Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 30 april 2010

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 30/04/2010 numac 2010009440 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 8 maart 2010 is machtiging verleend aan : de heer **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en de genaamde **** **** koninklijk besluit van 6 april 2010 is machtiging verleend aan : de genaamde **** ****(...) type wet prom. 26/03/2010 pub. 30/04/2010 numac 2010011189 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Dienstenwet betreffende bepaalde juridische aspecten bedoeld in artikel 77 van de Grondwet type wet prom. 26/03/2010 pub. 30/04/2010 numac 2010011190 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet van dienstenwet type wet prom. -- pub. 30/04/2010 numac 2010011210 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Schrapping van erkenningen Bij beslissing van 22 april 2010 wordt de erkenning van de NV COMPAGNIE FINANCIERE ET IMMOBILIERE IMMOLUX, ondernemingsnummer 0403.272.154, chaussée de Liège 205, te 50 Bij beslissing van 22 april 2010 wordt de erkenning van de NV CREDAZUR, ondernemingsnummer 0890(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/10/2009 pub. 30/04/2010 numac 2009204710 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen andere dan de NV SABENA, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 1978 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 18/11/2009 pub. 30/04/2010 numac 2009205157 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 maart 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen andere dan de NV SABENA, betreffende de invoering van een regeling van brugpensioen voor werknemers die hebben gewerkt in een arbeidsregeling met nachtprestaties type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2010 numac 2010000251 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie en Algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie Bij koninklijk besluit d.d. 18 april 2010 wordt aan de heer Eddy MAILLET, hoofdcommissaris van politie, met ingang van 1 november 2009 verleen - eervol ontslag uit zijn mandaat van korpschef van de lokale politie van de politiezone Ath; - (...) type koninklijk besluit prom. 22/04/2010 pub. 30/04/2010 numac 2010000264 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 mei 2009 houdende vaststelling van het regime en de ****, toepasbaar op de ****, als bedoeld in artikel 74/8, &****; 2, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 10/03/2010 pub. 30/04/2010 numac 2010007118 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 november 1982 houdende uitvoering van de wet van 8 augustus 1981 tot oprichting van het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers en van de Hoge Raad voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2010 numac 2010009464 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 20 april 2010, is de heer Everbecq, P., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Bergen, ambtshalve in ruste gesteld op datum van 31 maart 2010 's avonds. Betrokkene mag zijn aanspraak op pen Bij koninklijk besluit van 18 april 2010, is benoemd tot griffier bij het vredegerecht van het (...) type koninklijk besluit prom. 22/04/2010 pub. 30/04/2010 numac 2010011208 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van de regels voor en de aard van de inschrijvingen die de ondernemingen onder elektronisch beveiligde vorm kunnen meedelen aan de Kruispuntbank van Ondernemingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2010 numac 2010012129 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 19 april 2010 wordt aan de heer Stroobants, Gaston, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank van Br Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2010 numac 2010012128 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 19 april 2010 wordt aan de heer Verstraeten, Julien, op het einde van de maand maart 2010, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens heeft bereikt, eervol ontslag verleend uit het ambt v Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2010 numac 2010012130 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 19 april 2010 wordt aan de heer Apruzzese, Raffaele, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank van L Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2010 numac 2010012133 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 19 april 2010 wordt met ingang van 1 oktober 2009, op eigen verzoek, eervol ontslag verleend aan de heer Jean-Marie Delrue, adjunct-administrateur-generaal van de Hij wordt ertoe gemachtigd met ingang van deze datum zijn rechten op het onmiddellijk pensioen te d(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2010 numac 2010012131 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 19 april 2010 wordt aan de heer De Ganseman, Jacques, op het einde van de maand juni 2010, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt va Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2010 numac 2010012132 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 19 april 2010 wordt aan de heer Demeuse, Yves, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij de arbeidsrechtbank va type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2010 numac 2010012134 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 19 april 2010 wordt met ingang van 1 februari 2011, op eigen verzoek, eervol ontslag verleend aan de heer Maurice Bovy, attaché. Het is hem vergund aanspraak op het definitief vroegtijdig pens type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2010 numac 2010012136 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 19 april 2010 wordt de heer Gerard Lietaer met ingang van 1 april 2011 eervol ontslag verleend uit zijn ambt van attaché. Het is hem verung aanspraak op het pensioen te doen gelden. type koninklijk besluit prom. 13/11/2009 pub. 30/04/2010 numac 2010014079 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van het regelgevende kader van de nationale veiligheidsvoorschriften type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2010 numac 2010021053 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale wetenschappelijke instelling. - Personeel Bij koninklijk besluit van 6 april 2010 wordt de heer Vandeweyer, Luc, geboren op 7 september 1956, assistent-stagiair van de Nederlandse taalrol bij het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief i Bij koninklijk besluit van 6 april 2010 wordt aan de heer Deweerdt, Erik, geboren op 14 juni 19(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2010 numac 2010021056 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen Bij koninklijk besluit van 21 februari 2010 wordt Mevr. Vanhoudt, Bettie, Directeur van de Klasse voor Morele en Politieke Wetenschappen van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen, Bij koninklijk besluit van 21 februari 2010 worden volgende werkende leden in de Klasse voor Mo(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2010 numac 2010021055 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale wetenschappelijke instellingen. - Personeel In het Belgisch Staatsblad nr. 78 van 10 maart 2010, blz. 14985, leze men : - in de Franse tekst : « Par arrêté royal du 9 juillet 2008, M. Van Camp, Michel, né le 19 avril 1969,... » in - in de Nederlandse tekst : « Bij koninklijk besluit van 9 juli 2008 wordt de heer Van Camp, Michel(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2010 numac 2010021054 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale wetenschappelijke instellingen. - Personeel Bij koninklijk besluit van 11 februari 2010 wordt de heer Drossens, Paul, geboren op 17 mei 1976, attaché van de Nederlandse taalrol bij het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provin Bij koninklijk besluit van 24 februari 2010 wordt de heer Swalus, Wouter, geboren op 9 november(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2010 numac 2010021058 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale wetenschappelijke instellingen. - Personeel Bij koninklijk besluit van 12 februari 2010 wordt aan Mevr. Cahen-Delhaye, Anne, geboren op 2 augustus 1945, met ingang van 1 mei 2010 eervol ontslag verleend op haar verzoek uit haar ambt va De betrokkene mag haar aanspraak op een onmiddellijk pensioen laten gelden en is ertoe gemachtigd d(...) type koninklijk besluit prom. 26/04/2010 pub. 30/04/2010 numac 2010022224 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 maart 2009 tot uitvoering van artikel 35septies, § 1 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, met betrekking tot de notificatie van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen voor langdurend gebruik type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2010 numac 2010040304 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand april 2010 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand april 2010, 113.33 punten bedraagt, tegenover Het gezondheidsindexcijfer, zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 24 december 1993 (Belgisch (...) type koninklijk besluit prom. 28/01/2010 pub. 30/04/2010 numac 2010200126 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen andere dan de NV SABENA, betreffende de anticrismaatregelen type koninklijk besluit prom. 19/04/2010 pub. 30/04/2010 numac 2010201826 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 36quater en 36quinquies van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 24/03/2010 pub. 30/04/2010 numac 2010202278 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van een Regeringscommissaris bij de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2010 numac 2010202413 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 21 april 2010 wordt Mevr. Christl BOLLE, attaché in de klasse A2, met ingang van 1 december 2009 bevorderd tot de hogere klasse A3, met als titel adviseur. Een beroep tot nietigverklaring t type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2010 numac 2010202411 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 21 april 2010 wordt Mevr. Béatrice MOLLET, attaché in de klasse A2, met ingang van 1 december 2009 bevorderd tot de hogere klasse A3 met als titel adviseur. Een beroep tot nietigverklaring type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2010 numac 2010202414 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 21 april 2010 wordt Mevr. Lutgarde VAN CAUWENBERG, attaché in de klasse A2, met ingang van 1 december 2009 bevorderd tot de hogere klasse A3, met als titel adviseur. Een beroep tot nietigve type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2010 numac 2010202412 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 21 april 2010 wordt Mevr. Isabelle RASE, attaché in de klasse A2, met ingang van 1 december 2009 bevorderd tot de hogere klasse A3 met als titel adviseur. Een beroep tot nietigverklaring te type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2010 numac 2010202415 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 21 april 2010 wordt de heer Michiel GOETHALS, attaché in de klasse A2, met ingang van 1 december 2009 bevorderd tot de hogere klasse A3, met als titel adviseur. Een beroep tot nietigverklar type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2010 numac 2010202416 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 21 april 2010 wordt de heer Ludovicus DIRIX, attaché in de klasse A2, met ingang van 1 december 2009 bevorderd tot de hogere klasse A3, met als titel adviseur. Een beroep tot nietigverklari

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/04/2010 pub. 30/04/2010 numac 2010003253 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/04/2010 numac 2010009462 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministerieel besluit van 26 april 2010 is er een einde gesteld aan de aanwijzing in hoedanigheid van lid kandidaat-notaris van het adviescomité van notarissen voor de provincie Vlaams-Brabant : - als lid : v - als plaatsvervangend lid : van de heer De Kegel, I.; - zijn aangewezen in hoedanigheid van lid(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/04/2010 numac 2010018116 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Eervol ontslag Bij ministerieel besluit van 19 januari 2010 wordt de heer Louis Jacobs, adviseur-generaal bij het Federale agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten, met ingang van 1 november 2010 eervol ontslag uit zi De heer Louis Jacobs is ertoe gerechtigd, met ingang van 1 november 2010, zijn aanspraken op een ru(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/04/2010 numac 2010021059 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale wetenschappelijke instelling. - Personeel Bij ministerieel besluit van 8 april 2010 wordt Mevr. Gouverneur, Romy, geboren op 12 november 1985, met ingang van 1 maart 2010 als assistent-stagiair bij het Algemeen Rijksarchief en Rijksarc Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de af(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/04/2010 numac 2010021060 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen Bij ministerieel besluit van 15 februari 2010 worden volgende corresponderende leden in de Klasse voor Morele en Politieke Wetenschappen van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen - de heer Linard de Guertechin, Thierry, geboren op 7 april 1944, Brasilia, Bresil; - de heer N(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/04/2010 numac 2010202242 bron waalse overheidsdienst Landbouw. - Ruilverkaveling Wet van 12 juli 1976 - Artikel 37 Bij ministerieel besluit van 23 maart 2010 wordt het plan goedgekeurd waarbij de in het kader van de vereenvoudigde ruilverkaveling "Moustier-Marcq", blok &qu(...) Wat betreft de wegen, waterafvoerwegen en eraan verbonden werken die op het grondgebied van de geme(...) type ministerieel besluit prom. 23/04/2010 pub. 30/04/2010 numac 2010202326 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot vaststelling van het forfaitair dagloon voor de berekening van de bijdragen voor sociale zekerheid van de aangestelden toiletten wier loon geheel of gedeeltelijk uit fooien of bedieningsgeld bestaat en van hun werkgevers die niet ressorteren onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf

arrest

type arrest prom. -- pub. 30/04/2010 numac 2010201278 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 16/2010 van 18 februari 2010 Rolnummer 4704 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 21ter van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering, gesteld door de Correctionele Rechtbank te Antwer Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en P. Martens, en de rechters(...) type arrest prom. -- pub. 30/04/2010 numac 2010201489 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 19/2010 van 25 februari 2010 Rolnummers 4695, 4701 en 4709 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 162bis van het Wetboek van strafvordering, zoals ingevoegd bij artikel 9 van de wet van 21 april 2007 betref Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en P. Martens, en de rechters(...) type arrest prom. -- pub. 30/04/2010 numac 2010201488 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 18/2010 van 25 februari 2010 Rolnummer 4691 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door het Hof van Beroep te Antwerpen. Het Grondwettelijk Ho samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en P. Martens, en de rechters M. Melchior, R. Henneuse, (...) type arrest prom. -- pub. 30/04/2010 numac 2010201491 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 21/2010 van 25 februari 2010 Rolnummer 4741 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 69, § 3, van de bij koninklijk besluit van 19 december 1939 samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loon Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters P. Martens en M. Bossuyt, en de rechters(...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 30/04/2010 numac 2010202324 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 4 maart 2010 in zake Filippo Virone tegen Mr. Béatrice Versie, handelend in haar hoedanigheid van curator bij het faillissement van de bvba « Café Ser « Schendt de wet van 14 juni 2004 [tot wijziging van artikelen 213 en 223 van het Wetboek van venno(...)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 30/04/2010 numac 2010031123 bron brussels instituut voor milieubeheer Toelatingen tot de stage. - Benoemingen Eervol ontslag. - Afzetting Bij besluit van de **** **** Regering van 15 december 2009 wordt de heer **** ****, voor een periode van één jaar vanaf 1 januari 2010, toegelaten tot Bij besluit van de **** Hoofdstedelijke Regering van 15 december 2009 wordt Mevr. ****(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/04/2010 pub. 30/04/2010 numac 2010031208 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende sommige bepalingen betreffende de niet bevaarbare waterloop van 2e categorie nr. 1075 Geleitsbeek type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/04/2010 pub. 30/04/2010 numac 2010031210 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van fruitgewassen, alsmede van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 02/04/2010 pub. 30/04/2010 numac 2010202284 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juli 1995 tot vaststelling van de nadere regels met betrekking tot het milieurapport en het gewestelijk milieubeleidsplan type besluit van de vlaamse regering prom. 02/04/2010 pub. 30/04/2010 numac 2010202329 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van bijlage IX, XI, XII en XIV bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers

omzendbrief

type omzendbrief prom. 14/04/2010 pub. 30/04/2010 numac 2010003259 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie en federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Omzendbrief nr. 602 Informatie inzake de monitoring van het personeel en de personeelskredieten

bericht

type bericht prom. -- pub. 30/04/2010 numac 2010202303 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 10 maart 2010 in zake de vzw « Belgische Verbruikersunie Test-Aankoop » tegen de nv « Brussels Airlines », waarvan de expeditie ter griffie van het Ho « Schendt de wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemi(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 30/04/2010 numac 2010041704 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg LIJST VAN DE GEREGISTREERDE AANNEMERS 378e AANVULLING Bijwerking op 10 april 2010 Nieuw geregistreerde aannemers voor wie zich een wijziging in de categorieë heeft voorgedaan Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 30/04/2010 numac 2010000252 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vergunning Bij besluit van 6 april 2010 wordt de vergunning tot het organiseren van De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : -toezicht op en bescherm(...) type vergunning prom. -- pub. 30/04/2010 numac 2010000253 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 18 maart 2010 wordt de vergunning voor het organiseren De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en bescher(...) type vergunning prom. -- pub. 30/04/2010 numac 2010000254 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Uitbreiding Bij besluit van 30 maart 2010, wordt het besluit van 12 oktober 2009 to De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en bescher(...)

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 30/04/2010 numac 2010009455 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Uitslag van de Nederlandstalige vergelijkende selectie voor bevordering naar het niveau A3 bij de griffies en parketsecretariaten . Er zijn 2 geslaagden. Rangschikking van de geslaagden: 1. LUYPAERTS, Nancy; type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 30/04/2010 numac 2010009454 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Uitslag van de Franstalige vergelijkende selectie voor bevordering naar het niveau A3 bij de griffies en parketsecretariaten . Er zijn 4 geslaagden. Rangschikking van de geslaagden : 1. FOURNEAU, Patricia; 2(...) 3. VALKENERS, Christiana; 4. LAMOTTE, Jean-Michel.

erratum

type erratum prom. 14/04/2010 pub. 30/04/2010 numac 2010022237 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten. - Errata

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 30/04/2010 numac 2010042404 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand april 2010    Indexcijfer april 2010 Voorts(...) type indexcijfers prom. -- pub. 30/04/2010 numac 2010043005 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg mede (onger(...)    Indexcijfers april 2010 Voort(...)

document

type document prom. -- pub. 30/04/2010 numac 2010202382 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige administratief experten (niveau B) voor het Fonds voor de Beroepsziekten (AFG09050) Na de selectie wordt een lijst met maximum 14 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt ook e(...) Toelaatbaarheidsvereisten : Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? geaggr(...) type document prom. -- pub. 30/04/2010 numac 2010202383 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige specialisten gegevensoverdracht (niveau A) voor de FOD Financiën (AFG10026) Na de selectie wordt een lijst met maximum 5 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt ook een bijzon(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? dip(...) type document prom. -- pub. 30/04/2010 numac 2010202384 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige laboranten (niveau B) voor de FOD Financiën (ANG10019) Na de selectie wordt een lijst met maximum 5 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt ook een bijzondere lijst opges(...) Toelaatbaarheidsvereisten : Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : één van de v(...) type document prom. -- pub. 30/04/2010 numac 2010202385 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige experten "invordering" (niveau B) voor de FOD Financiën (ANG10818) Na de selectie wordt een lijst met maximum 40 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt ook een(...) Toelaatbaarheidsvereisten op de uiterste inschrijvingsdatum : Ofwel beschikt u over één van de (...) type document prom. -- pub. 30/04/2010 numac 2010202387 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige procescoördinatoren in het domein van bejaardenzorg (niveau A) voor het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) (AFG10007) Na de selectie wordt een lijst met maximum 5 geslaag(...) Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. De (...) type document prom. -- pub. 30/04/2010 numac 2010202386 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige financieel specialisten (niveau B) voor de Administratie van de Thesaurie voor de FOD Financiën (ANG10824) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldi(...) Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. De (...) type document prom. -- pub. 30/04/2010 numac 2010202388 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige juristen financiële domeinen (niveau A) voor de FOD Financiën (ANG10014) Na de selectie wordt een lijst met maximum 6 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt ook een bijz(...) Toelaatbaarheidsvereisten : Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? diplom(...) type document prom. -- pub. 30/04/2010 numac 2010202390 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige statistici (niveau A) voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) (ANG10806) Na de selectie wordt een lijst met maximum 5 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt oo(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? dip(...) type document prom. -- pub. 30/04/2010 numac 2010202391 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige economisch-financieel adviseurs (niveau A) voor de FOD Financiën (ANG10823) Na de selectie wordt een lijst met maximum 6 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt ook een b(...) Toelaatbaarheidsvereisten : Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? een di(...) type document prom. -- pub. 30/04/2010 numac 2010202404 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van directeur van de Directie Dierengezondheid en Veiligheid van de Dierlijke producten bij het Directoraat-Generaal Controlebeleid voor het FAVV (ANG10710) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute(...) Op de uiterste inschrijvingsdatum dienen de kandidaten : ? Sedert ten minste zes jaar een functi(...) type document prom. -- pub. 30/04/2010 numac 2010202406 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van directeur Stafdienst Personeel en Organisatie voor de FOD Binnenlandse Zaken (ANG10711) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selectieprocedure bij SELOR. type document prom. -- pub. 30/04/2010 numac 2010202407 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van directeur van de Stafdienst P&O voor de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (ANG10712) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname(...) Op de uiterste inschrijvingsdatum dienen de kandidaten : ? houder te zijn van een basisdiploma (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2010 numac 2010000225 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 24 maart 2010 wordt Mevr. Catherine Romain benoemd tot rijksambtenaar in klasse A1, bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale Diensten, Franstalig kader, met ingang van 1 maar type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2010 numac 2010011084 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Benoemingen in de hoedanigheid van Rijksambtenaar Bij koninklijke besluiten van 5 februari 2010 werden in de hoedanigheid van Rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 tot de titel van attaché : met ingang van 1 dece Mevr. Zaynab LAHROUCHI. met ingang van 1 januari 2010 en met ranginneming op 1 januari 2009 : type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2010 numac 2010011158 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Benoemingen in de hoedanigheid van Rijksambtenaar Bij koninklijke besluiten van 21 februari 2010 werden in de hoedanigheid van Rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 tot de titel van attaché : met ingang van 1 januari - Mevr. Chantal Binotto; - de heer Jérémy Munaut; - Mevr. Nausikaä Lagrou; - Mevr. Els Mo(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2010 numac 2010012135 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 april 2010 wordt Mevr. Anne-Cécile Wagner, stagedoend attaché, met ingang van 1 november 2009 tot rijksambtenaar benoemd in de titel van attaché in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdiens Een beroep tot nietigverklaring tegen de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdel(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2010 numac 2010021052 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 december 2009 wordt de heer Renier, Robert, geboren op 13 november 1952, attaché van de klasse A1 bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid, met ingang van 1 januari Het beroep tot nietigverklaring van voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling a(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2010 numac 2010022207 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 3 maart 2010 zijn, met ingang van de tegenover hun naam vermelde datum, benoemd of bevorderd : Leo Officier De heer E. De Pue, adviseur A32, vanaf 8 april 2007. Ridder De heren : E. Enge(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2010 numac 2010202279 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Technisch Comité voor de preventie, ingesteld bij het Fonds voor arbeidsongevallen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 10 januari 2010 dat in werking treedt de dag waarop het is ondertekend, worden benoemd als lid van het technisch comité Mevrn. DAWANCE, M.-P. en VAN DEN BROEK, K. en de heren SCHOCKAERT, J., VANDENBRANDE, T., DE LANGE, (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2010 numac 2010202444 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid Benoeming van een bijzondere commissaris Bij koninklijk besluit van 18 april 2010, dat uitwerking heeft met ingang van 1 april 2010 en dat buiten werking treedt op 31 december 2010, wordt de heer Per
^