Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 28 augustus 2020
gepubliceerd op 09 september 2020

Koninklijk besluit tot wijziging, wat de progressieve invoering van de nieuwe sectorale functieclassificaties en de nieuwe loonschalen die daarop betrekking hebben betreft, van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2020015454
pub.
09/09/2020
prom.
28/08/2020
ELI
eli/besluit/2020/08/28/2020015454/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

28 AUGUSTUS 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging, wat de progressieve invoering van de nieuwe sectorale functieclassificaties en de nieuwe loonschalen die daarop betrekking hebben betreft, van het koninklijk besluit van 25 april 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 05/07/2002 numac 2002022334 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling, voor het dienstjaar dat ingaat op 1 juli 2002, van de voorwaarden en de bijzondere regelen die gelden voor de vaststelling van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen en de ziekenhuisdiensten type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022335 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 03/11/2020 numac 2020043414 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie van uittreksels type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 02/08/2002 numac 2002012612 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de wijziging van de statuten van het "Sociaal Fonds voor de ondernemingen van verhuizingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten" type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 03/10/2002 numac 2002012619 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december en 18 december 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de toekennings- en betalingsmodaliteiten van de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 27/06/2002 numac 2002012614 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de syndicale vorming, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 1993, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, houdende coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 april 1972 betreffende de syndicale vorming van de werklieden en werksters tewerkgesteld in de scheikundige nijverheid, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 januari 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het sectoraal akkoord 1995-1996 type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 27/06/2002 numac 2002012617 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het minimumuurloon type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 24/09/2002 numac 2002012609 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2000, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Waalse Gewest, betreffende het voltijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002012618 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 september 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincie Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 25/06/2002 numac 2002012611 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002012615 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid, betreffende een bijkomende vergoeding in geval van arbeidsongeschiktheid na een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 17/05/2002 numac 2002022396 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 225, § 1, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 27/06/2002 numac 2002012613 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de bestaanszekerheid in uitvoering van het nationaal akkoord 2001-2002 van 7 maart 2001 sluiten betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het koninklijk besluit dat ik de eer heb aan Uwe Majesteit ter ondertekening voor te leggen, heeft een tweeledig doel.

Na meerdere jaren voorbereiding in het Paritair Comité (P.C.) 330 voor de gezondheidsdiensten en -inrichtingen en door de daartoe opgerichte paritair beheerde "IF-IC" V.Z.W., werden in 2018 de nieuwe functieclassificatie en het nieuwe loonkostenmodel ingevoerd in de ziekenhuizen, ressorterend onder P.C. 330, na de sluiting van het sociaal akkoord van 25 oktober 2017. De collectieve arbeidsovereenkomst (C.A.O.) van 11 december 2017 heeft vervolgens de concrete modaliteiten voor toewijzing van de loonschalen aan de werknemers bepaalt. De financiering van deze maatregel is voorzien in verschillende fasen en wordt toegekend als voorschot over verschillende jaren.

De C.A.O. Hoofdstuk 4, Artikel 5 voorziet dat "...de effectieve tenlasteneming van de globale kost ervan, door financiële middelen die de bevoegde voogdijoverheid recurrent garandeert.". De nieuwe loonschalen vereisen een bijkomend budget dat aan de betrokken werkgevers wordt toegekend via het Budget van Financiële Middelen (B.F.M.).

Sinds 2018 heeft de overheid een voorlopig bedrag toegekend aan de ziekenhuizen volgens wat er voorzien werd. Deze voorlopige bedragen moeten elk jaar herzien worden op basis van de te definiëren modaliteiten. Dit huidige besluit voorziet dat een derde voorlopige bedrag zal toegekend worden in het budget van financiële middelen van juli 2020 en dit op dezelfde wijze als in de jaren 2018 en 2019. Het definieert bovendien ook de herzieningsmodaliteiten van de verschillende voorschotten toegekend vanaf het jaar 2018. Vanaf 2022 is het de bedoeling om de ziekenhuizen te financieren op basis van de herziening van het jaar 2020 en om het aantal VTE elke twee jaar te actualiseren.

Voor de concrete wijze waarop het voorziene bedrag tussen de ziekenhuizen definitief zou worden verdeeld na herziening, werd advies gevraagd aan de Federale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen (F.R.Z.V.).

De minister ontving in 2018 vijf zorgvuldig opgestelde deeladviezen, die de minister in grote mate wenst te respecteren. Echter, op enkele punten zijn de voorstellen administratief niet uitvoerbaar tenzij met een zeer grote bijkomende werklast voor de opvolging op niveau van de FOD-administratie en van elk ziekenhuis. Daarnaast vreest de minister een structurele benadeling van de ziekenhuizen, die toch bedrijfseconomisch geresponsabiliseerd zijn, in het geval ze niet op het nieuwe loonmodel hebben gewacht om sommige medewerkers reeds in het verleden een loon aan te bieden dat hoger is dan het referentiebarema in de sector. Ten slotte vindt de minister dat de financiering geen stimulansen tot averechtse effecten mag genereren, bijvoorbeeld door de IF-IC classificering van nieuwe medewerkers toe te laten om de (hoogte van de) financiering te beïnvloeden.

De minister heeft daarom een bijgewerkt concreet en (voor overheid en ziekenhuizen) haalbaar en duurzaam voorstel voor advies aan de F.R.Z.V. voorgelegd op 26 maart 2019. Dit aangepast voorstel beoogt een billijke en globale financiering (conform de bepaling van de C.A.O.), dat de bijkomende administratieve lasten zoveel mogelijk beperkt (voor de administratie en voor de ziekenhuizen zelf), en dat consistent is met de principes van het BFM. Voor dit laatste betekent dit onder meer en bij wijze van voorbeeld dat de ziekenhuizen met evenveel medewerkers in dezelfde IF-IC functies eenzelfde financiering ontvangen. Deze principes worden praktisch uitgewerkt op een manier die zich zoveel mogelijk baseert op de initiële vijf F.R.Z.V.-adviezen.

De F.R.Z.V. heeft over dit voorstel van de minister een advies geformuleerd op 9 mei 2019. Maar dit advies laat op sommige punten nog een aantal opties open. Dit heeft tot gevolg dat de minister nog een aantal keuzes moest maken die vervolgens in het Koninklijk Besluit van 25 april 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 05/07/2002 numac 2002022334 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling, voor het dienstjaar dat ingaat op 1 juli 2002, van de voorwaarden en de bijzondere regelen die gelden voor de vaststelling van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen en de ziekenhuisdiensten type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022335 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 03/11/2020 numac 2020043414 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie van uittreksels type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 02/08/2002 numac 2002012612 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de wijziging van de statuten van het "Sociaal Fonds voor de ondernemingen van verhuizingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten" type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 03/10/2002 numac 2002012619 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december en 18 december 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de toekennings- en betalingsmodaliteiten van de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 27/06/2002 numac 2002012614 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de syndicale vorming, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 1993, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, houdende coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 april 1972 betreffende de syndicale vorming van de werklieden en werksters tewerkgesteld in de scheikundige nijverheid, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 januari 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het sectoraal akkoord 1995-1996 type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 27/06/2002 numac 2002012617 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het minimumuurloon type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 24/09/2002 numac 2002012609 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2000, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Waalse Gewest, betreffende het voltijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002012618 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 september 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincie Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 25/06/2002 numac 2002012611 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002012615 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid, betreffende een bijkomende vergoeding in geval van arbeidsongeschiktheid na een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 17/05/2002 numac 2002022396 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 225, § 1, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 27/06/2002 numac 2002012613 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de bestaanszekerheid in uitvoering van het nationaal akkoord 2001-2002 van 7 maart 2001 sluiten opgenomen moeten worden.

De minister wenst in dit rapport te verduidelijken welke billijke en duurzame keuzes zij wenst te maken. Deze keuzes zijn gemaakt na een zorgvuldige studie, en gebaseerd op de zes IF-IC adviezen van de F.R.Z.V, en werden op 9 juli 2019 ook meegedeeld aan de F.R.Z.V. De definitieve financiering aan de ziekenhuizen zal forfaitair zijn: het ziekenhuis ontvangt een bedrag voor elke medewerker (in VTE waarde) aan wie de mogelijkheid wordt geboden om in te stappen in het nieuwe loonmodel, in functie van de IF-IC functie. Meer bepaald gaat het om de medewerkers die op de payroll van de ziekenhuizen onder P.C. 330 staan, met uitsluiting van (vooral) de artsen, het kaderpersoneel en de verpleegkundigen die genieten van een premie voor bijzondere beroepstitel en/of bijzondere beroepsbekwaamheid.

Voor de berekeningswijze van de forfaitaire bedragen zal het detail beschikbaar zijn op de website van de FOD Volksgezondheid.

Voor de ontbrekende functies worden, in afwachting van toevoeging van de functie in het IF-IC model, en voor elk van de achttien IF-IC doelbarema's, drie verschillende forfaitaire bedragen voorzien bij wijze van pragmatische oplossing. Deze ontbrekende functies zijn immers heel divers en juist omdat ze uitzonderlijk zijn in de ziekenhuizen, zijn ze nog niet omschreven als IF-IC functie.

Voor de berekening van de herziening van de financiering per ziekenhuis, rapporteren de ziekenhuizen jaarlijks aan de FOD Volksgezondheid het aantal VTE's per IF-IC functie, voor alle medewerkers die de keuze kunnen maken voor het IF-IC loonmodel en onafgezien van de feitelijke keuze van de medewerker.

Het definitieve bedrag wordt toegekend in functie van de voorlopige toegekende financiering. Voor deze eerste fase van de invoering van de nieuwe functies en barema's is een toepassing à rato van 18,25 % voorzien. Indien het budget van de herzieningen de voorlopig toegekende budgetten overschrijdt, kan er aanspraak gemaakt worden op de buffer die voorzien is in het sociaal akkoord van 25 oktober 2017.

Wat de algemene opmerking van de Raad van State in zijn advies 67.743/1 van 14 augustus 2020 betreft, is het nuttig eraan te herinneren dat de ziekenhuizen die deel uitmaken van het Paritair comité 330 de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2017 betreffende de invoering van een nieuw loonmodel voor de federale gezondheidsdiensten, gewijzigd op 20 november 2018 en 22 november 2019, verplicht moeten toepassen; dat dit nieuwe loonmodel het voorwerp uitmaakte van een gezamenlijk sociaal akkoord tussen de sociale partners en ondertekend werd op 9 oktober 2017; dat de Staat een extra budget heeft toegekend aan private ziekenhuizen om de ziekenhuizen in staat te stellen de bepalingen van het sociaal akkoord toe te passen en financieel levensvatbaar te blijven; dat dit budget `a priori' wordt toegekend, d.w.z. vóór de daadwerkelijke kennis van de financiële gevolgen van de maatregel op het niveau van elk ziekenhuis; dat het vervolgens noodzakelijk is om herzieningsmodaliteiten op te stellen van de provisoire toegekende bedragen op basis van reële gegevens die specifiek zijn voor elk ziekenhuis; dat de geleidelijke invoering van de nieuwe barema's het onderwerp is geweest van veel discussies tussen de sociale partners binnen het Paritair Comité, vandaar de twee wijzigingen van de C.A.O.; dat de eigenlijke herzieningsmodaliteiten voor advies aan het F.R.Z.V. moet worden voorgelegd; dat er zes F.R.Z.V.-adviezen werden uitgebracht aangezien het om een zeer technische aangelegenheid gaat; dat de ziekenhuizen de bepalingen van de C.A.O. moeten toepassen en in staat zijn de totale jaarlijkse financiële gevolgen van de maatregel te bepalen, de eventuele aanvullende financiering waarop zij na de herziening recht zullen hebben of het eventuele aandeel van de provisie dat zij zullen moeten terugbetalen; dat de ziekenhuizen zonder dit achteraf herziende provisiesysteem zouden moeten voorfinancieren, hetgeen voor de ziekenhuizen niet aanvaardbaar zou zijn en in feite zou leiden tot een gedeeltelijke toepassing van de bepalingen van het sociaal akkoord van 2017.

Op basis van het bovenstaande was het onmogelijk om a priori de herzieningsmodaliteiten van de voorlopige budgetten voor de ziekenhuizen vast te stellen.

Op de opmerking van de Raad van State om de inhoud van het project kort te beschrijven in de titel van het wijzigingsvoorstel, werd de titel van het besluit gewijzigd.

Met betrekking tot de opmerking van de Raad van State over de inwerkingtreding bevatte de voor advies toegezonden versie van het ontwerp van Koninklijk Besluit een fout in de Nederlandstalige tekst met betrekking tot de datum van inwerkingtreding, vandaar het door de Raad van State geconstateerde misverstand. Het artikel over de inwerkingtreding is daarom gecorrigeerd en aangepast.

Ik heb de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, M. DE BLOCK

RAAD VAN STATE, afdeling Wetgeving Advies 67.743/1/V van 14 augustus 2020 over een ontwerp van koninklijk besluit `tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 05/07/2002 numac 2002022334 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling, voor het dienstjaar dat ingaat op 1 juli 2002, van de voorwaarden en de bijzondere regelen die gelden voor de vaststelling van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen en de ziekenhuisdiensten type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022335 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 03/11/2020 numac 2020043414 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie van uittreksels type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 02/08/2002 numac 2002012612 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de wijziging van de statuten van het "Sociaal Fonds voor de ondernemingen van verhuizingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten" type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 03/10/2002 numac 2002012619 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december en 18 december 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de toekennings- en betalingsmodaliteiten van de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 27/06/2002 numac 2002012614 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de syndicale vorming, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 1993, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, houdende coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 april 1972 betreffende de syndicale vorming van de werklieden en werksters tewerkgesteld in de scheikundige nijverheid, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 januari 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het sectoraal akkoord 1995-1996 type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 27/06/2002 numac 2002012617 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het minimumuurloon type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 24/09/2002 numac 2002012609 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2000, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Waalse Gewest, betreffende het voltijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002012618 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 september 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincie Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 25/06/2002 numac 2002012611 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002012615 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid, betreffende een bijkomende vergoeding in geval van arbeidsongeschiktheid na een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 17/05/2002 numac 2002022396 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 225, § 1, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 27/06/2002 numac 2002012613 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de bestaanszekerheid in uitvoering van het nationaal akkoord 2001-2002 van 7 maart 2001 sluiten betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen' Op 7 juli 2020 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Minister van Volksgezondheid verzocht binnen een termijn van dertig dagen, van rechtswege verlengd tot 21 augustus 2020,(*) een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit `tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 05/07/2002 numac 2002022334 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling, voor het dienstjaar dat ingaat op 1 juli 2002, van de voorwaarden en de bijzondere regelen die gelden voor de vaststelling van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen en de ziekenhuisdiensten type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022335 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 03/11/2020 numac 2020043414 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie van uittreksels type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 02/08/2002 numac 2002012612 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de wijziging van de statuten van het "Sociaal Fonds voor de ondernemingen van verhuizingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten" type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 03/10/2002 numac 2002012619 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december en 18 december 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de toekennings- en betalingsmodaliteiten van de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 27/06/2002 numac 2002012614 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de syndicale vorming, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 1993, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, houdende coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 april 1972 betreffende de syndicale vorming van de werklieden en werksters tewerkgesteld in de scheikundige nijverheid, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 januari 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het sectoraal akkoord 1995-1996 type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 27/06/2002 numac 2002012617 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het minimumuurloon type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 24/09/2002 numac 2002012609 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2000, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Waalse Gewest, betreffende het voltijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002012618 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 september 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincie Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 25/06/2002 numac 2002012611 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002012615 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid, betreffende een bijkomende vergoeding in geval van arbeidsongeschiktheid na een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 17/05/2002 numac 2002022396 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 225, § 1, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 27/06/2002 numac 2002012613 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de bestaanszekerheid in uitvoering van het nationaal akkoord 2001-2002 van 7 maart 2001 sluiten betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen'.

Het ontwerp is door de eerste vakantiekamer onderzocht op 11 augustus 2020. De kamer was samengesteld uit Jan CLEMENT, staatsraad, voorzitter, Jeroen VAN NIEUWENHOVE en Pierre BARRA, staatsraden, Jan VELAERS, assessor, en Astrid TRUYENS, griffier. Het verslag is uitgebracht door Tim CORTHAUT, auditeur.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van het advies is nagezien onder toezicht van Marnix VAN DAMME, kamervoozitter.

Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 14 augustus 2020. 1. Met toepassing van artikel 84, § 3, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, heeft de afdeling Wetgeving zich toegespitst op het onderzoek van de bevoegdheid van de steller van de handeling, van de rechtsgrond, alsmede van de vraag of aan de te vervullen vormvereisten is voldaan. STREKKING VAN HET ONTWERP 2. Het voor advies voorgelegde ontwerp van koninklijk besluit strekt tot de wijziging van artikel 79quater van het koninklijk besluit van 25 april 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 05/07/2002 numac 2002022334 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling, voor het dienstjaar dat ingaat op 1 juli 2002, van de voorwaarden en de bijzondere regelen die gelden voor de vaststelling van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen en de ziekenhuisdiensten type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022335 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 03/11/2020 numac 2020043414 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie van uittreksels type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 02/08/2002 numac 2002012612 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de wijziging van de statuten van het "Sociaal Fonds voor de ondernemingen van verhuizingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten" type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 03/10/2002 numac 2002012619 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december en 18 december 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de toekennings- en betalingsmodaliteiten van de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 27/06/2002 numac 2002012614 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de syndicale vorming, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 1993, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, houdende coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 april 1972 betreffende de syndicale vorming van de werklieden en werksters tewerkgesteld in de scheikundige nijverheid, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 januari 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het sectoraal akkoord 1995-1996 type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 27/06/2002 numac 2002012617 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het minimumuurloon type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 24/09/2002 numac 2002012609 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2000, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Waalse Gewest, betreffende het voltijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002012618 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 september 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincie Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 25/06/2002 numac 2002012611 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002012615 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid, betreffende een bijkomende vergoeding in geval van arbeidsongeschiktheid na een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 17/05/2002 numac 2002022396 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 225, § 1, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 27/06/2002 numac 2002012613 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de bestaanszekerheid in uitvoering van het nationaal akkoord 2001-2002 van 7 maart 2001 sluiten `betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen'.Die bepaling voorziet voor de jaren 2018, 2019 en 2020 in een provisionele financiering van de meerkosten verbonden aan de invoering van het IFIC-functieclassificatiesysteem, op een pro rata basis in functie van het aantal VTE's in het ziekenhuis. Artikel 1 van het ontwerp beoogt de nadere regels vast te leggen voor de herziening aan de hand van een forfaitair bedrag verbonden aan elke functie. Bijlage 21 bij het koninklijk besluit van 25 april 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 05/07/2002 numac 2002022334 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling, voor het dienstjaar dat ingaat op 1 juli 2002, van de voorwaarden en de bijzondere regelen die gelden voor de vaststelling van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen en de ziekenhuisdiensten type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022335 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 03/11/2020 numac 2020043414 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie van uittreksels type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 02/08/2002 numac 2002012612 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de wijziging van de statuten van het "Sociaal Fonds voor de ondernemingen van verhuizingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten" type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 03/10/2002 numac 2002012619 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december en 18 december 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de toekennings- en betalingsmodaliteiten van de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 27/06/2002 numac 2002012614 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de syndicale vorming, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 1993, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, houdende coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 april 1972 betreffende de syndicale vorming van de werklieden en werksters tewerkgesteld in de scheikundige nijverheid, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 januari 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het sectoraal akkoord 1995-1996 type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 27/06/2002 numac 2002012617 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het minimumuurloon type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 24/09/2002 numac 2002012609 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2000, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Waalse Gewest, betreffende het voltijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002012618 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 september 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincie Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 25/06/2002 numac 2002012611 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002012615 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid, betreffende een bijkomende vergoeding in geval van arbeidsongeschiktheid na een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 17/05/2002 numac 2002022396 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 225, § 1, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 27/06/2002 numac 2002012613 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de bestaanszekerheid in uitvoering van het nationaal akkoord 2001-2002 van 7 maart 2001 sluiten (met het aantal VTE's per ziekenhuis) wordt vervangen (artikel 2) en een nieuwe bijlage 22 met de nadere regels voor de herziening wordt ingevoegd (artikel 3).

Overeenkomstig artikel 4 heeft het te nemen besluit uitwerking met terugwerkende kracht tot 1 juli 2020.

RECHTSGROND 3. Het ontworpen besluit vindt rechtsgrond in artikel 105, § 1, van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/07/2008 pub. 31/03/2011 numac 2011000186 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gecoördineerde wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 10/07/2008 pub. 04/06/2010 numac 2010000299 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen. - Duitse vertaling sluiten `op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen'. ALGEMENE OPMERKING 4.1. In advies 65.819/31 heeft de Raad van State al gewaarschuwd voor de rechtsonzekerheid die kleeft aan de werkwijze waarbij criteria worden vastgesteld voor de herziening die eigenlijk neerkomen op een herverdeling achteraf van het budget van financiële middelen op basis van criteria die tijdens het jaar waarop ze betrekking hadden nog niet bekend waren: "7. Op verscheidene plaatsen in het ontworpen artikel 79quater van het koninklijk besluit van 25 april 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 05/07/2002 numac 2002022334 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling, voor het dienstjaar dat ingaat op 1 juli 2002, van de voorwaarden en de bijzondere regelen die gelden voor de vaststelling van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen en de ziekenhuisdiensten type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022335 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 03/11/2020 numac 2020043414 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie van uittreksels type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 02/08/2002 numac 2002012612 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de wijziging van de statuten van het "Sociaal Fonds voor de ondernemingen van verhuizingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten" type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 03/10/2002 numac 2002012619 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december en 18 december 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de toekennings- en betalingsmodaliteiten van de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 27/06/2002 numac 2002012614 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de syndicale vorming, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 1993, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, houdende coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 april 1972 betreffende de syndicale vorming van de werklieden en werksters tewerkgesteld in de scheikundige nijverheid, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 januari 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het sectoraal akkoord 1995-1996 type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 27/06/2002 numac 2002012617 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het minimumuurloon type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 24/09/2002 numac 2002012609 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2000, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Waalse Gewest, betreffende het voltijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002012618 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 september 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincie Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 25/06/2002 numac 2002012611 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002012615 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid, betreffende een bijkomende vergoeding in geval van arbeidsongeschiktheid na een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 17/05/2002 numac 2002022396 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 225, § 1, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 27/06/2002 numac 2002012613 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de bestaanszekerheid in uitvoering van het nationaal akkoord 2001-2002 van 7 maart 2001 sluiten (artikel 3 van het ontwerp) komen machtigingen voor die de Koning aan zichzelf verleent om in de toekomst bijkomende regels vast te stellen of bestaande regels aan te passen. Dergelijke machtigingen zijn juridisch betekenisloos en kunnen beter worden weggelaten. Indien daarvoor een wettelijke rechtsgrond bestaat, kan de Koning steeds overgaan tot nieuwe wijzigingen of aanpassingen, ook zonder deze machtigingen. Bovendien waarborgen deze machtigingen niet dat die beoogde wijzigingen of aanpassingen ook effectief zullen plaatsvinden.

Wat betreft de problematiek van de terugwerkende kracht die aan het ontworpen artikel 79quater (en dus ook aan de ontworpen machtigingen) wordt verleend, wordt verwezen naar opmerking 8.4. (...) 8.4. Voorts moeten kanttekeningen worden geplaatst bij het mechanisme van de herziening van het dienstjaar 2018 in het ontworpen artikel 79, § 3, 3°, b), van het koninklijk besluit van 25 april 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 05/07/2002 numac 2002022334 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling, voor het dienstjaar dat ingaat op 1 juli 2002, van de voorwaarden en de bijzondere regelen die gelden voor de vaststelling van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen en de ziekenhuisdiensten type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022335 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 03/11/2020 numac 2020043414 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie van uittreksels type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 02/08/2002 numac 2002012612 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de wijziging van de statuten van het "Sociaal Fonds voor de ondernemingen van verhuizingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten" type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 03/10/2002 numac 2002012619 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december en 18 december 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de toekennings- en betalingsmodaliteiten van de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 27/06/2002 numac 2002012614 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de syndicale vorming, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 1993, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, houdende coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 april 1972 betreffende de syndicale vorming van de werklieden en werksters tewerkgesteld in de scheikundige nijverheid, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 januari 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het sectoraal akkoord 1995-1996 type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 27/06/2002 numac 2002012617 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het minimumuurloon type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 24/09/2002 numac 2002012609 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2000, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Waalse Gewest, betreffende het voltijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002012618 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 september 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincie Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 25/06/2002 numac 2002012611 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002012615 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid, betreffende een bijkomende vergoeding in geval van arbeidsongeschiktheid na een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 17/05/2002 numac 2002022396 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 225, § 1, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 27/06/2002 numac 2002012613 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de bestaanszekerheid in uitvoering van het nationaal akkoord 2001-2002 van 7 maart 2001 sluiten (artikel 2 van het ontwerp) en het ontworpen artikel 79quater, § 1, van het koninklijk besluit van 25 april 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 05/07/2002 numac 2002022334 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling, voor het dienstjaar dat ingaat op 1 juli 2002, van de voorwaarden en de bijzondere regelen die gelden voor de vaststelling van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen en de ziekenhuisdiensten type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022335 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 03/11/2020 numac 2020043414 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie van uittreksels type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 02/08/2002 numac 2002012612 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de wijziging van de statuten van het "Sociaal Fonds voor de ondernemingen van verhuizingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten" type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 03/10/2002 numac 2002012619 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december en 18 december 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de toekennings- en betalingsmodaliteiten van de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 27/06/2002 numac 2002012614 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de syndicale vorming, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 1993, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, houdende coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 april 1972 betreffende de syndicale vorming van de werklieden en werksters tewerkgesteld in de scheikundige nijverheid, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 januari 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het sectoraal akkoord 1995-1996 type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 27/06/2002 numac 2002012617 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het minimumuurloon type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 24/09/2002 numac 2002012609 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2000, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Waalse Gewest, betreffende het voltijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002012618 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 september 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincie Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 25/06/2002 numac 2002012611 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002012615 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid, betreffende een bijkomende vergoeding in geval van arbeidsongeschiktheid na een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 17/05/2002 numac 2002022396 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 225, § 1, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 27/06/2002 numac 2002012613 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de bestaanszekerheid in uitvoering van het nationaal akkoord 2001-2002 van 7 maart 2001 sluiten (artikel 3 van het ontwerp).

Herzieningen hebben tot doel om een correcte afrekening mogelijk te maken voor een bepaalde periode, op het ogenblik dat de definitieve waarden voor bepaalde parameters voor het betrokken dienstjaar bekend zijn. Het gaat bijgevolg om een herberekening op basis van bijgestuurde gegevens en niet om een impliciete wijziging van de toepasselijke materiële regels. In dit geval worden echter herzieningen in het vooruitzicht gesteld waarbij regels zullen worden toegepast die op 1 januari 2019 nog niet bekend waren. Bovendien wordt die techniek bij het ontworpen artikel 79quater, §§ 2 en 3 van het koninklijk besluit van 25 april 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 05/07/2002 numac 2002022334 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling, voor het dienstjaar dat ingaat op 1 juli 2002, van de voorwaarden en de bijzondere regelen die gelden voor de vaststelling van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen en de ziekenhuisdiensten type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022335 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 03/11/2020 numac 2020043414 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie van uittreksels type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 02/08/2002 numac 2002012612 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de wijziging van de statuten van het "Sociaal Fonds voor de ondernemingen van verhuizingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten" type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 03/10/2002 numac 2002012619 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december en 18 december 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de toekennings- en betalingsmodaliteiten van de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 27/06/2002 numac 2002012614 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de syndicale vorming, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 1993, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, houdende coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 april 1972 betreffende de syndicale vorming van de werklieden en werksters tewerkgesteld in de scheikundige nijverheid, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 januari 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het sectoraal akkoord 1995-1996 type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 27/06/2002 numac 2002012617 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het minimumuurloon type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 24/09/2002 numac 2002012609 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2000, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Waalse Gewest, betreffende het voltijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002012618 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 september 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincie Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 25/06/2002 numac 2002012611 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002012615 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid, betreffende een bijkomende vergoeding in geval van arbeidsongeschiktheid na een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 17/05/2002 numac 2002022396 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 225, § 1, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 27/06/2002 numac 2002012613 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de bestaanszekerheid in uitvoering van het nationaal akkoord 2001-2002 van 7 maart 2001 sluiten (artikel 3 van het ontwerp) ook in het vooruitzicht gesteld voor de herzieningen van 2019 en 2020.

De gemachtigde reageerde als volgt op de vraag of een herziening wel het geëigende instrument is om met terugwerkende kracht de verdelingsregels te wijzigen: `Comme indiqué ci-dessus, les modalités de révisions des provisions octroyées pour l'IFIC ont fait l'objet de plusieurs avis du CFEH. Il est apparu que l'augmentation des barèmes du personnel hospitalier allait avoir un effet sur la prime octroyée à certains travailleurs dans le cadre des mesures de fins de carrière car la prime est un pourcentage du salaire. Il a donc été prévu d'augmenter le montant des primes prévues. Pour l'année 2019 cela se fera dans l'arrêté qui va prévoir les modalités de révisions, afin d'avoir toutes les modalités de révision dans un même arrêté. Pour 2018 il est trop tard puisque les hôpitaux ont déjà versés les primes mais sans avoir le supplément de financement - cela sera donc réglé lors de la révision des provisions octroyées pour l'année 2018.' Dat dit ertoe kan leiden dat sommige ziekenhuizen ingevolge het ontworpen artikel 79quater met terugwerkende kracht minder middelen zouden kunnen krijgen, werd door de gemachtigde bevestigd: `Certains hôpitaux pourraient effectivement devoir rembourser une partie de la provision octroyée car il est possible que le budget prévu pour l'IFIC pour la première phase de la mise en oeuvre soit supérieur au coût total de l'implémentation de l'IFIC pour cette même phase.' De ontworpen regeling voor de jaren 2019 en 2020 werd door de gemachtigde als volgt toegelicht: `Annoncer les budgets supplémentaires prévus pour 2019 et 2020 permet de rassurer les hôpitaux sur le fait que ce qui a été décidé dans l'accord social de 2017 et validé financièrement par le Conseil général de l'Inami sera effectivement financé sur base de modalités de répartition qui ont fait l'objet de nombreuses discussions et qui seront finalement reprises dans un projet d'arrêté qui vous sera envoyé prochainement.

Les modalités de révisions des financements provisoires ne sont toujours pas définitives et sont encore en discussion au sein du CFEH suite à la nouvelle demande d'avis de la Ministre datée du 26 mars 2019 (cf ci-dessus).' Het gevolg van de ontworpen regeling is echter dat voor 2019 weliswaar een totaalbudget en een verdeelsleutel (ten belope van het aantal VTE's per ziekenhuis) in het vooruitzicht worden gesteld, maar dat tegelijkertijd, eveneens met terugwerkende kracht, wordt bepaald dat de middelen voor 2019 nog wijzigingen kunnen ondergaan, die eventueel ongunstig kunnen uitdraaien voor bepaalde ziekenhuizen. Voor 2020 wordt enkel een totaalbudget bepaald, zonder verdeelsleutel. De terugwerkende kracht die aan de ontworpen regeling wordt gegeven kan alleszins niet tot gevolg hebben dat die terugwerkende kracht voor latere wijzigingen zonder meer doorgang kan vinden." 4.2. De Raad van State verwelkomt de overgang, met de thans ontworpen regeling, naar een meer duurzaam systeem van financiering voor de betrokken uitgaven. Dat neemt echter niet weg dat het thans ontworpen systeem nieuwe opties hanteert inzake de verdeelsleutel tussen de ziekenhuizen, aangezien de criteria voor de toekenning van de provisionele bedragen wezenlijk verschillen van de berekeningswijze voor de bedragen tijdens de herziening.

Dit kan tot gevolg hebben dat sommige ziekenhuizen in vergelijking met andere ziekenhuizen een lager bedrag zullen ontvangen door bepaalde keuzen die zij hebben gemaakt bij de aanwerving van hun personeel, zonder dat zij op de hoogte konden zijn van de nieuwe opties die in het ontworpen besluit worden genomen. Aangezien de Raad van State geen zicht heeft op de feitelijke situatie waarin elk ziekenhuis zich ter zake bevindt, kan hij dan ook enkel een voorbehoud maken met betrekking tot de overeenstemming met het grondwettelijke gelijkheidsbeginsel.

ONDERZOEK VAN DE TEKST Opschrift 5. Samen met het ontworpen besluit werd aan de afdeling Wetgeving ook een ander ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 05/07/2002 numac 2002022334 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling, voor het dienstjaar dat ingaat op 1 juli 2002, van de voorwaarden en de bijzondere regelen die gelden voor de vaststelling van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen en de ziekenhuisdiensten type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022335 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 03/11/2020 numac 2020043414 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie van uittreksels type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 02/08/2002 numac 2002012612 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de wijziging van de statuten van het "Sociaal Fonds voor de ondernemingen van verhuizingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten" type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 03/10/2002 numac 2002012619 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december en 18 december 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de toekennings- en betalingsmodaliteiten van de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 27/06/2002 numac 2002012614 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de syndicale vorming, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 1993, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, houdende coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 april 1972 betreffende de syndicale vorming van de werklieden en werksters tewerkgesteld in de scheikundige nijverheid, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 januari 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het sectoraal akkoord 1995-1996 type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 27/06/2002 numac 2002012617 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het minimumuurloon type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 24/09/2002 numac 2002012609 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2000, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Waalse Gewest, betreffende het voltijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002012618 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 september 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincie Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 25/06/2002 numac 2002012611 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002012615 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid, betreffende een bijkomende vergoeding in geval van arbeidsongeschiktheid na een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 17/05/2002 numac 2002022396 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 225, § 1, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 27/06/2002 numac 2002012613 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de bestaanszekerheid in uitvoering van het nationaal akkoord 2001-2002 van 7 maart 2001 sluiten voorgelegd, dat een meer uiteenlopende strekking heeft (adviesaanvraag 67.742/3).

Om de twee te nemen besluiten uit elkaar te houden, is het aangewezen om het opschrift van dit ontwerp aan te vullen met een beknopte inhoudelijke omschrijving van de inhoud van de wijzigingen. Dat is zelfs zonder meer noodzakelijk indien de twee besluiten op dezelfde dag zouden worden ondertekend door de Koning.

Artikel 4 6.1. Overeenkomstig artikel 4 heeft het te nemen besluit uitwerking met terugwerkende kracht tot 1 juli 2020.

In dat verband moet worden opgemerkt dat het verlenen van terugwerkende kracht aan besluiten slechts onder bepaalde voorwaarden toelaatbaar kan worden geacht. Het verlenen van terugwerkende kracht aan besluiten is enkel toelaatbaar ingeval voor de retroactiviteit een wettelijke grondslag bestaat, de retroactiviteit betrekking heeft op een regeling waarbij, met inachtneming van het gelijkheidsbeginsel, voordelen worden toegekend of in zoverre de retroactiviteit noodzakelijk is voor de continuïteit of de goede werking van het bestuur en daardoor, in beginsel, geen verkregen situaties worden aangetast. Enkel als de retroactiviteit van de ontworpen regeling in één van de opgesomde gevallen valt in te passen, kan deze worden gebillijkt. 6.2. Wat betreft het budget van financiële middelen voor 2018 en 2019 heeft de terugwerkende kracht geen zin, aangezien de betrokken provisionele bedragen al zijn uitgekeerd en er voor die jaren via de ontworpen bijlage 22 enkel criteria worden vastgesteld voor de herziening ervan.

Wat betreft het budget van financiële middelen voor 2020, moet worden vastgesteld dat de omvang van dat budget werd bepaald op 1 januari 2020. Op het eerste gezicht komt een vervanging van artikel 79quater, § 3, en van bijlage 21 van het koninklijk besluit van 25 april 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 05/07/2002 numac 2002022334 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling, voor het dienstjaar dat ingaat op 1 juli 2002, van de voorwaarden en de bijzondere regelen die gelden voor de vaststelling van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen en de ziekenhuisdiensten type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022335 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 03/11/2020 numac 2020043414 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie van uittreksels type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 02/08/2002 numac 2002012612 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de wijziging van de statuten van het "Sociaal Fonds voor de ondernemingen van verhuizingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten" type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 03/10/2002 numac 2002012619 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december en 18 december 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de toekennings- en betalingsmodaliteiten van de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 27/06/2002 numac 2002012614 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de syndicale vorming, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 1993, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, houdende coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 april 1972 betreffende de syndicale vorming van de werklieden en werksters tewerkgesteld in de scheikundige nijverheid, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 januari 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het sectoraal akkoord 1995-1996 type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 27/06/2002 numac 2002012617 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het minimumuurloon type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 24/09/2002 numac 2002012609 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2000, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Waalse Gewest, betreffende het voltijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002012618 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 september 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincie Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 25/06/2002 numac 2002012611 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002012615 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid, betreffende een bijkomende vergoeding in geval van arbeidsongeschiktheid na een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 17/05/2002 numac 2002022396 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 225, § 1, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 27/06/2002 numac 2002012613 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de bestaanszekerheid in uitvoering van het nationaal akkoord 2001-2002 van 7 maart 2001 sluiten met ingang van 1 juli 2020 dus te laat om nog gevolgen te hebben.Het huidige artikel 79quater, § 3, bevat weliswaar nog geen criteria om het provisionele bedrag te verdelen voor 2020, maar dat is op zich nog geen reden om aan het te nemen besluit terugwerkende kracht te verlenen tot 1 juli 2020.

De conclusie is dan ook dat artikel 4 moet worden weggelaten uit het ontwerp.

De voorzitter, De griffier, Jan CLEMENT Astrid TRUYENS _______ Nota's (*) Deze verlenging vloeit voort uit artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, in fine, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, waarin wordt bepaald dat deze termijn van rechtswege verlengd wordt met vijftien dagen wanneer hij begint te lopen tussen 15 juli en 31 juli of wanneer hij verstrijkt tussen 15 juli en 15 augustus. 1 Adv.RvS 65.819/3 van 2 mei 2019 over een ontwerp dat heeft geleid heeft tot het koninklijk besluit van 17 mei 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 05/06/2019 numac 2019012959 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen sluiten `tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 05/07/2002 numac 2002022334 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling, voor het dienstjaar dat ingaat op 1 juli 2002, van de voorwaarden en de bijzondere regelen die gelden voor de vaststelling van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen en de ziekenhuisdiensten type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022335 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 03/11/2020 numac 2020043414 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie van uittreksels type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 02/08/2002 numac 2002012612 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de wijziging van de statuten van het "Sociaal Fonds voor de ondernemingen van verhuizingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten" type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 03/10/2002 numac 2002012619 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december en 18 december 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de toekennings- en betalingsmodaliteiten van de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 27/06/2002 numac 2002012614 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de syndicale vorming, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 1993, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, houdende coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 april 1972 betreffende de syndicale vorming van de werklieden en werksters tewerkgesteld in de scheikundige nijverheid, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 januari 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het sectoraal akkoord 1995-1996 type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 27/06/2002 numac 2002012617 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het minimumuurloon type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 24/09/2002 numac 2002012609 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2000, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Waalse Gewest, betreffende het voltijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002012618 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 september 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincie Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 25/06/2002 numac 2002012611 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002012615 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid, betreffende een bijkomende vergoeding in geval van arbeidsongeschiktheid na een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 17/05/2002 numac 2002022396 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 225, § 1, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 27/06/2002 numac 2002012613 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de bestaanszekerheid in uitvoering van het nationaal akkoord 2001-2002 van 7 maart 2001 sluiten betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen'.

28 AUGUSTUS 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging, wat de progressieve invoering van de nieuwe sectorale functieclassificaties en de nieuwe loonschalen die daarop betrekking hebben betreft, van het koninklijk besluit van 25 april 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 05/07/2002 numac 2002022334 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling, voor het dienstjaar dat ingaat op 1 juli 2002, van de voorwaarden en de bijzondere regelen die gelden voor de vaststelling van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen en de ziekenhuisdiensten type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022335 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 03/11/2020 numac 2020043414 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie van uittreksels type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 02/08/2002 numac 2002012612 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de wijziging van de statuten van het "Sociaal Fonds voor de ondernemingen van verhuizingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten" type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 03/10/2002 numac 2002012619 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december en 18 december 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de toekennings- en betalingsmodaliteiten van de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 27/06/2002 numac 2002012614 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de syndicale vorming, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 1993, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, houdende coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 april 1972 betreffende de syndicale vorming van de werklieden en werksters tewerkgesteld in de scheikundige nijverheid, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 januari 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het sectoraal akkoord 1995-1996 type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 27/06/2002 numac 2002012617 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het minimumuurloon type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 24/09/2002 numac 2002012609 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2000, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Waalse Gewest, betreffende het voltijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002012618 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 september 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincie Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 25/06/2002 numac 2002012611 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002012615 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid, betreffende een bijkomende vergoeding in geval van arbeidsongeschiktheid na een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 17/05/2002 numac 2002022396 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 225, § 1, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 27/06/2002 numac 2002012613 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de bestaanszekerheid in uitvoering van het nationaal akkoord 2001-2002 van 7 maart 2001 sluiten betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de gecoördineerde wet van 10 juli 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/07/2008 pub. 31/03/2011 numac 2011000186 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gecoördineerde wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 10/07/2008 pub. 04/06/2010 numac 2010000299 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen. - Duitse vertaling sluiten op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, artikel 105, § 1, gewijzigd bij de wetten van 10 april 2014 en 18 december 2016;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 april 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 05/07/2002 numac 2002022334 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling, voor het dienstjaar dat ingaat op 1 juli 2002, van de voorwaarden en de bijzondere regelen die gelden voor de vaststelling van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen en de ziekenhuisdiensten type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022335 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 03/11/2020 numac 2020043414 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie van uittreksels type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 02/08/2002 numac 2002012612 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de wijziging van de statuten van het "Sociaal Fonds voor de ondernemingen van verhuizingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten" type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 03/10/2002 numac 2002012619 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december en 18 december 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de toekennings- en betalingsmodaliteiten van de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 27/06/2002 numac 2002012614 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de syndicale vorming, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 1993, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, houdende coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 april 1972 betreffende de syndicale vorming van de werklieden en werksters tewerkgesteld in de scheikundige nijverheid, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 januari 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het sectoraal akkoord 1995-1996 type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 27/06/2002 numac 2002012617 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het minimumuurloon type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 24/09/2002 numac 2002012609 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2000, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Waalse Gewest, betreffende het voltijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002012618 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 september 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincie Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 25/06/2002 numac 2002012611 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002012615 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid, betreffende een bijkomende vergoeding in geval van arbeidsongeschiktheid na een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 17/05/2002 numac 2002022396 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 225, § 1, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 27/06/2002 numac 2002012613 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de bestaanszekerheid in uitvoering van het nationaal akkoord 2001-2002 van 7 maart 2001 sluiten betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen;

Gelet op de adviezen van de Federale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen, gegeven op 26 april 2018, 14 juni 2018, 12 juli 2018, 8 november 2018, 9 mei 2019 en 30 januari 2020;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 18 juni 2020;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister voor Begroting, gegeven op 9 juli 2020;

Gelet op het advies 67.743/1 van de Raad van State, gegeven op 14 augustus 2020, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 79quater van hetzelfde besluit, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 17 mei 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 05/06/2019 numac 2019012959 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, wordt het laatste lid dat aanvangt met de woorden "Deze provisionele financiering" opgeheven;2° in paragraaf 2, wordt het laatste lid dat aanvangt met de woorden "Deze provisionele financiering" opgeheven;3° het paragraaf 3 wordt vervangen als volgt: " § 3.Op 1 januari 2020 wordt een bijkomend budget van 13.532.758 euro (waarde op 1 januari 2020) toegevoegd aan het budget hernomen in § 2. De verdeling van het totale budget wordt gedaan pro rata het aantal VTE's per ziekenhuis zoals vastgelegd in bijlage 21."; 4° het artikel wordt aangevuld met een paragraaf 4, luidende: « § 4.De provisionele budgetten toegekend krachtens de bepalingen van de bovenstaande paragrafen 1 tot en met 3 worden jaarlijks herzien. Er wordt een vergelijking gemaakt tussen de jaarlijkse toegekende provisie en het resultaat van de berekening van het jaarlijks forfait uitgevoerd volgens de in bijlage 22 bepaalde herzieningsmodaliteiten.

Als het jaarlijks beschikbare nationaal budget onvoldoende is, kan gebruik worden gemaakt van de buffer van 15 miljoen euro voorzien in het sociaal akkoord van 25 oktober 2017.".

Art. 2.In hetzelfde besluit, wordt de bijlage 21, laatstelijk gewijzigd door het koninklijk besluit van 17 mei 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 05/06/2019 numac 2019012959 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen sluiten, vervangen door de bijlage 1 van dit besluit.

Art. 3.In hetzelfde besluit wordt een bijlage 22 opgenomen die wordt toegevoegd als bijlage 2 van dit besluit.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag volgend op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad, met uitzondering van het artikel 1, 3° en het artikel 2 die uitwerking hebben met ingang van 1 januari 2020.

Art. 5.De minister bevoegd voor Sociale Zaken en Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 28 augustus 2020.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, M. DE BLOCK

Bijlage 1 van het koninklijk besluit van 28 augustus 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 05/07/2002 numac 2002022334 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling, voor het dienstjaar dat ingaat op 1 juli 2002, van de voorwaarden en de bijzondere regelen die gelden voor de vaststelling van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen en de ziekenhuisdiensten type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022335 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 03/11/2020 numac 2020043414 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie van uittreksels type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 02/08/2002 numac 2002012612 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de wijziging van de statuten van het "Sociaal Fonds voor de ondernemingen van verhuizingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten" type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 03/10/2002 numac 2002012619 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december en 18 december 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de toekennings- en betalingsmodaliteiten van de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 27/06/2002 numac 2002012614 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de syndicale vorming, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 1993, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, houdende coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 april 1972 betreffende de syndicale vorming van de werklieden en werksters tewerkgesteld in de scheikundige nijverheid, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 januari 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het sectoraal akkoord 1995-1996 type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 27/06/2002 numac 2002012617 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het minimumuurloon type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 24/09/2002 numac 2002012609 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2000, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Waalse Gewest, betreffende het voltijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002012618 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 september 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincie Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 25/06/2002 numac 2002012611 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002012615 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid, betreffende een bijkomende vergoeding in geval van arbeidsongeschiktheid na een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 17/05/2002 numac 2002022396 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 225, § 1, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 27/06/2002 numac 2002012613 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de bestaanszekerheid in uitvoering van het nationaal akkoord 2001-2002 van 7 maart 2001 sluiten betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen. "Bijlage 21. Artikel 79quater, § 3 : lijst van VTE's per ziekenhuis in het kader van de invoering van IF-IC

ERKENNING

VTE

ERKENNING

VTE

ERKENNING

VTE

ERKENNING

VTE

ERKENNING

VTE

9

2.818,39

134

335,51

397

530,42

902

599,05

955

420,47

10

2.705,41

140

982,70

403

3.598,90

904

308,41

956

207,50

12

874,14

143

2.876,82

406

2.570,00

905

55,70

959

535,39

15

377,29

146

1.646,39

409

512,20

911

171,18

960

286,86

17

1.250,04

152

2.060,71

410

1.467,80

912

265,51

961

319,00

23

444,34

158

620,98

525

1.004,53

915

128,70

962

225,34

26

1.232,91

166

944,79

528

172,19

916

3,56

963

386,05

32

959,40

170

311,29

534

1.675,50

918

226,41

964

14,21

38

533,49

204

541,06

536

601,56

922

82,74

970

635,38

39

1.234,72

217

745,82

547

311,95

925

203,46

975

409,26

43

1.125,46

243

1.748,32

550

660,69

926

129,28

978

322,61

57

929,48

247

818,02

595

1.547,73

927

55,60

979

64,02

63

1.390,38

257

304,85

682

1.011,40

935

126,21

980

19,74

96

1.108,76

264

507,13

689

1.160,61

937

637,14

982

497,79

97

832,36

265

345,71

706

774,80

938

60,22

986

369,47

99

2.262,44

266

858,06

707

194,23

941

38,67

987

70,20

102

487,50

290

1.812,17

710

1.129,50

942

158,44

988

205,26

104

892,35

300

2.290,60

712

364,95

943

716,65

989

47,00

106

669,47

308

497,15

714

531,61

944

171,68

991

656,98

108

541,99

310

477,46

715

649,86

946

357,48

992

380,19

109

592,48

322

6.424,17

717

440,09

947

298,35

997

39,13

110

1.062,14

332

1.286,04

719

699,10

948

164,61

998

108,25 "

111

1.267,05

346

440,78

723

1.232,02

949

37,66

117

2.923,68

392

656,22

724

494,94

950

174,02

124

456,35

395

501,49

900

340,32

952

391,50

126

1.992,78

396

2.090,63

901

242,05

954

314,26


Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 28 augustus 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 05/07/2002 numac 2002022334 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling, voor het dienstjaar dat ingaat op 1 juli 2002, van de voorwaarden en de bijzondere regelen die gelden voor de vaststelling van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen en de ziekenhuisdiensten type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022335 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 03/11/2020 numac 2020043414 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie van uittreksels type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 02/08/2002 numac 2002012612 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de wijziging van de statuten van het "Sociaal Fonds voor de ondernemingen van verhuizingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten" type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 03/10/2002 numac 2002012619 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december en 18 december 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de toekennings- en betalingsmodaliteiten van de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 27/06/2002 numac 2002012614 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de syndicale vorming, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 1993, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, houdende coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 april 1972 betreffende de syndicale vorming van de werklieden en werksters tewerkgesteld in de scheikundige nijverheid, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 januari 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het sectoraal akkoord 1995-1996 type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 27/06/2002 numac 2002012617 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het minimumuurloon type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 24/09/2002 numac 2002012609 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2000, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Waalse Gewest, betreffende het voltijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002012618 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 september 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincie Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 25/06/2002 numac 2002012611 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002012615 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid, betreffende een bijkomende vergoeding in geval van arbeidsongeschiktheid na een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 17/05/2002 numac 2002022396 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 225, § 1, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 27/06/2002 numac 2002012613 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de bestaanszekerheid in uitvoering van het nationaal akkoord 2001-2002 van 7 maart 2001 sluiten betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, M. DE BLOCK

Bijlage 2 van het koninklijk besluit van 28 augustus 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 05/07/2002 numac 2002022334 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling, voor het dienstjaar dat ingaat op 1 juli 2002, van de voorwaarden en de bijzondere regelen die gelden voor de vaststelling van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen en de ziekenhuisdiensten type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022335 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 03/11/2020 numac 2020043414 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie van uittreksels type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 02/08/2002 numac 2002012612 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de wijziging van de statuten van het "Sociaal Fonds voor de ondernemingen van verhuizingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten" type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 03/10/2002 numac 2002012619 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december en 18 december 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de toekennings- en betalingsmodaliteiten van de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 27/06/2002 numac 2002012614 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de syndicale vorming, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 1993, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, houdende coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 april 1972 betreffende de syndicale vorming van de werklieden en werksters tewerkgesteld in de scheikundige nijverheid, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 januari 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het sectoraal akkoord 1995-1996 type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 27/06/2002 numac 2002012617 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het minimumuurloon type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 24/09/2002 numac 2002012609 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2000, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Waalse Gewest, betreffende het voltijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002012618 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 september 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincie Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 25/06/2002 numac 2002012611 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002012615 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid, betreffende een bijkomende vergoeding in geval van arbeidsongeschiktheid na een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 17/05/2002 numac 2002022396 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 225, § 1, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 27/06/2002 numac 2002012613 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de bestaanszekerheid in uitvoering van het nationaal akkoord 2001-2002 van 7 maart 2001 sluiten betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen. "Bijlage 22 - Herzieningsmodaliteiten van de provisies toegekend aan de private ziekenhuizen krachtens artikel 79quater 1. Toepassingsgebied Elk ziekenhuis vallend onder het paritair comité 330 wordt gefinancierd op forfaitaire wijze voor de meerkost voortvloeiend uit de progressieve invoering van het nieuwe loonmodel zoals bedoeld in de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2017 betreffende de invoering van een nieuwe loonmodel voor de federale gezondheidsdiensten.Als na een fusie tussen een privéziekenhuis en een openbaar ziekenhuis de gefusioneerde entiteit een openbare status behoudt, wordt de vóór de fusie aan het privéziekenhuis toegekende provisie toegekend en volgens de herzieningsmodaliteiten voor de privéziekenhuizen herzien.

Komen in aanmerking voor de berekening van het jaarlijks forfait zoals bedoeld in 3.: alle loontrekkende werknemers die werken in een kostenplaats zoals bepaald in bijlage 2 van het koninklijk besluit van 14 augustus 1987 tot bepaling van de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel voor de ziekenhuizen, uitgezonderd de kostenplaatsen tussen 910 en 959.

Komen niet in aanmerking voor de berekening van het jaarlijks forfait zoals bedoeld in 3.: de artsen, het leidinggevend personeel zoals bedoeld in artikel 4, 4° van de wet van 4 december 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012768 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet betreffende de sociale verkiezingen van het jaar 2008 sluiten betreffende de sociale verkiezingen en de verpleegkundigen die op datum van 31 augustus 2018 voldeden aan de op deze datum geldende voorwaarden die hun recht gaven op de premie voor bijzondere beroepstitel en/of bijzondere beroepsbekwaamheid zoals voorzien in het koninklijk besluit van 28 december 2011 betreffende uitvoering van het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep, in bepaalde federale gezondheidssectoren, wat betreft de premies voor de titels en bijzondere beroepsbekwaamheden en ongemakkelijke prestaties. 2. Berekeningen van het jaarlijks forfait Een jaarlijks forfait per voltijds equivalent voor elke IF-IC functie wordt bepaald in de tabel hernomen in 4.De details van de berekening van deze forfaits zijn te vinden op de website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Het aantal voltijdse equivalenten per IF-IC functie wordt jaarlijks door elk ziekenhuis geleverd aan de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu op zijn verzoek. 3. Vaststelling van het bedrag van de jaarlijkse herziening per ziekenhuis Voor elk herzieningsjaar wordt, op het niveau van elk ziekenhuis, het aantal voltijdse equivalenten van elke IF-IC functie vermenigvuldigd met het overeenstemmend jaarlijks forfait.De bedragen voor elke IF-IC functie worden daarna opgeteld en vertegenwoordigen het jaarlijks budget per ziekenhuis.

De uitvoering van het nieuwe IF-IC loonmodel gebeurt in fasen. In fase 1 wordt een financiering van 18,25 % vastgesteld. Dit percentage wordt toegepast op het jaarlijks budget van elk ziekenhuis.

Het verschil, positief of negatief, tussen de toegekende jaarlijkse provisie en het jaarlijks budget van elk ziekenhuis wordt in rekening gebracht in onderdeel C2 van het budget van financiële middelen van het ziekenhuis. 4. Het in rekening nemen van de evolutie van de IF-IC functies Indien nieuwe IF-IC functies worden gecreëerd, moeten deze aanleiding geven tot de berekening van een jaarlijks forfait volgens dezelfde berekeningsmodaliteiten als dewelke die tot de jaarlijkse forfaits in de tabel 5 onder 5.hebben geleid. Elk nieuwe functie, met een corresponderend forfait, wordt in deze tabel geïntegreerd.

Indien bestaande functies worden bijgewerkt, moet het jaarlijks forfait van deze functies ook bijgewerkt worden als daar reden toe is.

In de bovengenoemde gevallen wordt het forfait toegepast vanaf het jaar waarin het geval zich in het ziekenhuis voordoet. 5. Jaarlijkse forfaits per voltijdse equivalent per IF-IC functie De onderstaande forfaits vertegenwoordigen de meerkost aan 100 % van de uitvoering van het nieuwe IF-IC loonmodel. Code IF-IC

Bewoording van de functie

Jaarlijks forfait

1010

Departementsverantwoordelijke Administratie en Financiën

19.703,73

1020

Dienstverantwoordelijke Administratie

8.195,24

1030

Adjunct-Dienstverantwoordelijke Administratie

6.798,67

1040

Juridisch Stafmedewerker

11.762,58

1041

Kwaliteitscoördinator

3.821,42

1043

Stafmedewerker Communicatie

478,88

1050

Teamverantwoordelijke Administratie

2.366,13

1070

Directiesecretaris

9.116,20

1071

Bediende Medische Registratie

249,83

1073

Secretaris op een Dienst of Departement

3.552,15

1075

Medewerker Onthaal / Receptie / Telefonie

1.039,30

1076

Medisch Secretaris

1.791,66

1077

Medewerker Opname

1.214,74

1078

Medewerker Permanentiedienst

1.214,74

1079

Administratief Bediende

556,93

1080

Administratief Medewerker Archief

6,25

1081

Administratieve Hulp Secretariaat

1.588,26

1085

Administratief Bediende in de Raadpleging

1.202,00

1220

Hoofdboekhouder

3.821,42

1221

Dienstverantwoordelijke Facturatie

8.195,24

1222

Dienstverantwoordelijke Klachtendienst

8.195,24

1230

Adjunct-Hoofdboekhouder

6.798,67

1231

Adjunct-Dienstverantwoordelijke Facturatie

6.798,67

1232

Adjunct-Dienstverantwoordelijke Klachtendienst

6.798,67

1240

Stafmedewerker Budgetbeheer

3.821,42

1270

Boekhouder

249,83

1271

Kassier

785,14

1272

Medewerker Klachtendienst

3.552,15

1273

Bediende Facturatie

3.552,15

1274

Administratief Bediende Zakgeldadministratie

556,93

1290

Hulpboekhouder

169,11

1293

Hulp Facturatie

11,00

1420

Dienstverantwoordelijke Informatica

3.861,93

1450

Ploegverantwoordelijke PC Support

0,00

1465

Systeembeheerder

12.707,59

1470

Analist

0,00

1471

Netwerkbeheerder

2.391,21

1472

Operator

0,00

1473

Medewerker PC Support

0,00

1474

Onderhoudsmedewerker PC

793,46

1476

Programmeur

252,48

1610

Verantwoordelijke Personeelsdienst

19.703,73

1620

Dienstverantwoordelijke HR Ontwikkeling

478,88

1621

Dienstverantwoordelijke Personeelsadministratie

478,88

1640

Stafmedewerker Vorming

478,88

1660

Gespecialiseerd Medewerker HR Ontwikkeling

2.366,13

1661

Gespecialiseerd Medewerker Personeelsadministratie

2.366,13

1670

Medewerker HR Ontwikkeling

249,83

1671

Medewerker Personeelsadministratie

3.552,15

2010

Departementsverantwoordelijke Hoteldiensten

21.116,49

2020

Dienstverantwoordelijke Huishoudelijk Onderhoud

1.558,22

2030

Adjunct-Dienstverantwoordelijke Huishoudelijk Onderhoud

6.406,38

2051

Voorwerker

1.013,60

2070

Chauffeur Patiëntenvervoer

1.249,60

2071

Kapper

3.245,56

2072

Schoonmaker

1.660,05

2073

Naaier

3.331,57

2074

Medewerker Wasserij

2.334,12

2075

Chauffeur

239,61

2210

Verantwoordelijke Technisch Departement

19.796,34

2220

Dienstverantwoordelijke Technische Dienst

8.233,76

2221

Preventieadviseur - Dienstverantwoordelijke

11.817,87

2230

Preventieadviseur - Adjunct-Dienstverantwoordelijke

1.497,84

2240

Stafmedewerker Gebouwenbeheer

3.839,38

2250

Ploegverantwoordelijke Technische Dienst

2.377,25

2260

Gespecialiseerd Vakman

5.923,86

2261

Biotechnicus

2.428,84

2270

Vakman

1.614,18

2271

Polyvalent Medewerker Technisch Onderhoud

1.614,18

2272

Bewaker

252,63

2273

Tuinman

6,41

2290

Hulpvakman

567,92

2291

Onderhoudsmedewerker

2.334,12

2420

Dienstverantwoordelijke Aankoop

3.821,42

2422

Dienstverantwoordelijke Magazijn

3.019,36

2430

Adjunct-Dienstverantwoordelijke Aankoop

8.195,24

2432

Adjunct-Dienstverantwoordelijke Magazijn

6.474,80

2470

Aankoper

6.798,67

2471

Administratief Medewerker Aankoop

556,93

2472

Magazijnier

2.521,44

2473

Medewerker Economaat

1.944,77

2492

Hulpmagazijnier

0,00

2620

Dienstverantwoordelijke Voeding

8.782,84

2621

Chef-kok

14.799,24

2671

Kok

4.095,47

2672

Medewerker Restaurant/Cafetaria

2.436,89

2690

Hulpkok

3.478,27

2691

Keukenhulp

1.702,14

3010

Hoofdapotheker

4.918,33

3030

Adjunct-Hoofdapotheker

558,36

3070

Ziekenhuisapotheker

327,17

3071

Magazijnier Apotheek

559,55

3072

Farmaceutisch-technisch Assistent

1.214,74

3073

Medewerker Distributie Apotheek

0,00

3090

Hulp in de Apotheek

6,28

3220

Hoofdtechnoloog Medisch Laboratorium

1.585,33

3230

Adjunct-Hoofdtechnoloog Medisch Laboratorium

4.737,92

3241

Kwaliteitscoördinator Laboratorium

483,96

3270

Technoloog Medisch Laboratorium

2.473,08

3270 B

Technoloog Medisch Laboratorium

10.161,44

3271

Medewerker Ontvangst Stalen en Verdeling

222,90

3272

Prikker

256,45

3290

Hulplaborant

0,00

3420

Dienstverantwoordelijke Medisch Technische Dienst

1.610,28

3421

Diensthoofd Fysici

4.889,62

3423

Diensthoofd Centrale Sterilisatie Afdeling

1.585,33

3470

Fysicus

6.555,23

3471

Technoloog Medische Beeldvorming

2.473,08

3471 B

Technoloog Medische Beeldvorming

10.161,44

3472

Technicus Medisch Technische Dienst

1.859,52

3473

Medewerker Centrale Sterilisatie

1.859,52

4020

Dienstverantwoordelijke Paramedische Diensten

1.585,33

4021

Dienstverantwoordelijke Kinesitherapie

1.585,33

4022

Dienstverantwoordelijke Ergotherapie

1.585,33

4024

Dienstverantwoordelijke Logopedie

1.568,71

4025

Dienstverantwoordelijke Diëtiek

1.610,28

4026

Dienstverantwoordelijke Animatie

2.391,21

4027

Coördinator Bewegingstherapeuten

1.585,33

4040

Therapeutisch Coördinator

3.821,42

4071

Kinesitherapeut

6.870,74

4073

Ergotherapeut

2.391,21

4074

Logopedist

2.377,25

4075

Diëtist

2.428,84

4076

Animator

3,16

4077

Activiteitenbegeleider

7.342,85

4079

Pedicure

6.758,88

4080

Bewegingstherapeut

2.391,21

4081

Audioloog

2.377,25

5020

Dienstverantwoordelijke Psychologische Dienst

3.821,42

5022

Dienstverantwoordelijke Spirituele Begeleiding

491,57

5023

Dienstverantwoordelijke Sociale Dienst

8.233,76

5030

Adjunct-Dienstverantwoordelijke Sociale Dienst

4.710,26

5070

Psycholoog

478,88

5071

Psychologisch Assistent

2.391,21

5072

Spiritueel Begeleider

6.978,83

5073

Medewerker Sociale Dienst

2.377,25

5076

Medewerker Sociale Dienst in een Psychiatrische Eenheid / Centrum

2.428,84

5078

Bemiddelaar

6.798,67

5079

Intercultureel Bemiddelaar

2.428,84

5080

Ontslagmanager

2.377,25

5082

Verantwoordelijke Vrijwilligers

249,83

6010

Verpleegkundige - Diensthoofd

11.898,50

6040

Stafmedewerker Zorgbeleid

483,96

6050

Verpleegkundige Eerste Verantwoordelijke

6.978,83

6050 B

Verpleegkundige Eerste Verantwoordelijke

14.689,54

6071

Logistiek Medewerker in een verpleeg- of verblijfseenheid

1.013,60

6072

Medewerker Intern Patiëntenvervoer

995,46

6073

Begeleider Verpleegkundige Intreders, Herintreders en Stagiaires

2.366,13

6073 B

Begeleider Verpleegkundige Intreders, Herintreders en Stagiaires

3.499,63

6111

Hoofdverpleegkundige - Coördinator

13.506,20

6120

Hoofdverpleegkundige Ziekenhuis

5.354,60

6121

Hoofdvroedkundige

5.452,15

6122

Hoofdverpleegkundige Ziekenhuis (kleine afdeling)

1.610,28

6124

Verantwoordelijke Intern Patiëntentransport

2.428,84

6130

Adjunct Hoofdverpleegkundige Ziekenhuis

12.249,45

6131

Adjunct-Hoofdvroedkundige

12.560,02

6161

Referentieverpleegkundige

15.576,91

6161 B

Referentieverpleegkundige

24.037,27

6162

Verpleegkundige Ziekenhuishygiënist

3.861,93

6163

Studieverpleegkundige

6.870,74

6163 B

Studieverpleegkundige

14.462,00

6164

Spoedverpleegkundige

7.940,85

6164 B

Spoedverpleegkundige

16.714,45

6165

Verpleegkundige Intensieve Zorgen

7.940,85

6165 B

Verpleegkundige Intensieve Zorgen

16.714,45

6166

Referentieverpleegkundige binnen dienst/afdeling

7.657,34

6166 B

Referentieverpleegkundige binnen dienst/afdeling

16.117,71

6167

MUG Verpleegkundige

7.940,85

6167 B

MUG Verpleegkundige

16.714,45

6168

Verpleegkundige Operatiekwartier

7.105,97

6168 B

Verpleegkundige Operatiekwartier

14.957,14

6169

Verpleegkundige Intensieve Neonatale Zorgen

7.940,85

6169 B

Verpleegkundige Intensieve Neonatale Zorgen

16.714,45

6170

Verpleegkundige Ziekenhuis

2.664,98

6170 B

Verpleegkundige Ziekenhuis

3.941,63

6171

Vroedkundige

7.787,20

6172

Zorgkundige Ziekenhuis

1.968,03

6173

Ambulancier

4.304,12

6174

Transplantcoördinator

7.105,97

6174 B

Transplantcoördinator

14.957,14

6175

Verpleegkundige Educator Diabetologie

2.428,84

6175 B

Verpleegkundige Educator Diabetologie

3.592,37

6176

Vroedkundige Postpartum

2.710,17

6177

Verpleegkundige in de Raadpleging

2.428,84

6177 B

Verpleegkundige in de Raadpleging

3.592,37

6178

Kinderverzorgende

1.941,40

6179

Bediende Mortuarium

1.013,60

6180

Gipsverpleegkundige

2.391,21

6180 B

Gipsverpleegkundige

3.536,73

6181

Verpleegkundige Oncologisch Dagziekenhuis

2.391,21

6181 B

Verpleegkundige Oncologisch Dagziekenhuis

3.536,73

6182

Verpleegkundige in een Oncologische Afdeling

2.710,17

6182 B

Verpleegkundige in een Oncologische Afdeling

4.008,48

6183

Verpleegkundige Hemodialyse

2.473,08

6183 B

Verpleegkundige Hemodialyse

3.657,81

6184

Verpleegkundige Palliatieve Zorg

2.710,17

6184 B

Verpleegkundige Palliatieve Zorg

4.008,48

6185

Verpleegkundige Geriatrie

2.710,17

6185 B

Verpleegkundige Geriatrie

4.008,48

6186

Verpleegkundige Pediatrie

2.710,17

6186 B

Verpleegkundige Pediatrie

4.008,48

6220

Hoofdverpleegkundige in een Psychiatrische Eenheid/Centrum

5.354,60

6230

Adjunct-Hoofdverpleegkundige in een Psychiatrische Eenheid/Centrum

12.560,02

6270

Verpleegkundige in een Psychiatrische Eenheid/Centrum

2.664,98

6270 B

Verpleegkundige in een Psychiatrische Eenheid/Centrum

3.941,63

6272

Zorgkundige in een Psychiatrische Eenheid/Centrum

2.040,31

6273

Opvoeder / Begeleider in een Psychiatrische Eenheid/Centrum

2.570,57

6273 B

Opvoeder / Begeleider in een Psychiatrische Eenheid/Centrum

3.802,00


De bedragen zijn gekoppeld aan het spilindexcijfer 103.04 (basis 2013) op 1 juni 2017.

In geval van ontbrekende functies zoals vermeld in de bovengenoemde collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2017, wordt het jaarlijks forfait aan 100 % per ontbrekende IFIC functie voor voltijdse arbeid vastgesteld per IFIC functie categorie in de onderstaande tabel.

Ontbrekende functie

IF-IC categorie

Jaarlijks forfait per VTE aan 100%

9999

cat 4

1.500

9999

cat 5

1.500

9999

cat 6

1.500

9999

cat 7

1.500

9999

cat 8

1.500

9999

cat 9

1.500

9999

cat 10

1.500

9999

cat 11

1.500

9999

cat 12

4.000

9999

cat 13

4.000

9999

cat 14

4.000

9999

cat 14 B

4.000

9999

cat 15

4.000

9999

cat 16

8.000

9999

cat 17

8.000

9999

cat 18

8.000

9999

cat 19

8.000

9999

cat 20

8.000


De bedragen zijn gekoppeld aan het spilindexcijfer 103.04 (basis 2013) op 1 juni 2017." Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 28 augustus 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 05/07/2002 numac 2002022334 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling, voor het dienstjaar dat ingaat op 1 juli 2002, van de voorwaarden en de bijzondere regelen die gelden voor de vaststelling van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen en de ziekenhuisdiensten type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022335 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 03/11/2020 numac 2020043414 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie van uittreksels type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 02/08/2002 numac 2002012612 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de wijziging van de statuten van het "Sociaal Fonds voor de ondernemingen van verhuizingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten" type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 03/10/2002 numac 2002012619 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december en 18 december 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de toekennings- en betalingsmodaliteiten van de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 27/06/2002 numac 2002012614 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de syndicale vorming, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 1993, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, houdende coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 april 1972 betreffende de syndicale vorming van de werklieden en werksters tewerkgesteld in de scheikundige nijverheid, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 januari 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het sectoraal akkoord 1995-1996 type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 27/06/2002 numac 2002012617 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het minimumuurloon type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 24/09/2002 numac 2002012609 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2000, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Waalse Gewest, betreffende het voltijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002012618 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 september 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincie Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 25/06/2002 numac 2002012611 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002012615 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid, betreffende een bijkomende vergoeding in geval van arbeidsongeschiktheid na een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 17/05/2002 numac 2002022396 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 225, § 1, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 27/06/2002 numac 2002012613 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de bestaanszekerheid in uitvoering van het nationaal akkoord 2001-2002 van 7 maart 2001 sluiten betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, M. DE BLOCK

^