Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 25 mei 2021
gepubliceerd op 01 juli 2021

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, betreffende de toekenning van een éénmalige premie 2020 (1)

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2021202022
pub.
01/07/2021
prom.
25/05/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 MEI 2021. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeids overeenkomst van 18 december 2020Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 18/12/2020 pub. 26/01/2021 numac 2020044601 bron brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de Algemene Uitgavenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2021 type overeenkomst prom. 18/12/2020 pub. 26/01/2021 numac 2020044600 bron brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de Middelenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2021 sluiten, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, betreffende de toekenning van een éénmalige premie 2020 (COCOM) (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeids overeenkomst van 18 december 2020Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 18/12/2020 pub. 26/01/2021 numac 2020044601 bron brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de Algemene Uitgavenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2021 type overeenkomst prom. 18/12/2020 pub. 26/01/2021 numac 2020044600 bron brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de Middelenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2021 sluiten, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, betreffende de toekenning van een éénmalige premie 2020 (COCOM).

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 25 mei 2021.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten Collectieve arbeids overeenkomst van 18 december 2020Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 18/12/2020 pub. 26/01/2021 numac 2020044601 bron brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de Algemene Uitgavenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2021 type overeenkomst prom. 18/12/2020 pub. 26/01/2021 numac 2020044600 bron brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de Middelenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2021 sluiten Toekenning van een éénmalige premie 2020 (COCOM) (Overeenkomst geregistreerd op 14 januari 2021 onder het nummer 162743/CO/319) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers van de inrichtingen en diensten die ressorteren onder het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten (PC 319), erkend en/of gesubsidieerd worden door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Onder "werknemers" wordt verstaan : het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendepersoneel. HOOFDSTUK II. - Algemene bepalingen

Art. 2.Met toepassing van het protocolakkoord 2018-2019 van 18 juli 2018 voor de nonprofitsectoren van de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, besluiten de partijen om een éénmalige premie 2020 toe te kennen, zoals bepaald in deze overeenkomst. HOOFDSTUK III. - Bedragen en toepassingsmodaliteiten

Art. 3.Er wordt een éénmalige premie van 267,09 EUR bruto toegekend aan de voltijdse werknemer.

Art. 4.De premie moet uiterlijk worden uitbetaald met de eindejaarspremie 2020, volgens dezelfde toekenningsregels als die welke in de collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de eindejaarspremie van 17 december 2001 (nr. 61936) zijn vastgesteld.

Art. 5.Deze éénmalige premie vervangt niet geheel of gedeeltelijk de premies die reeds bij collectieve arbeidsovereenkomst, akkoord of bedrijfsovereenkomst aan de werknemers zijn toegekend. HOOFDSTUK IV. - Slotbepalingen

Art. 6.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 november 2020. Zij wordt gesloten voor bepaalde tijd en loopt ten einde op 31 december 2020.

Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités worden, voor wat betreft de ondertekening van deze collectieve arbeidsovereenkomst, de handtekeningen van de personen die deze aangaan namens de werknemersorganisaties enerzijds en namens de werkgeversorganisaties anderzijds, vervangen door de, door de voorzitter en de secretaris ondertekende en door de leden goedgekeurde notulen van de vergadering.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 25 mei 2021.

De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE

^