Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 29 september 2009
gepubliceerd op 16 december 2009

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de vlasbereiding, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 1981 betreffende de invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van bejaarde werknemers in geval van ontslag

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2009204127
pub.
16/12/2009
prom.
29/09/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 SEPTEMBER 2009. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de vlasbereiding, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 1981 betreffende de invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van bejaarde werknemers in geval van ontslag (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de vlasbereiding;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de vlasbereiding, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 1981 betreffende de invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van bejaarde werknemers in geval van ontslag.

Art. 2.De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 29 september 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en Asielbeleid, Mevr. J. MILQUET Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de vlasbereiding Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 1998 Wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 1981 betreffende de invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van bejaarde werknemers in geval van ontslag (Overeenkomst geregistreerd op 13 oktober 1998 onder het nummer 49288/CO/122)

Artikel 1.Artikel 4, 2e alinea van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 1981, gesloten in Paritair Comité voor de vlasbereiding, tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van bejaarde werknemers in geval van ontslag, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 21 september 1981, aangevuld bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 februari 1986, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 9 juli 1986, wordt vervangen door : "Deze aanvullende vergoeding wordt eveneens toegekend aan alle werklieden die ongewild werkloos worden gesteld en die gedurende de periode van 1 januari 1997 tot en met 31 december 1998 recht verkrijgen op wettelijke werkloosheidsvergoeding op de eerste dag die recht geeft op deze vergoeding de leeftijd hebben van 57 jaar en ouder voor de mannen en 56 jaar en ouder voor de vrouwen.".

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1998. Zij is gesloten voor onbepaalde duur.

Zij vervangt deze van 4 december 1997 geregistreerd onder het nummer 47306/CO/122.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 29 september 2009.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en Asielbeleid, Mevr. J. MILQUET

^