Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 27 februari 2013
gepubliceerd op 29 mei 2013

Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW « Chorale royale protestante de Bruxelles »

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2013024170
pub.
29/05/2013
prom.
27/02/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 FEBRUARI 2013. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW « Chorale royale protestante de Bruxelles »


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, de artikelen 55 tot 58;

Gelet op de Financiewet voor het begrotingsjaar 2013 van 17 december 2012, artikel 8, eerste lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole, artikel 15, § 1, 4°, c);

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een toelage van duizend euro, aan te rekenen ten laste van artikel 51 61 33 00 01 van de begroting van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, begrotingsjaar 2013, wordt toegekend aan de VZW « Chorale royale protestante de Bruxelles », Zuidstraat 23/3, 1000 Brussel (ondernemingsnummer 409 289 025; bankrek. : 310-0557240-61) om hun concert van 2 december 2012 te ondersteunen ten voordele van de bestrijding van aids.

Art. 2.De kosten van voornoemd project zullen aan de begunstigde terugbetaald worden naarmate de documenten ter staving van de personeelskosten en kosten in verband met het functioneren van de VZW « Chorale royale protestante de Bruxelles » met uitzondering van investeringskosten, voorgelegd worden, uiterlijk vóór 30 september 2013, aan het Directoraat-generaal Organisatie van de Gezondheidszorgvoorzieningen (Eurostation, Blok II, bur. 1E361, Victor Hortaplein 40, bus 10, te 1060 Brussel), dit binnen de perken van het in artikel 1 vermelde bedrag.

Art. 3.De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 27 februari 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX

^