Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 29 september 2019
gepubliceerd op 03 oktober 2019

Koninklijk besluit tot vaststelling van het definitieve bedrag van de evenwichtsdotatie in het stelsel van de werknemers en in het stelsel van de zelfstandigen voor het jaar 2018 door de wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2018 tot vaststelling van het bedrag van de evenwichtsdotatie in het stelsel van de werknemers en in het stelsel van de zelfstandigen voor het jaar 2018 en tot wijziging van de bedragen van het koninklijk besluit van 25 januari 2019 tot vaststelling van het bedrag van de evenwichtsdotatie in het stelsel van de werknemers en in het stelsel van de zelfstandigen voor het jaar 2019

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2019204138
pub.
03/10/2019
prom.
29/09/2019
ELI
eli/besluit/2019/09/29/2019204138/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 SEPTEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het definitieve bedrag van de evenwichtsdotatie in het stelsel van de werknemers en in het stelsel van de zelfstandigen voor het jaar 2018 door de wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/03/2018 pub. 17/04/2018 numac 2018201894 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag van de evenwichtsdotatie in het stelsel van de werknemers en in het stelsel van de zelfstandigen voor het jaar 2018 sluiten tot vaststelling van het bedrag van de evenwichtsdotatie in het stelsel van de werknemers en in het stelsel van de zelfstandigen voor het jaar 2018 en tot wijziging van de bedragen van het koninklijk besluit van 25 januari 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/01/2019 pub. 01/02/2019 numac 2018206419 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag van de evenwichtsdotatie in het stelsel van de werknemers en in het stelsel van de zelfstandigen voor het jaar 2019 sluiten tot vaststelling van het bedrag van de evenwichtsdotatie in het stelsel van de werknemers en in het stelsel van de zelfstandigen voor het jaar 2019


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 29 juni 1981Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, artikel 22, § 2, laatst gewijzigd bij de wet van 6 juni 2010;

Gelet op de wet van 18 april 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/04/2017 pub. 28/04/2017 numac 2017202167 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende hervorming van de fianciering van de sociale zekerheid sluiten houdende hervorming van de financiering van de sociale zekerheid, artikelen 23, §§ 2 en 5 en 24, §§ 2 en 5;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 november 1996 strekkende tot invoering van een globaal financieel beheer in het sociaal statuut der zelfstandigen, met toepassing van hoofdstuk I van titel VI van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, artikel 3, laatst gewijzigd bij de wet van 18 april 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/04/2017 pub. 28/04/2017 numac 2017202167 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende hervorming van de fianciering van de sociale zekerheid sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/03/2018 pub. 17/04/2018 numac 2018201894 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag van de evenwichtsdotatie in het stelsel van de werknemers en in het stelsel van de zelfstandigen voor het jaar 2018 sluiten tot vaststelling van het bedrag van de evenwichtsdotatie in het stelsel van de werknemers en in het stelsel van de zelfstandigen voor het jaar 2018, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 5 februari 2019;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 januari 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/01/2019 pub. 01/02/2019 numac 2018206419 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag van de evenwichtsdotatie in het stelsel van de werknemers en in het stelsel van de zelfstandigen voor het jaar 2019 sluiten tot vaststelling van het bedrag van de evenwichtsdotatie in het stelsel van de werknemers en in het stelsel van de zelfstandigen voor het jaar 2019;

Gelet op het advies van de inspecteur-generaal van Financiën, gegeven op 19 augustus 2019;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 9 september 2019;

Gelet op het advies van het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut der zelfstandigen, gegeven op 11 september 2019;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van de sociale zekerheid gegeven op 12 september 2019;

Overwegende dat het nodig is het financieel evenwicht van de sociale zekerheid te bewaren en de continuïteit van de betalingen van de sociale prestaties te garanderen;

Gelet op het artikel 8 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging, is dit besluit vrijgesteld van een regelgevingsimpactanalyse omdat het een formele beslissing betreft.

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en van de Minister van Zelfstandigen en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 30 maart 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/03/2018 pub. 17/04/2018 numac 2018201894 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag van de evenwichtsdotatie in het stelsel van de werknemers en in het stelsel van de zelfstandigen voor het jaar 2018 sluiten tot vaststelling van het bedrag van de evenwichtsdotatie in het stelsel van de werknemers en in het stelsel van de zelfstandigen voor het jaar 2018, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 5 februari 2019, wordt vervangen als volgt : "

Artikel 1.- Het bedrag van de evenwichtsdotatie van de sociale zekerheid dat wordt gestort aan het RSZ-Globaal Beheer, bedoeld in artikel 5, eerste lid, 2°, van de wet van 27 juni 1969Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders wordt, voor het jaar 2018 definitief vastgesteld op 2.326.056 duizend euro.".

Art. 2.In artikel 2, van hetzelfde koninklijk besluit, wordt het woord "definitief" ingevoegd tussen de woorden "voor het jaar 2018," en de woorden "vastgesteld op 0 euro".

Art. 3.In hetzelfde koninklijk besluit wordt een artikel 1/1 ingevoegd, luidende : "

Art. 1/1.Een bedrag van 216.953 duizend euro, dat overeenkomt met het verschil tussen het bedrag vastgesteld in artikel 1 van dit koninklijk besluit en het bedrag van de evenwichtsdotatie dat tijdens het boekjaar 2018 werd vereffend ten gunste van het RSZ-Globaal Beheer, wordt bijgeteld bij het bedrag van de evenwichtsdotatie gestort aan het RSZ-Globaal Beheer in 2019. "

Art. 4.Artikel 3, enig lid, van hetzelfde koninklijk besluit, wordt aangevuld met de woorden ", met uitzondering van artikel 1/1, dat in werking treedt op 1 januari 2019".

Art. 5.Artikel 1 van het koninklijk besluit van 25 januari 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/01/2019 pub. 01/02/2019 numac 2018206419 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag van de evenwichtsdotatie in het stelsel van de werknemers en in het stelsel van de zelfstandigen voor het jaar 2019 sluiten tot vaststelling van het bedrag van de evenwichtsdotatie in het stelsel van de werknemers en in het stelsel van de zelfstandigen voor het jaar 2019, wordt vervangen als volgt : "

Artikel 1.- Het bedrag van de evenwichtsdotatie van de sociale zekerheid dat wordt gestort aan het RSZ-Globaal Beheer, bedoeld in artikel 5, eerste lid, 2°, van de wet van 27 juni 1969Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders wordt, voor het jaar 2019, vastgesteld op 3.055.349 duizend euro.

Dit bedrag houdt rekening met de toevoeging van het bedrag van 216.953 duizend euro, bedoeld in artikel 1/1 van het koninklijk besluit van 30 maart 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/03/2018 pub. 17/04/2018 numac 2018201894 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag van de evenwichtsdotatie in het stelsel van de werknemers en in het stelsel van de zelfstandigen voor het jaar 2018 sluiten tot vaststelling van het bedrag van de evenwichtsdotatie in het stelsel van de werknemers en in het stelsel van de zelfstandigen voor het jaar 2018, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van (datum van ondertekening huidig KB invullen).".

Art. 6.De artikelen 1 tot en met 4 van dit besluit hebben uitwerking met ingang van 1 januari 2018 en artikel 5 van dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2019.

Art. 7.De minister bevoegd voor Sociale Zaken en de minister bevoegd voor Zelfstandigen zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 29 september 2019.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, M. DE BLOCK De Minister van Zelfstandigen, D. DUCARME

^