Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 27 februari 2013
gepubliceerd op 29 mei 2013

Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW « Femmes et Santé »

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2013024162
pub.
29/05/2013
prom.
27/02/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 FEBRUARI 2013. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW « Femmes et Santé »


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, de artikelen 55 tot 58;

Gelet op de Financiewet voor het begrotingsjaar 2013 van 17 december 2012, artikel 8, eerste lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole, artikel 15, § 1, 4°, c);

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een toelage van vijf honderd euro, aan te rekenen ten laste van artikel 51 61 33 00 01 van de begroting van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, begrotingsjaar 2013, wordt toegekend aan de VZW « Femmes et Santé », Lambeaulaan, 1200 Brussel (ondernemingsnummer : 872.459.372; bankrek. : 853-8808348-04) om de gezondheid van vrouwen in een participatief vooruitzicht en van opleiding te bevorderen.

Art. 2.De kosten van voornoemd project zullen aan de begunstigde terugbetaald worden naarmate de documenten ter staving van de personeelskosten en kosten in verband met het functioneren van de VZW « Femmes et Santé » met uitzondering van investeringskosten, voorgelegd worden, uiterlijk vóór 31 maart 2014, aan het Directoraat-generaal Organisatie van de Gezondheidszorgvoorzieningen (Eurostation, Blok II, bur. 1E361, Victor Hortaplein 40, bus 10, te 1060 Brussel), dit binnen de perken van het in artikel 1 vermelde bedrag.

Art. 3.De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 27 februari 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX

^