Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 26 april 2010
gepubliceerd op 30 april 2010

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 maart 2009 tot uitvoering van artikel 35septies, § 1 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, met betrekking tot de notificatie van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen voor langdurend gebruik

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2010022224
pub.
30/04/2010
prom.
26/04/2010
ELI
eli/besluit/2010/04/26/2010022224/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

26 APRIL 2010. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 maart 2009 tot uitvoering van artikel 35septies, § 1 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, met betrekking tot de notificatie van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen voor langdurend gebruik


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35septies, § 1, ingevoegd bij de wet van 13 december 2006 en gewijzigd bij de wet van 27 december 2006;

Gelet op de wet van 13 december 2006 houdende diverse bepalingen betreffende gezondheid, artikel 58;

Gelet op de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I), artikel 267;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 maart 2009 tot uitvoering van artikel 35septies, § 1 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, met betrekking tot de notificatie van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen voor langdurend gebruik;

Gelet op de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg, artikel 15;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid, Gelet op het gegeven dat de overgangsperiode van 1 jaar voorzien in het koninklijk besluit van 1 maart 2009 tot uitvoering van artikel 35septies, § 1 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, met betrekking tot de notificatie van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen voor langdurend gebruik, die eindigt op 30 april 2010; dat de uitgevoerde notificaties door de ondernemingen onophoudelijk en exponentieel toenemen nu deze datum nadert; dat bij ontstentenis van een overgangsperiode de ziekenhuizen in de technische en administratieve onmogelijkheid zullen verkeren om hun informaticasystemen en de overeenstemmende instructies over de facturering naar gelang deze notificaties aan te passen; dat deze aanpassingen onontbeerlijk zijn voor de ziekenhuisapothekers om de potentiële inplanters te informeren omtrent het gebruik van een al dan niet genotificeerd implantaat en omtrent de financiële gevolgen voorzien in artikel 35septies, § 1, van de gecoördineerde wet, die voortvloeien uit het nalaten van de verplichting tot notificatie; dat omwille van deze redenen het voorliggend besluit een termijn moet toekennen aan de ziekenhuizen om de vereiste aanpassingen te kunnen uitvoeren om zekerheid te kunnen bieden aan de patiënten en de zorgverstrekkers; dat dit besluit dus zo vlug als mogelijk moet worden genomen en bekend gemaakt;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken, Besluit :

Artikel 1.In artikel 13 van het koninklijk besluit van 1 maart 2009 tot uitvoering van artikel 35septies, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, met betrekking tot de notificatie van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen voor langdurend gebruik wordt het 2° aangevuld met de woorden « met uitzondering van het laatste lid dat in werking treedt op 1 augustus 2010 »;

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 mei 2009.

Art. 3.De Minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 26 april 2010.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, Mevr. L. ONKELINX

^