantwoordelijke

DBV131

Attaché A2 recherches scientifiques police et sécurité - Responsable d'équipe

A3

Adviseur beveiliging & bewaking - Coördinator

DBV789

Conseiller protection & gardiennage - Coordinateur

Adviseur centraal strafregister - Coördinator

DBV100

Conseiller casier judiciaire central - Coordinateur

Adviseur crisiscentrum - Coördinator

DBV080

Conseiller centre de crise - Coordinateur

Adviseur dienst voogdij - Coördinator

DBV155

Conseiller service des tutelles - Coordinateur

Adviseur dossiers consulaire zaken - Coördinator

DBV104

Conseiller dossiers affaires consulaires - Coordinateur

Adviseur federale opdrachten in de provincie - Directeur

DBV129

Conseiller missions fédérales dans la province - Directeur

Adviseur geografische coördinatie asielaanvragen - Coördinator

DBV001

Conseiller coordination géographique des demandes d'asile - Coordinateur

Adviseur geschillen federale politie - Directeur

DBV107

Conseiller litiges police fédérale - Directeur

Adviseur informatie- en adviescentrum inzake sektarische organisaties - Coördinator

DBV094

Conseiller centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires - Coordinateur

Adviseur inlichtingenanalyse - Diensthoofd

DBV200

Conseiller analyse de renseignements - Chef de service

Adviseur inspectie brandweer - Coördinator

DBV114

Conseiller inspection services incendie - Coordinateur

Adviseur inspectie vreemdelingenzaken - Coördinator

DBV030

Conseiller inspection office des étrangers - Coordinateur

Adviseur instellingen en bevolking - Coördinator

DBV057

Conseiller institutions et population - Coordinateur

Adviseur integrale veiligheid - Directeur

DBV109

Conseiller sécurité intégrale - Directeur

Adviseur lokale en integrale veiligheid - Coördinator

DBV066

Conseiller sécurité locale et intégrale - Coordinateur

Adviseur medisch advies - Coördinator

DBV170

Conseiller avis médical - Coordinateur

Adviseur onderzoek asieldossiers - Coördinator

DBV063

Conseiller étude dossiers d'asile - Coordinateur

Adviseur operaties civiele veiligheid - Coördinator

DBV133

Conseiller opérations sécurité civile - Coordinateur

Adviseur organisatie en controle - Directeur

DBV138

Conseiller organisation et contrôle - Directeur

Adviseur politiebeheer - Directeur

DBV069

Conseiller gestion policière - Directeur

Adviseur private veiligheid

DBV603

Conseiller sécurité privée

Adviseur rampen - Directeur

DBV019

Conseiller calamités - Directeur

Adviseur rijksregister - Gewestcoördinator

DBV060

Conseiller registre national - Coordinateur régional

Adviseur uitvoering van straffen en maatregelen - Coördinator

DBV088

Conseiller exécution des peines et mesures - Coordinateur

Adviseur veiligheid - Diensthoofd

DBV033

Conseiller sécurité - Chef de service

Adviseur veiligheidskorps - Coördinator

DBV098

Conseiller corps de sécurité - Coordinateur

Adviseur verwijdering - Coördinator

DBV046

Conseiller éloignement - Coordinateur

Adviseur voetbalcel - Coördinator

DBV068

Conseiller cellule football - Coordinateur

Adviseur vreemdelingenbeleid - Coördinator

DBV071

Conseiller politique étrangers - Coordinateur

Adviseur vreemdelingenzaken - Directeur open terugkeercentrum

DBV050

Conseiller office des étrangers - Directeur de centre ouvert de retour

A4

Adviseur-generaal asiel - Directeur

DBV047

Conseiller général asile - Directeur

Adviseur-generaal asielcoördinatie - Directeur

DBV005

Conseiller général coordination asile - Directeur

Adviseur-generaal consulaire dossiers - Directeur

DBV201

Conseiller général dossiers consulaires - Directeur

Adviseur-generaal crisiscentrum - Directeur

DBV011

Conseiller général centre de crise - Directeur

Adviseur-generaal externe betrekkingen, verkiezingen, bevolking, identiteitskaarten - Directeur

DBV130

Conseiller général relations externes, élections, population, cartes d'identité - Directeur

Adviseur-generaal lokale en integrale veiligheid - Directeur

DBV134

Conseiller général sécurité locale et intégrale - Directeur

Adviseur-generaal operationele eenheid - Directeur

DBV022

Conseiller général unité opérationnelle - Directeur

Adviseur-generaal opvolging en ondersteuning - Directeur

DBV139

Conseiller général suivi et soutien - Directeur

Adviseur-generaal private veiligheid - Directeur

DBV108

Conseiller général sécurité privée - Directeur

Adviseur-generaal toegang en verblijf - Directeur

DBV043

Conseiller général accès et séjour - Directeur

Adviseur-generaal vreemdelingenzaken - Directeur gesloten centrum

DBV025

Conseiller général office des étrangers - Directeur de centre fermé

A5

Adviseur-generaal Civiele veiligheid - Directeur 112

DBV140

Conseiller général Sécurité civile - Directeur 112

Directeur operaties civiele veiligheid

DBV137

Directeur opérations sécurité civile

Directeur verwijdering - gesloten centra - inspectiediensten

DBV038

Directeur éloignement - centres fermés - services d'inspection

Operationeel directeur

DBV147

Directeur opérationnel


KlassenClasses

Functiebenaming

Fie-code

Dénomination de la fonction

Beroepscategorie Communicatie en Informatie

Catégorie de métiers Communication et Information

A1

Attaché archieven

ICO002

Attaché archives

Attaché beheer klantenrelaties

DCO200

Attaché gestion des relations clients

Attaché beheer van de audiovisuele informatie

DCO012

Attaché gestion de l'information audiovisuelle

Attaché beheer van de website-inhoud

DCO013

Attaché gestion du contenu du site web

Attaché bemiddeling voor het huispersoneel van buitenlandse diplomaten

DCO222

Attaché médiation pour les auxiliaires des diplomates étrangers

Attaché bibliotheek

ICO010

Attaché bibliothèque

Attaché communicatie (België - EU)

DCO020

Attaché communication (Belgique - UE)

Attaché communicatie (realisatie en redactie)

ICO028

Attaché communication (réalisation et rédaction)

Attaché communicatiebeleid

DCO902

Attaché politique de communication

Attaché Contact Center - Supervisor

DCO115

Attaché Contact Center - Superviseur

Attaché coördinatie web communicatie

DCO039

Attaché coordination communication web

Attaché databeheer identificatie ondernemingen

DCO090

Attaché gestion des données identification entreprises

Attaché documentbeheer - Diensthoofd

DCO001

Attaché gestion de documents - Chef de service

Attaché documentenbeheer

DCO070

Attaché gestion de documents

Attaché informatieambtenaar

ICO026

Attaché agent d'information

Attaché multimedia journalistiek

DCO025

Attaché journalisme multimédia

Attaché nationale orden en adel

DCO005

Attaché ordres nationaux et noblesse

Attaché onthaal - Teamchef

ICO075

Attaché accueil - Chef d'équipe

Attaché persvoorlichting

DCO062

Attaché information à la presse

Attaché projectbeheer evenementen

ICO035

Attaché gestion de projets évènements

Attaché protocol

DCO057

Attaché protocole

Attaché publicaties

ICO039

Attaché publications

Attaché publiekswerking - Diensthoofd

DCO337

Attaché service au public - Chef de service

Attaché revisie vertalingen

ICO072

Attaché révision des traductions

Attaché synthese marketing

DCO063

Attaché synthèse marketing

Attaché vertaler-tolk

ICO073

Attaché traducteur-interprète

A2

Attaché A2 archieven - Teamverantwoordelijke

ICO031

Attaché A2 archives - Responsable d'équipe

Attaché A2 beheer klantenrelaties

DCO333

Attaché A2 gestion relations clients

Attaché A2 callcenter - Diensthoofd

DCO009

Attaché A2 call center - Chef de service

Attaché A2 communicatiebeleid

DCO900

Attaché A2 politique de communication

Attaché A2 communicatiebeleid (generiek)

ICO005

Attaché A2 politique de communication (générique)

Attaché A2 consolidaties en coördinaties in de Duitse taal - Teamverantwoordelijke

DCO074

Attaché A2 consolidations et coordinations en langue allemande - Responsable d'équipe

Attaché A2 documentatiebeheer en archivering - Teamverantwoordelijke

ICO030

Attaché A2 gestion de documentation et archivage - Responsable d'équipe

Attaché A2 informatie

DCO079

Attaché A2 information

Attaché A2 informatie - Projectleider

DCO302

Attaché A2 information - Chef de projets

Attaché A2 kennisbeheer (informatie)

ICO013

Attaché A2 gestion des connaissances (information)

Attaché A2 klantenrelaties - Teamverantwoordelijke

ICO996

Attaché A2 relations clients - Responsable d'équipe

Attaché A2 kwaliteitsbeheer inhoud - Teamverantwoordelijke

DCO091

Attaché A2 gestion de la qualité contenu - Responsable d'équipe

Attaché A2 monitoring

DCO015

Attaché A2 monitoring

Attaché A2 persdienst - Adjunct van het diensthoofd

DCO016

Attaché A2 service de presse - Adjoint du chef de service

Attaché A2 protocol - Teamverantwoordeljike

DCO006

Attaché A2 protocole - Responsable d'équipe

Attaché A2 taalinspecteur in het onderwijs

DCO011

Attaché A2 inspecteur linguistique dans l'enseignement

Attaché A2 vertaler-tolk

ICO071

Attaché A2 traducteur-interprète

Attaché A2 vertaling - Teamverantwoordelijke

ICO074

Attaché A2 traduction - Responsable d'équipe

A3

Adviseur adel en ridderorden - Coördinator

DCO004

Conseiller noblesse et ordres nationaux - Coordinateur

Adviseur archieven FOD Buitenlandse Zaken - Coördinator

DCO100

Conseiller archives SPF Affaires Etrangères - Coördinateur

Adviseur bemiddeling - Adjunct van de inspecteur generaal

DCO061

Conseiller médiation - Adjoint de l'inspecteur général

Adviseur communicatie - Coördinator

ICO052

Conseiller communication - Coordinateur

Adviseur communicatiebeleid

DCO903

Conseiller politique de communication

Adviseur dienstverlening - Coördinator

DCO301

Conseiller prestation de services - Coordinateur

Adviseur documentatie - Centrumhoofd

DCO042

Conseiller documentation - Chef du centre

Adviseur externe communicatie

DCO901

Conseiller communication externe

Adviseur internationaal perscentrum - Coördinator

DCO037

Conseiller centre de presse international - Coordinateur

Adviseur persdienst - Coördinator

DCO014

Conseiller service de presse - Coordinateur

Adviseur portal content management

DCO038

Conseiller portal content management

Adviseur studies en communicatie - Coördinator

DCO068

Conseiller études et communication - Coordinateur

Adviseur studies en documentatie - Coördinator

DCO303

Conseiller études et documentation - Coordinateur

Adviseur vertaling - Coördinator

ICO070

Conseiller traduction - Coordinateur

A4

Adviseur-generaal communicatie - Directeur

DCO400

Conseiller général communication - Directeur

Adviseur-generaal communicatie - Directeur (generiek)

ICO053

Conseiller général communication - Directeur (générique)

Adviseur-generaal communicatie financiën - Directeur

DCO116

Conseiller général communication finances - Directeur

Adviseur-generaal dienstverlening - Directeur

DCO300

Conseiller général prestation de services - Directeur


KlassenClasses

Functiebenaming

Fie-code

Dénomination de la fonction

Beroepscategorie Economie

Catégorie de métiers Economie

A1

Attaché aardolieproducten (beheer en controle)

DEC017

Attaché produits pétroliers (gestion et contrôle)

Attaché accreditatie

DEC102

Attaché accréditation

Attaché actuariaat

IEC001

Attaché actuariat

Attaché analyse arbeidsmarkt

DEC056

Attaché analyse marché du travail

Attaché analyse petroleummarkt

DEC016

Attaché analyse marché pétrolier

Attaché automatisering facturatieprocessen

DEC499

Attaché automatisation des processus de facturation

Attaché concurrentie (instructeur)

DEC010

Attaché concurrence (instructeur)

Attaché controle kansspelen

DEC200

Attaché contrôle des jeux de hasard

Attaché data-analyse

DEC504

Attaché data analyse

Attaché economisch potentieel

DEC032

Attaché potentiel économique

Attaché economische dossiers

DEC005

Attaché dossiers économiques

Attaché economische statistieken

DEC090

Attaché statistiques économiques

Attaché economische vergunningen

DEC512

Attaché autorisations économiques

Attaché economische vergunningen (economist)

DEC513

Attaché autorisations économiques (économiste)

Attaché eerstelijnsgezondheidszorg

DEC052

Attaché soins de santé de première ligne

Attaché energie

DEC110

Attaché énergie

Attaché erkenning der aannemers

DEC104

Attaché agréation des entrepreneurs

Attaché financiële dossiers FINEXPO

DEC026

Attaché dossiers financiers FINEXPO

Attaché financiering landbouwbeleid

DEC036

Attaché financement politique agricole

Attaché gezondheidseconomie

DEC500

Attaché économie de la santé

Attaché inspectie bemiddeling

DEC044

Attaché inspection médiation

Attaché inspectie economie

DEC045

Attaché inspection économie

Attaché intellectuele beroepen en KMO

DEC501

Attaché professions intellectuelles et PME

Attaché investeringsdossiers

DEC034

Attaché dossiers investissements

Attaché KMO-studies

DEC503

Attaché études PME

Attaché normalisatie en competitiviteit

DEC100

Attaché normalisation et compétitivité

Attaché nucleaire dossiers

DEC061

Attaché dossiers nucléaires

Attaché ondernemingsloketten

DEC507

Attaché guichets d'entreprise

Attaché overleg Staat-Gewesten

DEC015

Attaché concertation Etat-Régions

Attaché planologie van de handel

DEC510

Attaché planologie du commerce

Attaché regionale inspectie controle en bemiddeling

DEC065

Attaché inspection régionale contrôle et médiation

Attaché regulering en organisatie van de markt (economisch)

DEC801

Attaché régulation et organisation du marché (économique)

Attaché studie en analyse (economist)

DEC680

Attaché études et analyse (économiste)

Attaché uitvoering landbouwreglementering

DEC051

Attaché application de la réglementation agricole

A2

Attaché A2 aardolieproducten

DEC018

Attaché A2 produits pétroliers

Attaché A2 accreditatie

DEC103

Attaché A2 accréditation

Attaché A2 actuariaat

IEC003

Attaché A2 actuariat

Attaché A2 algemeen energiebeleid - Teamverantwoordelijke

DEC021

Attaché A2 politique énergétique générale - Responsable d'équipe

Attaché A2 analyse arbeidsmarkt

DEC054

Attaché A2 analyse marché du travail

Attaché A2 concurrentie (instructeur)

DEC011

Attaché A2 concurrence (instructeur)

Attaché A2 controle kansspelen

DEC047

Attaché A2 contrôle jeux de hasard

Attaché A2 data-analyse

DEC063

Attaché A2 data analyse

Attaché A2 economisch advies

DEC950

Attaché A2 avis économique

Attaché A2 economisch potentieel

DEC069

Attaché A2 potentiel économique

Attaché A2 economische dossiers

DEC033

Attaché A2 dossiers économiques

Attaché A2 economische instrumenten

DEC053

Attaché A2 instruments économiques

Attaché A2 economische vergunningen (economist)

DEC066

Attaché A2 autorisations économiques (économiste)

Attaché A2 energie

DEC111

Attaché A2 énergie

Attaché A2 erkenning der aannemers

DEC105

Attaché A2 agréation des entrepreneurs

Attaché A2 financiële dossiers FINEXPO

DEC025

Attaché A2 dossiers financiers FINEXPO

Attaché A2 gas en elektriciteit

DEC800

Attaché A2 gaz et électricité

Attaché A2 inspectie economie - Teamverantwoordelijke

DEC071

Attaché A2 inspection économie - Responsable d'équipe

Attaché A2 intellectuele beroepen en wetgeving

DEC068

Attaché A2 professions intellectuelles et législation

Attaché A2 internationaal energiebeleid - Teamverantwoordelijke

DEC020

Attaché A2 politique énergétique internationale - Responsable d'équipe

Attaché A2 internationale coördinatie KMO-studies

DEC520

Attaché A2 coordination international études PME

Attaché A2 luchtvaart en defensie

DEC073

Attaché A2 aéronautique et défense

Attaché A2 normalisatie en competitiviteit

DEC101

Attaché A2 normalisation et compétitivité

Attaché A2 nucleaire dossiers

DEC112

Attaché A2 dossiers nucléaires

Attaché A2 ondernemingsloketten

DEC067

Attaché A2 guichets d'entreprise

Attaché A2 onderzoek planologie van de handel - Teamverantwoordelijke

DEC508

Attaché A2 enquête planologie du commerce - Responsable d'équipe

Attaché A2 planning - Celhoofd

DEC064

Attaché A2 planification - Chef de cellule

Attaché A2 prijsbeheer van de aardolieproducten

DEC022

Attaché A2 gestion des prix des produits pétroliers

Attaché A2 regionale inspectie controle en bemiddeling - Teamverantwoordelijke

DEC046

Attaché A2 inspection régionale contrôle et médiation - Responsable d'équipe

Attaché A2 regulering en organisatie van de markt (economisch)

DEC070

Attaché A2 régulation et organisation du marché (économique)

Attaché A2 uitvoering landbouwreglementering

DEC049

Attaché A2 application de la réglementation agricole

Attaché A2 vergunningen gas en elektriciteit

DEC060

Attaché A2 licences gaz et électricité

A3

Adviseur actuariaat - Coördinator

IEC002

Conseiller actuariat - Coordinateur

Adviseur actuariaat en budget

DEC002

Conseiller actuariat et budget

Adviseur basisnijverheid - Directiehoofd

DEC807

Conseiller industries de base - Chef de direction

Adviseur controle en bemiddeling

DEC900

Conseiller contrôle et médiation

Adviseur diensten - Directiehoofd

DEC808

Conseiller services - Chef de direction

Adviseur economie - Coördinator

DEC681

Conseiller économie - Coordinateur

Adviseur economisch advies

DEC951

Conseiller avis économiques

Adviseur economische dossiers

DEC035

Conseiller dossiers économiques

Adviseur economische vergunningen - Coördinator

DEC511

Conseiller autorisations économiques - Coordinateur

Adviseur energie - Coördinator

DEC113

Conseiller énergie - Coordinateur

Adviseur financiële dossiers FINEXPO - Coördinator

DEC001

Conseiller dossiers financiers FINEXPO - Coordinateur

Adviseur handelsbeleid - Coördinator

DEC030

Conseiller politique commerciale - Coordinateur

Adviseur inspectie bemiddeling - Coördinator

DEC813

Conseiller inspection médiation - Coordinateur

Adviseur internationaal KMO-beleid - Coördinator

DEC521

Conseiller politique internationale P.M.E. - Coordinateur

Adviseur intersectoraal - Directiehoofd

DEC029

Conseiller intersectoriel - Chef de direction

Adviseur kansspelcommissie - Secretariaatshoofd

DEC048

Conseiller commission jeux de hasard - Chef du secrétariat

Adviseur KMO-studies - Coördinator

DEC502

Conseiller études PME - Coordinateur

Adviseur kwaliteit en veiligheid

DEC106

Conseiller qualité et sécurité

Adviseur kwaliteit en veiligheid - Coördinator

DEC811

Conseiller qualité et sécurité - Coordinateur

Adviseur landbouw - Directiehoofd

DEC805

Conseiller agriculture - Chef de direction

Adviseur luchtvaart defensie ICT - Directiehoofd

DEC062

Conseiller aéronautique défense TIC - Chef de direction

Adviseur mededinging - economische studies

DEC114

Conseiller concurrence - études économiques

Adviseur mededinging - gereguleerde sectoren - Coördinator

DEC107

Conseiller concurrence - secteurs régulés - Coordinateur

Adviseur nijverheid agro-voedingsbeleid - Directiehoofd

DEC031

Conseiller politique des industries agro-alimentaires - Chef de direction

Adviseur nijverheid mechanica en aanverwanten - Directiehoofd

DEC806

Conseiller industries mécaniques et connexes - Chef de direction

Adviseur ondernemingsloketten - Coördinator

DEC505

Conseiller guichets d'entreprise - Coordinateur

Adviseur planologie van de handel - Coördinator

DEC509

Conseiller planologie du commerce - Coordinateur

Adviseur regionale inspectie controle en bemiddeling - Coördinator

DEC812

Conseiller inspection régionale contrôle et médiation - Coordinateur

Adviseur regulering en organisatie van de markt - Coördinator

DEC023

Conseiller régulation et organisation du marché - Coordinateur

Adviseur toekenning gezondheidsberoepen - Celhoofd

DEC997

Conseiller attribution professions de la santé - Chef de cellule

Adviseur uitvoering landbouwreglementering - Coördinator

DEC050

Conseiller application de la réglementation agricole - Coordinateur

Adviseur vergunningen - Coördinator

DEC028

Conseiller licences - Coordinateur

Adviseur vergunningen - Diensthoofd

DEC091

Conseiller autorisations - Chef de service

A4

Adviseur-generaal controle en bemiddeling - Adjunct van de directeur-generaal

DEC043

Conseiller général contrôle et médiation - Adjoint du directeur général

Adviseur-generaal economisch advies

DEC205

Conseiller général avis économiques

Adviseur-generaal economische dossiers - Directeur

DEC027

Conseiller général dossiers économiques - Directeur

Adviseur-generaal energie (generalist) - Directeur

DEC109

Conseiller général energie (généraliste) - Directeur

Adviseur-generaal energiebeleid - Directeur

DEC019

Conseiller général politique énergétique - Directeur

Adviseur-generaal KMO-beleid - Directeur

DEC522

Conseiller général politique des P.M.E. - Directeur

Adviseur-generaal kwaliteit en veiligheid - Directeur

DEC004

Conseiller général qualité et sécurité - Directeur

Adviseur-generaal mededinging - economische studies - Directeur

DEC108

Conseiller général concurrence - études économiques - Directeur

Adviseur-generaal reglementering - Directeur

DEC536

Conseiller général réglementation - Directeur

Adviseur-generaal regulering en organisatie van de markt - Directeur

DEC804

Conseiller général régulation et organisation du marché - Directeur

Adviseur-generaal sociaal-economische studies - Afdelingshoofd

DEC057

Conseiller général études socioéconomiques - Chef de section

Adviseur-generaal steun aan de export - Directeur

DEC012

Conseiller général aide à l'exportation - Directeur

Adviseur-generaal toekenning gezondheidsberoepen - Diensthoofd

DEC013

Conseiller général attribution professions de la santé - Chef de service


KlassenClasses

Functiebenaming

Fie-code

Dénomination de la fonction

Beroepscategorie Fiscaliteit

Catégorie de métiers Fiscalité

A1

Attaché advies taxatie (douane en accijnzen)

DFI008

Attaché avis taxation (douanes et accises)

Attaché analyse en risicobeheer

DFI132

Attaché analyse et gestion des risques

Attaché analyse fraudebestrijding

DFI087

Attaché analyse lutte contre la fraude

Attaché analyse invordering

DFI124

Attaché analyse recouvrement

Attaché analyse opvolging

DFI094

Attaché analyse de suivi

Attaché auditcontrole douane en accijnzen

DFI355

Attaché contrôle audit douanes et accises

Attaché beheer controlemodellen (douane en accijnzen)

DFI016

Attaché gestion modèles de contrôle (douanes et accises)

Attaché beheer fiscale gegevens

DFI041

Attaché gestion des données fiscales

Attaché detectie (douane en accijnzen)

DFI038

Attaché détection (douanes et accises)

Attaché detectie (patrimoniumdocumentatie)

DFI102

Attaché détection (documentation patrimoniale)

Attaché documentatie

DFI170

Attaché documentation

Attaché dossierbeheer douane en accijnzen (senior)

DFI351

Attaché gestion de dossiers douanes et accises (senior)

Attaché douane en accijnzen - Projecten

DFI162

Attaché douanes et accises - Projets

Attaché e-audit en IT

DFI264

Attaché e-audit informatique

Attaché fiscaal inspecteur

DFI051

Attaché inspecteur fiscal

Attaché fraudebestrijding

DFI089

Attaché lutte contre la fraude

Attaché fraudebestrijding (douane en accijnzen)

DFI003

Attaché lutte contre la fraude (douanes et accises)

Attaché geschillen

DFI145

Attaché contentieux

Attaché inning (douane en accijnzen)

DFI013

Attaché perception (douanes et accises)

Attaché inspectie griffierechten

DFI119

Attaché inspection droits de greffe

Attaché inspectie operationele expertise

DFI052

Attaché inspection expertise opérationnelle

Attaché inspectie taxatie

DFI064

Attaché inspection taxation

Attaché invordering

DFI183

Attaché recouvrement

Attaché invordering dossierbeheer

DFI069

Attaché recouvrement gestion de dossiers

Attaché jurisconsult werkmethode

DFI300

Attaché jurisconsulte méthode de travail

Attaché klanten - Projecten

DFI111

Attaché clients - Projet

Attaché klantencoördinatie douane en accijnzen

DFI166

Attaché coordination des clients douanes et accises

Attaché nalatenschap - Projecten

DFI042

Attaché succession - Projets

Attaché planning (douane en accijnzen)

DFI165

Attaché planification (douanes et accises)

Attaché planning, opmetingen en evaluatie

DFI110

Attaché planning, mesurages et évaluation

Attaché rekenplichtige (juridische zekerheid)

DFI153

Attaché comptable (sécurité juridique)

Attaché rekenplichtige inning (inning en invordering)

DFI201

Attaché comptable perception (perception et recouvrement)

Attaché rekenplichtige inning (douane en accijnzen)

DFI148

Attaché comptable perception (douanes et accises)

Attaché rekenplichtige inning (niet-fiscale invordering)

DFI202

Attaché comptable perception (recouvrement non-fiscal)

Attaché rekenplichtige roerende goederen (waren)

DFI185

Attaché comptabilité biens mobiliers (marchandises)

Attaché relaties risicobeheer

DFI135

Attaché relations gestion des risques

Attaché risicobeheer - Projecten

DFI046

Attaché gestion des risques - Projets

Attaché strijd tegen de fiscale fraude

DFI705

Attaché lutte contre la fraude fiscale

Attaché taxatie (douane en accijnzen)

DFI004

Attaché taxation (douanes et accises)

Attaché toezicht (douane en accijnzen)

DFI018

Attaché surveillance (douanes et accises)

Attaché toezicht (juridische zekerheid)

DFI129

Attaché surveillance (sécurité juridique)

Attaché toezicht inning (niet-fiscale invordering)

DFI206

Attaché surveillance perception (recouvrement non-fiscal)

Attaché toezicht inning (patrimoniumdiensten)

DFI205

Attaché surveillance perception (services patrimoniaux)

Attaché toezicht inning en invordering - Teamchef

DFI352

Attaché surveillance perception et recouvrement - Chef d'équipe

Attaché toezicht invordering (niet-fiscale invordering)

DFI194

Attaché surveillance recouvrement (recouvrement non-fiscal)

Attaché uitvoeringsdienst - Teamchef

DFI991

Attaché service d'exécution - Chef d'équipe

Attaché verkoop roerende goederen - Projecten

DFI043

Attaché vente biens mobiliers - Projets

A2

Attaché A2 aankoop onroerende goederen - Projectleider

DFI036

Attaché A2 acquisitions biens immobiliers - Chef de projets

Attaché A2 analyse controlemodellen (douane en accijnzen)

DFI037

Attaché A2 analyse modèles de contrôle (douanes et accises)

Attaché A2 analyse invordering (inning en invordering)

DFI190

Attaché A2 analyse recouvrement (perception et recouvrement)

Attaché A2 analyse invordering (douane en accijnzen)

DFI140

Attaché A2 analyse recouvrement (douanes et accises)

Attaché A2 analyse reglementering en opvolging

DFI095

Attaché A2 analyse réglementation et suivi

Attaché A2 auditcontrole douane en accijnzen

DFI354

Attaché A2 contrôle audit douanes et accises

Attaché A2 authentieke aktes - Projectleider

DFI023

Attaché A2 actes authentiques - Chef de projets

Attaché A2 behandeling fraudezaken (douane en accijnzen)

DFI144

Attaché A2 traitement des affaires de fraude (douanes et accises)

Attaché A2 behandeling fraudezaken en -dossiers

DFI159

Attaché A2 traitement des affaires et dossiers de fraude

Attaché A2 behandeling gerechtelijke geschillen - Projectleider

DFI196

Attaché A2 traitement des litiges judiciaires - Chef de projets

Attaché A2 beheer onroerende goederen - Shape - Teamverantwoordelijke

DFI322

Attaché A2 gestion de biens immeubles - Shape - Responsable d'équipe

Attaché A2 beheer planning

DFI063

Attaché A2 gestion de planning

Attaché A2 belastingen en invordering - Teamverantwoordelijke

DFI998

Attaché A2 impôts et recouvrement - Responsable d'équipe

Attaché A2 coördinatie bedrijfsrisico's

DFI138

Attaché A2 impôts et recouvrement - Responsable d'équipe

Attaché A2 detecties (patrimoniumdocumentatie)

DFI126

Attaché A2 détections (documentation patrimoniale)

Attache A2 dossierbeheer inning en invordering

DFI021

Attaché A2 gestion de dossiers perception et recouvrement

Attaché A2 dossierbeheer invordering

DFI184

Attaché A2 gestion de dossiers recouvrement

Attaché A2 douane en accijnzen - Projectleider

DFI164

Attaché A2 douanes et accises - Chef de projets

Attaché A2 e-audit en IT

DFI265

Attaché A2 e-audit informatique

Attaché A2 extern correspondent belast met relaties

DFI067

Attaché A2 correspondant externe chargé des relations

Attaché A2 expert taxatie

DFI557

Attaché A2 expert taxation

Attaché A2 fiscale inspectie (douane en accijnzen)

DFI022

Attaché A2 inspection fiscale (douanes et accises)

Attaché A2 gebruikersondersteuning - Projectleider

DFI097

Attaché A2 soutien des utilisateurs - Chef de projets

Attaché A2 inning

DFI103

Attaché A2 perception

Attaché A2 inning (dossierbeheer)

DFI108

Attaché A2 perception (gestion de dossiers)

Attaché A2 inputbeheer (douane en accijnzen)

DFI143

Attaché A2 gestion des inputs (douanes et accises)

Attaché A2 inspectie fraudebestrijding

DFI080

Attaché A2 inspection lutte contre la fraude

Attaché A2 inspectie fraudebestrijding (senior)

DFI081

Attaché A2 inspection lutte contre la fraude (senior)

Attaché A2 inspectie registratie- en successierechten

DFI050

Attaché A2 inspection droits d'enregistrement et de succession

Attaché A2 interne inspectie

DFI556

Attaché A2 inspection interne

Attaché A2 invordering (douane en accijnzen) - Projectleider

DFI141

Attaché A2 recouvrement (douanes et accises) - Chef de projets

Attaché A2 invorderingsgeschillen (douane en accijnzen)

DFI146

Attaché A2 contentieux recouvrement (douanes et accises)

Attaché A2 invorderingsmodellen (inning en invordering)

DFI198

Attaché A2 modèles de recouvrement (perception et recouvrement)

Attaché A2 invorderingsmodellen (niet-fiscale invordering)

DFI193

Attaché A2 modèles de recouvrement (recouvrement non-fiscal)

Attaché A2 juridische expertise (inning en invordering)

DFI157

Attaché A2 expertise juridique (perception et recouvrement)

Attaché A2 klantenbeheer (niet-fiscale invordering)

DFI182

Attaché A2 gestion de clients (recouvrement non-fiscal)

Attaché A2 klantenbeheer invordering

DFI187

Attaché A2 gestion de clients recouvrement

Attaché A2 klantencoördinatie douane en accijnzen

DFI167

Attaché A2 coordination des clients douanes et accises

Attaché A2 kosten-batenanalyse

DFI053

Attaché A2 analyse coûts-bénéfices

Attaché A2 niet-fiscale invordering - Projectleider

DFI160

Attaché A2 recouvrement non-fiscal - Chef de projets

Attaché A2 operationele expertise (inning en invordering)

DFI005

Attaché A2 expertise opérationnelle (perception et recouvrement)

Attaché A2 operationele expertise (niet fiscale invordering) - Projectleider

DFI020

Attaché A2 expertise opérationnelle (recouvrement non-fiscal) - Chef de projets

Attaché A2 operationele expertise (patrimonium) - Projectleider

DFI195

Attaché A2 expertise opérationnelle (patrimoine) - Chef de projets

Attaché A2 operationele expertise (roerende goederen) - Projectleider

DFI168

Attaché A2 expertise opérationnelle (biens mobiliers) - Chef de projets

Attaché A2 opvolging - Projectleider

DFI096

Attaché A2 suivi - Chef de projets

Attaché A2 patrimoniumdiensten

DFI251

Attaché A2 services patrimoniaux

Attaché A2 patrimoniumdocumentatie

DFI197

Attaché A2 documentation patrimoniale

Attaché A2 patrimoniumdocumentatie - Teamverantwoordelijke

DFI999

Attaché A2 documentation patrimoniale - Responsable d'équipe

Attaché A2 rekenplichtige invordering (inning en invordering)

DFI204

Attaché A2 comptable recouvrement (perception et recouvrement)

Attaché A2 rekenplichtige invordering (douane en accijnzen)

DFI149

Attaché A2 comptable recouvrement (douanes et accises)

Attaché A2 rekenplichtige invordering (niet-fiscale invordering)

DFI203

Attaché A2 comptable recouvrement (recouvrement non-fiscal)

Attaché A2 rekenplichtige onroerende goederen (patrimonium)

DFI181

Attaché A2 comptable biens immobiliers (patrimoine)

Attaché A2 rekenplichtige roerende goederen (waarden)

DFI156

Attaché A2 comptable biens mobiliers (valeurs)

Attaché A2 risicobeheer - Projectleider

DFI133

Attaché A2 gestion de risques - Chef de projets

Attaché A2 schatting onroerende goederen

DFI109

Attaché A2 évaluation biens immobiliers

Attaché A2 senior inspecteur

DFI058

Attaché A2 senior inspecteur

Attaché A2 toezicht (douane et accijnzen)

DFI260

Attaché A2 surveillance (douanes et accises)

Attaché A2 vervreemding onroerende goederen - Projectleider

DFI035

Attaché A2 aliénation biens immobiliers - Chef de projets

Attaché A2 werkmethodes (juridisch)

DFI301

Attaché A2 méthodes de travail (juridique)

Attaché A2 werkmethodes fiscaliteit - Projectleider

DFI302

Attaché A2 méthodes de travail fiscalité - Chef de projets

A3

Adviseur advies en ruling

DFI006

Conseiller avis et ruling

Adviseur behandeling fraudedossiers - Projectmanager

DFI090

Conseiller traitement dossiers de fraude - Manager de projets

Adviseur beheer onroerend patrimonium

DFI171

Conseiller gestion du patrimoine immobilier

Adviseur commentaren

DFI015

Conseiller commentaires

Adviseur doelgroepenstrategie - Coördinator

DFI030

Conseiller stratégie des groupes cibles - Coordinateur

Adviseur douane en accijnzen - Coördinator

DFI031

Conseiller douanes et accises - Coordinateur

Adviseur economische coördinatie

DFI025

Conseiller coordination économique

Adviseur fraudebestrijding

DFI077

Conseiller lutte contre la fraude

Adviseur fraudebestrijding - Coördinator

DFI076

Conseiller lutte contre la fraude - Coordinateur

Adviseur fraudebestrijding (douane en accijnzen)

DFI009

Conseiller lutte contre la fraude (douanes et accises)

Adviseur functionele expertise en ondersteuning - Coördinator

DFI099

Conseiller expertise et support fonctionnels - Coordinateur

Adviseur identity and access management (business) - Coördinator

DFI325

Conseiller identity and access management (business) - Coordinateur

Adviseur informatica e-audit - Coördinator

DFI270

Conseiller e-audit informatique - Coordinateur

Adviseur inning - Ontvanger

DFI328

Conseiller perception - Receveur

Adviseur interne inspectie

DFI267

Conseiller inspection interne

Adviseur invordering - Ontvanger

DFI323

Conseiller recouvrement - Receveur

Adviseur invordering geschillen douane en accijnzen - Coördinator

DFI350

Conseiller recouvrement contentieux douanes et accises - Coordinateur

Adviseur kwaliteit patrimoniumgegevens - Coördinator

DFI327

Conseiller qualité des données patrimoniales - Coordinateur

Adviseur managementondersteuning (inning en invordering) - Coördinator

DFI400

Conseiller support du management (perception et recouvrement) - Coordinateur

Adviseur managementondersteuning (douane en accijnzen) - Coördinator

DFI001

Conseiller support du management (douanes et accises) - Coordinateur

Adviseur managementondersteuning (taxatie) - Coördinator

DFI186

Conseiller support du management (taxation) - Coordinateur

Adviseur operationalisering taxatie

DFI555

Conseiller opérationnel taxation

Adviseur operationele expertise (roerende goederen) - Coördinator

DFI250

Conseiller expertise opérationnelle (biens immobiliers) - Coordinateur

Adviseur oprichting van het netwerk van partners - Coördinator

DFI326

Conseiller constitution du réseau de partenaires - Coordinateur

Adviseur opvolging

DFI017

Conseiller suivi

Adviseur patrimoniële informatieaflevering - Coördinator

DFI329

Conseiller délivrance d'informations patrimoniales - Coordinateur

Adviseur patrimoniumdocumentatie - Coördinator

DFI122

Conseiller documentation patrimoniale - Coordinateur

Adviseur privacy - Coördinator

DFI324

Conseiller vie privée - Coordinateur

Adviseur reglementering

DFI012

Conseiller réglementation

Adviseur rekenplichtige geschillen

DFI208

Conseiller comptable du contentieux

Adviseur risicobeheer

DFI134

Conseiller gestion de risques

Adviseur sectorcoördinatie

DFI356

Conseiller coordination de secteur

Adviseur taxatie - Coördinator

DFI048

Conseiller taxation - Coordinateur

Adviseur werkmethodes

DFI014

Conseiller méthodes de travail

Commissaris aankoopcomité

DFI320

Commissaire comité d'acquisition

Directeur aankoopcomité

DFI330

Directeur comité d'acquisition

A4

Adviseur-generaal BBI - Gewestelijk directeur

DFI704

Conseiller général ISI - Directeur régional

Adviseur-generaal beheersing van de organisatie - Directeur

DFI268

Conseiller général maîtrise de l'organisation - Directeur

Adviseur-generaal BTW (AOIF) - Gewestelijk directeur

DFI504

Conseiller-général TVA (AFER) - Directeur régional

Adviseur-generaal centrum voor informatieverwerking (BTW-AOIF) - Gewestelijk directeur

DFI543

Conseiller général centre de traitement de l'information (TVA-AFER) - Directeur régional

Adviseur-generaal CLO/CKBB (BTW-AOIF) - Gewestelijk directeur

DFI542

Conseiller général CLO/BCAE (TVA-AFER) - Directeur régional

Adviseur-generaal controlecentrum (AOIF) - Gewestelijk directeur

DFI541

Conseiller général centre de contrôle (AFER) - Directeur régional

Adviseur-generaal DACO 1 (D&A) - Gewestelijk directeur

DFI941

Conseiller-général SCGO 1 (D&A) - Directeur régional

Adviseur-generaal algemene controle en organisatie

DFI940

Conseiller général contrôle général et organisation

Adviseur-generaal directe belastingen (AOIF) - Gewestelijk directeur

DFI241

Conseiller général contributions directes (AFER) - Directeur régional

Adviseur-generaal doelgroepenstrategie - Directeur

DFI029

Conseiller général stratégie des groupes cibles - Directeur

Adviseur-generaal doelgroepenstrategie (taxatie) - Directeur

DFI158

Conseiller général stratégie des groupes cibles (taxation) - Directeur

Adviseur-generaal douane en accijnzen - Directeur

DFI028

Conseiller général douanes et accises - Directeur

Adviseur-generaal douane en accijzen - Gewestelijk directeur

DFI154

Conseiller général douanes et accises - Directeur régional

Adviseur-generaal Europees Oriëntatie - en Garantiefonds voor de Landbouw - Directeur

DFI002

Conseiller général Fonds Européen d'Orientation et de Garantie Agricole - Directeur

Adviseur-generaal fraudebestrijding - Directeur

DFI078

Conseiller général lutte contre la fraude - Directeur

Adviseur-generaal functionele expertise en ondersteuning - Directeur

DFI098

Conseiller général expertise et support fonctionnel - Directeur

Adviseur-generaal grote opmetingen en algemene plans (Kadaster) - Gewestelijk directeur

DFI341

Conseiller général grands levers et plans généraux (Cadastre) - Directeur régional

Adviseur-generaal inning en invordering - Afdelingshoofd

DFI011

Conseiller général perception et recouvrement - Chef de division

Adviseur-generaal inning en invordering - Gewestelijk directeur

DFI280

Conseiller général perception et recouvrement - Directeur régional

Adviseur-generaal invordering (belastingen en invordering) - Directeur

DFI074

Conseiller général recouvrement (impôts et recouvrement) - Directeur

Adviseur-generaal juridische invordering

DFI010

Conseiller général recouvrement juridique

Adviseur-generaal kadaster - Gewestelijk Directeur

DFI304

Conseiller général cadastre - Directeur régional

Adviseur-generaal LOD-NIOD (AOIF) - Gewestelijk directeur

DFI544

Conseiller général DRL-DRNI (AFER) - Directeur régional

Adviseur-generaal managementondersteuning (inning en invordering) - Directeur

DFI147

Conseiller général support du management (perception et recouvrement) - Directeur

Adviseur-generaal managementondersteuning (douane en accijnzen) - Directeur

DFI199

Conseiller général support du management (douanes et accises) - Directeur

Adviseur-generaal managementondersteuning (taxatie) - Directeur

DFI200

Conseiller général support du management (taxation) - Directeur

Adviseur-generaal nationale opsporingsdirectie douane en accijzen - Gewestelijk directeur

DFI104

Conseiller général direction nationale recherches des douanes et accises - Directeur régional

Adviseur-generaal patrimoniumdocumentatie - Directeur

DFI120

Conseiller général documentation patrimoniale - Directeur

Adviseur-generaal registratie en domeinen - Gewestelijk directeur

DFI342

Conseiller général enregistrement et domaines - Directeur régional

Adviseur-generaal reglementaire bemiddeling inning (douane en accijnzen)

DFI139

Conseiller général conciliation réglementaire perception (douanes et accises)

Adviseur-generaal reglementaire bemiddeling inning (niet-fiscale invordering)

DFI188

Conseiller général conciliation réglementaire perception (recouvrement non-fiscal)

Adviseur-generaal reglementaire bemiddeling invordering (douane en accijnzen)

DFI142

Conseiller général conciliation réglementaire recouvrement (douanes et accises)

Adviseur-generaal reglementaire bemiddeling invordering (niet-fiscale invordering)

DFI191

Conseiller général conciliation réglementaire recouvrement (recouvrement non-fiscal)

Adviseur-generaal taxatie - Directeur

DFI007

Conseiller général taxation - Directeur

Hypotheekbewaarder

DFI271

Conservateur des hypothèques

Voorzitter aankoopcomité

DFI343

Président comité d'acquisition

A5

Adviseur-generaal patrimoniumdocumentatie - Toezichtambtenaar

DFI331

Conseiller général documentation patrimoniale - Fonctionnaire de la surveillance

Departementshoofd belastingen en invordering

DFI073

Chef de département impôts et recouvrement

Departementshoofd douane en accijnzen

DFI032

Chef de département douanes et accises

Departementshoofd functionele expertise en ondersteuning

DFI019

Chef de département expertise et support fonctionnels

Departementshoofd patrimoniumdocumentatie

DFI152

Chef de département documentation patrimoniale

Departementshoofd taxatie

DFI049

Chef de département taxation

Gewestelijk directeur douane en accijzen (specifieke bevoegdheden)

DFI155

Directeur régional douanes et accises (compétences spécifiques)

Verantwoordelijke centrum - Patrimoniumdiensten

DFI332

Chef de centre - Services patrimoniaux


KlassenClasses

Functiebenaming

Fie-code

Dénomination de la fonction

Beroepscategorie Informatie- en Communicatietechnologie

Catégorie de métiers Technologie de l'information et de la communication

A1

Attaché analyse algemene controle en organisatie

DIC120

Attaché analyse contrôle général et organisation

Attaché analyse programmering

IIC007

Attaché analyse programmation

Attaché beheer databanken

IIC010

Attaché gestion de banques de données

Attaché beheer MIS (Management Information System)

DIC003

Attaché gestion MIS (Management Information System)

Attaché beheer netwerken

IIC011

Attaché gestion de réseaux

Attaché cryptologie

DIC110

Attaché cryptologie

Attaché databeheer

IIC014

Attaché gestion de données

Attaché e-government - Projecten

DIC002

Attaché e-government - Projets

Attaché e-procurement

DIC004

Attaché e-procurement

Attaché functionele analyse

IIC016

Attaché analyse fonctionnelle

Attaché ICT (stafmedewerker)

IIC024

Attaché TIC (collaborateur staff)

Attaché ICT-Antenne - Teamchef

DIC006

Attaché Antenne TIC - Chef d'équipe

Attaché ICT-ondersteuning

IIC005

Attaché soutien TIC

Attaché ICT-toepassingen

DIC025

Attaché applications TIC

Attaché kwaliteit ICT

IIC027

Attaché qualité TIC

Attaché systemen (ingenieur)

DIC019

Attaché systèmes (ingénieur)

Attaché webbeheer

IIC028

Attaché gestion web

A2

Attaché A2 account management ICT

DIC022

Attaché A2 account management TIC

Attaché A2 architectuur databanken

IIC008

Attaché A2 architecture banques de données

Attaché A2 architectuur netwerken

IIC009

Attaché A2 architecture réseaux

Attaché A2 architectuur systeem en netwerk - Teamverantwoordelijke

DIC111

Attaché A2 architecture système et réseaux - Responsable d'équipe

Attaché A2 businessanalyse

IIC013

Attaché A2 analyse business

Attaché A2 businessanalyse - Teamverantwoordelijke

DIC061

Attaché A2 analyse business - Responsable d'équipe

Attaché A2 data management

IIC050

Attaché A2 gestion de données

Attaché A2 ICT - Projectleider

IIC019

Attaché A2 TIC - Chef de projets

Attaché A2 ICT-veiligheid

IIC003

Attaché A2 sécurité TIC

Attaché A2 informatiebeveiliging

IIC033

Attaché A2 sécurité de l'information

Attaché A2 ontwikkelingseenheid

DIC015

Attaché A2 unité de développement

Attaché A2 opleiding ICT

DIC011

Attaché A2 formation TIC

Attaché A2 service delivery

IIC022

Attaché A2 service delivery

Attaché A2 service delivery e-government

DIC099

Attaché A2 service delivery e-government

Attaché A2 service support

IIC020

Attaché A2 service support

Attaché A2 service support e-government

DIC009

Attaché A2 service support e-government

Attaché A2 systemen (Ingenieur)

IIC212

Attaché A2 systèmes (Ingénieur)

Attaché A2 technisch support consultant e-HR

DIC030

Attaché A2 consultant support technique e-HR

Attaché A2 technische raadgeving

DIC702

Attaché A2 conseil technique

Attaché A2 webbeheer - Teamverantwoordelijke

IIC029

Attaché A2 gestion web - Responsable d'équipe

A3

Adviseur analyse van beheersinformatica

IIC017

Conseiller analyse en informatique de gestion

Adviseur architectuur databanken

IIC015

Conseiller architecture banques de données

Adviseur architectuur netwerken

IIC012

Conseiller architecture réseaux

Adviseur architectuur systemen

DIC200

Conseiller architecture systèmes

Adviseur businessprocessen - Coördinator

DIC007

Conseiller processus business - Coordinateur

Adviseur coördinatie netwerken

DIC020

Conseiller coordination réseaux

Adviseur e-government - Projectmanager

DIC005

Conseiller e-government - Manager de projets

Adviseur ICT - Adjunct van de verantwoordelijke

DIC014

Conseiller TIC - Adjoint du responsable

Adviseur ICT - Coördinator

IIC032

Conseiller TIC - Coordinateur

Adviseur ICT - Projectmanager

IIC002

Conseiller TIC - Manager de projets

Adviseur ICT-applicaties - Coördinator

DIC023

Conseiller applications TIC - Coordinateur

Adviseur ICT development - Coördinator

DIC040

Conseiller développement ICT - Coordinateur

Adviseur ICT infrastructuur - Coördinator

DIC041

Conseiller infrastructure ICT - Coordinateur

Adviseur informatiebeveiliging

IIC004

Conseiller sécurité de l'information

Adviseur informatiebeveiliging - Coördinator

IIC034

Conseiller sécurité de l'information - Coordinateur

Adviseur radiocommunicatiesystemen - Coördinator

DIC900

Conseiller systèmes de radio-communication - Coordinateur

Adviseur service delivery

IIC023

Conseiller service delivery

Adviseur service delivery e-government

DIC100

Conseiller service delivery e-government

Adviseur service support

IIC021

Conseiller service support

Adviseur service support e-government

DIC017

Conseiller service support e-government

Adviseur systemen - Onderdirecteur

DIC160

Conseiller systèmes - Sous-directeur

Adviseur telematica

DIC021

Conseiller télématique

Adviseur vertegenwoordiging C3 bij de NAVO

DIC027

Conseiller représentation C3 auprès de l'OTAN

A4

Adviseur-generaal BELNET - Technisch directeur

DIC013

Conseiller général BELNET - Directeur technique

Adviseur-generaal e-government - Programmamanager

DIC012

Conseiller général e-government - Manager de programmes

Adviseur-generaal ICT - Directeur

DIC114

Conseiller général TIC - Directeur

Adviseur-generaal ICT - Directeur (generiek)

IIC025

Conseiller général TIC - Directeur (générique)

Adviseur-generaal ICT - Programmamanager

IIC001

Conseiller général TIC - Manager de programmes

Adviseur-generaal ICT-diensten - Directeur

DIC024

Conseiller général services TIC - Directeur

Adviseur-generaal informatiebeveiliging - Coördinator

IIC006

Conseiller général sécurité de l'information - Coordinateur

Adviseur-generaal service management

DIC201

Conseiller général service management

Adviseur-generaal service management e-government

DIC018

Conseiller général service management e-government

Adviseur-generaal toepassingsontwikkeling - Directeur

DIC001

Conseiller général développement d'applications - Directeur

A5

Departementshoofd ICT

IIC018

Chef de département TIC

Directeur BELNET

DIC028

Directeur BELNET


KlassenClasses

Functiebenaming

Fie-code

Dénomination de la fonction

Beroepscategorie Internationale Relaties

Catégorie de métiers Relations internationales

A1

Attaché beheer van de coördinatie EU

DIS009

Attaché gestion de la coordination UE

Attaché beheer van het diplomatiek statuut - fiscaliteit

DIS006

Attaché gestion du statut diplomatique - fiscalité

Attaché beheer van het SOLVIT-netwerk

DIS007

Attaché gestion du réseau SOLVIT

Attaché beheer van het TAIEX/Twinning netwerk

DIS010

Attaché gestion du réseau TAIEX/Twinning

Attaché bilaterale financiële en handelsbetrekkingen

DIS210

Attaché relations financières et commerciales bilatérales

Attaché dossiers internationale betrekkingen

DIS002

Attaché dossiers relations internationales

Attaché dossiers multilaterale zaken en mondialisering

DIS023

Attaché dossiers affaires multilatérales et mondialisation

Attaché dossiers ontwikkelingssamenwerking

DIS012

Attaché dossiers coopération au développement

Attaché Europese strategie en coördinatie

DIS610

Attaché stratégie et coordination européennes

Attaché familiebeleid

DIS103

Attaché politique familiale

Attaché internationale relaties

IIS007

Attaché relations internationales

Attaché multilaterale financiële en monetaire betrekkingen

DIS510

Attaché relations financières et monétaires multilatérales

A2

Attaché A2 behandeling van de internationale informatie

DIS004

Attaché A2 traitement de l'information internationale

Attaché A2 bilaterale financiële en handelsbetrekkingen

DIS220

Attaché A2 relations financières et commerciales bilatérales

Attaché A2 coördinatie en overleg EU

DIS029

Attaché A2 coordination et concertation UE

Attaché A2 coördinatie internationale betrekkingen - Adjunct van de coördinator

DIS024

Attaché A2 coordination relations internationales - Adjoint du coordinateur

Attaché A2 coördinatie internationale relaties

DIS022

Attaché A2 coordination relations internationales

Attaché A2 Europese strategie en coördinatie

DIS620

Attaché A2 stratégie et coordination européennes

Attaché A2 internationale financiële instellingen

DIS110

Attaché A2 institutions financières internationales

Attaché A2 internationale relaties

IIS008

Attaché A2 relations internationales

Attaché A2 internationale relaties in het domein van volksgezondheid

DIS021

Attaché A2 relations internationales dans le domaine de la santé publique

Attaché A2 internationale zaken milieu

DIS025

Attaché A2 affaires internationales environnement

Attaché A2 multilaterale financiële en monetaire betrekkingen

DIS520

Attaché A2 relations financières et monétaires multilatérales

Attaché A2 multilaterale zaken en mondialisering - Teamverantwoordelijke

DIS018

Attaché A2 affaires multilatérales et mondialisation - Responsable d'équipe

Attaché A2 ontwikkelingssamenwerking (sectorieel of thematisch)

DIS017

Attaché A2 coopération au développement (sectoriel ou thématique)

Attaché A2 ontwikkelingssamenwerking - Teamverantwoordelijke

DIS016

Attaché A2 coopération au développement - Responsable d'équipe

A3

Adviseur bilaterale financiële en handelsbetrekkingen - Coördinator

DIS230

Conseiller relations financières et commerciales bilatérales - Coordinateur

Adviseur coördinatie en overleg EU

DIS032

Conseiller coordination et concertation UE

Adviseur coördinatie raad EU - Coördinator

DIS008

Conseiller coordination conseil UE - Coordinateur

Adviseur coördinatie raad EU en plaatsvervanger Comité 133 - Coördinator

DIS026

Conseiller coordination conseil UE et suppléant Comité 133 - Coordinateur

Adviseur coördinatie van internationale betrekkingen - Coördinator

DIS005

Conseiller coordination en relations internationales - Coordinateur

Adviseur Europese strategie en coördinatie - Coördinator

DIS630

Conseiller stratégie et coordination européennes - Coordinateur

Adviseur geografische sector

DIS033

Conseiller secteur géographique

Adviseur geografische sector - Coördinator

DIS003

Conseiller secteur géographique - Coordinateur

Adviseur internationale relaties - Coördinator

DIS001

Conseiller relations internationales - Coordinateur

Adviseur internationale relaties - Coördinator (generiek)

IIS009

Conseiller relations internationales - Coordinateur (générique)

Adviseur multilaterale financiële en monetaire betrekkingen - Coördinator

DIS530

Conseiller relations financières et monétaires multilatérales - Coordinateur

Adviseur multilaterale zaken en mondialisering - Coördinator

DIS015

Conseiller affaires multilatérales et mondialisation - Coordinateur

Adviseur ontwikkelingssamenwerking

DIS102

Conseiller coopération au développement

Adviseur ontwikkelingssamenwerking - Coördinator

DIS014

Conseiller coopération au développement - Coordinateur

Adviseur protocol - Coördinator

DIS101

Conseiller protocole - Coordinateur

A4

Adviseur-generaal coördinatie en overleg EU

DIS028

Conseiller général coordination et concertation UE

Adviseur-generaal internationale relaties - Directeur

DIS031

Conseiller général relations internationales - Directeur

Adviseur-generaal multilaterale zaken en mondialisering - Directeur

DIS011

Conseiller général affaires multilatérales et mondialisation - Directeur

Adviseur-generaal ontwikkelingssamenwerking of internationale relaties - Adjunct van de directeur-generaal

DIS030

Conseiller général coopération au développement ou relations internationales - Adjoint du directeur général

Adviseur-generaal ontwikkelingssamenwerking - Directeur

DIS013

Conseiller général coopération au développement - Directeur

Adviseur-generaal protocol - Directeur

DIS100

Conseiller général protocole - Directeur

Adviseur-generaal vertegenwoordiging en onderhandeling bij de EU

DIS019

Conseiller général représentation et négociation auprès de l'UE


KlassenClasses

Functiebenaming

Fie-code

Dénomination de la fonction

Beroepscategorie Juridische Normen en Geschillen

Catégorie de métiers Normes juridiques et litiges

A1

Attaché economische vergunningen (juridisch)

DJU520

Attaché autorisations économiques (juridique)

Attaché europees recht

DJU012

Attaché droit européen

Attaché geschillen en juridisch advies

IJU032

Attaché contentieux et avis juridiques

Attaché internationaal publiek recht

DJU010

Attaché droit international public

Attaché juridisch advies

IJU022

Attaché avis juridiques

Attaché juridisch advies en reglementering

IJU052

Attaché avis juridiques et réglementation

Attaché juridisch advies JM-LEGAD nationaal of internationaal

DJU902

Attaché avis juridiques JM-LEGAD national ou international

Attaché juridisch advies, reglementering en geschillen

IJU062

Attaché avis juridiques, réglementation et contentieux

Attaché juridische commentaar

DJU070

Attaché commentaires juridiques

Attaché juridische en administratieve zaken - Teamchef

DJU020

Attaché affaires juridiques et administratives - Chef d'équipe

Attaché juridische en algemene zaken

DJU004

Attaché affaires juridiques et générales

Attaché juridische fiscaliteit

DJU082

Attaché fiscalité juridique

Attaché juridische geschillen

IJU012

Attaché contentieux juridiques

Attaché juridische normen, adviezen en geschillen

DJU009

Attaché normes, avis et litiges juridiques

Attaché juridische ondersteuning

DJU500

Attaché support juridique

Attaché jurisconsulent reglementering (fiscaliteit)

DJU053

Attaché jurisconsulte en réglementation (fiscalité)

Attaché marien milieu (juridisch)

DJU805

Attaché milieu marin (juridique)

Attaché protocol en onderscheidingen

DJU202

Attaché protocole et distinctions

Attaché reglementering - verdragen

DJU042

Attaché réglementation - traités

Attaché wetgeving

DJU373

Attaché législation

A2

Attaché A2 griffie - Teamverantwoordelijke

DJU080

Attaché A2 greffe - Responsable d'équipe

Attaché A2 inspectie cultuurpact

DJU119

Attaché A2 inspection pacte culturel

Attaché A2 internationaal financieel juridisch advies

DJU600

Attaché A2 avis juridiques financiers internationals

Attaché A2 juridisch advies

IJU023

Attaché A2 avis juridiques

Attaché A2 juridisch advies en reglementering

IJU053

Attaché A2 avis juridiques et réglementation

Attaché A2 juridisch advies IEFA

DJU220

Attaché A2 avis juridiques QFIE

Attaché A2 juridisch advies inzake beheer domeinen

DJU900

Attaché A2 avis juridiques en gestion des domaines

Attaché A2 juridisch advies, reglementering en geschillen

IJU063

Attaché A2 avis juridiques, réglementation et contentieux

Attaché A2 juridisch advies, reglementering en geschillen - Teamverantwoordelijke

IJU064

Attaché A2 avis juridiques, réglementation et contentieux - Responsable d'équipe

Attaché A2 juridische commentaar

DJU072

Attaché A2 commentaires juridiques

Attaché A2 juridische expertise - Projectleider

DJU076

Attaché A2 expertise juridique - Chef de projets

Attaché A2 juridische geschillen

IJU013

Attaché A2 contentieux juridiques

Attaché A2 juridische geschillen en advies

IJU033

Attaché A2 contentieux et avis juridiques

Attaché A2 juridische reglementering

DJU071

Attaché A2 réglementation juridique

Attaché A2 juridische reglementering (generiek)

IJU043

Attaché A2 réglementation juridique (générique)

Attaché A2 juridische vorming

DJU801

Attaché A2 instruction juridique

Attaché A2 reglementering (fiscaliteit) - Projectleider

DJU075

Attaché A2 réglementation (fiscalité) - Chef de projets

Attaché A2 sociale zekerheidsrecht

DJU031

Attaché A2 droit sécurité sociale

Attaché A2 wetgeving

DJU378

Attaché A2 législation

A3

Adviseur erediensten en vrijzinnigheid

DJU370

Conseiller cultes et laïcité

Adviseur europees recht - Coördinator

DJU011

Conseiller droit européen - Coordinateur

Adviseur geschillen - Coördinator

IJU016

Conseiller contentieux - Coordinateur

Adviseur geschillen en juridisch advies - Coördinator

IJU036

Conseiller contentieux et avis juridiques - Coordinateur

Adviseur inspectie beheersvennootschappen

DJU521

Conseiller inspection des sociétés de gestion

Adviseur inspectie cultuurpact - Coördinator

DJU118

Conseiller inspection pacte culturel - Coordinateur

Adviseur intellectuele beroepen en wetgeving KMO - Coördinator

DJU501

Conseiller professions intellectuelles et législation PME - Coordinateur

Adviseur internationaal publiek recht

DJU002

Conseiller droit international public

Adviseur internationaal publiek recht - Coördinator

DJU001

Conseiller droit international public - Coordinateur

Adviseur juridisch advies - Coördinator

IJU026

Conseiller avis juridiques - Coordinateur

Adviseur juridisch advies en reglementering - Coördinator

IJU056

Conseiller avis juridiques et réglementation - Coordinateur

Adviseur juridisch advies JM-LEGAD nationaal of internationaal - Coördinator

DJU903

Conseiller avis juridiques JM-LEGAD national ou international - Coordinateur

Adviseur juridisch advies overheidsopdrachten

DJU901

Conseiller avis juridiques marchés publics

Adviseur juridisch advies, reglement en geschillen invaliditeit - Coördinator

DJU068

Conseiller avis juridiques, règlement et contentieux invalidité - Coordinateur

Adviseur juridisch advies, reglementering en geschillen - Coördinator

IJU066

Conseiller avis juridiques, réglementation et contentieux - Coordinateur

Adviseur juridische adviezen

DJU060

Conseiller avis juridiques

Adviseur juridische en algemene zaken

DJU005

Conseiller affaires juridiques et générales

Adviseur juridische reglementering - Coördinator

IJU046

Conseiller réglementation juridique - Coordinateur

Adviseur juridische zaken P&O - Coördinator

DJU013

Conseiller affaires juridiques P&O - Coordinateur

Adviseur juridische zaken voorrechten en immuniteiten - Coördinator

DJU039

Conseiller affaires juridiques privilèges et immunités - Coordinateur

Adviseur onderhandeling (juridisch)

DJU999

Conseiller négociation (juridique)

Adviseur rapporteur

DJU804

Conseiller rapporteur

Adviseur reglementering - Diensthoofd

DJU502

Conseiller réglementation - Chef de service

Adviseur reglementering en verdragen - Coördinator

DJU008

Conseiller réglementation et traités - Coordinateur

Adviseur vervoersinfrastructuur - Hoofd juridische dienst

DJU085

Conseiller infrastructure de transports - Chef de service juridique

Adviseur wetgeving

DJU379

Conseiller législation

Adviseur wetgeving - Coördinator juristen

DJU376

Conseiller législation - Coordinateur des juristes

A4

Adviseur-generaal geschillen - Directeur

IJU017

Conseiller général contentieux - Directeur

Adviseur-generaal geschillen en juridisch advies - Directeur

IJU038

Conseiller général contentieux et avis juridiques - Directeur

Adviseur-generaal geschillen en juridisch advies - Directeur (Defensie)

DJU905

Conseiller général contentieux et avis juridique - Directeur (Défense)

Adviseur-generaal juridisch advies - Directeur

IJU027

Conseiller général avis juridiques - Directeur

Adviseur-generaal juridisch advies en reglementering - Directeur

IJU057

Conseiller général avis juridiques et réglementation - Directeur

Adviseur-generaal juridisch advies, reglementering en geschillen - Directeur

IJU067

Conseiller général avis juridiques, réglementation et contentieux - Directeur

Adviseur-generaal juridische studies JM-LEGAD - Directeur

DJU904

Conseiller général étude juridique JM-LEGAD - Directeur

Adviseur-generaal juridische zaken en toegankelijkheid - Directeur

DJU003

Conseiller général affaires juridiques et accessibilité - Directeur

Adviseur-generaal juridische zaken ziekte invaliditeit - Directeur

DJU300

Conseiller général affaires juridiques maladie invalidité - Directeur

Adviseur-generaal juristen geschillen en juridisch advies - Directeur

IJU037

Conseiller général juristes contentieux et avis juridiques - Directeur

Adviseur-generaal reglementering overheidsopdrachten

DJU503

Conseiller général réglementation marchés publics

Adviseur-generaal wetgeving

DJU380

Conseiller général législation

A5

Afdelingshoofd wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden

DJU377

Chef de division législation, libertés et droits fondamentaux


KlassenClasses

Functiebenaming

Fie-code

Dénomination de la fonction

Beroepscategorie Logistiek en Economaat

Catégorie de métiers Logistique et Economat

A1

Attaché analyse overheidsopdrachten

ILO031

Attaché analyse marchés publics

Attaché beheer patrimonium

DLO061

Attaché gestion patrimoniale

Attaché drukkerij (technisch advies)

ILO001

Attaché imprimerie (avis technique)

Attaché economaat - Teamchef

ILO007

Attaché économat - Chef d'équipe

Attaché financiële doorlichting

DLO921

Attaché audit financier

Attaché gebouwen - Teamchef

ILO012

Attaché bâtiments - Chef d'équipe

Attaché immodossiers

DLO060

Attaché dossiers immobiliers

Attaché logistiek - Teamchef

ILO105

Attaché logistique - Chef d'équipe

Attaché overheidsopdrachten - Teamchef

ILO008

Attaché marchés publics - Chef d'équipe

Attaché overheidsopdrachten (dossierbeheer)

ILO067

Attaché marchés publics (gestion de dossiers)

Attaché selectieve ophaling afval - Diensthoofd

DLO188

Attaché collecte sélective des déchets - Chef de service

Attaché synthese en procedures - Teamchef

DLO920

Attaché synthèse et procédures - Chef d'équipe

Attaché verkoop militair materieel

DLO028

Attaché vente matériel militaire

A2

Attaché A2 beheer domeinen

DLO016

Attaché A2 gestion des domaines

Attaché A2 beheer gebouwen - Teamverantwoordelijke

ILO038

Attaché A2 gestion des bâtiments - Responsable d'équipe

Attaché A2 beheer materieel

DLO919

Attaché A2 gestion matériel

Attaché A2 concepten materieel - Teamverantwoordelijke

DLO007

Attaché A2 concepts matériel - Responsable d'équipe

Attaché A2 coördinatie en opvolging - Teamverantwoordelijke

DLO160

Attaché A2 coordination et suivi - Responsable d'équipe

Attaché A2 coördinatie van conferenties en evenementen - Teamverantwoordelijke

DLO011

Attaché A2 coordination des conférences et des événements - Responsable d'équipe

Attaché A2 directie logistiek en aankoopbeleid

DLO285

Attaché A2 direction logistique et politique d'achats

Attaché A2 immodossiers - Teamverantwoordelijke

DLO260

Attaché A2 dossiers immobiliers - Responsable d'équipe

Attaché A2 infrastructuur ICT

DLO019

Attaché A2 infrastructure TIC

Attaché A2 internationale immobiliën

DLO005

Attaché A2 immobilier international

Attaché A2 logistiek - Teamverantwoordelijke

ILO005

Attaché A2 logistique - Responsable d'équipe

Attaché A2 operationele logistiek - Teamverantwoordelijke

DLO064

Attaché A2 logistique opérationnelle - Responsable d'équipe

Attaché A2 operationele logistiek veiligheid van de Staat - Teamverantwoordelijke

DLO161

Attaché A2 logistique opérationnelle sûreté de l'Etat - Responsable d'équipe

Attaché A2 overheidsopdrachten

DLO902

Attaché A2 marchés publics

Attaché A2 overheidsopdrachten - Teamverantwoordelijke

DLO014

Attaché A2 marchés publics - Responsable d'équipe

Attaché A2 patrimonium - Teamverantwoordelijke

DLO051

Attaché A2 patrimoine - Responsable d'équipe

Attaché A2 technisch bureel communicatiematerieel - Teamverantwoordelijke

DLO900

Attaché A2 bureau technique de matériel de communication - Responsable d'équipe

Attaché A2 verzendingen en diplomatieke tas - Teamverantwoordelijke

DLO181

Attaché A2 expédition et valise diplomatique - Responsable d'équipe

A3

Adviseur aankopen - Coördinator

ILO004

Conseiller achats - Coordinateur

Adviseur beheer patrimonium

DLO333

Conseiller gestion patrimoniale

Adviseur gebouwen en materieel - Coördinator

ILO036

Conseiller bâtiments et matériel - Coordinateur

Adviseur identificatie en documentatie materieel - Centrumhoofd

DLO013

Conseiller identification et documentation matériel - Chef de centre

Adviseur logistiek - Coördinator

DLO063

Conseiller logistique - Coordinateur

Adviseur logistiek - Coördinator (generiek)

ILO002

Conseiller logistique - Coordinateur (générique)

Adviseur materieelbeheer systemen - Hoofd ondersectie

DLO006

Conseiller gestion de matériel systèmes - Chef de sous-section

Adviseur ondersteuning - Coördinator

ILO009

Conseiller soutien - Coordinateur

Adviseur ondersteuning overheidsopdrachten

DLO010

Conseiller support marchés publics

Adviseur overheidsopdrachten

DLO099

Conseiller marchés publics

Adviseur overheidsopdrachten - Coördinator

ILO014

Conseiller marchés publics - Coordinateur

Adviseur verkoop militair materieel

DLO027

Conseiller vente matériel militaire

Adviseur vervoer - Bureauhoofd

DLO065

Conseiller transport - Chef de bureau

A4

Adviseur-generaal beheer patrimonium - Directeur

DLO029

Conseiller général gestion patrimoniale - Directeur

Adviseur-generaal budget en logistiek - Directeur

DLO904

Conseiller général budget et logistique - Directeur

Adviseur-generaal Building & Facility management - Directeur

DLO001

Conseiller général Building & Facility Management - Directeur

Adviseur-generaal distributiecentrum wisselstukken - Directeur

DLO201

Conseiller général centre de distribution pièces de rechange - Directeur

Adviseur-generaal materieel - Directeur

DLO066

Conseiller général matériel - Directeur

Adviseur-generaal opvolging masterplan der gebouwen

DLO004

Conseiller général suivi du master plan des bâtiments

Adviseur-generaal overheidsopdrachten - Directeur

DLO050

Conseiller général marchés publics - Directeur

Adviseur-generaal patrimoniumbeheer - Directeur

DLO002

Conseiller général gestion du patrimoine - Directeur

Adviseur-generaal secretariaat en logistiek - Directeur

DLO903

Conseiller général secrétariat et logistique - Directeur

A5

Adviseur-generaal verantwoordelijk voor de Directie Logistiek

DLO003

Conseiller général responsable de la Direction Logistique


KlassenClasses

Functiebenaming

Fie-code

Dénomination de la fonction

Beroepscategorie Menselijke en Dierlijke Gezondheid

Catégorie de métiers Santé humaine et animale

A1

Attaché beheer wetenschappelijke dossiers

DMP120

Attaché gestion dossiers scientifiques

Attaché evaluatie bewaking

DMP050

Attaché évaluation vigilance

Attaché gebruik geneesmiddelen (externe relaties)

DMP045

Attaché usage médicaments (relations externes)

Attaché gezondheidszorgvoorzieningen

DMP108

Attaché établissements de soins de santé

Attaché inspectie (medisch-paramedisch)

DMP065

Attaché inspection (médicale-paramédicale)

Attaché kinesitherapie - Brandwondencentrum

DMP092

Attaché kinésithérapie - Centre des grands brûlés

Attaché kinesitherapie - evaluatie en onderzoek

DMP091

Attaché kinésithérapie - évaluation et recherche

Attaché kinesitherapie - generalist

DMP090

Attaché kinésithérapie - généraliste

Attaché kwaliteit geneesmiddelen

DMP079

Attaché qualité médicaments

Attaché palliatieve zorgen

DMP012

Attaché soins palliatifs

Attaché psychologie-pedagogie

DMP070

Attaché psychologie-pédagogie

Attaché psychologische zorg (penitentiaire instelling)

DMP035

Attaché soins psychologiques (établissement pénitentiaire)

Attaché vestiging apotheken

DMP085

Attaché implantation officines

Attaché wetenschappelijke medewerking (medisch-paramedisch)

DMP114

Attaché collaboration scientifique (médical-paramédical)

A2

Attaché A2 agronomie - Teamverantwoordelijke (penitentiair)

DMP036

Attaché A2 agronomie - Responsable d'équipe (pénitentiaire)

Attaché A2 analyse farmaca

DMP068

Attaché A2 analyse pharmacologie

Attaché A2 antibiotica / infectiologie

DMP105

Attaché A2 antibiotiques / infectiologie

Attaché A2 apotheker

DMP005

Attaché A2 pharmacien

Attaché A2 beheer wetenschappelijke dossiers

DMP333

Attaché A2 gestion dossiers scientifiques

Attaché A2 beleid raden en commissies

DMP303

Attaché A2 politique conseils et commissions

Attaché A2 bloed weefsels en organen

DMP109

Attaché A2 sang, tissus et organes

Attaché A2 bloed weefsels en organen

DMP300

Attaché A2 services entérinement - Responsable d'équipe

Attaché A2 dierengezondheid

DMP083

Attaché A2 santé animale

Attaché A2 dierenwelzijn

DMP031

Attaché A2 bien-être animal

Attaché A2 drugs

DMP110

Attaché A2 drogues

Attaché A2 evaluatie

DMP153

Attaché A2 évaluation

Attaché A2 ICM (Incident & Crisis Management) - Projectleider

DMP097

Attaché A2 ICM (Incident & Crisis Management) - Chef de projets

Attaché A2 individuele gevallen

DMP080

Attaché A2 cas individuels

Attaché A2 individuele gevallen - Teamverantwoordelijke

DMP112

Attaché A2 cas individuels - Responsable d'équipe

Attaché A2 inspectie consumptiegoederen, dierenwelzijn, CITES (Convention on International Trade of Endangered Species)

DMP301

Attaché A2 inspection produits de consommation, bien-être animal, CITES (Convention on International Trade of Endangered Species)

Attaché A2 inspectie distributie geneesmiddelen

DMP033

Attaché A2 inspection distribution médicaments

Attaché A2 inspectie farmacie

DMP078

Attaché A2 inspection pharmacie

Attaché A2 inspectie geneeskundige evaluatie en controle

DMP076

Attaché A2 inspection évaluation et contrôle médical

Attaché A2 inspectie productie geneesmiddelen

DMP047

Attaché A2 inspection production médicaments

Attaché A2 interculturele bemiddeling ziekenhuizen

DMP113

Attaché A2 médiation interculturelle hôpitaux

Attaché A2 luchtvaart (geneesheer)

DMP700

Attaché A2 aéronautique (médecin)

Attaché A2 medisch beleid (geneesheer)

IMP013

Attaché A2 politique médicale (médecin)

Attaché A2 medisch dossierbeheer (geneesheer)

IMP003

Attaché A2 gestion médicale de dossiers (médecin)

Attaché A2 medische activiteit

DMP102

Attaché A2 activité médicale

Attaché A2 medische controle (geneesheer)

IMP015

Attaché A2 contrôle médical (médecin)

Attaché A2 medische evaluatie

DMP200

Attaché A2 évaluation médicale

Attaché A2 medische inspectie

DMP009

Attaché A2 inspection médicale

Attaché A2 onderzoek en ontwikkeling

DMP064

Attaché A2 recherche et développement

Attaché A2 precursoren - Celhoofd

DMP084

Attaché A2 précurseurs - Chef de cellule

Attaché A2 procesmanagement inspectie en Provinciale Medische Commissie

DMP098

Attaché A2 gestion de processus inspection et Commission Médicale Provinciale

Attaché A2 risico en verstrekkingbeheer

DMP073

Attaché A2 gestion des risques et prescriptions

Attaché A2 zorgkwaliteit

DMP100

Attaché A2 qualité des soins

A3

Adviseur Afdeling Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik - Afdelingshoofd

DMP054

Conseiller Division Médicaments à usage vétérinaire - Chef de Division

Adviseur Afdeling Industrie // Aflevering // Speciale OnderzoeksEenheid - Afdelingshoofd

DMP152

Conseiller Division Industrie // Délivrance // Unité Spéciale d'Enquête - Chef de division

Adviseur Afdeling VHB Pre / VHB Post / Goed Gebruik van Geneesmiddelen (GGG) / Gezondheidsproducten / Onderzoek en Ontwikkeling (R&D) - Afdelingshoofd

DMP072

Conseiller Division Pre AMM / Post AMM / Bon Usage du Médicaments (BUM) / Produits de Santé / Recherche et Développement (R&D) - Chef de division

Adviseur arbeidsgeneeskunde - Diensthoofd

DMP028

Conseiller médecine du travail - Chef de service

Adviseur coördinatie adviesorgaan

DMP136

Conseiller coordination organe consultatif

Adviseur coördinatie screeningprojecten

DMP138

Conseiller coordination projets de screening

Adviseur dierenwelzijn / CITES (Convention on International Trade of Endangered Species) - Celhoofd

DMP087

Conseiller bien-être animal / CITES (Convention on International Trade of Endangered Species) - Chef de cellule

Adviseur directie informatie - Coördinator

DMP140

Conseiller direction information - Coordinateur

Adviseur evaluatie - Coördinator

DMP154

Conseiller évaluation - Coordinateur

Adviseur evaluatie bewaking

DMP057

Conseiller évaluation vigilance

Adviseur expertisedomein - Coördinator

DMP139

Conseiller domaine d'expertise - Coordinateur

Adviseur farmacie - Coördinator

DMP135

Conseiller pharmacie - Coordinateur

Adviseur geneesheer-inspecteur

DMP376

Conseiller médecin inspecteur

Adviseur geneeskundige controle en evaluatie - Coördinator

DMP130

Conseiller contrôle médical et évaluation - Coordinateur

Adviseur gezondheid dieren en dierlijke producten - Celhoofd

DMP062

Conseiller médecine animaux et produits animaliers - Chef de cellule

Adviseur gezondheidsinspectie

DMP096

Conseiller inspection de la santé

Adviseur gezondheidszorgvoorzieningen - Celhoofd

DMP101

Conseiller établissements de soins de santé - Chef de cellule

Adviseur havengezondheidsdienst (SANIPORT) - Diensthoofd

DMP024

Conseiller service sanitaire portuaire (SANIPORT) - Chef de service

Adviseur inspectie - Celhoofd

DMP027

Conseiller inspection - Chef de cellule

Adviseur interculturele bemiddeling - Celhoofd

DMP111

Conseiller médiation interculturelle - Chef de cellule

Adviseur kwaliteit en kennisbeheer - Diensthoofd

DMP077

Conseiller qualité et gestion des connaissances - Chef de service

Adviseur medisch beleid en dossierbeheer (geneesheer)

IMP014

Conseiller politique médicale et gestion de dossiers (médecin)

Adviseur medisch centrum (geneesheer) - Coördinator

DMP016

Conseiller centre médical (médecin) - Coordinateur

Adviseur medische controle (geneesheer) - Coördinator

DMP006

Conseiller contrôle médical (médecin) - Coordinateur

Adviseur medische kwaliteit

DMP201

Conseiller qualité médicale

Adviseur medische kwaliteit - Diensthoofd

DMP026

Conseiller qualité médicale - Chef de service

Adviseur monitoring - Diensthoofd

DMP022

Conseiller monitoring - Chef de service

Adviseur onderzoek en ontwikkeling

DMP063

Conseiller recherche et développement

Adviseur preventie (arbeidsgeneesheer)

DMP021

Conseiller prévention (médecin du travail)

Adviseur raden en commissies - Coördinator

DMP038

Conseiller conseils et commissions - Coordinateur

Adviseur sectoren

DMP018

Conseiller secteurs

Adviseur verpleegkundig beleid - Celhoofd

DMP103

Conseiller politique infirmière - Chef de cellule

Adviseur verstrekkingen en risicobeheer

DMP373

Conseiller gestion des prescriptions et risques

Adviseur werkonbekwaamheid (geneesheer)

DMP380

Conseiller incapacité de travail (médecin)

A4

Adviseur-generaal (medisch) - Directeur

DMP302

Conseiller général médical - Directeur

Adviseur-generaal (medisch) - Directeur (generiek)

IMP011

Conseiller général médical - Directeur (générique)

Adviseur-generaal Afdeling Vigilantie - Afdelingshoofd

DMP151

Conseiller général Division Vigilance - Chef de Division

Adviseur-generaal dierenwelzijn en CITES (Convention on International Trade of Endangered Species) - Diensthoofd

DMP060

Conseiller général bien-être animal et CITES (Convention on International Trade of Endangered Species) - Chef de service

Adviseur-generaal evaluatie (senior) - Directeur

DMP155

Conseiller général évaluation (senior) - Directeur

Adviseur-generaal evaluatie bewaking

DMP042

Conseiller général évaluation vigilance

Adviseur-generaal geneeskundige controle en evaluatie - Directeur

DMP132

Conseiller général contrôle et évaluation médicale - Directeur

Adviseur-generaal gezondheidszorgvoorzieningen - Diensthoofd

DMP099

Conseiller général établissements de soins de santé - Chef de service

Adviseur-generaal internationale en strategische coordinatie - Diensthoofd

DMP030

Conseiller général coordination internationale et stratégique - Chef de service

Adviseur-generaal medische expertise (Medex) - Directeur

DMP088

Conseiller général expertise médicale (Medex) - Directeur

Adviseur-generaal medische ongeschiktheid - Directeur

DMP075

Conseiller général incapacité médicale - Directeur

Adviseur-generaal productie en distributie / registratie geneesmiddelen - Diensthoofd

DMP053

Conseiller général production et distribution / enregistrement médicaments - Chef de service

Adviseur-generaal sanitair beleid dieren en planten - Diensthoofd

DMP061

Conseiller général politique sanitaire animaux et plantes - Chef de service

Adviseur-generaal wetenschappelijk-technische dienstverlening en kennisbeheer

DMP058

Conseiller général pour les prestations scientifiques et techniques et la gestion des connaissances

A5

Adviseur-generaal Afdeling Wetenschappelijke Experten (Evaluator) - Afdelingshoofd

DMP150

Conseiller général Division Experts Scientifiques (Evaluateur) - Chef de Division

Directeur generaal van het Fonds voor Medische Ongevallen

DMP521

Directeur général du Fonds des Accidents Médicaux


KlassenClasses

Functiebenaming

Fie-code

Dénomination de la fonction

Beroepscategorie Personeel en Organisatie

Catégorie de métiers Personnel et Organisation

A1

Attaché analyse prestatiemetingen

DPO096

Attaché analyse mesure des prestations

Attaché arbeidsvoorwaarden en beloningsmanagement

DPO907

Attaché conditions de travail et gestion des rémunérations

Attaché correspondent personeel en organisatie

IPO082

Attaché correspondant personnel et organisation

Attaché docimologie

DPO906

Attaché docimologie

Attaché functionele analyse CCeHR

DPO280

Attaché analyse fonctionnelle CCeHR

Attaché HRM

IPO070

Attaché GRH

Attaché integriteitsbeleid

DPO252

Attaché politique d'intégrité

Attaché interne audit

IPO291

Attaché audit interne

Attaché ondersteuning interne controle

DPO100

Attaché support contrôle interne

Attaché kennismanagement (personeel en organisatie)

IPO072

Attaché gestion des connaissances (personnel et organisation)

Attaché managementondersteuning, PMO en veranderingsbeheer

DPO805

Attaché soutien du Management, PMO et gestion du changement

Attaché organisatiebeheer

IPO071

Attaché gestion de l'organisation

Attaché pedagogie

DPO025

Attaché pédagogie

Attaché personeel en organisatie

DPO901

Attaché personnel et organisation

Attaché personeel en organisatie (generiek)

IPO083

Attaché personnel et organisation (générique)

Attaché personeelsadministratie - Teamchef

IPO073

Attaché administration du personnel - Chef d'équipe

Attaché PMO (Program Management Office)

DPO012

Attaché PMO (Program Management Office)

Attaché Program Management Office

DPO090

Attaché Program Management Office

Attaché program management, planning en communicatie

DPO018

Attaché program management, planning et communication

Attaché promotie veranderingen

DPO088

Attaché promotion changements

Attaché psychologie werving DOO

DPO027

Attaché psychologie recrutement SAO

Attaché psychometrie

DPO026

Attaché psychométrie

Attaché selectie, oriëntering en certifiëring

DPO903

Attaché sélection, orientation et certification

Attaché statuut en arbeidsvoorwaarden

IPO033

Attaché statut et conditions de travail

Attaché technische analyse CCeHR

DPO281

Attaché analyse technique CCeHR

Attaché training

DPO904

Attaché training

Attaché veranderingsbeheer FEDCOM

DPO253

Attaché gestion du changement FEDCOM

A2

Attaché A2 administratief statuut

DPO028

Attaché A2 statut administratif

Attaché A2 administratieve HR-cel - Teamverantwoordelijke

DPO042

Attaché A2 cellule administrative RH - Responsable d'équipe

Attaché A2 analyse prestatiemetingen

DPO097

Attaché A2 analyse mesure des prestations

Attaché A2 analyse sociaal secretariaat

DPO401

Attaché A2 analyse secrétariat social

Attaché A2 arbeidsvoorwaarden en beloningsmanagement

DPO905

Attaché A2 conditions de travail et gestion de rémunérations

Attaché A2 beheer externe relaties

DPO013

Attaché A2 gestion relations externes

Attaché A2 cel ex-RMT

DPO300

Attaché A2 cellule ex-RTM

Attaché A2 competentie- en productontwikkeling

DPO002

Attaché A2 développement de compétences et de produits

Attaché A2 correspondent personeel en organisatie

IPO084

Attaché A2 correspondant personnel et organisation

Attaché A2 Expertisecentrum Learning & Development - Teamverantwoordelijke

DPO055

Attaché A2 Centre d'expertise Learning & Development - Responsable d'équipe

Attaché A2 Expertisecentrum Payroll - Teamverantwoordelijke

DPO054

Attaché A2 Centre d'expertise Payroll - Responsable d'équipe

Attaché A2 HR-Partners - Teamverantwoordelijke

DPO056

Attaché A2 HR-Partners - Responsable d'équipe

Attaché A2 HRM

IPO074

Attaché A2 GRH

Attaché A2 HRM en communicatie - Diensthoofd

DPO005

Attaché A2 GRH et communication - Chef de service

Attaché A2 integriteitsbeleid

DPO251

Attaché A2 politique d'intégrité

Attaché A2 interne audit

IPO091

Attaché A2 audit interne

Attaché A2 interne audit - Teamverantwoordelijke

DPO030

Attaché A2 audit interne - Responsable d'équipe

Attaché A2 interne audit - Teamverantwoordelijke (generiek)

IPO010

Attaché A2 audit interne - Responsable d'équipe (générique)

Attaché A2 kennismanagement (personeel en organisatie)

IPO076

Attaché A2 gestion des connaissances (personnel et organisation)

Attaché A2 organisatiebeheer

DPO098

Attaché A2 gestion de l'organisation

Attaché A2 organisatiebeheer (generiek)

IPO075

Attaché A2 gestion de l'organisation (générique)

Attaché A2 personeel en organisatie - Teamverantwoordelijke

DPO102

Attaché A2 personnel et organisation - Responsable d'équipe

Attaché A2 personeel en organisatie (generiek)

IPO085

Attaché A2 personnel et organisation (générique)

Attaché A2 personeel en organisatie

DPO006

Attaché A2 personnel et organisation

Attaché A2 Personeelsdienst - Teamverantwoordelijke

DPO095

Attaché A2 Service du personnel - Responsable d'équipe

Attaché A2 personeelsplanning en -budgettering

DPO515

Attaché A2 planification du personnel et budgétisation

Attaché A2 planning, werving en opleiding - Teamverantwoordelijke

DPO008

Attaché A2 planning, sélection et formation - Responsable d'équipe

Attaché A2 PMO (Program Management Office) - Adjunct van het diensthoofd

DPO003

Attaché A2 PMO (Program Management Office) - Adjoint du chef de service

Attaché A2 Program Management Office

DPO089

Attaché A2 Program Management Office

Attaché A2 screening - Teamverantwoordelijke

DPO410

Attaché A2 screening - Responsable d'équipe

Attaché A2 selectie, oriëntering en certifiëring

DPO912

Attaché A2 sélection, orientation et certification

Attaché A2 statuut en arbeidsvoorwaarden

IPO086

Attaché A2 statut et conditions de travail

Attaché A2 statuut en arbeidsvoorwaarden - Teamverantwoordelijke

IPO087

Attaché A2 statut et conditions de travail - Responsable d'équipe

Attaché A2 strategische HR-cel - Teamverantwoordelijke

DPO051

Attaché A2 cellule stratégique RH - Responsable d'équipe

Attaché A2 veranderingsbeheer FEDCOM - Teamverantwoordelijke

DPO254

Attaché A2 gestion du changement FEDCOM - Responsable d'équipe

Attaché A2 veranderingsmanagement

DPO017

Attaché A2 gestion du changement

A3

Adviseur analyse sociaal secretariaat - Coördinator

DPO308

Conseiller analyse secrétariat social - Coordinateur

Adviseur arbeidsvoorwaarden

DPO999

Conseiller conditions de travail

Adviseur audit

DPO022

Conseiller audit

Adviseur beheer externe relaties

DPO995

Conseiller gestion de relations externes

Adviseur beheer van het buitenlands statutair personeel - Coördinator

DPO004

Conseiller gestion du personnel statutaire extérieur - Coordinateur

Adviseur beheer vormingen

IPO100

Conseiller gestion de formation

Adviseur correspondent personeel en organisatie

IPO081

Conseiller correspondant personnel et organisation

Adviseur e-HR

DPO014

Conseiller e-RH

Adviseur financieel personeelsbeheer - Coördinator

DPO020

Conseiller gestion financière du personnel - Coordinateur

Adviseur functionele support consultant e-HR

DPO613

Conseiller support fonctionnel consultant e-HR

Adviseur HRM

IPO078

Conseiller GRH

Adviseur HRM - Diensthoofd

IPO077

Conseiller GRH - Chef de service

Adviseur innovatie inzake research, diversiteit en screeningmethodologie - Coördinator (Sub business unit manager)

DPO324

Conseiller innovation en matière de recherche, diversité et méthodologie de screening - Coordinateur (Sub business unit manager)

Adviseur internationale relaties personeel en organisatie

DPO914

Conseiller relations internationales personnel et organisation

Adviseur interne audit - Coördinator

IPO090

Conseiller audit interne - Coordinateur

Adviseur kennismanagement (personeel en organisatie)

DPO910

Conseiller gestion des connaissances (personnel et organisation)

Adviseur kennismanagement (personeel en organisatie) (generiek)

IPO080

Conseiller gestion des connaissances (personnel et organisation) (générique)

Adviseur kwaliteitsmanagement

IPO110

Conseiller management de la qualité

Adviseur managementondersteuning, PMO en veranderingsbeheer - Coördinator

DPO806

Conseiller soutien du Management, PMO et gestion du changement - Coordinateur

Adviseur ontwikkeling personeel en organistie

DPO998

Conseiller développement personnel et organisation

Adviseur opleiding

DPO009

Conseiller formation

Adviseur opleidingsadvies

DPO902

Conseiller avis de formation

Adviseur organisatiebeheer

IPO079

Conseiller gestion de l'organisation

Adviseur organisatieontwikkeling

DPO800

Conseiller développement de l'organisation

Adviseur organisatieontwikkeling (personeel en organisatie)

DPO997

Conseiller développement de l'organisation (personnel et organisation)

Adviseur overheidsmanagement

DPO911

Conseiller gestion publique

Adviseur personeel en organisatie - Coördinator

DPO400

Conseiller personnel et organisation - Coordinateur

Adviseur personeel en organisatie - Coördinator (generiek)

IPO067

Conseiller personnel et organisation - Coordinateur (générique)

Adviseur personeelsbeleid - Coördinator

DPO035

Conseiller gestion du personnel - Coordinateur

Adviseur planning en selectie

DPO007

Conseiller planning et sélection

Adviseur PMO (Program Management Office) - Diensthoofd

DPO126

Conseiller PMO (Program Management Office) - Chef de service

Adviseur productontwikkeling, selectie, oriëntering en certifiëring

DPO015

Conseiller développement de produits sélection, orientation et certification

Adviseur Program Management Office - Coördinator

DPO087

Conseiller Program Management Office - Coordinateur

Adviseur rekrutering en selectie managementfuncties

DPO916

Conseiller recrutement et sélection fonctions de management

Adviseur resourcemanagement - Coördinator

DPO255

Conseiller gestion de ressources - Coordinateur

Adviseur sociaal overleg

DPO991

Conseiller concertation sociale

Adviseur statuut en arbeidsvoorwaarden - Coördinator

IPO021

Conseiller statut et conditions de travail - Coordinateur

Adviseur veranderingsbeheer e-HR

DPO614

Conseiller gestion du changement e-HR

Adviseur veranderingsmanagement

DPO200

Conseiller gestion du changement

A4

Adviseur-generaal arbeidsvoorwaarden en beloningsmanagement - Directeur

DPO996

Conseiller général conditions de travail et gestion des rémunérations - Directeur

Adviseur-generaal assistant manager personeel en organisatie

DPO127

Conseiller général assistant manager personnel et organisation

Adviseur-generaal divisiechef HR - Directeur

DPO270

Conseiller général chef de division HR - Directeur

Adviseur-generaal e-HR

DPO992

Conseiller général e-RH

Adviseur-generaal HRM - Directeur

DPO053

Conseiller général HRM - Directeur

Adviseur-generaal HRM - Directeur

DPO081

Conseiller général GRH - Directeur

Adviseur-generaal integriteitsbeleid - Directeur

DPO250

Conseiller général politique d'intégrité - Directeur

Adviseur-generaal interne audit - Directeur

DPO021

Conseiller général audit interne - Directeur

Adviseur-generaal interne audit - Directeur (generiek)

IPO099

Conseiller général audit interne - Directeur (générique)

Adviseur-generaal organisatie - Directeur

DPO086

Conseiller général organisation - Directeur

Adviseur-generaal organisatie- en personeelsmanagement

DPO913

Conseiller général gestion de l'organisation et du personnel

Adviseur-generaal personeel en organisatie - Directeur

DPO700

Conseiller général personnel et organisation - Directeur

Adviseur-generaal personeel en organisatie - Directeur (generiek)

IPO069

Conseiller général personnel et organisation - Directeur (générique)

Adviseur-generaal personeelsadministratie - Directeur

DPO600

Conseiller général administration du personnel - Directeur

Adviseur-generaal planning en selectie - Directeur

DPO256

Conseiller général planning et sélection - Directeur

Adviseur-generaal research and development - Directeur (Business Unit Manager)

DPO915

Conseiller général research and development - Directeur (Business Unit Manager)

Adviseur-generaal screening - Directeur (Business Unit Manager)

DPO016

Conseiller général screening - Directeur (Business Unit Manager)

A5

Lead manager HR expert

DPO131

Lead Manager RH expert

Lead manager HR generalist

DPO130

Lead Manager RH généraliste


KlassenClasses

Functiebenaming

Fie-code

Dénomination de la fonction

Beroepscategorie Algemeen Beheer

Catégorie de métiers Gestion générale

A1

Attaché administratie

DSA151

Attaché administration

Attaché administratie en logistiek - Celhoofd

DSA144

Attaché administration et logistique - Chef de cellule

Attaché administratief beheer

DSA012

Attaché gestion administrative

Attaché administratieve vereenvoudiging - Projecten

DSA950

Attaché simplification administrative - Projets

Attaché algemeen beheer collectieve arbeidsbetrekkingen

DSA103

Attaché gestion générale relations collectives

Attaché algemene zaken - Teamchef

DSA039

Attaché affaires générales - Chef d'équipe

Attaché analyse gegevens algemene studiën

DSA117

Attaché analyse données études générales

Attaché beheer projecten

ISA009

Attaché gestion projets

Attaché budget - budgettair correspondent

DSA094

Attaché budget - correspondant budgétaire

Attaché centraal meldpunt

DSA200

Attaché guichet central

Attaché commerciële cel - Teamchef

DSA038

Attaché cellule commercialle - Chef d'équipe

Attaché coördinatie documentatie nomenclatuur

DSA171

Attaché coordination documentation nomenclature

Attaché datamining

DSA890

Attaché datamining

Attaché dossierbeheer

DSA805

Attaché gestion de dossiers

Attaché duurzame ontwikkeling

DSA998

Attaché développement durable

Attaché duurzame ontwikkeling (generiek)

ISA900

Attaché développement durable (générique)

Attaché duurzame ontwikkeling - Teamchef

ISA901

Attaché développement durable - Chef d'équipe

Attaché ICT-ondersteuning

DSA041

Attaché soutien TIC

Attaché kenniscentrum

DSA141

Attaché centre de connaissances

Attaché korps van enquêteurs - Teamchef

DSA014

Attaché corps d'enquêteurs - Chef d'équipe

Attaché managementondersteuning (algemeen beheer)

DSA702

Attaché soutien du management (gestion générale)

Attaché managementondersteuning (algemeen beheer) (generiek)

ISA004

Attaché soutien du management (générique) (gestion générale)

Attaché manager kernprocessen justitiehuis

DSA183

Attaché manager processus-clés maison de justice

Attaché monitoring elektronisch toezicht

DSA021

Attaché monitoring surveillance électronique

Attaché netwerkbeheer OISZ (Openbare Instellingen voor Sociale Zekerheid)

DSA057

Attaché gestion de réseau IPSS (Institutions Publiques de Sécurité Sociale)

Attaché ondersteuning ICT-manager

DSA104

Attaché soutien gestionnaire TIC

Attaché programmamanagement

DSA173

Attaché gestion de programme

Attaché projectbeheer

DSA166

Attaché gestion de projet

Attaché projectdeelname

ISA010

Attaché participation au projets

Attaché secretariaat bestuursraad

DSA034

Attaché secrétariat conseil d'administration

Attaché secretariaat commissies van de Hoge Raad preventie en bescherming op het werk

DSA205

Attaché secrétariat commissions du Conseil Supérieur prévention et protection au travail

Attaché secretariaat erkenningscommissies

DSA401

Attaché secrétariat commissions d'agrément

Attaché secretariaat raden en commissies

DSA140

Attaché secrétariat conseils et commissions

Attaché sectoraal overleg

DSA101

Attaché concertation sectorielle

Attaché sectoraal overleg - Groepchef

DSA107

Attaché concertation sectorielle - Chef de groupe

Attaché strategische coördinatie

DSA129

Attaché coordination stratégique

Attaché Raad voor de mededinging (griffier en adjunct-griffier)

DSA201

Attaché Conseil de la concurrence (greffier et greffier adjoint)

Attaché synthese

DSA006

Attaché synthèse

A2

Attaché A2 - Verantwoordelijke administratief secretariaat

DSA093

Attaché A2 - Responsable du secrétariat administratif

Attaché A2 - Verantwoordelijke algemeen secretariaat

DSA170

Attaché A2 - Responsable du secrétariat général

Attaché A2 - Verantwoordelijke secretariaat en vertaling

DSA127

Attaché A2 - Responsable secrétariat et traduction

Attaché A2 adjunct (generiek)

ISA020

Attaché A2 adjoint (générique)

Attaché A2 administratie - Diensthoofd

DSA095

Attaché A2 administration - Chef de service

Attaché A2 administratieve cel van het interfederaal Korps van de Inspectie van financiën - Coördinator

DSA010

Attaché A2 cellule administrative du Corps interfédéral de l'Inspection des finances - Coordinateur

Attaché A2 administratieve coördinatie centrum voor medische expertise - Teamverantwoordelijke

DSA305

Attaché A2 coordination adminstrative du centre d'expertises médicales - Responsable d'équipe

Attaché A2 administratieve vereenvoudiging - Projectleider

DSA951

Attaché A2 simplification administrative - Chef de projets

Attaché A2 adviesorgaan - Secretariaatsverantwoordelijke

ISA034

Attaché A2 organe consultatif - Responsable du secrétariat

Attaché A2 algemeen bestuur

DSA058

Attaché A2 administration générale

Attaché A2 algemene diensten - Adjunct van de directeur-generaal

DSA045

Attaché A2 services généraux - Adjoint du directeur général

Attaché A2 asielcoördinatie - Teamverantwoordelijke

DSA005

Attaché A2 coordination asile - Responsable d'équipe

Attaché A2 beleidszaken

DSA033

Attaché A2 affaires stratégiques

Attaché A2 bemiddeling

DSA210

Attaché A2 médiation

Attaché A2 business process management

DSA612

Attaché A2 business process management

Attaché A2 centrale dienst voor Duitse vertalingen - Adjunct van het diensthoofd

DSA132

Attaché A2 service central de traduction allemande - Adjoint du chef de service

Attaché A2 coördinatie - Teamverantwoordelijke

DSA142

Attaché A2 coordination - Responsable d'équipe

Attaché A2 coördinatie gerechtelijke dossiers - Teamverantwoordelijke

DSA035

Attaché A2 coordination dossiers judiciaires - Responsable d'équipe

Attaché A2 coördinatie protocol en veiligheid

DSA018

Attaché A2 coordination protocole et sécurité

Attaché A2 coördinatie strategie en projecten

DSA850

Attaché A2 coordination stratégie et projets

Attaché A2 coördinatie Tolkendienst

DSA080

Attaché A2 coordination du Service d'interprètes

Attaché A2 coördinatie van de buitendiensten - Adjunct van de coördinator

DSA062

Attaché A2 coordination des services extérieurs - Adjoint du coordinateur

Attaché A2 dossierbeheer

DSA806

Attaché A2 gestion de dossiers

Attaché A2 duurzame ontwikkeling

DSA999

Attaché A2 développement durable

Attaché A2 evaluatie van de ontwikkelingshulp

DSA011

Attaché A2 évaluation de l'aide au développement

Attaché A2 gegevensanalyse

DSA157

Attaché A2 analyse des données

Attaché A2 Hoge Raad preventie en bescherming op het werk - Secretariaatsverantwoordelijke

DSA105

Attaché A2 Conseil Supérieur prévention et protection au travail - Responsable du secrétariat

Attaché A2 klachtenmanagement

DSA016

Attaché A2 gestion des plaintes

Attaché A2 klanten- en klachtendienst - Teamverantwoordelijke

DSA701

Attaché A2 service relations avec les usagers et service des plaintes - Responsable d'équipe

Attaché A2 managementondersteuning (algemeen beheer)

DSA158

Attaché A2 soutien du management (gestion générale)

Attaché A2 managementondersteuning (algemeen beheer) (generiek)

ISA003

Attaché A2 soutien du management (gestion générale) (générique)

Attaché A2 manager kernprocessen justitiehuis

DSA179

Attaché A2 manager processus-clés maison de justice

Attaché A2 mobiliteit en vervoer - Projectleider

DSA165

Attaché A2 mobilité et transports - Chef de projets

Attaché A2 monitoring elektronisch toezicht - Adjunct van de Adviseur Directeur

DSA015

Attaché A2 monitoring surveillance électronique - Adjoint au Conseiller Directeur

Attaché A2 ondersteuning van de directeur-generaal - Celverantwoordelijke

DSA043

Attaché A2 appui du directeur général - Responsable de cellule

Attaché A2 ondersteuningscel van de voorzitter

DSA137

Attaché A2 cellule d'appui du président

Attaché A2 operaties - Diensthoofd

DSA147

Attaché A2 opérations - Chef de service

Attaché A2 operationele ondersteuning - Adjunct van de directeur

DSA081

Attaché A2 support opérationnel - Adjoint du directeur

Attaché A2 operationele planning - Teamverantwoordelijke

DSA610

Attaché A2 planification opérationelle -Responsable d'équipe

Attaché A2 organisatiebeheer - Teamverantwoordelijke

DSA888

Attaché A2 gestion de l'organisation - Responsable d'équipe

Attaché A2 penitentiaire instelling III - Teamverantwoordelijke

DSA807

Attaché A2 établissement pénitentiaire III - Responsable d'équipe

Attaché A2 planning en strategisch beheer - Projectleider

DSA202

Attaché A2 planning et gestion stratégique - Chef de projets

Attaché A2 Projectleider

ISA011

Attaché A2 Chef de projets

Attaché A2 resources Regionaal Centrum voor Infrastructuur - Dienstverantwoordelijke

DSA990

Attaché A2 ressources Centre Régional d'Infrastructure - Responsable de service

Attaché A2 secretariaat planningscommissie - Celhoofd

DSA203

Attaché A2 secrétariat commission de planification - Chef de cellule

Attaché A2 sectoraal overleg - Teamverantwoordelijke

DSA106

Attaché A2 concertation sectorielle - Responsable d'équipe

Attaché A2 sectorwatcher

DSA180

Attaché A2 observateur du secteur

Attaché A2 socioculturele activiteiten (I) - Adjunct van de directeur

DSA718

Attaché A2 activités socio-culturelles (I) - Adjoint du directeur

Attaché A2 socioculturele activiteiten (II) - Adjunct van de directeur

DSA717

Attaché A2 activités socio-culturelles (II) - Adjoint du directeur

Attaché A2 socioculturele activiteiten (III) - Teamverantwoordelijke

DSA714

Attaché A2 activités socio-culturelles (III) - Responsable d'équipe

Attaché A2 staf - Teamverantwoordelijke

DSA192

Attaché A2 staff - Responsable d'équipe

Attaché A2 stelsel jaarlijkse vakantie - Dienstverantwoordelijke

DSA161

Attaché A2 régime de vacances annuelles - Responsable de service

Attaché A2 strategische projecten en seminaries - Projectleider

DSA302

Attaché A2 projets stratégiques et séminaires - Chef de projets

Attaché A2 studies en onderzoeken

DSA167

Attaché A2 études et recherches

Attaché A2 toepassingen - Projectleider

DSA056

Attaché A2 applications - Chef de projets

Attaché A2 verkeersveiligheid - Celhoofd

DSA050

Attaché A2 sécurité des transports - Chef de cellule

A3

Adviseur afhandelingscentrum - Coördinator

DSA608

Conseiller centre de traitement - Coordinateur

Adviseur algemeen beheer

DSA008

Conseiller gestion générale

Adviseur algemene diensten - Coördinator

ISA060

Conseiller services généraux - Coordinateur

Adviseur algemene diensten en International Focal Point (IFP) - Coördinator

DSA997

Conseiller services généraux et International Focal Point (IFP) - Coordinateur

Adviseur algemene directie

DSA013

Conseiller direction générale

Adviseur algemene zaken (personeel en logistiek) - Coördinator

DSA099

Conseiller affaires générales (personnel et logistique) - Coordinateur

Adviseur algemene zaken van een directoraat-generaal - Coördinator

DSA042

Conseiller affaires générales d'un directorat général - Coordinateur

Adviseur beleid en coördinatie

DSA092

Conseiller stratégie et coordination

Adviseur beleid en strategie - Celhoofd

DSA128

Conseiller politique et stratégie - Chef de cellule

Adviseur beleidszaken - Coördinator

DSA600

Conseiller affaires stratégiques - Coordinateur

Adviseur beleid financiën - Coördinator

DSA804

Conseiller gestion finances - Coordinateur

Adviseur bureau van de voorzitter - Adjunct van de directeur

DSA705

Conseiller bureau du président - Adjoint du directeur

Adviseur business process management

DSA614

Conseiller business process management

Adviseur business process management - Coördinator

DSA611

Conseiller business process management - Coordinateur

Adviseur CDZ - Adjunct van de administrateur-generaal

DSA169

Conseiller OCM - Adjoint de l'administrateur général

Adviseur commissies Hoge Raad preventie en bescherming op het werk - Coördinator

DSA206

Conseiller commissions Conseil Supérieur prévention et protection au travail - Coordinateur

Adviseur conceptuele aansturing en beleidsondersteuning

DSA019

Conseiller conception et soutien à la politique

Adviseur coördinatie - Diensthoofd

DSA007

Conseiller coordination - Chef de service

Adviseur distributie wisselstukken - Adjunct van het centrumhoofd

DSA024

Conseiller distribution pièces de rechange - Adjoint du chef du centre

Adviseur duurzame ontwikkeling - Coördinator

DSA613

Conseiller développement durable - Coordinateur

Adviseur duurzame ontwikkeling - Diensthoofd secretariaat

DSA100

Conseiller développement durable - Chef de service du secrétariat

Adviseur evaluatie van de ontwikkelingssamenwerking

DSA111

Conseiller évaluation de la coopération au développement

Adviseur expert coördinator (Financiën)

DSA306

Conseiller expert coordinateur (Finances)

Adviseur Fed+ - Coördinator

DSA001

Conseiller Fed+ - Coordinateur

Adviseur federale statistieken - Coördinator

DSA609

Conseiller statistiques fédérales - Coordinateur

Adviseur horizontale coördinatie

DSA901

Conseiller coordination horizontale

Adviseur informatica- en procesondersteuning

DSA307

Conseiller soutien informatique et de processus

Adviseur inspectie van de diplomatieke en consulaire posten

DSA139

Conseiller inspection des postes diplomatiques et consulaires

Adviseur interface ondersteuning Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI's)

DSA003

Conseiller interface soutien Etablissements Scientifiques Fédéraux (ESF)

Adviseur jaarlijkse vakantie - Diensthoofd

DSA112

Conseiller vacances annuelles - Chef de service

Adviseur justitiehuis - Directeur

DSA177

Conseiller maison de justice - Directeur

Adviseur justitiehuizen - Diensthoofd

DSA040

Conseiller maisons de justice - Chef de service

Adviseur managementbegeleiding culturele instellingen

DSA184

Conseiller accompagnement de la gestion des institutions culturelles

Adviseur managementondersteuning - Coördinator

DSA704

Conseiller soutien du management - Coordinateur

Adviseur managementondersteuning (algemeen beheer)

ISA005

Conseiller soutien du management (gestion générale)

Adviseur managementondersteuning PMO (Program Management Office)

DSA903

Conseiller soutien gestion PMO (Program Management Office)

Adviseur office management - Diensthoofd

DSA143

Conseiller office management - Chef de service

Adviseur ondersteunende diensten - Coördinator

ISA051

Conseiller services de soutien - Coordinateur

Adviseur operationele ondersteuning

DSA020

Conseiller soutien opérationnel

Adviseur penitentiaire inrichtingen - Coördinator (adjunct)

DSA301

Conseiller établissements pénitenciers - Coordinateur (adjoint)

Adviseur penitentiaire instelling I - Adjunct van de directeur

DSA708

Conseiller établissement pénitentiaire I - Adjoint du directeur

Adviseur penitentiaire instelling II - Adjunct van de directeur

DSA709

Conseiller établissement pénitentiaire II - Adjoint du directeur

Adviseur Pool van de zeelieden ter koopvaardij - Leidend ambtenaar

DSA002

Conseiller Pool des marins de la marine marchande - Fonctionnaire dirigeant

Adviseur Projectmanager

DSA146

Conseiller Manager de projets

Adviseur Projectmanager (generiek)

ISA012

Conseiller Manager de projets (générique)

Adviseur sectoraal overleg - Coördinator

DSA102

Conseiller concertation sectorielle - Coordinateur

Adviseur socioculturele activiteiten (I) - Directeur

DSA719

Conseiller activités socio-culturelles (I) - Directeur

Adviseur socioculturele activiteiten (II) - Directeur

DSA716

Conseiller activités socio-culturelles (II) - Directeur

Adviseur staf en internationaal - Adjunct van de directeur-generaal

DSA706

Conseiller staff et international - Adjoint du directeur général

Adviseur welfare - Coördinator

DSA222

Conseiller welfare - Coordinateur

A4

Administrateur-generaal CDZ

DSA168

Administrateur général OCM

Adviseur-generaal administatieve vereenvoudiging - Directeur

DSA952

Conseiller général simplification administrative - Directeur

Adviseur-generaal algemene diensten - Directeur

ISA119

Conseiller général services généraux - Directeur

Adviseur-generaal algemene diensten (HRM, logistiek, vertaling) - Directeur

DSA700

Conseiller général services généraux (GRH, logistique, traduction) - Directeur

Adviseur-generaal Belgisch staatsblad - Directeur

DSA707

Conseiller général moniteur belge - Directeur

Adviseur-generaal bureau van de voorzitter - Directeur

DSA032

Conseiller général bureau du président - Directeur

Adviseur-generaal client relation management - Directeur (Business Unit Manager)

DSA604

Conseiller général client relation management - Directeur (Business Unit Manager)

Adviseur-generaal coördinatie en strategie - Directeur

DSA902

Conseiller général coordination et stratégie - Directeur

Adviseur-generaal diensten van de voorzitter - Directeur

DSA160

Conseiller général services du président - Directeur

Adviseur-generaal expertise justitiehuis - Directeur

DSA004

Conseiller général expertise maisons de justice - Directeur

Adviseur-generaal financiën

DSA803

Conseiller général finances

Adviseur-generaal financiën - Directeur

DSA802

Conseiller général finances - Directeur

Adviseur-generaal innovatie en beleidsondersteuning - Directeur

DSA054

Conseiller général innovation et soutien stratégique - Directeur

Adviseur-generaal juridische studies, communicatie en statistieken - Directeur

DSA126

Conseiller général études juridiques, communication et statistiques - Directeur

Adviseur-generaal justitiehuis (groot) - Directeur

DSA176

Conseiller général maison de justice (grand) - Directeur

Adviseur-generaal justitiehuizen - Regionaal directeur

DSA186

Conseiller général maisons de justice - Directeur régional

Adviseur-generaal kas jaarlijkse vakantie - Directeur

DSA114

Conseiller général caisse de vacances annuelles - Directeur

Adviseur-generaal kennis - Directeur

DSA442

Conseiller général connaissance - Directeur

Adviseur-generaal maatregelen - Directeur

DSA586

Conseiller général mesures - Directeur

Adviseur-generaal managementondersteuning (algemeen beheer)

ISA006

Conseiller général soutien du management (gestion générale)

Adviseur-generaal management strategic office - Directeur (Business Unit Manager)

DSA603

Conseiller général management strategic office - Directeur (Business Unit Manager)

Adviseur-generaal middelen - Directeur

DSA587

Conseiller général moyens - Directeur

Adviseur-generaal operationele diensten - Directeur

ISA021

Conseiller général services opérationnels - Directeur

Adviseur-generaal operationele diensten Justitie - Directeur

DSA504

Conseiller général services opérationnels Justice - Directeur

Adviseur-generaal penitentiaire instelling I - Directeur

DSA710

Conseiller général établissement pénitentiaire I - Directeur

Adviseur-generaal penitentiaire instelling II - Directeur

DSA711

Conseiller général établissement pénitentiaire II - Directeur

Adviseur-generaal personeel, financiën, logistiek - Directeur

DSA118

Conseiller général personnel, finances, logistique - Directeur

Adviseur-generaal Programmamanager

ISA013

Conseiller général Manager de programmes

Adviseur-generaal sociale dienst of inspectie - Directeur

DSA083

Conseiller général service social ou inspection - Directeur

Adviseur-generaal sociale zekerheid der zelfstandigen

DSA053

Conseiller général sécurité sociale des indépendants

Adviseur-generaal stelstel jaarlijkse vakantie - Directeur

DSA113

Conseiller général régime de vacances annuelles - Directeur

Adviseur-generaal strategische diensten Justitie - Directeur

DSA503

Conseiller général services stratégiques Justice - Directeur

Adviseur-generaal support - Directeur (Business unit manager)

DSA602

Conseiller général support - Directeur (Business unit manager)

Adviseur-generaal uitrustingen - Directeur

DSA441

Conseiller général équipements - Directeur

Adviseur-generaal veiligheidskorps - Directeur

DSA860

Conseiller général corps de sécurité - Directeur

Directeur-generaal sociale zaken

DSA713

Directeur général affaires sociales

A5

Adviseur-generaal penitentiaire instelling III - Directeur

DSA712

Conseiller général établissement pénitentiaire III - Directeur

Directeur-generaal financiën

DSA801

Directeur général finances

Directeur-generaal financiën, begroting, statistieken

DSA070

Directeur général finances, budget et statistiques

Directeur-generaal ondersteunde diensten

DSA119

Directeur général services d'appui

Directeur-generaal ondersteunende diensten

DSA071

Directeur général services de soutien

Directeur-generaal personeel & organisatie en communicatie

DSA185

Directeur général personnel & organisation et communication

Directeur-generaal reglementering en geschillen

DSA063

Directeur général réglementation et litiges

Muntmeester

DSA889

Commissaire des monnaies

Regionaal directeur gevangeniswezen

DSA178

Directeur régional établissement pénitentiaire


KlassenClasses

Functiebenaming

Fie-code

Dénomination de la fonction

Beroepscategorie Sociale Zekerheid en Sociale Bescherming

Catégorie de métiers Sécurité sociale et Protection sociale

A1

Attaché beheer relaties en contracten verzorgingsinstellingen

DSD061

Attaché gestion relations et contrats établissements soins de santé

Attaché beleid internationale relaties

DSD030

Attaché stratégie relations internationales

Attaché beleid Openbare Instellingen voor Sociale Zekerheid

DSD031

Attaché stratégie Institutions Publiques de Sécurité Sociale

Attaché beleid relaties en contracten verzorgingsinstellingen

DSD014

Attaché stratégie relations et contrats établissements soins de santé

Attaché beleidsondersteunend onderzoek

DSD216

Attaché recherches et soutien politique

Attaché bijzondere toepassingen

DSD117

Attaché applications particulières

Attaché centrale controle

DSD310

Attaché contrôle central

Attaché controle der aangiften - Adjunct van de directeur

DSD321

Attaché contrôle des déclarations - Adjoint du directeur

Attaché controle sociale zaken (verzekeringsinstellingen)

DSD156

Attaché contrôle affaires sociales (organismes assureurs)

Attaché controlebureau

ISD033

Attaché bureau de contrôle

Attaché dossierbeheer sociale zekerheid - Teamchef

ISD031

Attaché gestion de dossiers sécurité sociale - Chef d'équipe

Attaché Europees Sociaal Fonds generalist (ESF)

DSD149

Attaché Fonds Social Européen généraliste (FSE)

Attaché externe controle - Teamchef

DSD158

Attaché contrôle externe - Chef d'équipe

Attaché financiële sectie van de afdeling revalidatie - Teamchef

DSD240

Attaché section financière du département rééducation - Chef d'équipe

Attaché geschillen werkloosheid

DSD003

Attaché contentieux chômage

Attaché huisvesting

DSD169

Attaché logement

Attaché internationale conventies - Teamchef

DSD077

Attaché conventions internationales - Chef d'équipe

Attaché internationale verdragen (dossierbeheer) - Teamchef

DSD071

Attaché conventions internationales (gestion de dossiers) - Chef d'équipe

Attaché interne controle - Teamchef

DSD074

Attaché contrôle interne - Chef d'équipe

Attaché kerngegevens

DSD221

Attaché données centrales

Attaché kinderbijslag - Adjunct van de dienstverantwoordelijke

DSD200

Attaché allocations familiales - Adjoint du Responsable de service

Attaché ledenbeheer verzekerbaarheid

DSD119

Attaché gestion des membres assurabilité

Attaché maatschappelijk werk - Coördinator

DSD702

Attaché travail social - Coordinateur

Attaché medische dienst

DSD172

Attaché service médical

Attaché pensioendienst - Teamchef

DSD255

Attaché service des pensions - Chef d'équipe

Attaché pensioendienst overheid - Teamchef

DSD281

Attaché service des pensions de la fonction publique - Chef d'équipe

Attaché pensioenkadaster - Teamchef

DSD104

Attaché cadastre des pensions - Chef d'équipe

Attaché personen met een handicap - Diensthoofd

DSD022

Attaché personnes ayant un handicap - Chef de service

Attaché psychologie

ISD003

Attaché psychologie

Attaché raden en commissies gezondheidszorg

DSD070

Attaché conseils et commissions soins de santé

Attaché raden en commissies gezondheidszorg - Teamchef

DSD066

Attaché conseils et commissions soins de santé - Chef d'équipe

Attaché slachtofferhulp

DSD008

Attaché aide aux victimes

Attaché sociaal statuut van de zelfstandigen - Teamchef

DSD080

Attaché statut social des indépendants - Chef d'équipe

Attaché sociale economie

DSD041

Attaché économie sociale

Attaché sociale inspectie

ISD037

Attaché inspection sociale

Attaché sociale inspectie - Teamchef

ISD036

Attaché inspection sociale - Chef d'équipe

Attaché sociale zekerheid

DSD051

Attaché sécurité sociale

Attaché stadsontwikkeling

DSD040

Attaché développement urbain

Attaché subsidies OCMW's - Adjunct van het diensthoofd

DSD124

Attaché subsides CPAS - Adjoint du chef de service

Attaché tegemoetkoming oorlogsslachtoffers (dossierbeheer)

DSD132

Attaché indemnisation victimes de guerre (gestion de dossiers)

Attaché toekenningen - Teamchef

DSD076

Attaché attributions - Chef d'équipe

Attaché uitbetalingen - Teamchef

ISD013

Attaché paiements - Chef d'équipe

Attaché uitbetalingsbureau - Coach

DSD292

Attaché bureau de paiement - Coach

Attaché werkloosheidsbureau

DSD056

Attaché bureau de chômage

Attaché werkloosheidsreglementering

DSD004

Attaché réglementation chômage

Attaché werkprocessen

DSD162

Attaché processus de travail

A2

Attaché A2 - Verantwoordelijke sociale dienst

ISD057

Attaché A2 - Responsable du service social

Attaché A2 arbeidsongevallen - Diensthoofd

DSD059

Attaché A2 accidents de travail - Chef de service

Attaché A2 attesten - Coördinator van de dienst

DSD021

Attaché A2 attestations - Coordinateur de service

Attaché A2 beleid internationale relaties

DSD214

Attaché A2 stratégie relations internationales

Attaché A2 beleid Openbare Instellingen voor Sociale Zekerheid

DSD220

Attaché A2 stratégie Institutions Publiques de Sécurité Sociale

Attaché A2 beleid personen met een handicap - Teamverantwoordelijke

DSD190

Attaché A2 politique personnes ayant un handicap - Responsable d'équipe

Attaché A2 beleidscoördinatie pensioenen

DSD276

Attaché A2 coordination stratégique pensions

Attaché A2 beleidsondersteunend onderzoek

DSD217

Attaché A2 recherches et soutien politique

Attaché A2 betwistingen pensioentoekenningen - Teamverantwoordelijke

DSD177

Attaché A2 litiges attributions de pensions - Responsable d'équipe

Attaché A2 bijzondere invorderingen - Teamverantwoordelijke

DSD501

Attaché A2 recouvrements particuliers - Responsable d'équipe

Attaché A2 bijzondere toepassingen - Teamverantwoordelijke

DSD116

Attaché A2 applications particulières - Responsable d'équipe

Attaché A2 commissaris verslaggever pensioenen

DSD105

Attaché A2 commissaire rapporteur pensions

Attaché A2 contactcenter - Teamverantwoordelijke

DSD210

Attaché A2 contact center - Responsable d'équipe

Attaché A2 controle - Bureauverantwoordelijke

DSD147

Attaché A2 contrôle - Responsable du bureau

Attaché A2 controle - Bureauverantwoordelijke (generiek)

ISD034

Attaché A2 contrôle - Responsable du bureau (générique)

Attaché A2 controle en audit geneeskundige verzorging

DSD064

Attaché A2 contrôle et audit soins de santé

Attaché A2 coördinatie controlebureaus - Adjunct van de directeur

DSD148

Attaché A2 coordination bureaux de contrôle - Adjoint du directeur

Attaché A2 coördinatie gegevensanalyse

DSD315

Attaché A2 coordination d'analyse de données

Attaché A2 coördinatie van de gemeenschappelijke sociale dienst - Teamverantwoordelijke

DSD322

Attaché A2 coordination du service social collectif - Responsable d'équipe

Attaché A2 criminaliteitsanalyse (sociale fraude)

DSD125

Attaché A2 analyse de la criminalité (fraude sociale)

Attaché A2 derde betaler - Celverantwoordelijke

DSD171

Attaché A2 tiers-payant - Responsable de cellule

Attaché A2 dossierbeheer sociale zekerheid - Teamverantwoordelijke

ISD032

Attaché A2 gestion de dossiers sécurité sociale - Responsable d'équipe

Attaché A2 Europees Sociaal Fonds

DSD039

Attaché A2 Fonds Social Européen

Attaché A2 Fonds voor sluiting van ondernemingen - Teamverantwoordelijke

DSD224

Attaché A2 Fonds de fermeture des entreprises - Responsable d'équipe

Attaché A2 groot uitbetalingsbureau - Teamverantwoordelijke

DSD291

Attaché A2 grand bureau de paiement - Responsable d'équipe

Attaché A2 identificatie - Teamverantwoordelijke

DSD146

Attaché A2 identification - Responsable d'équipe

Attaché A2 inning - Adjunct van de directeur

DSD176

Attaché A2 perception - Adjoint du directeur

Attaché A2 inning - Bureauverantwoordelijke

DSD173

Attaché A2 perception - Responsable du bureau

Attaché A2 inspectie - Secretariaatverantwoordelijke

DSD175

Attaché A2 inspection - Responsable du secrétariat

Attaché A2 inspectie sociale zekerheid zelfstandigen

DSD044

Attaché A2 inspection sécurité sociale indépendants

Attaché A2 internationale conventies - Teamverantwoordelijke

DSD427

Attaché A2 conventions internationales - Responsable d'équipe

Attaché A2 jaarlijkse vakantie - Dienstverantwoordelijke

DSD092

Attaché A2 vacances annuelles - Responsable de service

Attaché A2 kerngegevens

DSD222

Attaché A2 données centrales

Attaché A2 kinderbijslag (I) - Teamverantwoordelijke

DSD023

Attaché A2 allocations familiales (I) - Responsable d'équipe

Attaché A2 kinderbijslag (II) - Teamverantwoordelijke

DSD201

Attaché A2 allocations familiales (II) - Responsable d'équipe

Attaché A2 maatschappelijk werk - Coördinator

DSD052

Attaché A2 travail social - Coordinateur

Attaché A2 mediatie kinderbijslag

DSD048

Attaché A2 médiation allocations familiales

Attaché A2 OCMW-inspectie

DSD042

Attaché A2 inspection CPAS

Attaché A2 organisatie en werkmethodes - Teamverantwoordelijke

DSD514

Attaché A2 organisation et méthodes de travail - Responsable d'équipe

Attaché A2 pensioenen - Diensthoofd

DSD058

Attaché A2 pensions - Chef de service

Attaché A2 pensioenen - Dienstverantwoordelijke

DSD155

Attaché A2 pensions - Responsable de service

Attaché A2 pensioentoekenningen - Teamverantwoordelijke

DSD181

Attaché A2 attributions de pension - Responsable d'équipe

Attaché A2 preventieadvies psychosociaal welzijn

ISD009

Attaché A2 avis de prévention bien-être psycho-social

Attaché A2 procedure raden en commissies - Teamverantwoordelijke

DSD152

Attaché A2 procédures conseils et commissions - Responsable d'équipe

Attaché A2 processen en coördinatie Raden & Commissies

DSD266

Attaché A2 processus et coordination Conseils & Commissions

Attaché A2 psychosociale zaken

DSD109

Attaché A2 affaires psycho-sociales

Attaché A2 raden en commissies - Adjunct hoofd

DSD168

Attaché A2 conseils et commissions - Chef adjoint

Attaché A2 regelgeving

DSD225

Attaché A2 réglementation

Attaché A2 regionale coördinatie - Teamverantwoordelijke

DSD065

Attaché A2 coordination régionale - Responsable d'équipe

Attaché A2 reglementering - Teamverantwoordelijke

DSD187

Attaché A2 réglementation - Responsable d'équipe

Attaché A2 reglementering en werkmethodes - Adjunct hoofd

DSD188

Attaché A2 réglementation et méthodes de travail - Chef adjoint

Attaché A2 reglementeringen en geschillen - Teamverantwoordelijke

DSD722

Attaché A2 réglementations et contentieux - Responsable d'équipe

Attaché A2 sociaal inclusiebeleid

DSD038

Attaché A2 politique d'inclusion sociale

Attaché A2 sociaal observatorium

DSD101

Attaché A2 observatoire social

Attaché A2 sociale inspectie

ISD038

Attaché A2 inspection sociale

Attaché A2 sociale inspectie - Teamverantwoordelijke

ISD035

Attaché A2 inspection sociale - Responsable d'équipe

Attaché A2 tegemoetkoming oorlogsslachtoffers - Teamverantwoordelijke

DSD212

Attaché A2 intervention victimes de guerre - Responsable d'équipe

Attaché A2 toekenningen - Teamverantwoordelijke

DSD326

Attaché A2 attributions - Responsable d'équipe

Attaché A2 uitbetalingen - Teamverantwoordelijke

ISD012

Attaché A2 paiements - Responsable d'équipe

Attaché A2 werkloosheidsbureau - Teamverantwoordelijke

DSD005

Attaché A2 bureau de chômage - Responsable d'équipe

Attaché A2 werkprocessen - Teamverantwoordelijke

DSD163

Attaché A2 processus de travail - Responsable d'équipe

Attaché A2 zelfstandigen - Regionaal bureauverantwoordelijke

DSD304

Attaché A2 indépendants - Responsable du bureau régional

A3

Adviseur Europees Sociaal Fonds (ESF) - Coördinator

DSD036

Conseiller Fonds Social Européen (FSE) - Coordinateur

Adviseur aangiften, statistieken en repertorium - Coördinator

DSD093

Conseiller déclarations, statistiques et répertoire - Coordinateur

Adviseur beleid internationale relaties

DSD213

Conseiller stratégie relations internationales

Adviseur beleidsondersteunend onderzoek

DSD218

Conseiller recherches et soutien politique

Adviseur bijzondere inkomsten verzekeringspremies en pensioenkadaster - Coördinator

DSD170

Conseiller primes d'assurance revenus particuliers et cadastre pensions - Coordinateur

Adviseur bijzondere invorderingen - Directeur

DSD500

Conseiller recouvrements particuliers - Directeur

Adviseur bijzondere toepassingen - Coördinator

DSD145

Conseiller applications particulières - Coordinateur

Adviseur controle - Coördinator

DSD103

Conseiller contrôle - Coordinateur

Adviseur controle en beheer van toegankelijkheidsgegevens - Coördinator

DSD316

Conseiller contrôle et gestion des données d'accessibilité - Coordinateur

Adviseur controle pensioendossiers - Coördinator

DSD178

Conseiller contrôle de dossiers de pensions - Coordinateur

Adviseur controle sociale zekerheid - Coördinator

DSD035

Conseiller contrôle sécurité sociale - Coordinateur

Adviseur controle van de verzekeringsinstellingen - Coördinator

DSD075

Conseiller contrôle des organismes assureurs - Coordinateur

Adviseur controle verzekeringsondernemingen - Coördinator

DSD089

Conseiller contrôle des compagnies d'assurances - Coordinateur

Adviseur Fonds Sluiting Ondernemingen - Adjunct van de directeur

DSD223

Conseiller Fonds de fermeture des entreprises - Adjoint du directeur

Adviseur geschillen werkloosheid

DSD009

Conseiller contentieux chômage

Adviseur gezinnen - Coördinator

DSD431

Conseiller familles - Coordinateur

Adviseur grote pensioendienst - Coördinator

DSD166

Conseiller grand service pension - Coordinateur

Adviseur identificatie - Directeur

DSD208

Conseiller identification - Directeur

Adviseur inning - Coördinator

ISD143

Conseiller perception - Coordinateur

Adviseur inspectie (zelfstandigen) - Coördinator

DSD700

Conseiller inspection (indépendants) - Coordinateur

Adviseur inspectie sociale zekerheid zelfstandigen - Coördinator

DSD045

Conseiller inspection sécurité sociale indépendants - Coordinateur

Adviseur internationale ziekteverzekering

DSD314

Conseiller assurance maladie internationale

Adviseur juridische en algemene zaken - Coördinator

DSD192

Conseiller affaires juridiques et générales - Coordinateur

Adviseur kerngegevens

DSD230

Conseiller données centrales

Adviseur kinderbijslag werknemers - Coördinator

DSD202

Conseiller allocations familiales salariés - Coordinateur

Adviseur klein werkloosheidsbureau - Directeur

DSD120

Conseiller petit bureau de chômage - Directeur

Adviseur maatschappelijk werk - Adviseur

DSD017

Conseiller travail social - Conseiller

Adviseur monitoring - Coördinator

DSD102

Conseiller monitoring - Coordinateur

Adviseur OCMW's - Diensthoofd

DSD123

Conseiller CPAS - Chef de service

Adviseur overlegorganen en data-analyse - Coördinator

DSD161

Conseiller organes de concertation et analyse de données - Coordinateur

Adviseur overzeese sociale zekerheid - Diensthoofd

DSD049

Conseiller sécurité sociale d'outre-mer - Chef de service

Adviseur pensioendienst - Coördinator

DSD154

Conseiller service pensions - Coordinateur

Adviseur pensioentoekenningen - Coördinator

DSD179

Conseiller attributions de pensions - Coordinateur

Adviseur raden en commissies gezondheidszorg

DSD151

Conseiller conseils et commissions soins de santé

Adviseur raden en commissies gezondheidszorg - Coördinator

DSD069

Conseiller conseils et commissions soins de santé - Coordinateur

Adviseur regelgeving

DSD226

Conseiller réglementation

Adviseur regelgeving - Coördinator

DSD227

Conseiller réglementation - Coordinateur

Adviseur regionale coördinatie (pensioen voor zelfstandigen) - Coördinator

DSD081

Conseiller coordination régionale (pension pour indépendants) - Coordinateur

Adviseur reglementering sociale zekerheid - Directeur

DSD186

Conseiller réglementation sécurité sociale - Directeur

Adviseur relatie- en contractbeheerders verzorgingsinstellingen - Coördinator

DSD062

Conseiller gestionnaire de relations et contrats établissements soins de santé - Coordinateur

Adviseur relaties Openbare Instellingen Sociale Zekerheid - Coördinator

DSD033

Conseiller relations Institutions Publiques de Sécurité Sociale - Coordinateur

Adviseur sector farmaca - Coördinator

DSD306

Conseiller secteur pharmacologie - Coordinateur

Adviseur sociaal inclusiebeleid - Coördinator

DSD150

Conseiller politique intégration sociale - Coordinateur

Adviseur sociaal statuut van de zelfstandigen - Coördinator

DSD701

Conseiller statut social des indépendants - Coordinateur

Adviseur sociale economie - Diensthoofd

DSD037

Conseiller économie sociale - Chef de service

Adviseur sociale fraude

DSD277

Conseiller fraude sociale

Adviseur sociale inspectie - Coördinator

DSD189

Conseiller inspection sociale - Coordinateur

Adviseur stadsontwikkeling - Coördinator

DSD106

Conseiller développement urbain - Coordinateur

Adviseur subsidiëring OCMW's - Coördinator

DSD191

Conseiller subventions CPAS - Coordinateur

Adviseur toekenningen beroepziekten - Coördinator

DSD185

Conseiller attributions maladies professionnelles - Coordinateur

Adviseur toepassing pensioenen (zelfstandigen) - Coördinator

DSD083

Conseiller application pensions (indépendants) - Coordinateur

Adviseur uitbetalingen - Coördinator

ISD011

Conseiller paiements - Coordinateur

Adviseur werkloosheidsbureau - Adjunct van de directeur

DSD134

Conseiller bureau de chômage - Adjoint du directeur

Adviseur werkloosheidsreglementering

DSD006

Conseiller réglementation chômage

Adviseur werkloosheidsreglementering - Projectmanager

DSD203

Conseiller réglementation chômage - Manager de projet

Adviseur werkprocessen - Adjunct van de directeur

DSD164

Conseiller processus de travail - Adjoint du directeur

Adviseur zelfstandigen - Regionaal bureauhoofd

DSD082

Conseiller indépendants - Chef du bureau régional

Adviseur ziekteverzekering

DSD235

Conseiller assurance maladie

A4

Adviseur-generaal beheer betalingen - Directeur

DSD143

Conseiller général gestion des paiements - Directeur

Adviseur-generaal beleidsondersteunend onderzoek -Directeur

DSD219

Conseiller général recherches et soutien politique - Directeur

Adviseur-generaal centrale toekenningsdiensten - Directeur

DSD142

Conseiller général services d'attribution centraux - Directeur

Adviseur-generaal controle - Directeur

DSD138

Conseiller général contrôle - Directeur

Adviseur-generaal controle & preventie arbeidsongevallen - Directeur

DSD097

Conseiller général contrôle et prévention accidents du travail - Directeur

Adviseur-generaal coördinatie oorlogsslachtoffers

DSD026

Conseiller général coordination victimes de guerre

Adviseur-generaal directie "vergoedingen" arbeidsongevallen - Directeur

DSD096

Conseiller général direction "indemnités" accidents du travail - Directeur

Adviseur-generaal dossiers individuele zorgverstrekkers - Directeur

DSD167

Conseiller général dossiers individuels dispensateurs - Directeur

Adviseur-generaal Fonds voor sluiting van ondernemingen - Directeur

DSD244

Conseiller général Fonds de fermeture des entreprises - Directeur

Adviseur-generaal gewestelijke pensioendiensten - Directeur

DSD153

Conseiller général services régionaux pensions - Directeur

Adviseur-generaal gezinnen - Directeur

DSD303

Conseiller général familles - Directeur

Adviseur-generaal gezondheidszorg - Directeur

DSD068

Conseiller général soins de santé - Directeur

Adviseur-generaal informatie en reglementering - Directeur

DSD300

Conseiller général information et réglementation - Directeur

Adviseur-generaal inning - Directeur

DSD144

Conseiller général perception - Directeur

Adviseur-generaal inspectie sociale zekerheid zelfstandigen - Directeur

DSD046

Conseiller général inspection sécurité sociale indépendants - Directeur

Adviseur-generaal inspectiediensten arbeidsongevallen - Directeur

DSD091

Conseiller général services d'inspection accidents du travail - Directeur

Adviseur-generaal internationale relaties sociale zekerheid - directeur

DSD032

Conseiller général relations internationales sécurité sociale - Directeur

Adviseur-generaal kerngegevens - Directeur

DSD229

Conseiller général données centrales - Directeur

Adviseur-generaal middelgroot werkloosheidsbureau - Directeur

DSD129

Conseiller général bureau de chômage taille moyenne - Directeur

Adviseur-generaal onderzoek, ontwikkeling en kwaliteitspromotie - Directeur

DSD095

Conseiller général recherche, développement et promotion de la qualité - Directeur

Adviseur-generaal operationele diensten overzeese sociale zekerheid - Directeur

DSD050

Conseiller général services opérationnels sécurité sociale d'outre-mer - Directeur

Adviseur-generaal organisatie en werkmethoden - Directeur

DSD513

Conseiller général organisation et méthodes de travail - Directeur

Adviseur-generaal pensioenen - Programmamanager

DSD275

Conseiller général pensions - Manager de programmes

Adviseur-generaal personen met een handicap - Adjunct van de directeur-generaal

DSD211

Conseiller général personnes ayant un handicap - Adjoint du directeur général

Adviseur-generaal regelgeving - Directeur

DSD228

Conseiller général réglementation - Directeur

Adviseur-generaal reglementering - Directeur

DSD007

Conseiller général réglementation - Directeur

Adviseur-generaal relaties verzorgingsinstellingen - Directeur

DSD159

Conseiller général relations établissements soins de santé - Directeur

Adviseur-generaal sociaal statuut zelfstandingen - Directeur

DSD079

Conseiller général statut social indépendants - Directeur

Adviseur-generaal sociale beleidsindicatoren

DSD215

Conseiller général indicateurs politiques

Adviseur-generaal sociale inspectie (sociale zekerheid) - Adjunct van de directeur-generaal

DSD029

Conseiller général inspection sociale (sécurité sociale) - Adjoint du directeur général

Adviseur-generaal sociale inspectie (sociale zekerheid) - Directeur

DSD180

Conseiller général inspection sociale (sécurité sociale) - Directeur

Adviseur-generaal studiedienst pensioenen - Directeur

DSD084

Conseiller général service d'études pensions - Directeur

Adviseur-generaal technische diensten arbeidsongevallen - Directeur

DSD090

Conseiller général services techniques accidents du travail - Directeur

Adviseur-generaal tegemoetkomingen personen met een handicap - Directeur

DSD193

Conseiller général indemnisations personnes ayant un handicap - Directeur

Adviseur-generaal toekenningen en betalingen - Directeur

ISD021

Conseiller général attributions et paiements - Directeur

Adviseur-generaal werkloosheidsreglementering of - geschillen

DSD002

Conseiller général réglementation ou contentieux chômage

Adviseur-generaal werkprocessen - Directeur

DSD165

Conseiller général processus de travail - Directeur

A5

Adviseur-generaal groot werkloosheidsbureau - Directeur

DSD128

Conseiller général grand bureau de chômage - Directeur

Directeur-generaal controle

DSD302

Directeur général contrôle

Directeur-generaal identificatie en controle der aangiften

DSD139

Directeur général identification et contrôle des cotisations

Directeur-generaal inningsdiensten

DSD141

Directeur général services de la perception

Directeur-generaal inspectiediensten

DSD140

Directeur général services d'inspection

Hoofdverantwoordelijke pensioendiensten

DSD133

Responsable en chef services de pension


KlassenClasses

Functiebenaming

Fie-code

Dénomination de la fonction

Beroepscategorie Tewerkstelling

Catégorie de métiers Emploi

A1

Attaché administratieve geldboeten

DTE116

Attaché amendes administratives

Attaché betaald educatief verlof (junior)

DTE124

Attaché congés éducation payés (junior)

Attaché coördinatie - facilitatie

DTE051

Attaché coordination - facilitation

Attaché demonstratiewerkplaatsen

DTE044

Attaché ateliers de démonstration

Attaché Fonds voor professionele ervaring

DTE113

Attaché Fonds de l'expérience professionnelle

Attaché individuele arbeidsrelaties

DTE034

Attaché relations de travail individuelles

Attaché inspectie basistoezicht welzijn

DTE065

Attaché inspection contrôle de base du bien-être

Attaché inspraakorganen

DTE117

Attaché organes de participation

Attaché positieve acties

ITE100

Attaché actions positives

Attaché PWA

DTE106

Attaché ALE

Attaché PWA - Teamchef

DTE110

Attaché ALE - Chef d'équipe

Attaché reglementering tijdskrediet

DTE012

Attaché réglementation crédit-temps

Attaché secretariaat onderhandelings- en overlegcomités

DTE005

Attaché secrétariat comités de négociation et de concertation

Attaché sensibilisering - Projecten

DTE055

Attaché sensibilisation - Projets

Attaché sociale dialoog

DTE019

Attaché dialogue social

Attaché sociale dialoog - Teamchef

DTE094

Attaché dialogue social - Chef d'équipe

Attaché sociale inspectie

DTE027

Attaché inspection sociale

Attaché sociale inspectie (bedrijfsorganisatie)

DTE128

Attaché inspection sociale (organisation professionnelle)

Attaché tewerkstelling kansengroepen

DTE009

Attaché emploi groupes défavorisés

Attaché tewerkstellingsmaatregelen

DTE057

Attaché mesures d'emploi

Attaché welzijn op het werk

DTE111

Attaché bien-être au travail

A2

Attaché A2 betaald educatief verlof

DTE011

Attaché A2 congés-éducatifs payés

Attaché A2 demonstratiewerkplaatsen

DTE045

Attaché A2 ateliers de démonstration

Attaché A2 Fonds voor professionele ervaring - Projectleider

DTE032

Attaché A2 Fonds de l'expérience professionnelle - Chef de projets

Attaché A2 Fonds voor professionele ervaring (dossierbeheer)

DTE033

Attaché A2 Fonds de l'expérience professionnelle (gestion de dossiers)

Attaché A2 geneeskundige inspectie (geneesheer)

DTE054

Attaché A2 inspection médicale (médecin)

Attaché A2 immigratie

DTE017

Attaché A2 immigration

Attaché A2 individuele arbeidsbetrekkingen

DTE090

Attaché A2 relations individuelles au travail

Attaché A2 individuele arbeidsrelaties - Teamverantwoordelijke

DTE035

Attaché A2 relations de travail individuelles - Responsable d'équipe

Attaché A2 inspectie

DTE069

Attaché A2 inspection

Attaché A2 inspectie (ingenieur)

DTE064

Attaché A2 inspection (ingénieur)

Attaché A2 inspectie processveiligheid

DTE067

Attaché A2 inspection sécurité des processus

Attaché A2 opvolging Europees Sociaal Fonds (ESF) -projecten - Teamverantwoordelijke

DTE062

Attaché A2 suivi de projets Fonds Social Européen (FSE) - Responsable d'équipe

Attaché A2 opvolging maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid - Teamverantwoordelijke

ITE026

Attaché A2 suivi mesures d'aide à l'emploi - Responsable d'équipe

Attaché A2 preventieadvies (tewerkstelling)

DTE004

Attaché A2 conseils de prévention (emploi)

Attaché A2 regionale coördinatie bouwtoezicht

DTE053

Attaché A2 coordination régionale contrôle de la construction

Attaché A2 sociaal overleg

DTE042

Attaché A2 concertation sociale

Attaché A2 sociale bemiddeling

DTE006

Attaché A2 conciliation sociale

Attaché A2 sociale dialoog

DTE018

Attaché A2 dialogue social

Attaché A2 sociale dialoog - Adjunct diensthoofd

DTE092

Attaché A2 dialogue social - Chef de service adjoint

Attaché A2 sociale dialoog - Teamchef

DTE095

Attaché A2 dialogue social - Chef d'équipe

Attaché A2 sociale inspectie (bedrijfsorganisatie)

DTE028

Attaché A2 sociale inspectie (bedrijfsorganisatie)

Attaché A2 sociale inspectie (werkgelegenheid) - Teamchef

DTE029

Attaché A2 inspection sociale (emploi) - Chef d'équipe

Attaché A2 tewerkstellingsmaatregelen

DTE015

Attaché A2 mesures d'emploi

Attaché A2 vakbondsrelaties

DTE102

Attaché A2 relations syndicales

Attaché A2 welzijn op het werk

DTE112

Attaché A2 bien-être au travail

A3

Adviseur betaald educatief verlof - Coördinator

DTE010

Conseiller congés-éducatifs payés - Coordinateur

Adviseur demonstratiewerkplaatsen - Coördinator

DTE046

Conseiller ateliers de démonstration du travail - Coordinateur

Adviseur doelgroepenbeleid

DTE850

Conseiller politique des groupes cibles

Adviseur informatie en consultatie van werknemers - Coördinator

DTE122

Conseiller information et consultation des travailleurs - Coordinateur

Adviseur juridische zaken

DTE050

Conseiller affaires juridiques

Adviseur nationale coördinatie bouwtoezicht - Coördinator

DTE063

Conseiller coordination nationale contrôle des constructions - Coordinateur

Adviseur promotie welzijn op het werk - Adjunct van de directeur

DTE059

Conseiller promotion du bien-être au travail - Adjoint du directeur

Adviseur sociale bemiddelaar

DTE026

Conseiller conciliateur social

Adviseur sociale bemiddelaar in de overheidssector

DTE150

Conseiller conciliateur social dans le secteur public

Adviseur sociale dialoog - Diensthoofd

DTE022

Conseiller dialogue social - Chef de service

Adviseur sociale inspectie (tewerkstelling) - Regionaal coördinator

DTE052

Conseiller inspection sociale (emploi) - Coordinateur régional

Adviseur tewerkstellingsmaatregelen - Coördinator

DTE025

Conseiller mesures d'emploi - Coordinateur

Adviseur tijdskrediet

DTE007

Conseiller crédit-temps

Adviseur toezicht welzijn op het werk - Regionaal directiehoofd

DTE049

Conseiller contrôle du bien-être au travail - Chef de direction régionale

Adviseur welzijn op het werk - Coördinator

DTE121

Conseiller bien-être au travail - Coordinateur

Adviseur wetenschappelijke coördinatie - Coördinator

DTE068

Conseiller coordination scientifique - Coordinateur

A4

Adviseur-generaal Fonds voor professionele ervaring - Programmamanager

DTE031

Conseiller général Fonds de l'expérience professionnelle - Manager de programme

Adviseur-generaal juridische zaken

DTE036

Conseiller général affaires juridiques

Adviseur-generaal kennismanagement - Afdelingshoofd

DTE151

Conseiller général gestion des connaissances - Chef de division

Adviseur-generaal normen welzijn op het werk - Directeur

DTE061

Conseiller général normes sur le bien-être au travail - Directeur

Adviseur-generaal promotie welzijn op het werk - Directeur

DTE060

Conseiller général promotion du bien-être au travail - Directeur

Adviseur-generaal regionaal toezicht welzijn op het werk - Afdelingshoofd

DTE048

Conseiller général contrôle régional du bien-être au travail - Chef de division

Adviseur-generaal sociaal overleg I - Directeur

DTE021

Conseiller général concertation sociale I - Directeur

Adviseur-generaal sociaal overleg II - Directeur

DTE089

Conseiller général concertation sociale II - Directeur

Adviseur-generaal sociale bemiddelaar

DTE023

Conseiller général conciliateur sociale

Adviseur-generaal tijdskrediet

DTE008

Conseiller général crédit-temps

Adviseur-generaal welzijn op het werk - Directeur

DTE047

Conseiller général bien-être au travail - Directeur


KlassenClasses

Functiebenaming

Fie-code

Dénomination de la fonction

Beroepscategorie Techniek en Infrastructuur

Catégorie de métiers Technique et Infrastructure

A1

Attaché aankopen (technisch)

DTI086

Attaché achats (technique)

Attaché alarmering

DTI092

Attaché alerte

Attaché analyse (ingenieur)

DTI072

Attaché analyse (ingénieur)

Attaché architectuur

ITI005

Attaché architecture

Attaché architectuur (studiebureau)

DTI105

Attaché architecture (bureau d'étude)

Attaché beheer strategische stocks

DTI999

Attaché gestion de stocks stratégiques

Attaché bouw en elektriciteit

ITI016

Attaché construction et électricité

Attaché bouwgeschiedenis

DTI642

Attaché histoire de l'architecture

Attaché bouwwerken

DTI060

Attaché constructions

Attaché brandpreventie

DTI099

Attaché prévention incendie

Attaché controle van de gas- en elektriciteitsinstallaties en van het elektrisch materiaal en de gastoestellen

DTI028

Attaché contrôle des installations gaz et électricité et du matériel électrique et des appareils au gaz

Attaché duurzame ontwikkeling en technische installaties

DTI320

Attaché développement durable et installations techniques

Attaché elektromechanica/elektriciteit

DTI007

Attaché électromécanique/électricité

Attaché Facility management - Teamchef

DTI714

Attaché Facility management - Chef d'équipe

Attaché gebouwen (dossierbeheer)

DTI121

Attaché bâtiments (gestion de dossiers)

Attaché gebouwen en installatie - Teamchef

DTI413

Attaché bâtiments et installations - Chef d'équipe

Attaché geomatica

DTI005

Attaché géomatique

Attaché ingenieur proevencel

DTI068

Attaché ingénieur de cellule test

Attaché metrologie

DTI049

Attaché métrologie

Attaché modelgoedkeuring

DTI156

Attaché approbation des modèles

Attaché penitentiaire instelling (industrieel ingenieur)

DTI158

Attaché établissement pénitentiaire (ingénieur industriel)

Attaché preventieadvies

ITI003

Attaché conseil de prévention

Attaché productiedepartement - Teamchef

DTI010

Attaché département de production - Chef d'équipe

Attaché rampen (technisch)

DTI122

Attaché calamités (technique)

Attaché reglementering veiligheid van de consumenten

DTI151

Attaché réglementation sécurité des consommateurs

Attaché restauratie (architect)

DTI676

Attaché restauration (architecte)

Attaché technische brandweerinspectie

DTI200

Attaché inspection technique des services d'incendie

Attaché technische energiedossiers

DTI162

Attaché dossiers techniques énergie

Attaché technische inspectie

DTI154

Attaché inspection technique

Attaché toepassingsingenieur

DTI110

Attaché ingénieur application

Attaché vervoersinfrastructuur - Projecten

DTI501

Attaché infrastructure de transports - Projets

Attaché wettelijk toezicht

DTI248

Attaché contrôle légal

A2

Attaché A2 aankopen (technisch)

DTI119

Attaché A2 achats (technique)

Attaché A2 analyse onderzoek en nieuwe technologieën

DTI029

Attaché A2 analyse recherches et nouvelles technologies

Attaché A2 architectuur (architect)

ITI004

Attaché A2 architecture (architecte)

Attaché A2 behandeling onenigheden, evaluatie bijzondere onroerende goederen - Projectleider

DTI503

Attaché A2 traitement des désaccords, évaluation spéciale biens immobiliers - Chef de projets

Attaché A2 beheersing en engineering - Teamverantwoordelijke

DTI013

Attaché A2 maîtrise et engineering - Responsable d'équipe

Attaché A2 bouw - goedkeuringen en voorschriften

DTI150

Attaché A2 construction - agréments et spécifications

Attaché A2 bouw en technische installaties

ITI010

Attaché A2 construction et installations techniques

Attaché A2 bouwgeschiedenis

DTI042

Attaché A2 histoire de l'architecture

Attaché A2 bouwkundetechnieken

DTI022

Attaché A2 techniques de génie

Attaché A2 bouwkundige stabiliteit

DTI089

Attaché A2 stabilité des bâtiments

Attaché A2 brandpreventie

DTI085

Attaché A2 prévention incendie

Attaché A2 conceptingenieur

DTI043

Attaché A2 ingénieur de conception

Attaché A2 facility management - Teamverantwoordelijke

DTI114

Attaché A2 facility management - Responsable d'équipe

Attaché A2 Fonds voor de Analyse van Aardolieproducten (FAPETRO) - Teamverantwoordelijke

DTI807

Attaché A2 Fonds d'Analyse des Produits Pétroliers (FAPETRO) - Responsable d'équipe

Attaché A2 gebouwen en installatie - Teamverantwoordelijke

DTI113

Attaché A2 bâtiments et installations - Responsable d'équipe

Attaché A2 geomatica

DTI017

Attaché A2 géomatique

Attaché A2 industriële productie - Teamverantwoordelijke

DTI202

Attaché A2 production industrielle - Responsable d'équipe

Attaché A2 infrastructuur

DTI009

Attaché A2 infrastructure

Attaché A2 ingenieur bijzondere technieken

DTI077

Attaché A2 ingénieur techniques spéciales

Attaché A2 inspectie beheer kadastraal plan

DTI601

Attaché A2 inspection gestion du plan cadastral

Attaché A2 kernenergie

DTI164

Attaché A2 énergie nucléaire

Attaché A2 markt elektrische toestellen - Teamverantwoordelijke

DTI900

Attaché A2 marché appareils électriques - Responsable d'équipe

Attaché A2 modelgoedkeuring

DTI157

Attaché A2 approbation des modèles

Attaché A2 opmetingen - Projectleider

DTI500

Attaché A2 mesurages - Chef de projets

Attaché A2 preventieadvies

ITI002

Attaché A2 conseil de prévention

Attaché A2 preventieadvies - Teamverantwoordelijke

ITI007

Attaché A2 conseil en prévention - Responsable d'équipe

Attaché A2 radiomaritiem station - Teamverantwoordelijke

DTI063

Attaché A2 station radiomaritime - Responsable d'équipe

Attaché A2 rampen

DTI100

Attaché A2 calamités

Attaché A2 reglementering veiligheid van de consumenten

DTI152

Attaché A2 réglementation sécurité des consommateurs

Attaché A2 restauratie (architect)

DTI076

Attaché A2 restauration (architecte)

Attaché A2 schatting onroerende goederen - Projectleider

DTI504

Attaché A2 expertise de biens immobiliers - Chef de projets

Attaché A2 speciale opmetingen - Projectleider

DTI600

Attaché A2 mesurages spéciaux - Chef de projets

Attaché A2 spoorvervoer (technisch)

DTI038

Attaché A2 transport ferroviaire (technique)

Attaché A2 technische brandweerinspectie

DTI067

Attaché A2 inspection incendie technique

Attaché A2 technische energiedossiers

DTI163

Attaché A2 dossiers techniques énergie

Attaché A2 technische inspectie

DTI155

Attaché A2 inspection technique

Attaché A2 technische voorzieningen - Teamverantwoordelijke

ITI021

Attaché A2 équipements techniques - Responsable d'équipe

Attaché A2 toepassingsingenieur

DTI062

Attaché A2 ingénieur applications

Attaché A2 veiligheid en gezondheid werken

DTI040

Attaché A2 sécurité et santé travaux

Attaché A2 veiligheidscoördinatie bouwwerken

DTI024

Attaché A2 coordination de sécurité en construction

Attaché A2 vervoerinfrastructuur - Projectleider

DTI003

Attaché A2 infrastructure du transport - Chef de projet

Attaché A2 wettelijk toezicht - Teamverantwoordelijke

DTI048

Attaché A2 contrôle légal - Responsable d'équipe

Attaché A2 wettelijke metrologie

DTI153

Attaché A2 métrologie légale

A3

Adviseur architectuur - Coördinator

ITI011

Conseiller architecture - Coordinateur

Adviseur beheer van een regionaal centrum voor infrastructuur - Sectiehoofd

DTI008

Conseiller gestion d'un centre régional d'infrastructure - Chef de section

Adviseur bouwkunde (technisch) - Diensthoofd

ITI027

Conseiller construction (technique) - Chef de service

Adviseur conceptingenieur

DTI074

Conseiller ingénieur de conception

Adviseur coördinatie studiebureau Regionaal Centrum voor Infrastructuur

DTI087

Conseiller coordination du bureau d'étude Centre Régional d'Infrastructure

Adviseur elektriciteit bijzondere technieken - Celverantwoordelijke

DTI078

Conseiller électricité techniques spéciales - Chef de cellule

Adviseur elektromechanica / elektriciteit - Coördinator

ITI015

Conseiller électromécanique / électricité - Coordinateur

Adviseur energie (technisch) - Coördinator

DTI165

Conseiller energie (technique) - Coordinateur

Adviseur evaluatie bij het CC R&B (Competentiecentrum Rollend Materieel en Bewapening) - Coördinator

DTI724

Conseiller évaluation au CC R&A (Centre de Compétence Matériel Roulant et Armement) - Coordinateur

Adviseur gebouwen - Projectmanager

DTI112

Conseiller bâtiments - Manager de projets

Adviseur gevangenissen (technisch) - Diensthoofd

DTI120

Conseiller prisons (technique) - Chef de service

Adviseur grote bouwkundige projecten - Projectmanager

DTI019

Conseiller grandes constructions - Manager de projets

Adviseur infrastructuur - Projectmanager

DTI502

Conseiller infrastructure - Manager de projets

Adviseur inspectiedienst welzijn en leefmilieu - Coördinator

DTI020

Conseiller service inspection bien-être et environnement - Coordinateur

Adviseur kwaliteit vervoersinfrastructuur - Coördinator

DTI039

Conseiller qualité infrastructure de transports - Coordinateur

Adviseur materiaalstudies, testen en evaluatie - Coördinator

DTI023

Conseiller études de matériel, tests et évaluation - Coordinateur

Adviseur normen en eurocodes - Coördinator

DTI124

Conseiller normes et eurocodes - Coordinateur

Adviseur onderhoud (technisch) - Diensthoofd

ITI014

Conseiller entretien (technique) - Chef de service

Adviseur preventie - Coördinator

ITI001

Conseiller prévention - Coordinateur

Adviseur regionale diensten

DTI047

Conseiller services régionaux

Adviseur techniek - Diensthoofd

ITI024

Conseiller technique - Chef de service

Adviseur technieken en investeringen vervoersinfrastructuur - Coördinator

DTI037

Conseiller techniques et investissements infrastructure de transports - Coordinateur

Adviseur technische studies en installaties (TSI) - Ondersectiehoofd

DTI004

Conseiller études et installations techniques (EIT) - Chef de sous-section

Adviseur telecom alarmering - Coördinator

DTI123

Conseiller alerte télécommunication - Coordinateur

Adviseur toezicht preventie zware ongevallen - Coördinator

DTI001

Conseiller surveillance prévention accidents graves - Coordinateur

Adviseur veiligheid van energie-infrastructuur en energieproducten - Coördinator

DTI030

Conseiller en matière de sécurité des infrastructures et des produits énergétiques - Coordinateur

Adviseur wettelijk toezicht - Coördinator

DTI045

Conseiller surveillance légale - Coordinateur

A4

Adviseur-generaal aardolie en steenkolen - Directeur

DTI808

Conseiller général pétrole et charbon - Directeur

Adviseur-generaal architectuur - Directeur

DTI083

Conseiller général architecture - Directeur

Adviseur-generaal brandpreventie, inspectie en gebouwen - Directeur

DTI117

Conseiller général prévention incendie, inspection et bâtiments - Directeur

Adviseur-generaal buitendienst - Directeur van de dienst

DTI224

Conseiller général service extérieur - Directeur de service

Adviseur-generaal buitendiensten - Directeur

DTI223

Conseiller général services extérieurs - Directeur

Adviseur-generaal energie (technisch) - Directeur

DTI161

Conseiller général energie (technique) - Directeur

Adviseur-generaal gas en elektriciteit - Directeur

DTI801

Conseiller général gaz et électricité - Directeur

Adviseur-generaal gespecialiseerde studies - Directeur van de dienst

DTI044

Conseiller général études spécialisées - Directeur de service

Adviseur-generaal nucleaire toepassingen - Directeur

DTI800

Conseiller général applications nucléaires - Directeur

Adviseur-generaal preventie en bescherming op het werk - Directeur

ITI006

Conseiller général prévention et protection au travail - Directeur

Adviseur-generaal regionaal centrum infrastructuur - Directeur

DTI012

Conseiller général centre régional d'infrastructure - Directeur

Adviseur-generaal restauratie - Directeur

DTI111

Conseiller général restauration - Directeur

Adviseur-generaal studie architectuur en engineering - Directeur

DTI002

Conseiller général étude architecture et engineering - Directeur

Directeur-generaal infrastructuur en techniek

DTI222

Directeur général infrastructure et technique

A5

Algemeen Directeur Vervoerinfrastructuur

DTI300

Directeur Général Infrastructure de Transport


KlassenClasses

Functiebenaming

Fie-code

Dénomination de la fonction

Beroepscategorie Mobiliteit en Vervoer

Catégorie de métiers Mobilité et Transports

A1

Attaché beheer toelagen voor overvlucht

DTM007

Attaché gestion des autorisations de survol

Attaché beleid mobiliteit

DTM048

Attaché politique mobilité

Attaché binnenvaart

DTM039

Attaché navigation intérieure

Attaché deeldomein mobiliteitsbeleid

DTM089

Attaché sous-domaine de la politique de la mobilité

Attaché ecomobiliteit - Bureauchef

DTM051

Attaché écomobilité - Chef de bureau

Attaché luchtruim en luchthavens

DTM009

Attaché espace aérien et aéroports

Attaché luchtvaart (dossierbeheer)

DTM013

Attaché aviation (gestion de dossiers)

Attaché luchtvaart (technisch)

DTM087

Attaché navigation aérienne (technique)

Attaché maritiem transport - Adjunct van de taakgroepchef

DTM060

Attaché transport maritime - Adjoint du chef du groupe de travail

Attaché milieuaspecten luchtvaart

DTM056

Attaché aspects environnementaux transport aérien

Attaché mobiliteit en vervoer - Sectieverantwoordelijke

DTM059

Attaché mobilité et transport - Responsable de section

Attaché mobiliteit en vervoer - Teamhoofd

DTM092

Attaché mobilité et transport - Chef d'équipe

Attaché opleiding luchtvaart

DTM057

Attaché formation transport aérien

Attaché scheepsmeting binnenvaart

DTM025

Attaché jaugeage navigation intérieure

Attaché transportdossiers

DTM001

Attaché dossiers transports

Attaché uitzonderlijk vervoer

DTM085

Attaché transport exceptionnel

Attaché vergunningen luchtvaart

DTM080

Attaché licences aéronautiques

Attaché vervoer gevaarlijke goederen over de weg

DTM042

Attaché transport par route de matières dangereuses

Attaché voertuigen

DTM088

Attaché véhicules

A2

Attaché A2 certificatie maritiem transport - Kantoorverantwoordelijke

DTM017

Attaché A2 certification transport maritime - Responsable de bureau

Attaché A2 deeldomein mobiliteitsbeleid

DTM090

Attaché A2 sous-domaine de la politique de la mobilité

Attaché A2 GEN (Gewestelijk Express Netwerk)

DTM070

Attaché A2 RER (Réseau Express Régional)

Attaché A2 goederenvervoer - Verantwoordelijke tussenpersonen

DTM028

Attaché A2 transport de marchandises - Responsable des auxiliaires

Attaché A2 inspecties binnenvaart - Teamverantwoordelijke

DTM018

Attaché A2 inspections navigation intérieure - Responsable d'équipe

Attaché A2 luchtruim en luchthavens

DTM014

Attaché A2 espace aérien et aéroports

Attaché A2 maritiem transport - Taakgroepverantwoordelijke

DTM019

Attaché A2 transport maritime - Responsable d'un groupe de travail

Attaché A2 maritieme laad- en losoperaties - Teamverantwoordelijke

DTM053

Attaché A2 opérations maritimes de chargement et de déchargement - Responsable d'équipe

Attaché A2 mobiliteit (technisch)

DTM049

Attaché A2 mobilité (technique)

Attaché A2 mobiliteit en vervoer - Celhoofd

DTM093

Attaché A2 mobilité et transport - Chef de cellule

Attaché A2 nautisch advies scheepvaart

DTM022

Attaché A2 avis navigation nautique

Attaché A2 operationele mobiliteit

DTM058

Attaché A2 mobilité opérationnelle

Attaché A2 Safety Assessment of Foreign Aircraft (SAFA) - Teamverantwoordelijke

DTM083

Attaché A2 Safety Assessment of Foreign Aircraft (SAFA) - Responsable d'équipe

Attaché A2 scheepsbouw (ingenieur)

DTM082

Attaché A2 construction navale (ingénieur)

Attaché A2 scheepvaartinspectie dek

DTM021

Attaché A2 inspection navigation pont

Attaché A2 specialisatie deeldomein mobiliteit en vervoer - Celhoofd

DTM096

Attaché A2 spécialisation sous-domaine mobilité et transports - Chef de cellule

Attaché A2 spoorveiligheid

DTM101

Attaché A2 sécurité ferroviaire

Attaché A2 strategie en beheer - Teamverantwoordelijke

DTM074

Attaché A2 stratégie et gestion - Responsable d'équipe

Attaché A2 transport (EU)

DTM069

Attaché A2 transport (UE)

Attaché A2 transport luchtvaart

DTM005

Attaché A2 transport aérien

Attaché A2 vergunningen - Teamverantwoordelijke

DTM029

Attaché A2 licences - Responsable d'équipe

A3

Adviseur beleidsvoorbereiding luchtvaart - Celhoofd

DTM006

Conseiller stratégique transport aérien - Chef de cellule

Adviseur binnenvaart - Coördinator

DTM030

Conseiller navigation intérieure - Coordinateur

Adviseur inspecties zeevaart - Coördinator

DTM061

Conseiller inspections navigation en mer - Coordinateur

Adviseur intermodaliteit, reizigers en goederen - Coördinator

DTM033

Conseiller intermodalité, voyageurs et marchandises - Coordinateur

Adviseur internationaal transportbeleid - Diensthoofd

DTM002

Conseiller politique du transport international - Chef du service

Adviseur luchtvaart - Coördinator

DTM008

Conseiller aviation - Coordinateur

Adviseur luchtvaart (administratief) - Coördinator

DTM055

Conseiller transport aérien (administratif) - Coordinateur

Adviseur mobiliteit - Adjunct van de directeur

DTM044

Conseiller mobilité - Adjoint du directeur

Adviseur mobiliteit en vervoer

DTM003

Conseiller mobilité et transport

Adviseur mobiliteit en vervoer - Coördinator

DTM094

Conseiller mobilité et transport - Coordinateur

Adviseur mobiliteitsbeleid

DTM091

Conseiller politique de la mobilité

Adviseur ombudsdienst luchtvaart - Diensthoofd

DTM850

Conseiller médiation air - Chef de service

Adviseur personen- en goederenvervoer - Coördinator

DTM032

Conseiller transport de personnes et de marchandises - Coordinateur

Adviseur rijbewijzen / verkeersreglement - Coördinator

DTM046

Conseiller permis de conduire / code de la route - Coordinateur

Adviseur risicobeheer (luchtvaart)

DTM016

Conseiller gestion des risques (transport aérien)

Adviseur specialisatie deeldomein mobiliteit en vervoer - Coördinator

DTM097

Conseiller spécialisation sous-domaine mobilité et transports - Coordinateur

Adviseur spoorveiligheid

DTM102

Conseiller sécurité ferroviaire

Adviseur vergunningen luchtvaart - Coördinator

DTM081

Conseiller licences navigation aérienne - Coordinateur

Adviseur vervoer gevaarlijke goederen over de weg - Coördinator

DTM031

Conseiller transport de marchandises dangereuses par route - Coordinateur

Adviseur voertuigen - Coördinator

DTM084

Conseiller véhicules - Coordinateur

A4

Adviseur-generaal - Afdelingshoofd DVIS

DTM103

Conseiller général - Chef de division SSICF

Adviseur-generaal exploitatie, beveiliging en havenaangelegenheden - Directeur

DTM071

Conseiller général exploitation, sécurité et affaires portuaires - Directeur

Adviseur-generaal mobiliteit en vervoer - Directeur

DTM095

Conseiller général mobilité et transport - Directeur

Adviseur-generaal mobiliteitsbeleid

DTM099

Conseiller général politique de mobilité

Adviseur-generaal specialisatie deeldomein(en) mobiliteit en vervoer - Directeur

DTM098

Conseiller général spécialisation dans un ou plusieurs sous-domaines de la mobilité et transports - Directeur

Adviseur-generaal spoorvervoer - Directeur

DTM036

Conseiller général transport ferroviaire - Directeur

Adviseur-generaal veiligheid en milieuvrijwaring - Directeur

DTM073

Conseiller général sécurité et préservation de l'environnement - Directeur

Adviseur-generaal vergunningen luchtvaart - Directeur

DTM015

Conseiller général licences transport aérien - Directeur

Adviseur-generaal wetgeving en juridische aangelegenheden - Directeur

DTM072

Conseiller général législation et affaires juridiques - Directeur

A5

Departementshoofd functionele expertise en ondersteuning mobiliteit

DTM100

Chef de département expertise et support fonctionnels en mobilité


KlassenClasses

Functiebenaming

Fie-code

Dénomination de la fonction

Beroepscategorie Wetenschappen, Toegepaste Wetenschappen, Studie en Onderzoek

Catégorie de métiers Sciences, Sciences appliquées, Etude et Recherche

A1

Attaché analyse veiligheid en defensie

DWO900

Attaché analyse sécurité et défense

Attaché audit beheer verpleegkundigen (Minimale Verpleegkundige Gegevens)

DWO052

Attaché audit gestion infirmiers (Résumés Infirmiers Minimum)

Attaché beheer nationale en internationale wetenschappelijke programma's

DWO975

Attaché gestion de programmes scientifiques nationaux et internationaux

Attaché beheer van kunstvoorwerpen en stock

DWO113

Attaché gestion des oeuvres d'art et du stock

Attaché biochemische stoffen

DWO017

Attaché substances biochimiques

Attaché brandstoffenkwaliteit

DWO058

Attaché qualité carburant

Attaché collectiebeheer

DWO339

Attaché gestion de collection

Attaché continentaal plat

DWO160

Attaché plateau continental

Attaché controlebeleid (technisch)

DWO068

Attaché politique de contrôle (technique)

Attaché coördinatie benchmarking

DWO042

Attaché coordination benchmarking

Attaché coördinatie interne milieuzorg

DWO997

Attaché coordination gestion environnementale interne

Attaché coördinatie wetenschapsaangelegenheden

DWO974

Attaché coordination affaires scientifiques

Attaché cultuurgoederen

DWO117

Attaché biens culturels

Attaché data- en informatiebeheer

DWO973

Attaché gestion de données et d'informations

Attaché databankbeheer MUG (Mobiele Urgentie Groep)

DWO038

Attaché gestion banque de données SMUR (Service Mobile d'Urgence)

Attaché databanken en traceerbaarheid

DWO091

Attaché banques de données et traçabilité

Attaché dierenvoeding

DWO043

Attaché alimentation animale

Attaché ergonomie en preventie (beroepziekten)

DWO097

Attaché ergonomie et prévention (maladies professionnelles)

Attaché erkenning verkoop - gebruik pesticiden

DWO850

Attaché agrément vente - utilisation de pesticides

Attaché financiële studies

DWO130

Attaché études financières

Attaché geluid en niet-ioniserende stralingen

DWO060

Attaché bruit et radiations non-ionisantes

Attaché geografie

DWO122

Attaché géographie

Attaché gerechtelijke expertise

DWO063

Attaché expertise judiciaire

Attaché gids

DWO260

Attaché guide

Attaché inspectie (wetenschappelijk onderzoek)

DWO057

Attaché inspection (recherches scientifiques)

Attaché inspectie arbeidshygiëne

DWO072

Attaché inspection hygiène du travail

Attaché inspectie hoofdbestuur

DWO030

Attaché inspection administration centrale

Attaché inspectie NICE (Nationale Implementatie- en Coördinatie Eenheid)

DWO013

Attaché inspection UNIC (Unité Nationale Implémentation et Coordination)

Attaché inspectie NOE (Nationale Opsporingseenheid)

DWO024

Attaché inspection UNE (Unité Nationale d'Enquête)

Attaché inspectie PCE (Provinciale Controle Eenheid)

DWO064

Attaché inspection UPC (Unité Provinciale de Contrôle)

Attaché internationale relaties (veiligheid voedselketen)

DWO066

Attaché relations internationales (santé chaîne alimentaire)

Attaché interne audit veiligheid (veiligheid voedselketen)

DWO142

Attaché audit interne (santé chaîne alimentaire)

Attaché kwaliteit (criminalistiek)

DWO034

Attaché qualité (criminalistique)

Attaché laboratoriumtechniek

IWO022

Attaché technique de laboratoire

Attaché meststoffen

DWO085

Attaché engrais

Attaché milieu (intern)

IWO054

Attaché environnement (interne)

Attaché milieucoördinatie

DWO053

Attaché coordination environnementale

Attaché muziekinstrumentencollecties

DWO983

Attaché collection d'instruments de musique

Attaché ondersteuning topmanagement (technisch)

DWO135

Attaché soutien du haut management (technique)

Attaché onderzoek en analyse

DWO985

Attaché recherche et analyse

Attaché residuen

DWO084

Attaché résidus

Attaché risico en preventie

DWO107

Attaché risque et prévention

Attaché risicobeheer

DWO078

Attaché maîtrise des risques

Attaché school meteorologie - Teamchef

DWO050

Attaché école météorologie - Chef d'équipe

Attaché statistieken

IWO033

Attaché statistiques

Attaché studies

DWO401

Attaché études

Attaché technisch advies laboratorium

DWO025

Attaché conseil technique laboratoire

Attaché van het laboratorium munitieontmanteling

DWO023

Attaché au laboratoire de démantèlement des munitions

Attaché voedselbeleid

DWO073

Attaché politique alimentaire

Attaché wetenschappelijk

DWO081

Attaché scientifique

Attaché wetenschappelijk onderzoek

DWO022

Attaché recherches scientifiques

Attaché wetenschappelijk secretariaat

DWO061

Attaché secrétariat scientifique

Attaché wetenschappelijke instrumentatie

DWO986

Attaché instrumentation scientifique

Attaché wetenschappelijke metrologie

DWO161

Attaché métrologie scientifique

A2

Attaché A2 (inter)nationaal chemische stoffen

DWO158

Attaché A2 (inter)national substances chimiques

Attaché A2 actuariaat (methodologie)

DWO800

Attaché A2 actuariat (méthodologie)

Attaché A2 ademhalingsbescherming en adsorptieproces van toxische gassen

DWO171

Attaché A2 protection respiratoire et processus d'adsorption de gaz toxiques

Attaché A2 afval

DWO055

Attaché A2 déchets

Attaché A2 analyse databank - Celhoofd

DWO037

Attaché A2 analyse banque de données - Chef de cellule

Attaché A2 analyse en synthese in organische scheikunde

DWO172

Attaché A2 analyse et synthèse en chimie organique

Attaché A2 analyse veiligheid en defensie

DWO005

Attaché A2 analyse sécurité et défense

Attaché A2 audit beheer klinische gegevens (Minimale Klinische Gegevens)

DWO039

Attaché A2 audit gestion résumées cliniques (Résumées Cliniques Minimum)

Attaché A2 bacteriologie - Projectleider

DWO851

Attaché A2 bactériologie - Chef de projets

Attaché A2 beheer botanische collecties

DWO015

Attaché A2 gestion collections botaniques

Attaché A2 beheer nationale en internationale wetenschappelijke programma's

DWO009

Attaché A2 gestion programmes scientifiques nationaux et internationaux

Attaché A2 beperking pesticiden en biociden - Projectleider

DWO018

Attaché A2 réduction pesticides et biocides - Chef de projets

Attaché A2 biocides

DWO019

Attaché A2 biocides

Attaché A2 centrale keuken microbiologie - Celhoofd

DWO020

Attaché A2 cuisine centrale microbiologie - Chef de cellule

Attaché A2 controlebeleid (technisch)

DWO087

Attaché A2 politique de contrôle (technique)

Attaché A2 Convention on International Trade of Endangered Species (CITES)

DWO854

Attaché A2 Convention on International Trade of Endangered Species (CITES)

Attaché A2 coördinatie benchmarking

DWO045

Attaché A2 coordination benchmarking

Attaché A2 coördinatie ontwikkeling & nieuwe technieken

DWO112

Attaché A2 coordination développement & nouvelles techniques

Attaché A2 coördinatie wetenschapsaangelegenheden

DWO003

Attaché A2 coordination affaires scientifiques

Attaché A2 cosmetica

DWO089

Attaché A2 cosmétiques

Attaché A2 crisispreventie en -beheer

DWO105

Attaché A2 prévention et gestion de crise

Attaché A2 databanken en traceerbaarheid

DWO093

Attaché A2 banques de données et traçabilité

Attaché A2 data-en informatiebeheer

DWO995

Attaché A2 gestion de données et d'informations

Attaché A2 detectie van toxische agentia

DWO170

Attaché A2 détection des agents toxiques

Attaché A2 dierenarts (EG)

DWO062

Attaché A2 vétérinaire (CE)

Attaché A2 evaluatie werkzame stoffen

DWO990

Attaché A2 évaluation des substances actives

Attaché A2 Genetisch Gewijzigde Organismen (GGO) en/of nieuwe voedingswaren

DWO076

Attaché A2 Organismes Génétiquement Modifiés (OGM) et/ou nouveaux aliments

Attaché A2 geografie - Teamverantwoordelijke

DWO126

Attaché A2 géographie - Responsable d'équipe

Attaché A2 geografie (commercieel)

DWO123

Attaché A2 géographie (commercial)

Attaché A2 geografie (ingenieur) - Teamverantwoordelijke

DWO701

Attaché A2 géographie (ingénieur) - Responsable d'équipe

Attaché A2 groen, milieu en landbouw - Teamverantwoordelijke

DWO908

Attaché A2 nature, environnement et agriculture - Responsable d'équipe

Attaché A2 inspectie hoofdbestuur

DWO033

Attaché A2 inspection administration centrale

Attaché A2 inspectie leefmilieu

DWO056

Attaché A2 inspection environnement

Attaché A2 inspectie leefmilieu CLEEN (Chemicals Legislation European Enforcement Network)

DWO852

Attaché A2 inspection environnement CLEEN (Chemicals Legislation European Enforcement Network)

Attaché A2 inspectie NICE (Nationale Implementatie- en Coördinatie Eenheid)

DWO146

Attaché A2 inspection UNIC (Unité Nationale Implémentation et Coordination)

Attaché A2 inspectie NOE (Nationale Opsporingseenheid)

DWO150

Attaché A2 inspection UNE (Unité Nationale d'Enquête)

Attaché A2 inspectie PCE (Provinciale Controle Eenheid)

DWO094

Attaché A2 inspection UPC (Unité Provinciale de Contrôle)

Attaché A2 interne audit (veiligheid voedselketen)

DWO143

Attaché A2 audit interne (santé chaîne alimentaire)

Attaché A2 klimaatbeleid

DWO128

Attaché A2 politique climatique

Attaché A2 kwaliteit (accreditatie) - Diensthoofd

DWO059

Attaché A2 qualité (accréditation) - Chef de service

Attaché A2 kwaliteit (laboratoria) - Diensthoofd

DWO011

Attaché A2 qualité (laboratoires) - Chef de service

Attaché A2 kwaliteit laboratorium

DWO244

Attaché A2 qualité laboratoire

Attaché A2 kwaliteitszorg FAVV

DWO246

Attaché A2 qualité AFSCA

Attaché A2 laboratorium

IWO021

Attaché A2 laboratoire

Attaché A2 laboratorium biologie

DWO173

Attaché A2 laboratoire biologie

Attaché A2 laboratoriumeenheid - Teamverantwoordelijke

IWO028

Attaché A2 d'unité de laboratoire - Responsable d'équipe

Attaché A2 laboratorium nucleaire bescherming

DWO174

Attaché A2 laboratoire de protection nucléaire

Attaché A2 milieu (opleiding)

DWO907

Attaché A2 environnement (formation)

Attaché A2 milieu-inspectie

DWO905

Attaché A2 inspection de l'environnement

Attaché A2 normen voedingsmiddelen

DWO077

Attaché A2 normes denrées alimentaires

Attaché A2 ondersteuning topmanagement (technisch)

DWO136

Attaché A2 soutien du haut management (technique)

Attaché A2 onderzoek

IWO011

Attaché A2 recherches

Attaché A2 onderzoek en technologie

DWO700

Attaché A2 recherches et technologies

Attaché A2 oriëntatie en behandeling van gemengde stalen

DWO175

Attaché A2 orientation et traitement des échantillons mixtes

Attaché A2 plantenbescherming

DWO048

Attaché A2 protection des plantes

Attaché A2 provinciale controle eenheid (PCE) II - Sectorchef

DWO086

Attaché A2 unité provinciale de contrôle II (UPC) - Chef de secteur

Attaché A2 risicobeheer

DWO007

Attaché A2 maîtrise des risques

Attaché A2 risicomanagement munitie

DWO906

Attaché A2 gestion des risques munitions

Attaché A2 statistieken

IWO031

Attaché A2 statistiques

Attaché A2 statistieken sociale zekerheid

DWO132

Attaché A2 statistiques sécurité sociale

Attaché A2 statistieken - Teamverantwoordelijke

DWO803

Attaché A2 statistiques - Responsable d'équipe

Attaché A2 studies

DWO402

Attaché A2 études

Attaché A2 studies kinderbijslag

DWO051

Attaché A2 études allocations familiales

Attaché A2 studies, vorming en beheer informatie - Teamverantwoordelijke

DWO103

Attaché A2 études, formation et gestion de l'information - Responsable d'équipe

Attaché A2 tabak

DWO046

Attaché A2 tabac

Attaché A2 technisch ontwerp van tentoonstellingen - Projectleider

DWO333

Attaché A2 conception technique des expositions - Chef de projets

Attaché A2 transit afval vergunningen

DWO853

Attaché A2 licences transit de déchets

Attaché A2 wetenschappelijk productbeleid

DWO304

Attaché A2 politique scientifique des produits

Attaché A2 wetenschappelijk secretariaat

DWO147

Attaché A2 secrétariat scientifique

Attaché A2 wetenschappelijke instrumentatie

DWO984

Attaché A2 instrumentation scientifique

A3

Adviseur advies - Diensthoofd

DWO090

Conseiller conseil - Chef de service

Adviseur beheer nationale en internationale wetenschappelijke programma's

DWO010

Conseiller gestion de programmes scientifiques nationaux et internationaux

Adviseur beheer nationale en internationale wetenschappelijke programma's - Coördinator

DWO006

Conseiller gestion programmes scientifiques nationaux et internationaux - Coordinateur

Adviseur beleid toezicht chemische risico's - Coördinator

DWO121

Conseiller politique contrôle risques chimiques - Coordinateur

Adviseur biociden - Celhoofd

DWO016

Conseiller biocides - Chef de cellule

Adviseur controlebeleid - Coördinator

DWO437

Conseiller politique de contrôle - Coordinateur

Adviseur Coördinatie Centrum voor Diergeneeskundige Diagnostiek (CCDD) - Diensthoofd

DWO012

Conseiller Centre de Coordination du Diagnostic Vétérinaire (CCDV) - Chef de service

Adviseur coördinatie wetenschapsaangelegenheden

DWO004

Conseiller coordination affaires scientifiques

Adviseur corporate kwaliteit laboratoria - Coördinator

DWO245

Conseiller corporate qualité des laboratoires - Coordinateur

Adviseur crisispreventie en -beheer - Coördinator

DWO104

Conseiller prévention et gestion de crise - Coordinateur

Adviseur data- en informatiebeheer

DWO994

Conseiller gestion de données et d'informations

Adviseur databanken en traceerbaarheid - Coördinator

DWO092

Conseiller banques de données et traçabilité - Coordinateur

Adviseur dier, plant en voeding, leefmilieu - Celhoofd

DWO044

Conseiller animaux, végétaux et alimentation, environnement - Chef de cellule

Adviseur dier, plant en voeding, leefmilieu - Diensthoofd

DWO300

Conseiller animaux, végétaux et alimentation, environnement - Chef de service

Adviseur dierenarts - Coördinator

DWO041

Conseiller vétérinaire - Coordinateur

Adviseur financiële en actuariële studies pensioenen - Coördinator

DWO131

Conseiller études financières et actuarielles pensions - Coordinateur

Adviseur geografie - Coördinator

DWO124

Conseiller géographie - Coordinateur

Adviseur geografie (commercieel) - Coördinator

DWO125

Conseiller géographie (commercial) - Coordinateur

Adviseur hoofdbestuur I - Coördinator

DWO032

Conseiller administration centrale I - Coordinateur

Adviseur hoofdbestuur II - Coördinator

DWO133

Conseiller administration centrale II - Coordinateur

Adviseur internationale relaties (veiligheid voedselketen)

DWO067

Conseiller relations internationales (sécurité chaîne alimentaire)

Adviseur interne audit (veiligheid voedselketen) - Coördinator

DWO144

Conseiller audit interne (sécurité chaîne alimentaire) - Coordinateur

Adviseur interne milieuzorg - Coördinator

DWO998

Conseiller coordination gestion environnementale interne - Coordinateur

Adviseur laboratoria

DWO200

Conseiller laboratoires

Adviseur laboratorium

DWO109

Conseiller laboratoire

Adviseur laboratorium - Coördinator

IWO001

Conseiller laboratoire - Coordinateur

Adviseur natuurwetenschappen - Coördinator operationele eenheid

DWO982

Conseiller sciences naturelles - Coordinateur unité opérationnelle

Adviseur ondersteuning topmanagement (technisch)

DWO134

Conseiller soutien du haut management (technique)

Adviseur onderzoek - Coördinator

IWO037

Conseiller recherche - Coordinateur

Adviseur PCE (Provinciale Controle Eenheid) I - Coördinator

DWO065

Conseiller UPC (Unité Provinciale de Contrôle) I - Coordinateur

Adviseur PCE (Provinciale Controle Eenheid) I - Sectorchef

DWO070

Conseiller UPC (Unité Provinciale de Contrôle) I - Chef de secteur

Adviseur PCE (Provinciale Controle Eenheid) II - Coördinator

DWO079

Conseiller UPC (Unité Provinciale de Contrôle) II - Coordinateur

Adviseur planetarium (technisch) - Coördinator

DWO987

Conseiller planétarium (technique) - Coordinateur

Adviseur provinciale controle-eenheid (PCE) - Coördinator

DWO152

Conseiller unité provinciale de controle (UPC) - Coordinateur

Adviseur research - Diensthoofd

DWO127

Conseiller research - Chef de service

Adviseur risico en preventie - Coördinator

DWO156

Conseiller risques et prévention - Coordinateur

Adviseur statistiek - Coördinator (generiek)

IWO030

Conseiller statistiques - Coordinateur (générique)

Adviseur statistieken - Coördinator

DWO802

Conseiller statistiques - Coordinateur

Adviseur toezicht chemische risico's - Coördinator

DWO099

Conseiller contrôle risques chimiques - Coordinateur

Adviseur Users Interface - Coördinator

DWO261

Conseiller Users Interface - Coordinateur

Adviseur wetenschappelijk

DWO082

Conseiller scientifique

Adviseur wetenschappelijk secretariaat - Coördinator

DWO069

Conseiller secrétariat scientifique - Coordinateur

A4

Adviseur-generaal (andere) consumptieproducten - Diensthoofd

DWO075

Conseiller général (autres) produits de consommation - Chef de service

Adviseur-generaal beheer nationale en internationale wetenschappelijke programma's

DWO008

Conseiller général gestion de programmes scientifiques nationaux et internationaux

Adviseur-generaal chemische risico's - Directeur

DWO110

Conseiller général risques chimiques - Directeur

Adviseur-generaal coördinatie Hoge Gezondheidsraad - Directeur

DWO080

Conseiller général coordination Conseil supérieur de la Santé - Directeur

Adviseur-generaal coördinatie wetenschapsaangelegenheden

DWO002

Conseiller général coordination affaires scientifiques

Adviseur-generaal data- en informatiebeheer

DWO993

Conseiller général gestion de données et d'informations

Adviseur-generaal dienst(en) FAVV - Directeur

DWO151

Conseiller général service(s) AFSCA - Directeur

Adviseur-generaal dier, plant en voeding, leefmilieu - Diensthoofd

DWO303

Conseiller général animaux, végétaux et alimentation, environnement - Chef de service

Adviseur-generaal geografie - Directeur

DWO001

Conseiller général géographie - Directeur

Adviseur-generaal hoofdbestuur controle - Directeur

DWO447

Conseiller général administration centrale du contrôle - Directeur

Adviseur-generaal inspectie (andere) consumptieproducten - Diensthoofd

DWO992

Conseiller général inspection (autres) produits de consommation - Chef de service

Adviseur-generaal interne audit, kwaliteit en preventie veiligheid voedselketen - Directeur

DWO145

Conseiller général audit interne, qualité et prévention sécurité chaîne alimentaire - Directeur

Adviseur-generaal nationale opsporingseenheid - Directeur

DWO031

Conseiller général unité nationale d'enquête - Directeur

Adviseur-generaal onderzoek in het domein van de plasmafysica

DWO101

Conseiller général recherche dans le domaine de la physique de plasma

Adviseur-generaal pesticiden en meststoffen - Diensthoofd

DWO114

Conseiller général pesticides et engrais - Chef de service

Adviseur-generaal wetenschappelijke en technische informatie - Directeur

DWO996

Conseiller général information scientifique et technique - Directeur


Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 20 december 2007 houdende de classificatie van de functies van niveau A. FILIP Van Koningswege : De Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, S. VANDEPUT

^