Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 27 januari 2003
gepubliceerd op 18 februari 2003

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 november 2000 betreffende de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, « LOXO » genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2003014005
pub.
18/02/2003
prom.
27/01/2003
ELI
eli/besluit/2003/01/27/2003014005/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

27 JANUARI 2003. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 november 2000 betreffende de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, « LOXO » genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, inzonderheid op artikel 3, § 1, eerste lid, en artikel 6, § 1, 1°, gewijzigd bij de Programmawet van 24 december 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 november 2000 betreffende de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, « LOXO » genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, inzonderheid op de artikelen 2, 3, 6, 9 en 15;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat, teneinde de loterij met biljetten, « Loxo » genaamd, aantrekkelijker te maken, het aangewezen is het totale aantal loten te verhogen;

Overwegende dat de zorg van de Nationale Loterij om de « Loxo » te stimuleren teneinde, in het algemeen belang, haar winst te vergroten en al haar wettelijke verplichtingen na te komen, voortvloeit uit een gezond beheer;

Overwegende dat bij gebrek aan een snelle lancering van het nieuwe lotenplan van « Loxo », de Nationale Loterij extra inkomsten dreigt mis te lopen;

Overwegende dat het dringend is dat de Nationale Loterij onverwijld een reeks voorbereidingen treft op administratief, commercieel en technisch vlak teneinde het voornemen van dit besluit te kunnen verwezenlijken binnen de gewenste termijn;

Op de voordracht van Onze Minister van Overheidsbedrijven en Participaties, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 2, tweede lid, van het koninklijk besluit van 13 november 2000 betreffende de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, « LOXO » genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, worden de woorden « 50 frank » vervangen door de woorden « 1 EUR ».

Art. 2.Artikel 3 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «

Art. 3.Per hoeveelheid van één miljoen uitgegeven biljetten : 1° is het totale bedrag van de loten vastgesteld op 580.000 EUR; 2° is het aantal loten vastgesteld op 324.333, verdeeld over 1 lot van 25.000 EUR, 2 loten van 10.000 EUR, 30 loten van 1.000 EUR, 300 loten van 100 EUR, 3.000 loten van 10 EUR, 6.000 loten van 5 EUR, 100.000 loten van 2 EUR en 215.000 loten van 1 EUR. »

Art. 3.In artikel 6, 3°, van hetzelfde besluit, worden de woorden « een zichtbare streepjescode » vervangen door de woorden « twee zichtbare streepjescodes ».

Art. 4.In artikel 9 van hetzelfde besluit, worden de woorden « De loten van 1.000.000 frank » vervangen door de woorden « De loten van 25.000 EUR ».

Art. 5.Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met het volgende lid : « De Nationale Loterij en de medewerkers van haar verkoopnet respecteren de anonimiteit van de deelnemers behalve wanneer die ervan afzien. »

Art. 6.Dit besluit treedt in werking op 24 februari 2003.

Art. 7.De Minister, bevoegd voor de Nationale Loterij, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 27 januari 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Overheidsbedrijven en Participaties, R. DAEMS

^