Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 28 september 2005
gepubliceerd op 28 november 2005

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende maatregelen ten behoeve van de risicogroepen

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2005202374
pub.
28/11/2005
prom.
28/09/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 SEPTEMBER 2005. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende maatregelen ten behoeve van de risicogroepen (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 januari 1958 betreffende de Fondsen voor bestaanszekerheid;

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 1976, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 7 oktober 1976;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende maatregelen ten behoeve van de risicogroepen.

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 28 september 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. F. VAN DEN BOSSCHE _______ Nota's (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 7 januari 1958, Belgisch Staatsblad van 7 februari 1958. Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Koninklijk besluit van 7 oktober 1976, Belgisch Staatsblad van 22 oktober 1976.

Bijlage Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2003 Maatregelen ten behoeve van de risicogroepen (Overeenkomst geregistreerd op 25 september 2003 onder het nummer 67720/CO/145)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werklieden en werksters van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf en waarvan de hoofdactiviteit bestaat in het inplanten en onderhouden van parken en tuinen.

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten in toepassing van het interprofessioneel akkoord van 17 januari 2003 en van de reglementaire omkadering die hierop volgt.

De ondertekenende partijen hebben de bedoeling om door middel van deze collectieve arbeidsovereenkomst voor de jaren 2003 en 2004 een inspanning te voorzien ten belope van 0,30 pct. berekend op het volledige loon van de werknemers zoals bedoeld in artikel 23 van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid van de werknemers (Belgisch Staatsblad van 2 juli 1981).

De hierboven bedoelde 0,30 pct. bijdrage wordt geïnd en ingevorderd door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en doorgestort aan het "Sociaal Fonds voor de inplanting en het onderhoud van parken en tuinen", opgericht bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 1976, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 7 oktober 1976.

Art. 3.De in artikel 2 van deze collectieve arbeidsovereenkomst vermelde inspanning van 0,30 pct. wordt besteed ten behoeve van personen die, bij hun aanwerving, behoren tot de risicogroepen onder de werkzoekenden en/of ten behoeve van de personen op wie het begeleidingsplan dat bedoeld wordt in het samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten betreffende het begeleidingsplan, van toepassing is.

Art. 4.§ 1. Voor de uitvoering van deze collectieve arbeidsovereenkomst, wordt onder "risicogroepen" verstaan, de personen die behoren tot één van de volgende categorieën : langdurige werklozen, laaggeschoolde werklozen, gehandicapten, deeltijds leerplichtigen, herintreders, bestaansminimumtrekkers en laaggeschoolde werknemers en allochtonen. a) Onder "langdurige werkloze" wordt verstaan : de werkzoekende die, gedurende de twaalf maanden die aan zijn indienstneming voorafgaan, zonder onderbreking genoten heeft van werkloosheids- of wachtuitkeringen voor alle dagen van de week.b) Onder "laaggeschoolde werkloze" wordt verstaan, de werkzoekende, ouder dan 18 jaar, die geen houder is van : 1) ofwel een diploma van het universitair onderwijs;2) ofwel een diploma of een getuigschrift van het hoger onderwijs van het lange of korte type;3) ofwel een getuigschrift van het hoger secundair onderwijs.c) Onder "gehandicapte" wordt verstaan : de werkzoekende mindervalide die op het ogenblik van zijn indienstneming bij het "Vlaams Fonds voor sociale integratie voor personen met een handicap" of het "Fonds communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des handicapés" ingeschreven is.d) Onder "deeltijds leerplichtige" wordt verstaan : de werkzoekende van minder dan 18 jaar die onderworpen is aan de deeltijdse leerplicht en die het secundair onderwijs met volledig leerplan niet meer volgt.e) Onder "herintreder" wordt verstaan : de werkzoekende die tegelijkertijd de volgende voorwaarden vervult : 1) geen werkloosheidsuitkeringen of loopbaanonderbrekingsuitkeringen genoten heeft gedurende de periode van drie jaar die zijn indienstneming voorafgaat;2) geen beroepsactiviteit verricht heeft gedurende de periode van drie jaar die zijn indienstneming voorafgaat;3) voor de periode van drie jaar voorzien in punt 1 en punt 2, zijn beroepsactiviteit onderbroken heeft ofwel nooit een dergelijke activiteit begonnen is.f) Onder "bestaansminimumtrekker" wordt verstaan : de werkzoekende die op het ogenblik van zijn indienstneming sinds minstens zes maanden zonder onderbreking het bestaansminimum ontvangt.g) Onder "laaggeschoolde werknemer" wordt verstaan : de werknemer, ouder dan 18 jaar, die geen houder is van : 1) ofwel een diploma van het universitair onderwijs;2) ofwel een diploma of een getuigschrift van het hoger onderwijs van het lange of korte type;3) ofwel een getuigschrift van het hoger secundair onderwijs.h) Onder "allochtonen" wordt verstaan : de personen van een niet-Belgische afkomst. § 2. Ook de personen die het begeleidingsplan dat voor werklozen uitgewerkt is, gevolgd hebben vallen onder de in deze collectieve arbeidsovereenkomst bedoelde doelgroepen.

Art. 5.Gelet op het artikel 13 van voornoemde collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 1976, genieten de ondernemingen die in 2003 en 2004 een werknemer in dienst nemen die behoort tot de categorieën vermeld in artikel 4 van deze collectieve arbeidsovereenkomst, een tewerkstellingspremie.

Deze tegemoetkoming wordt uitbetaald door het "Sociaal Fonds voor de inplanting en het onderhoud van parken en tuinen".

De raad van bestuur van het "Sociaal Fonds voor de inplanting en het onderhoud van parken en tuinen" bepaalt de praktische toekenningsvoorwaarden en het bedrag van de tewerkstellingspremie.

Art. 6.De raad van bestuur kan een gedeelte van de voorziene middelen aanwenden voor vorming en opleiding van personen die behoren tot de risicogroepen.

De raad van bestuur van het "Sociaal Fonds voor de inplanting en het onderhoud van parken en tuinen" bepaalt welke begeleidende maatregelen noodzakelijk zijn en hoe deze hun uitwerking zullen krijgen.

Art. 7.De bedragen en de periodes van tussenkomst vermeld in deze collectieve arbeidsovereenkomst evenals de uitgewerkte praktische toekenningsvoorwaarden, kunnen door de raad van bestuur van het "Sociaal Fonds voor de inplanting en het onderhoud van parken en tuinen" aangepast worden in functie van de jaarlijks voorziene budgettaire bestedingsmogelijkheden.

Een aparte regeling wordt uitgewerkt voor de deeltijds leerplichtigen zoals bedoeld in artikel 4, § 1, d) van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Art. 8.De ondertekenende partijen zullen een evaluatieverslag en een financieel rapport neerleggen op de Griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en dit overeenkomstig de modaliteiten van de toepasselijke wetgeving in uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2003-2004.

Art. 9.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2003 en treedt buiten werking op 1 juli 2005.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 28 september 2005.

De Minister van Werk, Mevr. F. VAN DEN BOSSCHE

^