Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 26 maart 1999
gepubliceerd op 21 mei 1999

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 augustus 1976 tot vaststelling van de weddeschalen voor de graden van de burgerlijke ambtenaren van de Dienst militaire veiligheid

bron
ministerie van landsverdediging
numac
1999007092
pub.
21/05/1999
prom.
26/03/1999
ELI
eli/besluit/1999/03/26/1999007092/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

26 MAART 1999. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 augustus 1976 tot vaststelling van de weddeschalen voor de graden van de burgerlijke ambtenaren van de Dienst militaire veiligheid


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 107, tweede lid, van de gecoördineerde Grondwet;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 augustus 1969 houdende het statuut van de burgerlijke ambtenaren van de Dienst militaire veiligheid, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 1 juli 1971, 18 december 1987 en 22 december 1989;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 juni 1973 houdende bezoldigingsregeling van het personeel der ministeries, inzonderheid op artikel 4, 2°;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 augustus 1976 tot vaststelling van de weddeschalen voor de graden van de burgerlijke ambtenaren van de Dienst militaire veiligheid, inzonderheid op artikel 1 gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 6 december 1988, 17 december 1990, 25 juni 1991, 2 juli 1992, 12 juli 1993 en 22 februari 1995;

Gelet op de protocollen nr. 166 en 192 van 17 mei 1993 en van 5 juli 1994, waarin de conclusies van de onderhandelingen gevoerd binnen het Comité voor de nationale, de gemeenschaps- en de gewestelijke overheidsdiensten worden vermeld;

Overwegende dat de nieuwe weddeschalen van de burgerlijke ambtenaren van de Dienst militaire veiligheid moeten op 1 januari of op 1 juni 1994 van toepassing zijn;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 4 november 1997;

Gelet op het akkoord van Onze Minister van Begroting, gegeven op 9 oktober 1998;

Gelet op het akkoord van Onze Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 9 oktober 1998;

Gelet op het protocol van 12 oktober 1998 waarin de conclusies van de onderhandelingen, gevoerd binnen het Sectorcomité XIV, worden vermeld;

Op de voordracht van Onze Minister van Landsverdediging, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 1 van het koninklijk besluit van 13 augustus 1976 tot vaststelling van de weddeschalen voor de graden van de burgerlijke ambtenaren van de Dienst militaire veiligheid, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 6 december 1988, 17 december 1990, 25 juni 1991, 2 juli 1992, 12 juli 1993 en 22 februari 1995 wordt vervangen door de volgende bepaling : «

Artikel 1.- De weddeschaal verbonden aan elke graad van de burgerlijke ambtenaren van de Dienst militaire veiligheid wordt vastgesteld als volgt : 1° Vanaf 1 juni 1994 : Hoofdcommissaris : 1 260 677 - 2 006 035 2.. x 52 392 1.. x 52 855 11.. x 53 429 (Niv. 1 -G.B.) - Eerstaanwezend commissaris 1e klasse : 1 226 247 - 1 753 613 3.. x 47 309 1.. x 47 717 7.. x 48 246 (Niv. 1 - G.B.) - Eerstaanwezend commissaris : 1 096 441 - 1 611 610 31 x 32 597 5.. x 37 548 1.. x 38 183 5.. x 38 291 (Niv. 1 - G.B.) - Commissaris : 994 560 - 1 451 179 31 x 26 852 1.. x 32 348 1.. x 38 291 7.. x 43 632 (Niv. 1 - G.B.) 2° Vanaf 1 januari 1994 : - Eerstaanwezend inspecteur 1e klasse : 836 602 - 1 334 084 31 x 12 465 1.. x 12 465 1.. x 20 206 2.. x 30 253 10.. x 36 691 (Niv. 2 - G.A.) - Eerstaanwezend inspecteur : 769 287 - 1 282 769 31 x 12 465 1.. x 12 465 1.. x 20 206 2.. x 30 253 10.. x 38 291 (Niv. 2 - G.A.) - Inspecteur : 715 150 - 1 078 123 21 x 10 072 11 x 26 852 1.. x 11 686 1.. x 15 578 2.. x 26 852 9.. x 24 993 11 x 10 072 (Niv. 2 - G.A.)

Art. 2.Onze Minister van Landsverdediging is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 26 maart 1999.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Landsverdediging, J.-P. PONCELET De Minister van Begroting, H. VAN ROMPUY

^