Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 29 maart 2001
gepubliceerd op 17 mei 2001

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 januari 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende de koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
2001012255
pub.
17/05/2001
prom.
29/03/2001
ELI
eli/besluit/2001/03/29/2001012255/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 MAART 2001. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 januari 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende de koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 1991, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, tot vaststelling van de arbeids- en loonvoorwaarden, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 12 oktober 1993, inzonderheid op hoofdstuk IV;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 11 januari 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende de koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen.

Art. 2.Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 29 maart 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Koninklijk besluit van 12 oktober 1993, Belgisch Staatsblad van 2 december 1993.

Bijlage Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 januari 1999 Koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen (Overeenkomst geregistreerd op 9 maart 1999 onder het nummer 50231/CO/201) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de bedienden van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel.

Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt onder "bedienden" verstaan : de mannelijke en vrouwelijke bedienden.

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wijzigt de toepassing van hoofdstuk IV van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 1991, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, tot vaststelling van de arbeids- en loonvoorwaarden, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 12 oktober 1993 (Belgisch Staatsblad van 2 december 1993). HOOFDSTUK II. - Koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen

Art. 3.In hoofdstuk IV van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 1991, wordt artikel 25 "Koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen" als volgt gewijzigd : « De in artikel 23 bedoelde lonen stemmen overeen met het referte-indexcijfer 102,10, spil van de stabilisatieschijf 100,10 - 104,14. ».

Art. 4.Artikel 28 van dezelfde collectieve arbeidsovereenkomst wordt als volgt gewijzigd : « De lonen worden met 2 pct. verhoogd of verlaagd telkenmale het referte-indexcijfer de boven- of benedengrens van de stabilisatieschijf overschrijdt. ».

Art. 5.Artikel 30 van dezelfde collectieve arbeidsovereenkomst wordt als volgt gewijzigd : « Bij toepassing van de bepalingen van de artikelen 23 tot en met 28, wordt de volgende tabel opgemaakt : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Deze tabel is niet beperkend. De schijven zijn berekend naar rato van 2 pct. gecumuleerd vanuit het referte-indexpunt 102,10.

Het rekenkundig gemiddelde en de grenzen van de indexschijven worden afgerond tot op twee decimalen, met inachtneming van de volgende regels : - de tweede decimaal blijft ongewijzigd, wanneer de derde decimaal gelijk is of lager dan 4; - de tweede decimaal wordt afgerond naar de naasthogere eenheid, wanneer de derde decimaal gelijk is aan of hoger is dan 5.

De maandlonen van de bedienden worden afgerond op de frank eenheid volgens dezelfde regels. ». HOOFDSTUK III. - Slotbepalingen

Art. 6.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 1999 en is gesloten voor onbepaalde tijd.

Zij kan worden opgezegd door een van de ondertekenende partijen mits een opzegging van drie maanden, betekend bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel die alle leden hiervan op de hoogte brengt.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 29 maart 2001.

De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX

^