Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 26 april 2000
gepubliceerd op 22 september 2000

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 1993 tot vaststelling van de bijdragen te storten door de werkgevers ter uitvoering van de artikelen 3, 4 en 5 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1991 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
2000012289
pub.
22/09/2000
prom.
26/04/2000
ELI
eli/besluit/2000/04/26/2000012289/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 APRIL 2000. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 1993 tot vaststelling van de bijdragen te storten door de werkgevers ter uitvoering van de artikelen 3, 4 en 5 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1991 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 januari 1958 betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1991, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 5 augustus 1991, inzonderheid op artikel 4 van de statuten;

Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 1993, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk, tot vaststelling van de bijdragen te storten door de werkgevers ter uitvoering van de artikelen 3, 4 en 5 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1991 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 30 maart 1994, inzonderheid op artikel 2, gewijzigd bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 1997, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 25 november 1999;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 1993 tot vaststelling van de bijdragen te storten door de werkgevers ter uitvoering van de artikelen 3, 4 en 5 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1991 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten.

Art. 2.Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 26 april 2000.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 7 januari 1958, Belgisch Staatsblad van 7 februari 1958. Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Koninklijk besluit van 5 augustus 1991, Belgisch Staatsblad van 15 november 1991.

Koninklijk besluit van 30 maart 1994, Belgisch Staatsblad van 19 mei 1994.

Koninklijk besluit van 25 november 1999, Belgisch Staatsblad van 15 januari 2000.

Bijlage Paritair Subcomité voor het marokijnwerk Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 1999 Wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 1993 tot vaststelling van de bijdragen te storten door de werkgevers ter uitvoering van de artikelen 3, 4 en 5 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1991 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten (Overeenkomst geregistreerd op 28 oktober 1999 onder het nummer 52835/CO/128.03)

Artikel 1.Artikel 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 1993 tot vaststelling van de bijdragen te storten door de werkgevers ter uitvoering van de artikelen 3, 4 en 5 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1991 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten wordt als volgt aangevuld : A. Voor de periode van 1 januari 1999 tot en met 30 september 1999 wordt het bedrag van de bijdrage per kwartaal voor alle ondernemingen, met inbegrip van de N.V. Samsonite te Torhout, vastgesteld op 0,40 pct. van de brutolonen voor de financiering van het sociaal voordeel.

B. Voor de periode van 1 oktober 1999 tot en met 31 december 1999 wordt het bedrag van de bijdrage per kwartaal voor alle ondernemingen, met inbegrip van de N.V. Samsonite te Torhout, vastgesteld op 0,80 pct. van de brutolonen, zijnde : a) 0,40 pct.voor de financiering van het sociaal voordeel; b) 0,40 pct.(4 x 0,10 pct.) voor financiering van de bevordering van de tewerkstelling van risicogroepen.

C. Voor de periode van 1 januari 2000 tot en met 31 december 2000 wordt het bedrag van de bijdrage per kwartaal voor alle ondernemingen, met inbegrip van de N.V. Samsonite te Torhout, vastgesteld op 0,50 pct. van de brutolonen, zijnde : a) 0,40 pct.voor de financiering van het sociaal voordeel; b) 0,10 pct.voor de financiering van de bevordering van de tewerkstelling van risicogroepen.

D. Vanaf 1 januari 2001 wordt het bedrag van de bijdrage per kwartaal voor alle ondernemingen, met inbegrip van de N.V. Samsonite te Torhout, vastgesteld op 0,40 pct. van de brutolonen voor de financiering van het sociaal voordeel.

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 1999 en is gesloten voor onbepaalde tijd.

Zij kan door elk van de partijen worden opgezegd mits een opzeggingstermijn van drie maanden, betekend bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk.

De opzeggingstermijn begint te lopen vanaf de datum waarop de aangetekende brief aan de voorzitter wordt gestuurd. De opzeggingstermijn mag evenwel ten vroegste een aanvang nemen op 1 oktober 2000.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 26 april 2000.

De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX

^