Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 29 juni 2021
gepubliceerd op 09 juli 2021

Koninklijk besluit houdende oprichting van een wetenschappelijk comité in het kader van het online platform over de modernisering, de verhoging van de efficiëntie en de verdieping van de democratische beginselen van de staatsstructuren

bron
federale overheidsdienst beleid en ondersteuning
numac
2021021303
pub.
09/07/2021
prom.
29/06/2021
ELI
eli/besluit/2021/06/29/2021021303/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

29 JUNI 2021. - Koninklijk besluit houdende oprichting van een wetenschappelijk comité in het kader van het online platform over de modernisering, de verhoging van de efficiëntie en de verdieping van de democratische beginselen van de staatsstructuren


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de artikelen 37 en 107, tweede lid, van de Grondwet;

Gelet op de vrijstelling van een impactanalyse op basis van artikel 8, § 1, 4°, van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 4 juni 2021;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatsecretaris voor Begroting, gegeven op 16 juni 2021;

Op voordracht van de Eerste Minister, en de Ministers van Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Er wordt een wetenschappelijk comité opgericht om de transparantie en de onpartijdigheid te verzekeren van het online platform dat gelanceerd wordt door de federale overheid zodat de burger, het middenveld, de academische wereld en de lokale besturen hun mening kunnen geven over de modernisering, de verhoging van de efficiëntie en de verdieping van de democratische beginselen van de staatsstructuren.

Art. 2.Het wetenschappelijk comité is multidisciplinair samengesteld en telt tien leden.

De leden van het wetenschappelijk comité worden door de Ministers van Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing aangeduid.

Voor een zitting waarvoor specifieke expertise nodig is, kunnen de Ministers van Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing andere leden toevoegen met een maximum van twee.

Art. 3.§ 1. Het wetenschappelijk comité wordt belast met: - het toezien op de regelmatigheid en de authenticiteit van het online platform en het rapport met richtinggevende aanbevelingen zich baserend op de principes van transparantie, onpartijdigheid, representativiteit, neutraliteit en de getrouwe weergave; - het ondersteunen van de inhoud, het proces, de formulering van de vragen, de methodologie en de rapportering; - het formuleren van aanbevelingen aan de Ministers van Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing in het kader van zijn opdrachten; § .2 Na afloop van het proces stelt het wetenschappelijk comité een verslag op ter attentie van de Ministers van Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing, met betrekking tot de regelmatigheid en de authenticiteit van het proces.

Art. 4.§ 1. Het wetenschappelijk comité vergadert onder het voorzitterschap van de Ministers van Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing. § 2. Het wetenschappelijk comité wordt bijgestaan door een secretariaat dat bestaat uit personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning en de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister. § 3. Op de eerste vergadering kan het wetenschappelijk comité een huishoudelijk reglement opstellen dat het ter goedkeuring voorlegt aan de Ministers van Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing. Dit reglement kan zaken regelen zoals oproep tot vergadering, verslaggeving. § 4. In geval zich in hoofde van een lid van het wetenschappelijk comité een belangconflict voordoet, dient het lid dit onmiddellijk te melden binnen het Comité en aan de Ministers van Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing, en moeten de nodige maatregelen worden getroffen.

Art. 5.§ 1. Per zitting van het wetenschappelijk comité wordt een presentiegeld van 125 euro toegekend aan de leden. Er kan maar één sessie per dag zijn.

Een zitting duur minimaal 2 uur.

Het bedrag van het presentiegeld wordt gekoppeld aan de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen overeenkomstig de regels voorgeschreven door de wet van 1 maart 1977Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld.

Hiervoor wordt dit bedrag gekoppeld aan de spilindex 138.01. § 2. De leden van het wetenschappelijk comité kunnen aanspraak maken op de terugbetaling van hun reiskosten, onder de voorwaarden voorzien voor de rijksambtenaren door het koninklijk besluit van 13 juli 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/07/2017 pub. 19/07/2017 numac 2017040352 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt sluiten tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt.

Art. 6.De budgettaire middelen voor het wetenschappelijk comité zijn ten laste van de begroting van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning.

Art. 7.Het wetenschappelijk comité houdt op te bestaan na acceptatie door de Ministers van Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing van het in artikel 3, § 2 bedoelde verslag van het wetenschappelijk comité.

Art. 8.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 17 juni 2021.

Art. 9.Onze Ministers van Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing zijn belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 29 juni 2021.

FILIP Van Koningswege : De Eerste Minister A. DE CROO De Minister van Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing D. CLARINVAL De Ministers van Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing A. VERLINDEN De Staatssecretaris voor Digitalisering belast Administratieve Vereenvoudiging M. MICHEL

^