Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 28 september 2008
gepubliceerd op 03 oktober 2008

Koninklijk besluit tot regeling van de toekenning van een forfaitaire toelage aan de personeelsleden van de Algemene Directie van de Civiele Veiligheid tijdens operationele opdrachten in het buitenland

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2008000747
pub.
03/10/2008
prom.
28/09/2008
ELI
eli/besluit/2008/09/28/2008000747/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

28 SEPTEMBER 2008. - Koninklijk besluit tot regeling van de toekenning van een forfaitaire toelage aan de personeelsleden van de Algemene Directie van de Civiele Veiligheid tijdens operationele opdrachten in het buitenland


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 107, tweede lid, van de Grondwet;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 18 april 2007;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 8 juni 2007;

Gelet op de akkoordbevindingen van de Minister van Ambtenarenzaken van 28 juni 2007 en 26 november 2007;

Gelet op het protocol nr. 2007/11 van 24 april 2007 van het sectorcomité V - Binnenlandse Zaken;

Gelet op het advies 43.999/2 van de Raad van State, gegeven op 4 februari 2008, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Overwegende dat de situatie van de personeelsleden van de Algemene Directie van de Civiele Veiligheid, inzonderheid wat het leveren van prestaties buiten de normale arbeidsprestaties tijdens operationele opdrachten, en de duur ervan betreft, reëel verschilt naargelang deze opdrachten al dan niet in het buitenland worden uitgevoerd;

Overwegende dat een verschil in behandeling toegelaten is op basis van dergelijke, objectieve en pertinente criteria;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° personeelslid : elk personeelslid van de Algemene Directie van de Civiele Veiligheid;2° operationele opdrachten : de operationele opdrachten die het personeelslid uitvoert buiten het Belgische grondgebied en die als dusdanig erkend zijn, ofwel door de voorzitter van de Coördinatieraad van de Belgian First Aid and Support Team, ofwel door de directeur-generaal van de Algemene Directie van de Civiele Veiligheid.

Art. 2.De werkelijk opgelopen kosten waarvan de terugbetaling gevraagd wordt op voorlegging van een bewijsstaat, overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 24 december 1964 tot vaststelling van de vergoedingen wegens verblijfkosten toegekend aan de leden van het personeel der federale overheidsdiensten, worden niet bedoeld in dit besluit.

Art. 3.Elk personeelslid dat deelneemt aan een operationele opdracht heeft recht op een dagtoelage van 75 EUR.

Art. 4.Die toelage wordt toegekend : 1° ter compensatie van de nadelen verbonden aan het feit dat het personeelslid zich in het buitenland bevindt;2° om de bijkomende prestaties te dekken, geleverd door de personeelsleden tijdens hun operationele opdrachten, zoals gedefinieerd in artikel 1 van het koninklijk besluit van 22 maart 1999 tot regeling van de toekenning van een toelage voor bijkomende prestaties aan het personeel van de Civiele Bescherming dat tewerkgesteld is in continudienst.

Art. 5.De toekenning van de in artikel 3 bedoelde toelage doet geen afbreuk aan de toekenning van de toelage voor onregelmatige prestaties, zoals voorzien door het ministerieel besluit van 31 juli 1969 houdende toekenning van een toelage voor onregelmatige prestaties aan het personeel van de permanente eenheden van de Civiele Bescherming die tot vierentwintig urendienst gehouden zijn.

De toekenning van de in artikel 3 bedoelde toelage sluit de toekenning uit van de toelage voor bijkomende prestaties, zoals voorzien door het koninklijk besluit van 22 maart 1999 tot regeling van de toekenning van een toelage voor bijkomende prestaties aan het personeel van de Civiele Bescherming dat tewerkgesteld is in continudienst.

Art. 6.Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 28 september 2008.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zakzn, P. DEWAEL

^