Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 29 januari 2002
gepubliceerd op 10 augustus 2002

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 september 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende het conventioneel brugpensioen

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
2002012226
pub.
10/08/2002
prom.
29/01/2002
ELI
eli/besluit/2002/01/29/2002012226/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 JANUARI 2002. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 september 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende het conventioneel brugpensioen (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17, gesloten op 19 december 1974 in de Nationale Arbeidsraad, tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 16 januari 1975;

Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 60, gesloten op 20 december 1994 in de Nationale Arbeidsraad, tot bepaling van de doelstellingen en de procedure voor het sluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende de bevordering van de werkgelegenheid, ter uitvoering van het centraal akkoord van 7 december 1994, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 27 januari 1995;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 18 september 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende het conventioneel brugpensioen, met uitzondering van de bepalingen in strijd met artikel 4, § 2, van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974 tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen.

Art. 2.Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 29 januari 2002.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Koninklijk besluit van 16 januari 1975, Belgisch Staatsblad van 31 januari 1975.

Koninklijk besluit van 27 januari 1995, Belgisch Staatsblad van 15 maart 1995.

Bijlage Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 september 1995 Conventioneel brugpensioen (Overeenkomst geregistreerd op 11 december 1995 onder het nummer 39915/CO/201) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de bedienden van de ondernemingen die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel. HOOFDSTUK II. - Recht op de aanvullende brugpensioenvergoeding

Art. 2.Bedienden van 58 jaar met 25 jaar loondienst. § 1. De regeling van aanvullende brugpensioenvergoeding, zoals ingesteld door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 gesloten op 19 december 1974 in de Nationale Arbeidsraad tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 16 januari 1975, wordt toegepast op de bedienden van 58 jaar en ouder, indien ze worden ontslagen door hun werkgever (behalve om dringende redenen) en op voorwaarde dat ze 25 jaar loondienst totaliseren en wanneer hun werkgever in het kalenderjaar voorafgaand aan dit ontslag gemiddeld ten minste tien werknemers tewerkstelde. § 2. Om het gemiddelde te berekenen van het aantal werknemers die tijdens een kalenderjaar bij een werkgever zijn tewerkgesteld, wordt het totaal aantal werknemers die, op het einde van elk kwartaal van het beschouwde jaar, voor die werkgever werden aangegeven bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (en wat de krachtens een leerovereenkomst tewerkgestelde personen betreft, bij de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie), gedeeld door het aantal kwartalen waarvoor bij voornoemde instellingen een aangifte werd ingediend. § 3. De werknemers kunnen volgens deze collectieve arbeidsovereenkomst slechts in brugpensioen gaan voor zover ze voldoen aan de voorwaarden betreffende de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen. § 4. De leeftijd waarvan sprake in § 1 van dit artikel moet ten laatste bereikt zijn bij het effectief verstrijken van de opzeggingstermijn of op de datum waarop de verbrekingsvergoeding wordt toegekend en in alle geval vóór het verstrijken van deze collectieve arbeidsovereenkomst. § 5. De artikelen 4 tot en met 10 van voormelde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 zijn eveneens van toepassing. § 6. Het brugpensioen toegepast op basis van deze collectieve arbeidsovereenkomst neemt een einde wanneer de werknemer de pensioenleeftijd bereikt.

Art. 3.Bedienden van 57 jaar met 33 jaar loondienst. § 1. De regeling van de aanvullende brugpensioenvergoeding zoals ingesteld door voormelde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 gesloten op 19 december 1974 in de Nationale Arbeidsraad, wordt toegepast op de bedienden van 57 jaar en ouder indien ze worden ontslagen door hun werkgever (behalve om dringende redenen) en op voorwaarde dat ze 33 jaar loondienst totaliseren en wanneer hun werkgever in het kalenderjaar voorafgaand aan dit ontslag gemiddeld ten minste tien werknemers tewerkstelde. § 2. Om het gemiddelde te berekenen van het aantal werknemers die tijdens een kalenderjaar bij een werkgever zijn tewerkgesteld, wordt het totaal aantal werknemers die, op het einde van elk kwartaal van het beschouwde jaar, voor die werkgever werden aangegeven bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (en wat de krachtens een leerovereenkomst tewerkgestelde personen betreft, bij de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie), gedeeld door het aantal kwartalen waarvoor bij voornoemde instellingen een aangifte werd ingediend. § 3. De werknemers kunnen volgens deze collectieve arbeidsovereenkomst slechts in brugpensioen gaan voorzover ze voldoen aan de voorwaarden betreffende de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen. § 4. De leeftijd waarvan sprake in § 1 van dit artikel moet ten laatste bereikt zijn bij het effectief verstrijken van de opzeggingstermijn of op de datum waarop de verbrekingsvergoeding wordt toegekend en in alle geval vóór het verstrijken van deze collectieve arbeidsovereenkomst. § 5. De artikelen 4 tot en met 10 van voormelde collectieve arbeidsovereenkomst nr 17 zijn eveneens van toepassing. § 6. Het brugpensioen toegepast op basis van deze collectieve arbeidsovereenkomst neemt een einde wanneer de werknemer de pensioenleeftijd bereikt.

Art. 4.Bedienden van 55 jaar met 33 jaar loondienst. § 1. Ondernemingen die gebonden zijn door een bedrijfsplan op basis van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 september 1995 gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende de bedrijfsplannen tot herverdeling van de arbeid of die zijn toegetreden tot de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 september 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, houdende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling, gesloten in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 60 van de Nationale Arbeidsraad, kunnen indien zij zich in hun bedrijfsplan of respectievelijk toetredingsacte hiertoe verbinden, het brugpensioen toepassen op ontslagen werknemers van 55 jaar (behalve om dringende redenen) of ouder met minstens 33 jaar loondienst. § 2. De werknemers kunnen volgens deze collectieve arbeidsovereenkomst slechts in brugpensioen gaan voor zover ze voldoen aan de voorwaarden betreffende de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen. § 3. De leeftijd waarvan sprake in § 1 van dit artikel moet ten laatste bereikt zijn bij het effectief verstrijken van de opzeggingstermijn of op de datum waarop de verbrekingsvergoeding wordt toegekend en in alle geval vóór het verstrijken van deze collectieve arbeidsovereenkomst. § 4. De artikelen 4 tot en met 10 van voormelde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 zijn eveneens van toepassing. § 5. Het brugpensioen toegepast op basis van deze collectieve arbeidsovereenkomst neemt een einde wanneer de werknemer de pensioenleeftijd bereikt. HOOFDSTUK III. - Inwerkingtreding en duur

Art. 5.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten voor bepaalde duur. Ze treedt in werking op 1 januari 1995 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 1996, behalve voor wat betreft de bepalingen van artikel 3, die ingaan op 1 oktober 1995 en die ophouden van kracht te zijn op 31 december 1996.

Art. 6.De collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 1995 gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende het conventioneel brugpensioen, geregistreerd onder het nummer 39412/CO/201, wordt opgeheven.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 29 januari 2002.

De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX

^