Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 20 december 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 20/12/2002 numac 2002010096 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 11 november 2002, is machtiging verleend aan : ****. ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****; ****. ****, ****, geboren te de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****; de heer ****(...) type wet prom. -- pub. 20/12/2002 numac 2002010100 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 11 november 2002 is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens Bij koninklijk besluit van 11 november 2002 is machtiging verleend aan ****. ****, ****, ****(...) type wet prom. -- pub. 20/12/2002 numac 2002010137 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 14 november 2002 is machtiging verleend aan Mevr. ****, **** ****, geboren te **** op (...) Bij koninklijk besluit van 14 november 2002 is machtiging verleend aan : ****. ****, ****(...) type wet prom. -- pub. 20/12/2002 numac 2002011514 bron ministerie van economische zaken Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Intrekking van erkenning Bij ministerieel besluit van 11 december 2002, genomen in toepassing van artikel 106 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, wordt de erkenning nr. 103.879, Dit besluit treedt in werking de tiende dag volgend op die dewelke waarop het bij uittreksel in het(...) type wet prom. -- pub. 20/12/2002 numac 2002011513 bron ministerie van economische zaken Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Doorhaling van een inschrijving Bij ministerieel besluit van 11 december 2002, genomen in toepassing van artikel 107 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, wordt de inschrijving nr. Dit besluit treedt in werking de tiende dag volgend op zijn bekendmaking bij uittreksel in het Bel(...) type wet prom. -- pub. 20/12/2002 numac 2002011516 bron ministerie van economische zaken Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Doorhaling van een inschrijving Bij ministerieel besluit van 11 december 2002, genomen in toepassing van artikel 107 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, wordt de inschrijving nr. Dit besluit treedt in werking de tiende dag volgend op zijn bekendmaking bij uittreksel in het Bel(...) type wet prom. -- pub. 20/12/2002 numac 2002011515 bron ministerie van economische zaken Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Intrekking van erkenning Bij ministerieel besluit van 11 december 2002, genomen in toepassing van artikel 106 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, wordt de erkenning nr. 202.031, Dit besluit treedt in werking de tiende dag volgend op die dewelke waarop het bij uittreksel in het(...) type wet prom. -- pub. 20/12/2002 numac 2002011517 bron ministerie van economische zaken Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Doorhaling van een inschrijving Bij ministerieel besluit van 11 december 2002, genomen in toepassing van artikel 107 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, wordt de inschrijving nr. Dit besluit treedt in werking de tiende dag volgend op zijn bekendmaking bij uittreksel in het Bel(...) type wet prom. 17/02/2002 pub. 20/12/2002 numac 2002015132 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met volgende Internationale Akten type wet prom. 02/08/2002 pub. 20/12/2002 numac 2002015134 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Protocol houdende wijziging van de artikelen 1 a) , 14 en 14(3) b) van het Europees Verdrag van 30 september 1957 betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR), ondertekend te Genève op 28 oktober 1993 (1) type wet prom. 11/12/2002 pub. 20/12/2002 numac 2002015174 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en de Protocollen I en II en de wisseling van brieven, gedaan te Luxemburg op 5 juni 2001 (2) type wet prom. 18/12/2002 pub. 20/12/2002 numac 2002021483 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 24 mei 2002 tussen de federale overheid en de gewesten met betrekking tot de oprichting van een Agentschap voor Buitenlandse Handel type wet prom. -- pub. 20/12/2002 numac 2002041312 bron ministerie van economische zaken Rentenfonds Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel 9, § 1, van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet. - Bericht De lijst der referte-indexen van de maand november 2002 is s Index A (schatkistcertificaten 12 maanden) : 2,850 Index B (lineaire obligaties 2 jaren) : 3(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/05/2002 pub. 20/12/2002 numac 2002000679 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij het « Agence wallonne à l'Exportation » gemachtigd wordt toegang te hebben tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen type koninklijk besluit prom. 20/09/2002 pub. 20/12/2002 numac 2002000816 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de afdeling Financiering Huisvestingsbeleid, de afdeling Woonbeleid en de afdelingen Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, en Monumenten en Landschappen in Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen van de administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, worden gemachtigd zich toegang te verschaffen tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen en het identificatienummer ervan te gebruiken type koninklijk besluit prom. 24/10/2002 pub. 20/12/2002 numac 2002000820 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de « Association intercommunale pour l'Energie et l'Eau » , afgekort : « A.I.E. », gemachtigd wordt toegang te hebben tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen type koninklijk besluit prom. 24/10/2002 pub. 20/12/2002 numac 2002000821 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de Verplegingsvereniging van de Ziekenhuizen Iris Zuid, het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola, het Universitair Verplegingscentrum Brugmann, het Instituut Jules Bordet en het Universitair Verplegingscentrum Sint-Pieter geweigerd worden toegang te hebben tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen type koninklijk besluit prom. 24/10/2002 pub. 20/12/2002 numac 2002000822 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij aan de Katholieke Universiteit Leuven mededeling van informatiegegevens uit het Rijksregister van de natuurlijke personen wordt verleend in het kader van het onderzoek « Belgisch onderdeel van de European Social Survey » type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/12/2002 numac 2002000899 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federaal Agentschap voor nucleaire controle Aanpassing van de bedragen van de retributies vermeld in de bijlagen bij het koninklijk besluit van 24 augustus 2001 tot bepaling van de bedragen en de betalingswijze van de retributies geheven met toe Gelet op artikel 6 van het koninklijk besluit van 24 augustus 2001 tot bepaling van de bedragen en (...) type koninklijk besluit prom. 26/11/2002 pub. 20/12/2002 numac 2002000898 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juni 1999 houdende de in voetbalstadions na te leven veiligheidsnormen type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/12/2002 numac 2002007291 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Ontslag Bij koninklijk besluit ****. 4191 van 5 november 2002, houdt generaal-majoor ****. ****, op Vleugeladjudant des **** te zijn op 1 oktober 2002. type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/12/2002 numac 2002010168 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 2 april 2002, dat in werking treedt op 31 december 2002, is de heer Lamberts, C., eerste voorzitter van het hof van beroep te Luik, op zijn verzoek, in ruste gesteld. Hij kan zijn aanspraak op pens Bij koninklijk besluit van 7 mei 2002, dat in werking treedt op 2 januari 2003, is de heer Some(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/12/2002 numac 2002010167 bron federale overheidsdienst justitie Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 3 december 2002 : - is de heer Lamberts, C., eerste voorzitter van het hof van beroep te Luik, bevorderd tot Grootofficier in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk ereteken dragen; - is de type koninklijk besluit prom. 28/11/2002 pub. 20/12/2002 numac 2002011496 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het wetenschappelijk comité voor de nationale rekeningen opgericht bij het Instituut voor de Nationale Rekeningen type koninklijk besluit prom. 27/11/2002 pub. 20/12/2002 numac 2002011507 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 mei 1965 getroffen in uitvoering van de wet van 19 februari 1965 betreffende de uitoefening van de zelfstandige **** der vreemdelingen en houdende aanduiding der ambtenaren, gelast te waken over de toepassing van hierboven vermelde wet, gewijzigd door het koninklijk besluit van 13 juni 1973 type koninklijk besluit prom. 29/11/2002 pub. 20/12/2002 numac 2002013216 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot uitvoering van hoofdstuk X van de programmawet van 2 augustus 2002 type koninklijk besluit prom. 06/12/2002 pub. 20/12/2002 numac 2002013397 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf de leeftijd van 58 jaar type koninklijk besluit prom. 26/11/2002 pub. 20/12/2002 numac 2002014298 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende vaststelling van het bedrag van de werkgeversbijdrage in het verlies geleden door de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen ingevolge de uitgifte van abonnementen voor werklieden en bedienden type koninklijk besluit prom. 25/10/2002 pub. 20/12/2002 numac 2002014300 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 6 april 2000 houdende de toekenning van een vergunning aan « Télécommunications par Satellites mobiles », afgekort : « TE.SA.M », voor het exploiteren van mobiele persoonlijke satellietcommunicatiediensten type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/12/2002 numac 2002018104 bron nationale bank van belgie Nieuwe versie van de standaardformulieren « Volledig schema » en « Verkort schema » uitgegeven door de Nationale Bank van België In toepassing van artikel 175, § 1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering v Deze formulieren zijn bruikbaar voor de opstelling en de neerlegging van de jaarrekening. Alle (...) type koninklijk besluit prom. 06/12/2002 pub. 20/12/2002 numac 2002021481 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot overdracht van een personeelslid van de Federale Overheidsdienst Justitie naar de Brusselse Hoofdstedelijke Regering type koninklijk besluit prom. 06/12/2002 pub. 20/12/2002 numac 2002021480 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Justitie naar de Vlaamse regering type koninklijk besluit prom. 18/12/2002 pub. 20/12/2002 numac 2002021484 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze waarop de personeelsleden van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel overgaan naar het Agentschap voor Buitenlandse Handel en naar de Gewesten type koninklijk besluit prom. 18/12/2002 pub. 20/12/2002 numac 2002021485 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze waarop de personeelsleden van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel overgaan naar de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking type koninklijk besluit prom. 10/12/2002 pub. 20/12/2002 numac 2002023006 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juli 1997 betreffende de actieve implanteerbare medische hulpmiddelen type koninklijk besluit prom. 11/12/2002 pub. 20/12/2002 numac 2002023033 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 2002 houdende uitvoering van artikel 101 van de wet op de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 11/12/2002 pub. 20/12/2002 numac 2002023032 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling, voor het dienstjaar 2003, van het globaal budget van het Rijk, zoals bedoeld in artikel 87 van de wet op de ziekenhuizen voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 11/12/2002 pub. 20/12/2002 numac 2002023034 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 102 van de wet op de ziekenhuizen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/12/2002 numac 2002000911 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federale politie. - Volmachten Bij ministerieel besluit nr. 402 van 10 december 2002 zijn de volgende personeelsleden van de federale politie gemachtigd om, in naam van de Minister van Binnenlandse Zaken, alle geschriften en procedurestukken te - Duchatelet, Alain; - De Mesmaeker, Marc; - Liners, Alain; - Maes, Carlo; - Flaba, Nat(...) type ministerieel besluit prom. 01/10/2002 pub. 20/12/2002 numac 2002013208 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 december 1995 houdende het algemeen reglement op de beheersboekhouding der erkende uitbetalingsinstellingen type ministerieel besluit prom. 16/12/2002 pub. 20/12/2002 numac 2002023065 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten

decreet

type decreet prom. 19/12/2002 pub. 20/12/2002 numac 2002028205 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de leden van de ACS-groep , enerzijds, en de Europese Gemeenschap en diens lid-Staten, anderzijds (Cotonou-akkoord) en de Slotakte, beide ondertekend in Cotonou op 23 juni 2000 (1) type decreet prom. 18/12/2002 pub. 20/12/2002 numac 2002036616 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid en de Gewesten met betrekking tot de oprichting van een Agentschap voor Buitenlandse Handel

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/10/2002 pub. 20/12/2002 numac 2002031572 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 januari 1996 tot bepaling van de handelingen en werken die vrijgesteld zijn van een stedenbouwkundige vergunning, van het eensluidend advies van de gemachtigde ambtenaar of van de medewerking van een architect type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/10/2002 pub. 20/12/2002 numac 2002031596 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot zesde wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 2002 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/10/2002 pub. 20/12/2002 numac 2002031598 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de wijze waarop de ambtenaren die behoren tot het ministerie en sommige openbare instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een mandaat kunnen opnemen bij een instelling van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/11/2002 pub. 20/12/2002 numac 2002031604 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 oktober 2000 betreffende de instandhouding van de natuurlijke habitats en van de wilde fauna en flora

besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 25/10/2002 pub. 20/12/2002 numac 2002033103 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 21 december 2000 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden aan beambten van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 13/12/2002 pub. 20/12/2002 numac 2002036575 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 8 december 2000 houdende de voorwaarden waaronder kredietvennootschappen voor sociaal woonkrediet erkend kunnen worden door de Vlaamse regering type besluit van de vlaamse regering prom. 26/01/2001 pub. 20/12/2002 numac 2002036574 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van sommige bepalingen van het decreet van 18 mei 1999 betreffende het voeren van een beleid ter aanmoediging van de technologische innovatie van IWT-Vlaanderen

bericht

type bericht prom. -- pub. 20/12/2002 numac 2002003518 bron ministerie van financien Sector directe belastingen. - Bericht aan de werkgevers Aangiften in de bedrijfsvoorheffing via internet : het project FINPROF In het Belgisch Staatsblad van 31 oktober 2002 werd een koninklijk besluit Dit koninklijk besluit maakt het wettelijk mogelijk de aangiften in de bedrijfsvoorheffing in te di(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 20/12/2002 numac 2002022609 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Lijst van de geneesmiddelen waarvan de afleveringswijze gewijzigd wordt in toepassing van artikel 7, § 3, van het koninklijk besluit van 3 juli 1969 betreffende de registratie van geneesmiddelen tussen 1 januari 2002 en 31 maart 2002 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Lijst van de ge(...)

erratum

type erratum prom. 05/11/2002 pub. 20/12/2002 numac 2002007302 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juli 1998 houdende verdeling van de personeelsenveloppe voor de militairen van het actief kader in periode van vrede. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 20/12/2002 numac 2002013447 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Administratie van de collectieve arbeidsbetrekkingen van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid. Er kunnen evenwel voor eensluidend verklaarde afschriften van deze overeenkomsten worden verkregen (...)

erratum

type erratum prom. 20/09/2002 pub. 20/12/2002 numac 2002022996 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regelen inzake het maximumaantal en tot vaststelling van de programmatiecriteria die van toepassing zijn op de functie « mobile urgentiegroep ». - Erratum type erratum prom. 22/08/2002 pub. 20/12/2002 numac 2002023007 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet betreffendede rechten van de patiënt. - Erratum type erratum prom. 13/11/2002 pub. 20/12/2002 numac 2002023030 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de klassieke varkenspest bij everzwijnen en ter bescherming van de varkensstapel tegen de insleep van klassieke varkenspest door everzwijnen. - Errata type erratum prom. 22/08/2002 pub. 20/12/2002 numac 2002023041 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet strekkende tot de wettelijke erkenning van behandelingen met vervangingsmiddelen en tot wijziging van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica. - Erratum

goedkeuringen

type goedkeuringen prom. -- pub. 20/12/2002 numac 2002095050 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Akten tot goedkeuring van een gedeeltelijke overdracht van de rechten en verplichtingen van een verzekeringsonderneming Bij beslissing van de Raad van de Controledienst voor de Verzekeringen, op datum De door de Controledienst goedgekeurde overdracht geldt ten aanzien van alle verzekerden en alle be(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/12/2002 numac 2002007292 bron ministerie van landsverdediging Commissie tot beheer van het Koninklijk Gesticht van Mesen Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 4192 van 5 november 2002, wordt fregatkapitein stafbrevethouder W. Temmerman benoemd tot afgevaardigde van de Minister van Landsverdediging bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/12/2002 numac 2002011472 bron ministerie van economische zaken Bestuur Algemene Diensten Afdeling Human Resources. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 15 oktober 2002 werd met ingang van 1 juli 2002 Mevr. An Van Den Bergh, geboren op 20 september 1968, in vast verband meer benoemd tot de graad van adj Bij koninklijk besluit van 15 oktober 2002 werd met ingang van 1 augustus 2002 de heer Dirk Pis(...)

document

type document prom. -- pub. 20/12/2002 numac 2002042012 bron ministerie van financien De prijscourant opgemaakt door de Administratie van de kadaster,
^