Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 27 mei 2002
gepubliceerd op 20 december 2002

Koninklijk besluit waarbij het « Agence wallonne à l'Exportation » gemachtigd wordt toegang te hebben tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2002000679
pub.
20/12/2002
prom.
27/05/2002
ELI
eli/besluit/2002/05/27/2002000679/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 MEI 2002. - Koninklijk besluit waarbij het « Agence wallonne à l'Exportation » (Waals Exportagentschap) gemachtigd wordt toegang te hebben tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het ontwerp van besluit dat wij de eer hebben aan de handtekening van Uwe Majesteit voor te leggen, strekt ertoe het « Agence wallonne à l'Exportation » (Waals Exportagentschap), afgekort het « A.W.Ex. », te machtigen toegang te hebben tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen, overeenkomstig artikel 5, tweede lid, a) , van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, gewijzigd bij de wetten van 19 juli 1991 en 8 december 1992.

Het « Agence wallonne à l'Exportation » (Waals Exportagentschap), opgericht in 1990 in het kader van de regionalisering van Buitenlandse Handel, is een instelling van openbaar nut met rechtspersoonlijkheid geworden door het decreet van 2 april 1998.

Het « Agence wallonne à l'Exportation » (Waals Exportagentschap) staat in het Waalse Gewest in voor het ondersteunen en het voeren van het beleid ter bevordering van de export, en voor het helpen van de bedrijven om meer en beter uit te voeren.

Het « Agence wallonne à l'Exportation » (Waals Exportagentschap) vraagt de toegang tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen om de taken te vervullen, enerzijds betreffende de werving van zijn personeelsleden, en anderzijds betreffende de uitvoering van de wetten betreffende de kinderbijslag voor de loonarbeiders.

Het decreet van 2 april 1998 houdende oprichting van het « Agence wallonne à l'Exportation » (Waals Exportagentschap) preciseert in zijn artikel 13 dat de Waalse Regering de voorwaarden bepaalt waaronder de personeelsleden overgeplaatst worden. Zo is de Waalse Regering, bij het besluit van 14 januari 1999, overgegaan tot de overplaatsing van het personeel van het Ministerie van het Waalse Gewest naar het « Agence wallonne à l'Exportation » (Waals Exportagentschap).

Het voormelde decreet van 2 april 1998 bepaalt eveneens, in zijn artikel 14, dat het « Agence wallonne à l'Exportation » (Waals Exportagentschap) overgaat tot de werving en de indienstneming van zijn personeel met de instemming van de Regering. De personeelsformatie van het « Agence wallonne à l'Exportation » (Waals Exportagentschap) wordt aldus bepaald door het besluit van de Waalse Regering van 11 maart 1999.

Het « Agence wallonne à l'Exportation » (Waals Exportagentschap) wenst derhalve toegang te hebben tot de informatiegegevens van het Rijksregister om zijn opdrachten betreffende de werving en de indienstneming van zowel zijn statutaire als zijn contractuele personeel doeltreffend te vervullen.

Het Agentschap heeft eveneens de toegang gevraagd tot de informatiegegevens van het Rijksregister teneinde andere opdrachten te vervullen betreffende het administratieve en geldelijke beheer van zijn personeel, namelijk : - follow-up van de administratieve loopbaan van de personeelsleden (procedures inzake bevordering, mutatie, tuchtprocedures, ...); - opruststelling en pensioen; - betaling van de wedden, vergoedingen, toelagen en gelden.

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer is echter van mening in haar advies nr. 28/2001 van 22 augustus 2001, dat deze taken niet behoren tot de opdracht van openbaar nut van het « Agence wallonne à l'Exportation » (Waals Exportagentschap) en dat dienovereenkomstig het principe van de wettelijkheid van de finaliteit, vermeld in artikel 4 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, niet nageleefd wordt.

Dit ontwerp van koninklijk besluit verleent derhalve geen toegang tot de informatiegegevens van het Rijksregister voor het vervullen van deze verschillende opdrachten betreffende het administratieve en geldelijke beheer van het personeel.

Met toepassing van artikel 18 van de gecoördineerde wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor de loonarbeiders, is het « Agence wallonne à l'Exportation » (Waals Exportagentschap) tevens verplicht de kinderbijslag rechtstreeks te verlenen aan zijn personeelsleden.

Handelend als autonome Kas, is het « Agence wallonne à l'Exportation » (Waals Exportagentschap) in het bijzonder ermee belast het recht op kinderbijslag vast te stellen en de juistheid te controleren van de gegevens die onontbeerlijk zijn voor de goede toepassing van de gecoördineerde wetten van 19 december 1939. Daartoe wenst het « Agence wallonne à l'Exportation » (Waals Exportagentschap) ook toegang te hebben tot de informatiegegevens van het Rijksregister.

Overeenkomstig de rechtspraak van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en van de Raad van State, heeft de Regering zich, voor elk van de informatiegegevens bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de voormelde wet van 8 augustus 1983, ervan vergewist dat het « Agence wallonne à l'Exportation » (Waals Exportagentschap) zich in de noodzaak bevindt om daarvan kennis te nemen om de opdrachten te vervullen die aan het Agentschap toevertrouwd zijn.

De toegang tot de informatiegegevens wordt als volgt gerechtvaardigd.

De informatiegegevens bedoeld in 1° (naam en voornamen), 2° (geboortedatum), 3° (geslacht) en 5° (hoofdverblijfplaats), van artikel 3, eerste lid, van de voormelde wet van 8 augustus 1983, vormen de minimale gegevens om een dossier betreffende een natuurlijke persoon te kunnen opstellen.

Diezelfde informatiegegevens maken het tevens mogelijk met zekerheid een persoon te identificeren waarbij homoniemen vermeden worden, en een vertrouwelijke bezorging van de briefwisseling te verzekeren.

Het informatiegegeven betreffende de geboortedatum van het kind (2°) maakt het mogelijk het recht op kinderbijslag te openen. Dit informatiegegeven maakt het ook mogelijk de leeftijd van het kind te berekenen, waarbij de leeftijd een onontbeerlijk element is om de leeftijdsupplementen vast te stellen.

Het informatiegegeven betreffende de leeftijd is eveneens noodzakelijk naar aanleiding van de wervingsprocedures (cf. artikel 6 van het besluit van de Waalse Regering van 10 juni 1999).

Het informatiegegeven betreffende de nationaliteit (4°) is onontbeerlijk in het kader van de wervingsprocedures. De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer vindt daarentegen dat deze informatie niet noodzakelijk is voor het toekennen van de kinderbijslag.

Het informatiegegeven betreffende de plaats en de datum van overlijden (6°) maakt het mogelijk een recht op kinderbijslag af te sluiten of de rang van het kind te wijzigen.

De informatiegegevens betreffende de burgerlijke staat (8°) en de samenstelling van het gezin (9°) maken het mogelijk om enerzijds de persoon te bepalen die, op het vlak van het gezin, het recht op kinderbijslag opent, en om anderzijds te bepalen welke de kinderen zijn die kinderbijslag kunnen genieten evenals hun respectieve rang.

De toegang tot het informatiegegeven betreffende het beroep (7°) wordt niet toegelaten. Dit informatiegegeven is immers weinig betrouwbaar aangezien er geen enkele wettelijke verplichting bestaat om de beroepsveranderingen te melden bij de gemeenten.

Er werd rekening gehouden met hetgeen bepaald is in artikel 11 van de voormelde wet van 8 augustus 1983 en artikel 5 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Zo wordt er verwezen naar de wet van 8 december 1992 in de aanhef van het besluit, en in het bijzonder naar artikel 4 ervan, dat betrekking heeft op de naleving van het finaliteitprincipe.

De toegang tot de informatiegegevens van het Rijksregister is voorbehouden aan de Directeur van de Algemene Diensten en aan de Verantwoordelijke van de Cel Personeelsbeheer.

Op aanbeveling van de Raad van State, wordt er voorzien dat de lijst van de personeelsleden die gemachtigd zijn om toegang te hebben tot de informatiegegevens van het Rijksregister, jaarlijks opgesteld zal worden en volgens dezelfde periodiciteit bezorgd zal worden aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wenst dat deze lijst haar niet meer periodiek bezorgd wordt, maar gewoon ter haar beschikking gehouden wordt en continu geactualiseerd wordt. De Raad van State vindt echter dat er, ten aanzien van het gelijkheidsprincipe, slechts voldaan kan worden aan deze wens als alle koninklijke besluiten betreffende de machtiging tot toegang tot de informatiegegevens van het Rijksregister in die zin gewijzigd zouden worden. Bovendien is de Raad van State van mening dat het feit zelf van de mededeling van de lijst aan de Commissie een eerste controle mogelijk maakt.

De betrokken personeelsleden ondertekenen een schriftelijke verklaring waarbij zij zich ertoe verbinden de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de informatiegegevens waartoe zij toegang krijgen, te bewaren.

Om de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de informatiegegevens verkregen van het Rijksregister te garanderen, zal de toegang plaatsvinden via een computer beveiligd met een toegangscode die uitsluitend in het bezit is van de gemachtigde personen.

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft haar advies nr. 28/ 2001 uitgebracht op 22 augustus 2001.

De Raad van State heeft op 28 januari 2002 zijn advies uitgebracht. In dit koninklijk besluit werd rekening gehouden met de opmerkingen van dit Hoge College.

Wij hebben de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaars, De Minister van Binnenlandse Zaken, A. DUQUESNE De Minister van Justitie, M. VERWILGHEN

Advies 32.586/2 van de afdeling wetgeving van de Raad van State De Raad van State, afdeling wetgeving, tweede kamer, op 23 november 2001 door de Minister van Binnenlandse Zaken verzocht hem, binnen een termijn van ten hoogste een maand, van advies te dienen over een ontwerp van koninklijk besluit « waarbij het « Agence wallonne à l'Exportation » (Waals Exportagentschap) gemachtigd wordt toegang te hebben tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen », heeft op 28 januari 2002 het volgende advies gegeven : Onderzoek van het ontwerp Aanhef Tweede tot achtste lid Het ontworpen besluit wordt uitgevaardigd met toepassing van artikel 5, tweede lid, a) , van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, welk artikel wordt genoemd in het eerste lid van de aanhef. De ontworpen regeling bezit geen andere rechtsgrond dan deze bepaling.

Naar de overige bepalingen die in de aanhef vermeld worden, wordt alleen verwezen om de reikwijdte van de regeling te bepalen door te vermelden binnen welk wettelijk en reglementair kader ze wordt ingevoerd.

Het verdient aanbeveling deze bepalingen op te nemen in het verslag aan de Koning, waarin er reeds enkele worden vermeld. Aangezien in het verslag aan de Koning juridische regels worden aangegeven die de wettelijke voorwaarden vormen waaronder de Koning gemachtigd is om op te treden, is het niet noodzakelijk deze in de aanhef in herinnering te brengen (1).

Mochten deze juridische regels niettemin in de aanhef worden gehandhaafd, dan moeten zij ingeleid worden met het woord « overwegende », en niet met de woorden « gelet op », op zodanige wijze dat de hogere regelingen voorafgaan aan de lagere, en dat zij gerangschikt zijn naar tijdsorde. De volgorde van de leden van de aanhef behoort in die zin te worden verbeterd. (1) Zie advies 30.675/2 dat de Raad van State op 16 mei 2001 heeft gegeven over een ontwerp dat geleid heeft tot het koninklijk besluit van 26 september 2001 tot regeling van de toegang tot de informatiegegevens en van het gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen voor de afdeling Pensioenen van de directie van het Personeel en Sociale zaken van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen.

Deze overwegingen dienen als volgt te worden gesteld : « Overwegende dat de wet (het decreet, het besluit van de Waalse Regering ...) van ..., van toepassing is; ».

Deze laatste opmerking geldt voor het tweede tot het zevende lid.

Vijfde lid De datum en het opschrift van het genoemde besluit van de Waalse Regering behoren te worden verbeterd.

Het lid behoort als volgt te worden geschreven : « Overwegende dat het besluit van de Waalse Regering van 17 december 1998 tot vaststelling van de wijze waarop sommige personeelsleden van het Ministerie van het Waalse Gewest overgeplaatst worden naar het « Agence wallonne à l' Exportation » (Waals Exportagentschap), van toepassing is; ».

Achtste lid Deze overweging dient als volgt te worden gesteld : « Overwegende dat de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd bij de wet van 11 december 1998, welke wet in werking is getreden op 1 september 2001, inzonderheid artikel 4 van eerstgenoemde wet, van toepassing is; ».

Elfde lid Het lid betreffende het advies van de Raad van State dient door de volgende twee leden te worden vervangen : « Gelet op het besluit van de Ministerraad over het verzoek aan de Raad van State om advies te geven binnen een termijn van een maand;

Gelet op advies 32.586/2 van de Raad van State, gegeven op 28 januari 2002, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State; ».

Twaalfde lid De Franse tekst van dit lid behoort als volgt te worden verbeterd : « Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en conseil, ».

Dispositief Artikel 2 Het tweede lid, 1°, dient te worden gesteld als volgt : « 1° de natuurlijke personen op wie deze informatiegegevens betrekking hebben, alsmede hun wettelijke vertegenwoordigers; ».

De kamer was samengesteld uit : De heren : Y. Kreins, kamervoorzitter;

P. Quertainmont en J. Jaumotte, staatsraden;

J. van Compernolle en B. Glansdorff, assessoren van de afdeling wetgeving;

Mevr. G. Minnaert, toegevoegd griffier.

Het verslag werd opgesteld door de H. J. Regnier, eerste auditeur-afdelingshoofd. De nota van het Coördinatiebureau werd opgesteld en toegelicht door Mevr. G. Martou, adjunct-referendaris.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst werd nagezien onder toezicht van de H. J. Jaumotte.

De griffier, De voorzitter, G. Minnaert. Y. Kreins.

Advies nr. 28 / 2001 van 22 augustus 2001 van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 27 MEI 2002. - Ontwerp van koninklijk besluit waarbij het « Agence wallonne à l'Exportation » (Waals Exportagentschap) gemachtigd wordt toegang te hebben tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Gelet op de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, inzonderheid op artikel 29;

Gelet op de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, inzonderheid op artikel 5, tweede lid;

Gelet op het verzoek om advies van de minister van Binnenlandse Zaken d.d. 7 juni 2001 dat de Commissie op 8 juni 2001 heeft ontvangen;

Gelet op het verslag van Mevr. N. Lepoivre, Brengt op 22 augustus 2001 het volgend advies uit : I. ONDERWERP VAN HET VERZOEK OM ADVIES Het ontwerp van koninklijk besluit dat voor advies aan de Commissie is voorgelegd, machtigt zoals het opschrift aangeeft, het « Agence wallonne à l'exportation » (Waals Exportagentschap) toegang te hebben tot verschillende informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen.

II. DRAAGWIJDTE VAN HET ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT 2.1. Op grond van artikel 1 wordt het « Agence wallonne à l'exportation » (Waals Exportagentschap) gemachtigd toegang te hebben tot de informatiegegevens bedoeld in artikel 3, eerste lid, 1° tot 3° en 5° tot 9°, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen.

In het artikel worden de twee doeleinden met het oog waarop deze toegang wordt gemachtigd, nader bepaald. Het gaat om de vervulling van de taken betreffende enerzijds het administratieve en geldelijke beheer van de personeelsleden van het « Agence » enerzijds en de toekenning van de kinderbijslag voor loonarbeiders ten bate van zijn personeel anderzijds.

In het derde lid wordt op beperkende wijze bepaald voor welke personeelsleden van het « Agence wallonne à l'exportation » (Waals Exportagentschap) de toegang is voorbehouden. 2.2. Artikel 2 voorziet dat de informatiegegevens verkregen overeenkomstig artikel 1 uitsluitend mogen worden gebruikt voor de hierboven opgesomde doeleinden en dat zij niet aan derden mogen worden meegedeeld. In het tweede lid wordt nader bepaald welke personen en autoriteiten niet als derden worden beschouwd. 2.3. Artikel 3, eerste lid, voorziet dat de lijst van personen (met vermelding van graad en functie) bedoeld in artikel 1, derde lid, jaarlijks wordt bezorgd aan de Commissie en dat deze personen verplicht zijn een verklaring te ondertekenen volgens welke zij zich ertoe verbinden het vertrouwelijke karakter van de informatiegegevens van het Rijksregister te bewaren.

III. ONDERZOEK VAN HET VERZOEK A. Toepasselijke wetgeving 3.1. Overeenkomstig de vaste rechtspraak van de Commissie moet de toegang van het « Agence wallonne à l'exportation » (Waals Exportagentschap) tot bepaalde informatiegegevens van het Rijksregister worden onderzocht zowel in het kader van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen (hierna wet van 8 augustus 1983 genoemd) als in dat van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd bij de wet van 11 december 1998 (hierna wet van 8 december 1992 genoemd).

B. Wet van 8 augustus 1983. 4.1. In de wet van 8 augustus 1983 zijn de beperkingen vastgelegd met betrekking tot de personen en de instellingen die kunnen worden gemachtigd het Rijksregister te raadplegen.

Deze beperkingen hebben betrekking op de hoedanigheid van de instellingen en de personen (zie in die zin artikel 5). 4.2. De toegang van het « Agence wallonne à l'exportation » (Waals Exportagentschap) tot de informatiegegevens van het Rijksregister wordt gevraagd op grond van artikel 5, tweede lid, a) , waarin het volgende bepaald is : « De Koning, na advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ingesteld bij de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, kan bij in Ministerraad overlegd besluit : a) de toegang uitbreiden tot instellingen van Belgisch recht die opdrachten van algemeen belang vervullen;de Koning wijst deze instellingen nominatief aan... ». 4.3. Het « Agence wallonne à l'exportation » (Waals Exportagentschap) is krachtens het decreet van 2 april 1998 van het Waalse Gewest een instelling van openbaar nut met rechtspersoonlijkheid.

Overeenkomstig artikel 5, tweede lid, a) , kan het bijgevolg bij koninklijk besluit worden gemachtigd toegang te hebben tot het Rijksregister.

C. Wet van 8 december 1992. 5.1. De informatiegegevens van het Rijksregister zijn persoonsgegevens in de zin van het nieuwe artikel 1, § 1, van deze wet. Krachtens artikel 4 van dezelfde wet mogen zij derhalve niet worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden waarvoor zij werden verkregen. Voornoemde gegevens moeten bovendien toereikend, ter zake dienend en niet overmatig zijn ten aanzien van deze doeleinden. Zij moeten ook nauwkeurig zijn. 5.2. Derhalve moet de Commissie ook onderzoeken of de doeleinden waarvoor het « Agence wallonne à l'exportation » (Waals Exportagentschap) om toegang tot het Rijksregister verzoekt, welbepaald, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd zijn en, in geval van positief antwoord, onderzoeken of de informatiegegevens van het Rijksregister toereikend, ter zake dienend en niet overmatig zijn ten aanzien van deze doeleinden. 5.3. Onderzoek van de doeleinden van het ontwerp van koninklijk besluit : 5.3.1. Doeleinden : Het « Agence wallonne à l'exportation » (Waals Exportagentschap) verzoekt om toegang tot de informatiegegevens van het Rijksregister om twee doeleinden. 5.3.2. Het administratieve en geldelijke beheer van de personeelsleden van het Agence (artikel 1, tweede lid, van het ontwerp van koninklijk besluit) is de eerste doelstelling waarvoor om toegang wordt verzocht. 5.3.3. In het verslag aan de Koning is nader bepaald dat zowel het statutaire personeel als het contractuele personeel van het « Agence wallonne à l'exportation » (Waals Exportagentschap) dat in België en in het buitenland werkt, daarbij betrokken zijn.

Het beheer omvat : - de werving en indienstneming van ambtenaren; - de follow-up van hun administratieve loopbaan (procedures inzake bevordering, mutatie, tuchtprocedures, ...); - hun opruststelling en het pensioen; - de betaling van hun wedden, vergoedingen, toelagen en gelden; -... 5.3.4. Per brief van 20 augustus 2001 heeft het « Agence wallonne à l'exportation » (Waals Exportagentschap) meegedeeld dat het overgaat tot de werving van : - contractueel personeel, te weten in hoofdzaak personeel belast met de vervanging van statutaire ambtenaren met langdurig verlof, op grond van spontane kandidaturen; - statutair personeel, uitsluitend op grond van door Selor georganiseerde examens. 5.3.5. Verantwoording : In het verslag aan de Koning is nader bepaald dat overeenkomstig artikel 14 van het decreet van 2 april 1998 houdende oprichting van het « Agence wallonne à l'exportation » (Waals Exportagentschap), het « Agence » overgaat tot de werving en de indienstneming van zijn personeel met de instemming van de regering.

Bovendien bestaat een groot deel van het personeel uit contractuele personeelsleden op een post in het buitenland. 5.3.6. Standpunt van de Commissie : 5.3.6.1. De Commissie is van oordeel dat zij een onderscheid moet maken tussen het verzoek om toegang tot de gegevens van het Rijksregister voor de werving van personeel en dat met betrekking tot het administratieve beheer van het personeel van het « Agence ». 5.3.6.2. Met betrekking tot de toegang tot het Rijksregister voor de werving van personeel : SELOR is krachtens de koninklijke besluiten van 3 maart 1986 gemachtigd toegang te hebben tot het Rijksregister van de natuurlijke personen.

Aangezien deze machtiging gegrond is op de noodzaak zich te vergewissen van de nauwkeurigheid van de persoonsgegevens van elke kandidaat, dringt volgens de Commissie dezelfde noodzaak zich op met betrekking tot de wervingsprocedures, ongeacht of het « Agence » deze rechtstreeks of in samenwerking met Selor beheert.

De Commissie merkt bovendien op dat het feit dat aan een instelling met opdrachten van openbaar belang de middelen worden gegeven om zich te vergewissen van de juistheid van de persoonsgegevens van een kandidaat voor een openbaar ambt, ongetwijfeld het algemeen belang dient. Het zou overigens indruisen tegen het gelijkheidsbeginsel - zowel met betrekking tot de instellingen die optreden bij de indienstneming van hun personeel als met betrekking tot de kandidaten zelf - indien bij vergelijkbare situaties de toegang tot het Rijksregister in bepaalde gevallen wordt gemachtigd en in andere gevallen geweigerd.

Gelet op zijn hoedanigheid van instelling met opdrachten van openbaar belang en omdat het een autoriteit betreft die voor de selectie van zijn personeel gerechtigd is samen te werken met Selor, alsook zelf te selecteren, beantwoordt de toegang tot het Rijksregister aan de legitimiteitsvoorwaarde opgelegd krachtens artikel 4, § 1, van de wet van 8 december 1992. 5.3.6.3. Toegang tot het Rijksregister met het oog op het personeelsbeheer.

De Commissie is met betrekking tot het personeelsbeheer (betaling van wedden, vergoedingen, tegoeden en gelden, follow-up van de administratieve loopbaan, opruststelling,...) daarentegen van oordeel dat hiervoor geen toegang tot de gegevens van het Rijksregister kan worden verleend omdat deze taak niet behoort tot de opdracht van openbaar belang van het « Agence wallonne à l'exportation » (Waals Exportagentschap).

Bovendien is het in zijn hoedanigheid van werkgever ofwel reeds in het bezit van de informatiegegevens van het Rijksregister, ofwel kan het gemakkelijk de gewenste inlichtingen verkrijgen door deze rechtstreeks aan zijn personeelsleden te vragen. 5.3.6.4. Het principe van de legitimiteit van de doelstelling dat krachtens artikel 5, tweede lid, van de wet van 1983 is opgelegd, zou niet worden nageleefd indien de Commissie het « Agence » de mogelijkheid zou bieden toegang te hebben tot de gegevens van het Rijksregister voor het personeelsbeheer. 5.4. Tweede doelstelling : 5.4.1. De toegang tot de informatiegegevens van het Rijksregister wordt eveneens gevraagd voor de vervulling van de taken met betrekking tot de uitvoering van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders (artikel 1, tweede lid, van het ontwerp).

De informatiegegevens waarvoor de toegang is gevraagd, zijn die bedoeld in artikel 3, eerste lid, 1° tot 3° en 5° tot 9°. 5.4.2. Verantwoording : Het « Agence wallonne à l'exportation » (Waals Exportagentschap) is overeenkomstig artikel 18 van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders eveneens bevoegd de kinderbijslag, het kraamgeld en de adoptiepremie rechtstreeks aan zijn personeelsleden te verlenen.

Het « Agence wallonne à l'exportation » (Waals Exportagentschap) moet als autonome kas zelf het recht op deze vergoedingen vaststellen en de juistheid controleren van de gegevens die noodzakelijk zijn voor de correcte toepassing van voornoemde samengeordende wetten van 19 december 1939. 5.4.3. Standpunt van de Commissie : Krachtens artikel 173quater van de samengeordende wetten van 19 december 1939 zijn de ministeriële diensten belast met de uitvoering van deze wetten niet alleen gerechtigd maar ook verplicht zich tot het Rijksregister van de natuurlijke personen te richten om de informatiegegevens bedoeld in artikel 3, eerste en tweede lid, van de wet van 8 augustus 1983 te bekomen of om de juistheid van deze informatiegegevens na te gaan. Het « Agence wallonne à l'exportation » moet met een dergelijke dienst worden gelijkgesteld aangezien het overeenkomstig artikel 18 van voornoemde samengeordende wetten belast is met de rechtstreekse toekenning van de kinderbijslag aan zijn personeelsleden.

De Commissie merkt daarenboven op dat de taken in kwestie ongetwijfeld kunnen worden beschouwd als taken van algemeen belang.

Daaruit volgt dat deze tweede welbepaalde en uitdrukkelijk omschreven doelstelling gerechtvaardigd is. Zij voldoet derhalve aan het finaliteitscriterium bedoeld in artikel 4, § 1, van de wet van 8 december 1992. 6. Onderzoek van het proportionaliteitsbeginsel. 6.1. Overeenkomstig het nieuwe artikel 4, § 1, 3° en 4°, van de wet van 8 december 1992 moet de Commissie eveneens onderzoeken of de gegevens van het Rijksregister waarvoor om toegang wordt verzocht toereikend, ter zake dienend en niet overmatig zijn ten aanzien van de doeleinden waarvoor zij worden meegedeeld. 6.2. Gegevens waarvoor om toegang is verzocht.

De Commissie stelt vast dat het ontwerp van koninklijk besluit toegang verleent tot de informatiegegevens opgesomd in artikel 3, eerste lid, 1° tot 3° en 5° tot 9° van de wet van 8 augustus 1983. 6.3. Verantwoording : In het verslag aan de Koning bij het ontwerp, worden de redenen voor de toegang tot deze gegevens, gedetailleerd verantwoord.

De gegevens betreffende de naam en de voornamen (artikel 3, eerste lid, 1°, van de wet van 1983), geboorteplaats en - datum (2°), geslacht (3°), nationaliteit (4°) en hoofdverblijfplaats (5°) vormen de minimale gegevens om een dossier betreffende een natuurlijke persoon te kunnen opstellen. Deze informatiegegevens maken het tevens mogelijk met zekerheid een persoon te identificeren waardoor homoniemen worden vermeden en een vertrouwelijke bezorging van de briefwisseling wordt verzekerd.

De informatie betreffende de nationaliteit (4°) is onontbeerlijk in het kader van wervingsprocedures en is eveneens belangrijk voor de toekenning van paspoorten. 6.4. Standpunt van de Commissie : 6.4.1. De Commissie erkent dat in het onderhavige geval de namen en voornamen, de geboorteplaats en - datum, het geslacht en de verblijfplaats minimale informatiegegevens zijn die nodig zijn om een dossier betreffende een natuurlijke persoon op te stellen. 6.4.2. Zij stelt vast dat in het ontwerp van koninklijk besluit niet om toegang tot de informatie betreffende de nationaliteit (gegeven bedoeld in artikel 3, eerste lid, 4°, van de wet van 8 augustus 1983) wordt verzocht.

In het verslag aan de Koning wordt de toegang tot het gegeven van de nationaliteit alleen gerechtvaardigd in het kader van wervingsprocedures alsook voor de toekenning van paspoorten, te weten gedeeltelijk voor de eerste doelstelling in verband waarmee de Commissie van oordeel is het « Agence » geen toegang tot het Rijksregister te kunnen verlenen (zie hierboven punt 5.3.6).

De Commissie merkt ten overvloede op dat de toekenning van paspoorten niet tot de opdrachten van het « Agence » behoort.

De Commissie ziet a priori ook niet waarom voor de toekenning van kinderbijslag de nationaliteit van betrokkene gekend moet zijn.

De redenen die het « Agence » opgeeft om toegang tot het gegeven betreffende de nationaliteit, zijn derhalve niet relevant, behalve eventueel voor de wervingsprocedure. 6.4.3. De Commissie merkt op dat het « Agence wallonne à l'exportation » (Waals Exportagentschap) in het verslag aan de Koning geen nadere uitleg geeft over het belang voor het « Agence » van de informatie betreffende het beroep (gegeven bedoeld in artikel 3, eerste lid, 7°, van de wet van 8 augustus 1983).

Er moet in de eerste plaats eraan worden herinnerd dat dit gegeven in het kader van het Rijksregister een heel onbetrouwbaar karakter heeft aangezien er geen enkele wettelijke verplichting bestaat om de gemeente ervan op de hoogte te brengen dat een persoon van werk verandert. Het zijn evenwel de gemeenten die de informatiegegevens aan het Rijksregister bezorgen. Bovendien kent het « Agence » dit gegeven op zijn minst voor zijn eigen personeelsleden, daar het de beroepsactiviteit van deze laatsten is die recht geeft op kinderbijslag. Het is derhalve overbodig het beroep van de andere gezinsleden te kennen.

De Commissie besluit hieruit dat niet kan worden aangenomen dat de vermelding van het « beroep » zoals opgenomen in het Rijksregister altijd een exact gegeven is, zoals vereist bij artikel 4, § 1, 4°, van de wet van 8 december 1992, noch dat het van nut is voor het « Agence ». 6.4.4. De Commissie heeft geen enkele opmerking met betrekking tot de toegang tot de andere gegevens. De redenen die het « Agence » inroept, verantwoorden in rechte de relevantie en de proportionaliteit van de toegang tot de gevraagde informatiegegevens ten opzichte van de vervulling van de taken van het « Agence wallonne à l'exportation » (Waals Exportagentschap) op het stuk van de indienstneming van zijn personeel en van de tenuitvoerlegging van de wetten betreffende de kinderbijslag.

A. Personen gemachtigd om toegang te hebben tot de informatiegegevens van het Rijksregister. 7.1. Krachtens artikel 1, derde lid, van het ontwerp krijgen volgende personen toegang tot de informatiegegevens van het Rijksregister : - de Directeur van de Algemene Diensten; - de verantwoordelijke van de Cel Personeelsbeheer. 7.2. Het uiterst beperkt aantal personen die gemachtigd zijn toegang te hebben tot het Rijksregister beantwoordt aan de bezorgdheid die de Commissie dikwijls heeft geuit om de risico's op verspreiding van de informatiegegevens van het Rijksregister te beperken. 7.3. Het ontwerp voorziet eveneens erin dat de lijst van deze personen, met vermelding van hun graad en hun functie, wordt opgesteld en jaarlijks aan de Commissie wordt bezorgd (artikel 3, eerste lid).

In dit opzicht herhaalt de Commissie ten overvloede haar in tal van adviezen uitgedrukte wens om haar de lijst van gemachtigde personen niet periodiek toe te zenden maar die steeds ter beschikking te houden en voortdurend bij te werken.

B. Veiligheidsmaatregelen. 8.1. De Commissie stelt met tevredenheid vast dat in antwoord op een bezorgdheid geformuleerd in voorgaande adviezen, de personen die toegang hebben tot het Rijksregister een verklaring moeten ondertekenen volgens welke zij zich ertoe verbinden het vertrouwelijke karakter van de informatiegegevens waartoe zij toegang krijgen, te bewaren (artikel 3, tweede lid). 8.3. Zij hecht haar goedkeuring aan de maatregelen vermeld in het verslag aan de Koning die het « Agence wallonne à l'exportation » (Waals Exportagentschap) wil nemen om de veiligheid en het vertrouwelijke karakter van de informatiegegevens van het Rijksregister te bewaren.

Om deze redenen, Brengt de Commissie een negatief advies uit met betrekking tot het verzoek om toegang tot de informatiegegevens van het Rijksregister met het oog op de vervulling van de taken betreffende het administratieve en geldelijke beheer van de personeelsleden van het « Agence wallonne à l'exportation » (Waals Exportagentschap).

Onder voorbehoud van de opmerkingen inzake de toegang tot het gegeven « beroep » heeft de Commissie geen bezwaar dat het « Agence » in het kader van de wervingsprocedures van zijn personeel toegang heeft tot de informatiegegevens van het Rijksregister.

Onder voorbehoud van de opmerkingen inzake de toegang tot de informatiegegevens betreffende nationaliteit en beroep brengt zij een gunstig advies uit met betrekking tot de toegang van het « Agence wallonne à l'exportation » (Waals Exportagentschap) tot de gegevens van het Rijksregister voor de tenuitvoerlegging van de wetten betreffende de kinderbijslag voor de loonarbeiders.

Voor de secretaris, wettig verhinderd, D. Gheude.

De voorzitter, P. Thomas.

27 MEI 2002. - Koninklijk besluit waarbij het « Agence wallonne à l'Exportation » (Waals Exportagentschap) gemachtigd wordt toegang te hebben tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, inzonderheid op artikel 5, tweede lid, a) , gewijzigd bij de wetten van 19 juli 1991 en 8 december 1992;

Overwegende dat de op 19 december 1939 gecoördineerde wetten betreffende de kinderbijslag voor de loonarbeiders, inzonderheid de artikelen 18 en 173quater , van toepassing zijn;

Overwegende dat de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd bij de wet van 11 december 1998, welke wet in werking is getreden op 1 september 2001, inzonderheid artikel 4 van eerstgenoemde wet, van toepassing is;

Overwegende dat het decreet van 2 april 1998 houdende oprichting van het « Agence wallonne à l'Exportation » (Waals Exportagentschap), van toepassing is;

Overwegende dat het besluit van de Waalse Regering van 16 juli 1998 waarbij het « Agence wallonne à l'Exportation » (Waals Exportagentschap) in aanmerking mag komen voor de pensioenregeling die ingesteld is bij de wet van 28 april 1958, van toepassing is;

Overwegende dat het besluit van de Waalse Regering van 17 december 1998 tot vaststelling van de wijze waarop sommige personeelsleden van het Ministerie van het Waalse Gewest overgeplaatst worden naar het « Agence wallonne à l'Exportation » (Waals Exportagentschap), van toepassing is;

Overwegende dat het besluit van de Waalse Regering van 11 maart 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van het « Agence wallonne à l'Exportation » (Waals Exportagentschap), van toepassing is;

Overwegende dat het besluit van de Waalse Regering van 10 juni 1999 houdende administratieve en bezoldigingsregelingen toepasselijk op de economische en handelsattachés van het « Agence wallonne à l'Exportation » (Waals Exportagentschap), van toepassing is;

Gelet op het advies nr. 28/ 2001 van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, gegeven op 22 augustus 2001;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 1 oktober 2001;

Gelet op het besluit van de Ministerraad over het verzoek aan de Raad van State om advies te geven binnen een termijn van een maand;

Gelet op advies 32.586/2 van de Raad van State, gegeven op 28 januari 2002, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Onze Minister van Justitie en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het « Agence wallonne à l'Exportation » (Waals Exportagentschap) wordt gemachtigd toegang te hebben tot de informatiegegevens bedoeld in artikel 3, eerste lid, 1° tot 3° en 5°, 6°, 8° en 9°, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen.

De toegang tot die informatiegegevens is toegelaten voor het vervullen van de taken betreffende, enerzijds, de werving van de personeelsleden van het « Agence wallonne à l'Exportation » (Waals Exportagentschap), en anderzijds, de uitvoering van de wetten betreffende de kinderbijslag voor de loonarbeiders.

De toegang tot de in artikel 3, eerste lid, 4°, van de voormelde wet van 8 augustus 1983 bedoelde informatie is eveneens uitsluitend toegelaten in het kader van de taken met betrekking tot de werving van personeel.

De in het eerste lid en in het derde lid bedoelde toegang tot de informatiegegevens is voorbehouden : 1° aan de Directeur van de Algemene Diensten;2° aan de verantwoordelijke van de Cel Personeelsbeheer.

Art. 2.De met toepassing van artikel 1 verkregen informatiegegevens mogen uitsluitend gebruikt worden voor de doeleinden opgesomd in het tweede lid van dit artikel. Zij mogen niet meegedeeld worden aan derden.

Voor de toepassing van het eerste lid worden niet als derden beschouwd : 1° de natuurlijke personen op wie deze informatiegegevens betrekking hebben, alsmede hun wettelijke vertegenwoordigers;2° de openbare overheden en instellingen aangewezen krachtens artikel 5 van de voormelde wet van 8 augustus 1983, in het kader van de betrekkingen die zij onderhouden met de betrokken diensten, voor de in artikel 1 opgesomde doeleinden en binnen de grenzen van de informatiegegevens die hen meegedeeld mogen worden krachtens hun aanwijzing.

Art. 3.De lijst van de leden van het « Agence wallonne à l'Exportation » (Waals Exportagentschap), aangewezen overeen-komstig artikel 1, vierde lid, met vermelding van hun graad en hun functie, wordt jaarlijks opgesteld en volgens dezelfde periodiciteit bezorgd aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

De in het eerste lid aangewezen personen ondertekenen een schriftelijke verklaring volgens welke zij zich ertoe verbinden de veiligheid en het vertrouwelijke karakter van de informatiegegevens waartoe zij toegang krijgen, te bewaren.

Art. 4.Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Onze Minister van Justitie zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 27 mei 2002.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, A. DUQUESNE De Minister van Justitie, M. VERWILGHEN

^