Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 30 augustus 2008
gepubliceerd op 03 oktober 2008

Koninklijk besluit houdende toekenning van een bijkomende facultatieve toelage van 50.000 euro aan de VZW « Inter-Environnement Wallonie »

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2008024376
pub.
03/10/2008
prom.
30/08/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 AUGUSTUS 2008. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een bijkomende facultatieve toelage van 50.000 euro aan de VZW « Inter-Environnement Wallonie »


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 1 juni 2008 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2008, programma 25.55.1;

Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd in het koninklijk besluit van 17 juli 1991, artikelen 55 tot 58;

Overwegende dat het Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden, door België is ondertekend op 28 juni 1998 en geratificeerd op 21 januari 2003;

Overwegende dat het Federaal plan voor duurzame ontwikkeling 2004-2008, goedgekeurd door de Ministerraad van 24 september 2004, de cruciale rol erkent van de burgermaatschappij en dus, van de niet-gouvernementele organisaties, bij de besluitvorming tot het federale beleid dat de duurzame ontwikkeling bevordert;

Overwegende dat de verenigingen voor milieubescherming een belangrijke rol vervullen bij de bewustmaking van het publiek voor de milieuproblemen, meer bepaald via hun rol als tussenpersoon tussen de overheid en de burgers;

Overwegende dat de informatie, de bewustmaking en de inspraak van de Burgermaatschappij een voorafgaande vereiste is om de doeltreffendheid van elk, dus ook federaal, milieubeleid te garanderen;

Overwegende dat subsidiëring een vitale bijdrage betekent om het de milieuverenigingen mogelijk te maken de opvolging van het federale milieubeleid te garanderen en hun verbindingsrol met de burgers te vervullen;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 7 juli 2008;

Op de voordracht van de Minister van Klimaat en Energie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een bijkomende facultatieve toelage van 50.000 euro aan te rekenen op het krediet voorzien bij de organisatieafdeling 55, basisallocatie 11.33.21 (programma 25.55.1) van de begroting van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voor het begrotingsjaar 2008, wordt verleend aan de VZW « Inter-Environnement Wallonie », met zetel in boulevard du Nord 6, te 5000 Namen, vertegenwoordigd door Jean-Yves Saliez, secretaris-generaal, als tegemoetkoming in de werkingskosten van die organisatie bij de behandeling van de dossiers die voortvloeien uit het federale milieubeleid.

Art. 2.De periode gedekt door de toelage neemt een aanvang op 1 juli 2008 en eindigt op 31 december 2008.

Art. 3.De toelage is bestemd om de personeels- en werkingskosten te dekken door de begunstigde vereniging gemaakt voor de organisatie en de coördinatie van de onderzoeks-, informatie- en bewustmakingsacties alsmede het afleveren van adviezen in verband met materies behorende tot het federale milieubeleid.

Art. 4.§ 1. Het bedrag van de toelage zal gestort worden op rekeningnummer 001-2139852-11 van de VZW « Inter-Environnement Wallonie », boulevard du Nord 6, te 5000 Namen. § 2. Het bedrag van de toelage zal worden gestort in twee schijven.

Een eerste schijf, van een maximum bedrag dat gelijk is aan 55 percent van de subsidie, wordt toegekend vanaf de kennisgeving van de toelage, op voorlegging van een deugdelijk en onvergolden verklaarde schuldvordering.

Het saldo van de subsidie wordt vereffend na goedkeuring door de Minister van de uitgaven die tijdens de door de toelage gedekte periode zijn aangetoond, op voorlegging van een deugdelijk en onvergolden verklaarde schuldvordering, samen met de stukken die de subsidie verantwoorden alsmede een eindrapport van activiteiten. § 3. De verantwoordingsstukken zijn door de opdrachtgever gedagtekend, ondertekend en voor de betaalde sommen voor deugdelijk en onvergolden verklaard. § 4. Alle schuldvorderingen en verantwoordingsstukken voor uitbetaling van de toelage, moeten ten laatste op 30 juni 2009 ter beschikking liggen van het Directoraat-generaal Leefmilieu van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Ze worden in drie exemplaren ingediend ter attentie van Mevr. Catherine Bosson, Victor Hortaplein 40, bus 10, te 1060 Brussel.

Art. 5.De Minister bevoegd voor Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 30 augustus 2008.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Klimaat en Energie, P. MAGNETTE

^