Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 28 september 2008
gepubliceerd op 03 oktober 2008

Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 betreffende de aanwijzing van tweetalig adjuncten bij wijze van overgangsmaatregel in de centrale diensten van de federale overheidsdiensten

bron
federale overheidsdienst personeel en organisatie
numac
2008002115
pub.
03/10/2008
prom.
28/09/2008
ELI
eli/besluit/2008/09/28/2008002115/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 SEPTEMBER 2008. - Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 betreffende de aanwijzing van tweetalig adjuncten bij wijze van overgangsmaatregel in de centrale diensten van de federale overheidsdiensten


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 108 van de Grondwet;

Gelet op de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, inzonderheid op artikel 43ter, § 8, ingevoegd bij de wet van 12 juni 2002 en gewijzigd bij de wetten van 27 december 2004 en 20 juli 2005;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 mei 2003 betreffende de aanwijzing van tweetalig adjuncten bij wijze van overgangsmaatregel in de centrale diensten van de federale overheidsdiensten, inzonderheid op artikel 10, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 1 februari 2005, 15 december 2005, 7 juni 2007, 10 november 2007 en 4 maart 2008;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 16 juni 2008;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Staatssecretaris voor Begroting van 10 juli 2008;

Overwegende dat er voldaan werd aan het voorschrift van artikel 54, tweede lid, van voornoemde gecoördineerde wetten;

Gelet op de adviezen van de vakorganisaties, gegeven op 13 augustus 2008, voor wat betreft het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt en 18 augustus 2008, voor wat betreft de Algemene Centrale der Openbare Diensten;

Gelet op het advies van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht, gegeven op 12 september 2008;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat voornoemd koninklijk besluit van 16 mei 2003 buiten werking treedt op 30 juni 2008 en dat vanaf deze datum geen enkele aanwijzing van taaladjuncten meer mag plaatsvinden, wat de rechtszekerheid inzake het personeelsbeheer in het gedrang brengt;

Overwegende dat het derhalve dringend is de uitwerking van voornoemd koninklijk besluit te verlengen;

Op de voordracht van Onze Minister van Ambtenarenzaken en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 10 van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 betreffende de aanwijzing van tweetalig adjuncten bij wijze van overgangsmaatregel in de centrale diensten van de federale overheidsdiensten, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 1 februari 2005, 15 december 2005, 7 juni 2007, 10 november 2007 en 4 maart 2008, worden de woorden « 30 juni 2008 » vervangen door de woorden « 31 december 2008 ».

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2008.

Art. 3.Onze Ministers en Onze Staatssecretarissen zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 28 september 2008.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Ambtenarenzaken, Mevr. I. VERVOTTE

^