Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 03 maart 2011

Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 18 augustus 2010, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Vangoetsenhoven, E., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. Bij koninklijk besluit van 27(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2011009156
pub.
03/03/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 18 augustus 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 03/09/2010 numac 2010000489 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Vangoetsenhoven, E., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Bertem.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 27 augustus 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/08/2010 pub. 10/09/2010 numac 2010000509 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juli 2008 betreffende de aangiften van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's type koninklijk besluit prom. 27/08/2010 pub. 07/04/2011 numac 2011000203 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juli 2008 betreffende de aangiften van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's. - Duitse vertaling sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Van der Bracht, J., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Lede.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 21 februari 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/02/2011 pub. 09/03/2011 numac 2011000115 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten type koninklijk besluit prom. 21/02/2011 pub. 02/03/2011 numac 2011022069 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende vaststelling van de datum waarop de kiezerslijst voor de verkiezingen van vertegenwoordigers van de tandartsen in 2011 wordt vastgesteld door het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 21/02/2011 pub. 02/03/2011 numac 2011022068 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de beroepsorganisaties van tandartsen moeten voldoen om als representatief te worden erkend evenals van de nadere regelen betreffende de verkiezingen van vertegenwoordigers van de tandartsen in sommige beheersorganen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 21/02/2011 pub. 25/02/2011 numac 2011003063 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 met betrekking tot de aftrek van uitgaven voor onderhoud en restauratie van beschermde onroerende goederen en de erkenning van instellingen die in aanmerking komen om giften te ontvangen type koninklijk besluit prom. 21/02/2011 pub. 07/03/2011 numac 2011022082 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 juni 2003 tot vaststelling van de voorwaarden overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een financiële tegemoetkoming verleent in de werking van de huisartsenkringen erkend overeenkomstig de normen vastgesteld op basis van artikel 9 van het koninklijk besluit nr. 78 betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoepen type koninklijk besluit prom. 21/02/2011 pub. 22/03/2011 numac 2011200071 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2009 betreffende het brugpensioen vanaf 56 jaar type koninklijk besluit prom. 21/02/2011 pub. 01/04/2011 numac 2011200070 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 april 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, tot vaststelling van het percentage van de bijdragen voor het jaar 2010 voor het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds 319.01 tot aanvullende financiering tweede pensioenpijler" en tot bepaling van de datum van aanvraag tot vrijstelling van de bijdragen voor het jaar 2010 sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging welke dient te gebeuren binnen de twee maanden te rekenen vanaf heden, is de heer Vangoetsenhoven, S., licentiaat in de rechten, kandidaat-notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Leuven.

De standplaats is gevestigd te Bertem.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^