Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 26 oktober 2022
gepubliceerd op 08 december 2022

Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de United Nations Office on Drugs and Crime voor het project `Strengthening access to and use of essential controlled medicines for medical purposes in the Democratic Republic of the Congo '

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2022034273
pub.
08/12/2022
prom.
26/10/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 OKTOBER 2022. - Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de United Nations Office on Drugs and Crime voor het project `Strengthening access to and use of essential controlled medicines for medical purposes in the Democratic Republic of the Congo (DRC)'


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 23 december 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/12/2021 pub. 29/12/2021 numac 2021034312 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2022 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2022, inzonderheid de departementale begroting van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu;

Gelet op het gunstig advies van de inspecteur van Financiën gegeven op 13 oktober 2022 ;

Overwegende het koninklijk besluit van 31 mei 1933 betreffende de verklaringen af te leggen in verband met subsidies, vergoedingen en toelagen, artikel 1 vervangen door de wet van 7 juni 1994;

Overwegende de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, artikelen 121 tot 124;

Overwegende het projectvoorstel ingediend op 5 oktober 2022 door UNODC bij de Minister van Volksgezondheid, dat de doelstellingen, de verwachte resultaten, de doelgroepen en de budgettering van het project "Strengthening access to and use of essential controlled medicines for medical purposes in the Democratic Republic of the Congo (DRC)" herneemt;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,

Artikel 1.§ 1. Een toelage ten bedrage van 95.000 euro aan te rekenen ten laste van de basisallocatie BA 51 42 35 40 02 van de begroting van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voor het begrotingsjaar 2022, wordt verleend aan het United Nations Office on Drugs and Crime voor de uitvoering van het project "Strengthening access to and use of essential controlled medicines for medical purposes in the Democratic Republic of the Congo (DRC)", zoals omschreven in het projectvoorstel ingediend bij de federale Minister van Volksgezondheid op 5 oktober 2022. § 2. Dit project loopt van 1 december 2022 tot 31 mei 2024.

Art. 2.§ 1. De betaling van het in artikel 1, § 1 bedoelde bedrag gebeurt aan : United Nations Office on Drugs and Crime Vienna International Centre PO Box 500 1400 Vienna Austria Code bank: Austrian BLZ code 12000 SWIFT/BIC: BKAUATWW IBAN: AT41 1100 0012 7010 7400 § 2. De betaling gebeurt in één schijf. Voor deze betaling moet de begunstigde een gehandtekende en gedagtekende schuldvordering indienen bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Stafdienst Budget en Beheerscontrole, Galileelaan 5/2, 1210 Brussel, invoice@health.fgov.be, en dit ten vroegste na de ondertekening van dit Besluit.

Art. 3.§ 1. De begunstigde dient ten laatste op 31 mei 2024 een activiteitenrapport en ten laatste op 30 november 2024 een financieel rapport in elektronische vorm over te maken aan de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, DG Gezondheidszorg, Dienst psychosociale gezondheidszorg, Cel Drugs, Galileelaan 5/2, 1210 Brussel. § 2. Het activiteitenrapport omvat minstens de volgende punten : 1° een beschrijving van de doelstellingen van het project, en een beschrijving en argumentering van eventuele wijzingen hiervan in de loop van het project;2° de realisaties van het project;3° beleidsaanbevelingen;4° een samenvatting van bovenstaande punten. § 3. Het financieel rapport omvat minstens de volgende punten : 1° een financiële balans: personeels- en andere kosten gedaan in het kader van dit project, met inbegrip van de bewijsstukken; § 4. De bevoegde ambtenaar dient dit rapport goed te keuren op basis van het projectvoorstel, met inbegrip van de budgettering, als bedoeld in artikel 1. De bevoegde titularis kan bijkomende stukken opvragen voor de verantwoording van de bedragen. § 5. Indien niet voldaan kan worden aan de vereisten van dit besluit, dan moet de vraag om afwijking rechtstreeks en onmiddellijk aan de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, DG Gezondheidszorg gericht worden, die deze aanvraag vervolgens zal onderzoeken en kan goedkeuren. § 6. Overeenkomstig het artikel 123 van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten betreffende de algemene organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale staat, zal in het kader van het hierboven vermelde project het niet benutte of goedgekeurde gedeelte door de begunstigde worden terugbetaald aan de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, op het bankrekeningnummer 679-2005917-54 of IBAN rekening BE42 6792 0059 1754 geopend bij de Bank van de Post (BIC/SWIFT: PCHQBEBB) op naam van `Diverse Ontvangsten'.

Art. 4.De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 26 oktober 2022., FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, F. VANDENBROUCKE

^