Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 26 oktober 2022
gepubliceerd op 27 januari 2023

Koninklijk besluit tot benoeming van leden van het Bestuurscomité van het Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2023030353
pub.
27/01/2023
prom.
26/10/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 OKTOBER 2022. - Koninklijk besluit tot benoeming van leden van het Bestuurscomité van het Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 17 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 bron ministerie van financien Wet tot oprichting van een beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten en tot reorganisatie van de beschermingsregelingen voor deposito's en financiële instrumenten sluiten tot oprichting van een Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten en tot reorganisatie van de beschermingsregelingen voor deposito's en financiële instrumenten, artikel 7, eerste lid, 2° en 3°, en derde en vierde lid;

Op voordracht van de NBB op 19 september 2022;

Op voordracht van de minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Met toepassing van artikel 7, eerste lid, 2°, en derde lid, van de wet van 17 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 bron ministerie van financien Wet tot oprichting van een beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten en tot reorganisatie van de beschermingsregelingen voor deposito's en financiële instrumenten sluiten tot oprichting van een Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten en tot reorganisatie van de beschermingsregelingen voor deposito's en financiële instrumenten, wordt de heer Jan De Wit benoemd tot lid van het bestuurscomité van het Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten ter vervanging van de heer Dirk Ooms, ontslagnemend.

Art. 2.Met toepassing van artikel 7, eerste lid, 3°, en vierde lid van dezelfde wet, wordt het mandaat van de heer Dirk Wouters als lid van het bestuurscomité van het Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten, verlengd.

Art. 3.De minister bevoegd voor Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 26 oktober 2022.

FILIP Van Koningswege : De minister van Financiën, V. VAN PETEGHEM

^