Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 27 augustus 2010
gepubliceerd op 10 september 2010

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juli 2008 betreffende de aangiften van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2010000509
pub.
10/09/2010
prom.
27/08/2010
ELI
eli/besluit/2010/08/27/2010000509/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

27 AUGUSTUS 2010. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juli 2008 betreffende de aangiften van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's, artikel 5, § 3, tweede lid, gewijzigd bij de wet van 12 november 2009;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 juli 2008 betreffende de aangiften van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's;

Gelet op het advies van de Adviesraad van de burgemeesters, gegeven op 3 februari 2010;

Gelet op het advies nr. 04/2010 van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, gegeven op 3 februari 2010;

Gelet op het advies nr. 48.465/2/V van de Raad van State, gegeven op 19 juli 2010, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 2, derde lid, van het koninklijk besluit van 2 juli 2008 betreffende de aangiften van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's, worden de woorden « , voor wat de besloten plaatsen betreft, » opgeheven.

Art. 2.In artikel 6, § 2, tweede lid, van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de Nederlandstalige versie wordt het woord « data » vervangen door het woord « datum »;2° het woord « respectievelijk » wordt opgeheven;3° de woorden « en van de korpschef van de bevoegde politiezone » worden opgeheven.

Art. 3.In artikel 6, § 2, derde lid, van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden « Wanneer de aangifte een besloten plaats betreft, bevat ze » vervangen door de woorden « De aangifte bevat »;2° de woorden « 5, § 3, tweede lid, » worden ingevoegd tussen de woorden « artikelen » en « 6, § 2, tweede lid ».

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 5.Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 27 augustus 2010.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. A. TURTELBOOM

^