Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 28 augustus 2020
gepubliceerd op 08 september 2020

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2018 tot verhoging van het jaarlijks kostenplafond, zoals bepaald in artikel 10, eerste lid van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers, voor bepaalde categorieën van vrijwilligers

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2020203674
pub.
08/09/2020
prom.
28/08/2020
ELI
eli/besluit/2020/08/28/2020203674/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

28 AUGUSTUS 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/12/2018 pub. 28/12/2018 numac 2018040765 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot verhoging van het jaarlijks kostenplafond, zoals bepaald in artikel 10, eerste lid van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers, voor bepaalde categorieën van vrijwilligers. sluiten tot verhoging van het jaarlijks kostenplafond, zoals bepaald in artikel 10, eerste lid van de wet van 3 juli 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet betreffende de rechten van vrijwilligers sluiten betreffende de rechten van de vrijwilligers, voor bepaalde categorieën van vrijwilligers


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 3 juli 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet betreffende de rechten van vrijwilligers sluiten betreffende de rechten van vrijwilligers, artikel 12;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 december 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/12/2018 pub. 28/12/2018 numac 2018040765 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot verhoging van het jaarlijks kostenplafond, zoals bepaald in artikel 10, eerste lid van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers, voor bepaalde categorieën van vrijwilligers. sluiten tot verhoging van het jaarlijks kostenplafond, zoals bepaald in artikel 10, eerste lid van de wet van 3 juli 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet betreffende de rechten van vrijwilligers sluiten betreffende de rechten van de vrijwilligers, voor bepaalde categorieën van vrijwilligers;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 9 juli 2020;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 14 juli 2020;

Overeenkomstig artikel 8, § 2, 2°, van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging, is dit besluit vrijgesteld van een regelgevingsimpactanalyse gezien de hoogdringendheid gemotiveerd door het gezondheidsrisico die het coronavirus COVID-19 met zich meebrengt;

Gezien het feit dat veel organisaties in het kader van hun ondersteunende interventies in verband met de Covid-19-crisis hebben kunnen rekenen op de voortdurende inzet van veel vrijwilligers;

Gezien het feit dat voor veel vrijwilligers de opdrachten frequenter waren en de reizen langer duurden dan in de gebruikelijke context;

Gezien het feit dat in deze context van gezondheidscrisis een aantal vrijwilligers, die in het bijzonder betrokken zijn geweest bij operationele opdrachten die rechtstreeks verband houden met de gezondheidscrisis, het jaarlijkse plafond van de vaste kostenvergoedingen, zoals bepaald in artikel 10 van de wet van 3 juli 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet betreffende de rechten van vrijwilligers sluiten betreffende de rechten van de vrijwilligers, hebben bereikt of weldra zullen bereiken;

Dat dit betekent dat ze niet langer kunnen worden ingezet voor opdrachten die verband houden met Covid-19 of voor opdrachten die verband houden met de gebruikelijke operaties die langzaam worden hervat;

Gelet op de hoogdringendheid;

Gelet op het advies nr. 67.885/1/V van de Raad van State, gegeven op 30 juli 2020 in toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Financiën, van de Minister van Sociale Zaken, van de Minister van Werk en op het advies van de in Raad vergaderde ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 20 december 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/12/2018 pub. 28/12/2018 numac 2018040765 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot verhoging van het jaarlijks kostenplafond, zoals bepaald in artikel 10, eerste lid van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers, voor bepaalde categorieën van vrijwilligers. sluiten tot verhoging van het jaarlijks kostenplafond, zoals bepaald in artikel 10, eerste lid van de wet van 3 juli 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet betreffende de rechten van vrijwilligers sluiten betreffende de rechten van de vrijwilligers, voor bepaalde categorieën van vrijwilligers wordt aangevuld met de bepaling onder een vierde streepje, luidende : "- de vrijwilligers die effectief ingezet werden in de ondernemingen, verenigingen en diensten van de cruciale sectoren en de essentiële diensten bedoeld in de bijlage van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, voor activiteiten in het kader van het beheer van de Covid-19 crisis, in de periode van 18 maart 2020 tot en met 17 mei 2020."

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2020 en treedt buiten werking op 31 december 2020.

Art. 3.De minister bevoegd voor Financiën, de minister bevoegd voor Sociale Zaken en de minister bevoegd voor Werk zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 28 augustus 2020.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, A. DE CROO De Minister van Sociale Zaken, M. DE BLOCK De Minister van Werk, N. MUYLLE

^