Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 29 juli 2019
gepubliceerd op 03 september 2019

Koninklijk besluit betreffende de toekenning van een subsidie aan diverse V.Z.W.'s

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2019013977
pub.
03/09/2019
prom.
29/07/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 JULI 2019. - Koninklijk besluit betreffende de toekenning van een subsidie aan diverse V.Z.W.'s


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de tabel van het Ministerie van Landsverdediging, gevoegd bij de wet van 11 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/07/2018 pub. 18/07/2018 numac 2018012879 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 sluiten houdende de eerste aanpassing voor het begrotingsjaar 2018, die op de basisallocatie 16-50-92-33.00.01 subsidies toekent aan diverse verenigingen voor een totaal bedrag van 175.000 euro;

Gelet op de omzendbrief FOD BOSA van 21 december 2018 inzake lopende zaken;

Gelet op de verzoeken van de V.Z.W.'s waarvan de namen hierna volgen : -verzoek van 27 maart 2019 van de V.Z.W. "Koninklijk Marine Kadettenkorps-België"; - verzoek van 1 april 2019 van de V.Z.W. "Luchtkadetten van België"; - verzoek van 6 maart 2019 van de V.Z.W. "Koninklijke Nationale Vereniging van de Reserveofficieren van België"; - verzoek van 15 mei 2019 van de V.Z.W. "Koninklijke Nationale Unie der Reserve Onderofficieren van België"; - verzoek van 20 maart 2019 van de V.Z.W. "De Vrienden van de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen"; - verzoek van 2 april 2019 van de V.Z.W. "Belgian Air Force Royal Symphonic Band Association"; - verzoek van 18 april 2019 van de V.Z.W. "Tank Museum"; - verzoek van 3 mei 2019 van de V.Z.W. "Brussels Air Museum Fund"; - verzoek van 9 april 2019 van de V.Z.W. "De Vrienden van de Sectie Marine van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis".

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 20 mei 2019;

Op de voordracht van onze Minister van Defensie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een bedrag van 175.000 euro wordt ten laste van de basisallocatie 50 92 33.00.01 van de sectie 16 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2019 aan de volgende V.Z.W.'s als volgt verdeeld om hun uitgaven verbonden aan de functionering te dekken : (1) een subsidie ten bedrage van 63.000 euro ten voordele van de V.Z.W. "Koninklijk Marine Kadettenkorps-België"; (2) een subsidie ten bedrage van 66.000 euro ten voordele van de V.Z.W. "Luchtkadetten van België"; (3) een subsidie ten bedrage van 22.000 euro ten voordele van de V.Z.W. "Koninklijke Nationale Vereniging van de Reserveofficieren van België"; (4) een subsidie ten bedrage van 19.000 euro ten voordele van de V.Z.W. "Koninklijke Nationale Unie der Reserve Onderofficieren van België"; (5) een subsidie ten bedrage van 1.000 euro ten voordele van de V.Z.W. "De Vrienden van de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen"; (6) een subsidie ten bedrage van 1.000 euro ten voordele van de V.Z.W. "Belgian Air Force Royal Symphonic Band Association"; (7) een subsidie ten bedrage van 1.000 euro ten voordele van de V.Z.W. "Tank Museum"; (8) een subsidie ten bedrage van 1.000 euro ten voordele van de V.Z.W. "Brussels Air Museum Fund"; (9) een subsidie ten bedrage van 1.000 euro ten voordele van de V.Z.W. "De Vrienden van de Sectie Marine van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis";

Art. 2.Ten einde deze uitgaven te rechtvaardigen zullen de V.Z.W.'s hernomen in het eerste artikel van dit besluit vóór 17 april 2020 de rekeningen en rechtvaardigingen van de toegekende subsidies aan de Minister van Defensie voorleggen.

Art. 3.De vereffening van de in artikel 1 toegekende subsidie zal gebeuren in één schijf, betaalbaar na ondertekening van dit besluit.

Art. 4.De minister bevoegd voor Defensie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, op 29 juli 2019.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Defensie, D. REYNDERS

^