Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 10 september 2010

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 10/09/2010 numac 2010011345 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet. - Erkenning Bij beslissing van 31 augustus 2010, genomen in toepassing van de artikelen 3, § 3, 74 en 75 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, wordt de volgende met name hiern 215436 VZW OPBOUWWERK ENERGIE PAJOTTENLAND type wet prom. -- pub. 10/09/2010 numac 2010011346 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Erkenning. - Verbeterend bericht Rechtzetting van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad d.d. 16 augustus 2010, blz. 53215, nr. 248, inzake de lijst der personen op datum van 30 juni 2010 er

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 25/08/2010 pub. 10/09/2010 numac 2010000474 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende sluiting van de buitengewone parlementaire zitting 2010 type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 10/09/2010 numac 2010000502 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van de jaarlijkse toelage aan de NV A.S.T.R.I.D. voor het begrotingsjaar 2010 type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/09/2010 numac 2010000507 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit, d.d. 26 augustus 2010, wordt Mevr. Devodder, Monique, aangewezen in de functie van korpschef van de lokale politie van de politiezone Chapelle-lez-Herlaimont/Manage/ Morlanwe type koninklijk besluit prom. 27/08/2010 pub. 10/09/2010 numac 2010000509 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juli 2008 betreffende de aangiften van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's type koninklijk besluit prom. 26/08/2010 pub. 10/09/2010 numac 2010000518 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de toekenningsmodaliteiten van een financiële tussenkomst voor 2010 ten laste van het « Fonds ter financiering van sommige uitgaven die verband houden met de veiligheid van de organisatie van de Europese toppen te Brussel » aan de Brusselse politiezones om er het A.S.T.R.I.D.-systeem te ondersteunen type koninklijk besluit prom. 26/08/2010 pub. 10/09/2010 numac 2010000519 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenningsmodaliteiten van een financiële tussenkomst voor 2010 ten laste van het « Fonds ter financiering van sommige uitgaven die verband houden met de veiligheid van de organisatie van de Europese Toppen te Brussel » aan de Brusselse politiezones om er de toetreding van de politieagenten tot het basiskader aan te moedigen type koninklijk besluit prom. 26/08/2010 pub. 10/09/2010 numac 2010000520 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van financiële hulp om de aan de organisatie van de Europese toppen verbonden last te dekken en meer in het bijzonder de in het kader van deze Toppen gepresteerde uren type koninklijk besluit prom. 26/08/2010 pub. 10/09/2010 numac 2010000522 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van een financiële tussenkomst voor 2010 aan de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk gewest om de uitgaven te dekken die verband houden met de criminaliteitspreventie in het kader van de Europese Toppen en andere initiatieven die voortvloeien uit de internationale functie van de stad Brussel en van de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type koninklijk besluit prom. 26/08/2010 pub. 10/09/2010 numac 2010000523 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenningsmodaliteiten van een financiële tussenkomst voor 2010 ten laste van het « Fonds ter financiering van sommige uitgaven die verband houden met de veiligheid van de organisatie van de Europese Toppen te Brussel » aan de Brusselse politiezones om de taalverwerving door hun personeel aan te moedigen type koninklijk besluit prom. 26/08/2010 pub. 10/09/2010 numac 2010000524 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van financiële hulp voor investeringen inzake infrastructuur en veiligheidsmaterieel in verband met de veiligheid in Brussel in het kader van de organisatie van de Europese Toppen type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/09/2010 numac 2010003501 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Eervolle ontslagverleningen Bij koninklijk besluit van 3 oktober 2008, nr. 1, wordt eervol ontslag uit hun ambt verleend aan de hiernavolgende ambtenaren : Administratie van de btw, registratie en domeinen Sector van de btw -De heer Van Loy, I.V., directeur bij een fiscaal bestuur te Hasselt, vanaf 1 april 2009; - De h(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/09/2010 numac 2010003503 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Eervolle ontslagverleningen Bij koninklijk besluit van 3 oktober 2008, nr. 2, wordt eervol ontslag uit hun ambt verleend aan de hierna volgende ambtenaren : Administratie van de btw, registratie en domeinen Sector der registra - Mevr. LEMBOURG, Y.T.R.R., eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur te Saint-Ghislain, va(...) type koninklijk besluit prom. 26/08/2010 pub. 10/09/2010 numac 2010000521 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de **** van een financiële tussenkomst voor 2010 ten laste van het «*****» aan de **** **** voor de aanmoediging van de rekrutering en van het behoud van het aanwezige personeel type koninklijk besluit prom. 26/08/2010 pub. 10/09/2010 numac 2010003511 bron federale overheidsdienst financien en programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de erkenning van de wetenschappelijke instellingen bedoeld in artikel 2753, § 1, tweede lid van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/09/2010 numac 2010007236 bron ministerie van landsverdediging Burgerlijk personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit nr. 8100 van 22 juli 2010 wordt de heer André Simon, attaché, op 1 mei 2010 eervol ontslag uit zijn ambt verleend, met aanspraak op een definitief vroegtijdig pensioen. Hij wordt gemachti type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/09/2010 numac 2010007237 bron ministerie van landsverdediging Aalmoezeniersdienst. - Eervolle ontslagen Bij koninklijk besluit nr. 8101 van 22 juli 2010 wordt de heer René De Paepe op 1 september 2010 eervol ontslag uit zijn ambt van aalmoezenier eerste klasse van de katholieke eredienst verleend, met aans Hij wordt de toestemming verleend om de titel van het laatst uitgeoefende ambt eershalve te voeren.(...) type koninklijk besluit prom. 03/09/2010 pub. 10/09/2010 numac 2010007241 bron ministerie van landsverdediging, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende diverse bepalingen betreffende het administratief, geldelijk en sociaal statuut van de militair die een vrijwillige militaire inzet vervult type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/09/2010 numac 2010009759 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 27 augustus 2010, is vernieuwd de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel : te Antwerpen van : - de heer Loots, M., wonende te Antwerpen, voor een te te Hasselt van : - de heer Leroi, H., wonende te Hasselt, voor een termijn van vijf jaar met ing(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/09/2010 numac 2010009762 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 30 juli 2010, in werking tredend op 31 augustus 2010 's avonds, is de heer De Langhe, D., griffier bij het arbeidshof te Gent, op zijn verzoek, in ruste gesteld. Betrokkene mag zijn aanspraak op pe Bij koninklijk besluit van 25 augustus 2010 is aan de heer Eve-raerts, K., op zijn verzoek, ont(...) type koninklijk besluit prom. 20/07/2010 pub. 10/09/2010 numac 2010022399 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 2002 tot toekenning van een verhoogde staatstoelage aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van sommige steden en gemeenten voor specifieke initiatieven gericht op sociale inschakeling type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/09/2010 numac 2010202962 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 2 juni 2010. Worden benoemd : Officier in de Orde van Leopold De heer Eric MAGNUS, raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het arbeidshof te Brussel. De heer Pa Mevr. Viviane PIRLOT, raadsheer in sociale zaken als werknemer-arbeider bij het arbeidshof te Bruss(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/08/2010 pub. 10/09/2010 numac 2010000508 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van de identificatiekaart voor privédetectives type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/09/2010 numac 2010003518 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Mededeling van een overdracht van risico's onderschreven in vrije dienstverrichting in België tussen verzekeringsondernemingen gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte ingevolge een fusie Bij beslissing van het Directiecomité Deze overdracht werd in Griekenland bij ministerieel besluit van 24 mei 2006 goedgekeurd. Deze o(...) type ministerieel besluit prom. 31/08/2010 pub. 10/09/2010 numac 2010014168 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 maart 1998 tot bepaling van de modellen van de documenten bedoeld in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs type ministerieel besluit prom. 24/06/2010 pub. 10/09/2010 numac 2010204570 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende vastlegging van het model van het certificaat voor de afgestudeerden van de voortgezette pedagogische opleiding voor ondernemingshoofden en opleiders type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/09/2010 numac 2010204619 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 23 juli 2010, dat in werking treedt op 23 juli 2010, wordt de NV BATTERY SUPPLIES voor drie jaar erkend als ophaler van gevaarlijke afvalstoffen. De erkenning als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen Bij ministerieel besluit van 23 juli 2010, dat in werking treedt op 23 juli 2010, wordt de NV B(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/09/2010 numac 2010204695 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Mandaat. - Verlenging Bij ministerieel besluit van 1 september 2010 wordt het mandaat van de heer Joël Livyns, in de managementfunctie van administrateur-generaal bij de Hulpkas voor Ziekte- en Het beroep tot nietigverklaring van voormeld besluit kan voor de afdeling administratie van Raad va(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 06/05/2010 pub. 10/09/2010 numac 2010027192 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende definitieve aanneming van de herziening van het gewestplan van Luik met het oog op de opneming van een gemengde bedrijfsruimte en een industriële bedrijfsruimte op het grondgebied van de gemeente Oupeye , als uitbreiding van de industriële bedrijfsruimte van de Hauts Sarts en de opneming van een groengebied (plaat 42/2N)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 16/07/2010 pub. 10/09/2010 numac 2010035576 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de meldingsplichtige handelingen ter uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening type besluit van de vlaamse regering prom. 16/07/2010 pub. 10/09/2010 numac 2010035645 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is type besluit van de vlaamse regering prom. 23/07/2010 pub. 10/09/2010 numac 2010204633 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2003 houdende vaststelling en organisatie van de indeling van geslachte volwassen runderen en het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2004 houdende vaststelling en organisatie van de indeling van geslachte varkens type besluit van de vlaamse regering prom. 23/07/2010 pub. 10/09/2010 numac 2010204634 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van de verplichte bijdrage van de reders van Belgische vissersvaartuigen voor 2010 aan het Fonds voor Scheepsjongeren

lijst

type lijst prom. -- pub. 10/09/2010 numac 2010018303 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Lijst van de geneesmiddelen voor menselijk gebruik waarvoor een vergunning voor het in de handel brengen of registratie werd verleend tussen 1 juli 2010 en 31 juli 2010 BENAMING -(...) DENOMINATION FARMACEUTISCHE VORM VERPAKKING - FORME PHARMACEUTIQUE CONDITIONNEMENT HO(...)

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 10/09/2010 numac 2010003519 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Mededeling van een overdracht van risico's onderschreven in vrije dienstverrichting in België tussen verzekeringsondernemingen gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie vo Deze overdracht werd door de Duitse toezichthouder, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,(...) type mededeling prom. -- pub. 10/09/2010 numac 2010003520 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Mededeling van een overdracht van risico's onderschreven in vrije dienstverrichting in België tussen verzekeringsondernemingen gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte ingevolge een fusie Bij beslissing van het Directiecomité Deze overdracht werd door de Franse autoriteit, Le Comité des entreprises d'assurance, goedgekeurd (...)

erratum

type erratum prom. 26/08/2010 pub. 10/09/2010 numac 2010031413 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van de leden van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. - Erratum

document

type document prom. 15/07/2010 pub. 10/09/2010 numac 2010203940 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 20 december 2000 houdende toekenning van een kilometervergoeding voor het gebruik van de fiets op de weg van en naar het werk aan de personeelsleden van het Ministerie en van sommige instellingen van openbaar nut van de Duitstalige Gemeenschap type document prom. -- pub. 10/09/2010 numac 2010204067 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige hulpboekhouders (niveau C) voor het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (AFG10829) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. (...) Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. De (...) type document prom. 27/05/2010 pub. 10/09/2010 numac 2010204560 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 8 april 2010 houdende benoeming van de leden van de raad van beheer van het Instituut voor de opleiding en de voortgezette opleiding in de Middenstand en de K.M.O.'s type document prom. 01/07/2010 pub. 10/09/2010 numac 2010204568 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering betreffende de voortgezette pedagogische opleiding voor ondernemingshoofden of opleiders, verstrekt door het Instituut voor de opleiding en de voortgezette opleiding in de Middenstand en de K.M.O.'s type document prom. -- pub. 10/09/2010 numac 2010204682 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie via de Interne Markt van een Nederlandstalige Diensthoofd Crisisbeheer (klasse A4) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (MNG10817) Opgepast ! Voor deze selectie kan u alleen solliciteren als u(...) Toelaatbaarheidsvereisten : Om je kandidaat te stellen voor deze functie van de Interne Markt, (...) type document prom. -- pub. 10/09/2010 numac 2010204689 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige projectleiders ICT (niveau A) voor de Regie der Gebouwen (ANG10026) Na de selectie wordt een lijst met maximum 6 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt ook een bijzonder(...) Toelaatbaarheidsvereisten : Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? diplom(...) type document prom. -- pub. 10/09/2010 numac 2010204706 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige regionale coördinatoren voor de lokale apotheken van penitentiaire inrichtingen (niveau A2) voor de FOD Justitie (AFG09047) Na de selectie wordt een lijst met maximum 5 geslaagden aangelegd, die twee(...) Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. De (...) type document prom. -- pub. 10/09/2010 numac 2010204738 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige laboratoriumassistenten (niveau C) voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (ANG10827) Na de selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die twee jaa(...) Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. De (...) type document prom. -- pub. 10/09/2010 numac 2010204737 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van **** generieke testen voor administratief en technisch personeel (niveau ****) voor de **** overheid (****10002) Na de selectie wordt een lijst met geschikte of niet geschikte aangelegd, die onbeperkt(...) **** : Vereiste diploma's op de uiterste **** : - getuig(...) type document prom. -- pub. 10/09/2010 numac 2010204741 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige informatica-assistenten (niveau C) voor het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) (ANG10033) Na de selectie wordt een lijst met maximum 7 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldi(...) Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. De (...) type document prom. -- pub. 10/09/2010 numac 2010204743 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige sociaal inspecteurs (niveau A) voor de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (ANG10048) Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. (...) Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. De (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/09/2010 numac 2010015169 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 25 augustus 2010 en met ingang van 1 juni 2010, met terugwerkende kracht vanaf 1 juni 2009, wordt Mevr. Annelies VAN DRIESSCHE tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/09/2010 numac 2010029419 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Ambtenaren van het Ministerie van de Franse Gemeenschap. - Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 16 februari 2009 Worden benoemd tot Commandeur in de Orde Niveau 1. De heer DE PAEPE, Jean-Luc Assistent (rang A) bij het Ministerie van de Franse Geme(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/09/2010 numac 2010029421 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Ambtenaren van het Ministerie van de Franse Gemeenschap. - Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 16 februari 2009 Worden benoemd tot Officier in de Kroonorde : Niveau 1 Mevr. DELREUX, Bérengère Attaché bij het Ministerie van de Franse Gemeenschap. Ranginneming o(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/09/2010 numac 2010029423 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Ambtenaren van het Ministerie van de Franse Gemeenschap. - Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 20 oktober 2008 Wordt bevorderd tot Commandeur in de Leopol Niveau 1. De heer LENNE Paul Directeur bij het Ministerie van de Franse Gemeenschap. Rangi(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/09/2010 numac 2010029420 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Secretariaat-generaal - Dienst Nationale Orden. - Ambtenaren van het Ministerie van de Franse Gemeenschap. - Nationale Orden. - Bevorderingen - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 20 oktober 2008 : Worden bevorderd tot Grootofficier in de Niveau 1 Mevr. DELATTE Danièle Adjunct-Directeur-generaal bij het Ministerie van de Franse Ge(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/09/2010 numac 2010029422 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Ambtenaren van het Ministerie van de Franse Gemeenschap. - Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 20 oktober 2008. Wordt benoemd tot Commandeur in de Kroon Niveau 1 Mevr. DESURPALIS, Nicole. Directeur bij het Ministerie van de Franse Gemeenschap. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/09/2010 numac 2010029424 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Ambtenaren van het Ministerie van de Franse Gemeenschap. - Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 16 februari 2009 Wordt bevorderd tot Commandeur in de Leopo Niveau 1 De heer AERTS, Jules Vertaler-Directeur bij het Ministerie van de Franse Gemeenschap(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 10/09/2010 numac 2010009760 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 15 februari 2010, bladzijde 9200, en 11 juni 2010, badzijde 36991, wordt respectievelijk na regel 41 en regel 48 het volgende ingevoegd : « De kandidaten voo De selectie voor de functies op niveau A3 bestaat uit een onderhoud uitgaande van een praktijkgeval(...)
^