Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 26 september 2013
gepubliceerd op 22 oktober 2013

Koninklijk besluit houdende toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 58.11.33.00.14 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2013

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2013205708
pub.
22/10/2013
prom.
26/09/2013
ELI
eli/besluit/2013/09/26/2013205708/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 SEPTEMBER 2013. - Koninklijk besluit houdende toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 58.11.33.00.14 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2013


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, de artikelen 55 tot 58;

Gelet op de wet van 4 maart 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/03/2013 pub. 15/03/2013 numac 2013003023 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2013 sluiten houdende de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een toelage van duizend EUR wordt toegekend aan : ASBL Troisième OEil Rue du Moniteur 18 B-1000 Bruxelles om de vereniging te steunen in de organisatie van haar project "Handi Awards".

De uitbetaling van deze toelage zal geschieden door overschrijving op het bankrekeningnummer IBAN BE14 0682 4943 1483.

Art. 2.De bij het artikel 1 vernoemde organisatie moet te allen tijde, alle documenten en rekeningen betreffende haar activiteiten ter beschikking houden van de daartoe door de Minister van Sociale Zaken aangewezen ambtenaren en beambten.

Art. 3.De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 26 september 2013.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, Mevr. L. ONKELINX

^