Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 28 augustus 2020
gepubliceerd op 04 september 2020

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 augustus 1987 tot bepaling van de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel voor de ziekenhuizen

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2020010427
pub.
04/09/2020
prom.
28/08/2020
ELI
eli/besluit/2020/08/28/2020010427/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

28 AUGUSTUS 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 augustus 1987 tot bepaling van de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel voor de ziekenhuizen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de gecoördineerde wet van 10 juli 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/07/2008 pub. 31/03/2011 numac 2011000186 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gecoördineerde wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 10/07/2008 pub. 04/06/2010 numac 2010000299 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen. - Duitse vertaling sluiten op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, artikel 85;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 augustus 1987 tot bepaling van de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel voor de ziekenhuizen;

Gelet op de adviezen van de Federale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen, gegeven op 8 november 2018 en 12 maart 2020;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 20 juli 2020;

Gelet op de adviesaanvraag binnen dertig dagen, die op 28 juli 2020 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In bijlage 1, van het koninklijk besluit van 14 augustus 1987 tot bepaling van de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel voor de ziekenhuizen, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de Klasse 2, "Oprichtingskosten, vaste activa en vorderingen op meer dan één jaar", wordt de rekening "21.Immateriële vaste activa", laatst gewijzigd door het koninklijk besluit van 26 november 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/11/2006 pub. 13/12/2006 numac 2006023284 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 14 augustus 1987 tot bepaling van de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel voor de ziekenhuizen sluiten, aangevuld met de volgende onderverdeling: "2140. Groene stroomcertificaten"; 2° in de Klasse 6, "Lasten", in de rekening "69.Resultaatverwerking", laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 29 juli 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/07/2019 pub. 09/08/2019 numac 2019013662 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 augustus 1987 tot bepaling van de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel voor de ziekenhuizen sluiten, wordt de onderverdeling "692. Toevoeging aan de overige reserves" vervangen als volgt: "692. Toevoeging aan de reserves".

Art. 2.In bijlage 2 van hetzelfde besluit, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 29 juli 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/07/2019 pub. 09/08/2019 numac 2019013662 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 augustus 1987 tot bepaling van de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel voor de ziekenhuizen sluiten, in "3. Definitieve kostenplaatsen", worden de woorden "De kosten plaats 650 kan enkel gebruikt worden voor de kosten voor dewelke een directe boeking onmogelijk is. Op het einde van het dienstjaar, moet deze rekening gesaldeerd en de kosten omgeslagen worden naar de betreffende kostenplaatsen door middel van de meest representatieve verdeelsleutels." vervangen als volgt: "De kostenplaats 650 moet op het einde van het boekjaar niet meer worden vereffend en deze kostenplaats is geen wachtrekening meer.".

Art. 3.Artikel 1, 2° en artikel 2 van dit besluit hebben uitwerking met ingang van 1 januari 2019. Artikel 1, 1° van dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2020.

Art. 4.De minister bevoegd voor Sociale Zaken en Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 28 augustus 2020.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, M. DE BLOCK

^