Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 25 mei 2021
gepubliceerd op 01 juli 2021

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de gelijkstelling van de dagen tijdelijke werkloosheid overmacht corona voor de toekenning van de eindejaarspremie 2020 aan het rijdend personeel van de ondernemingen van bijzondere vormen van geregeld vervoer

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2021201900
pub.
01/07/2021
prom.
25/05/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 MEI 2021. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de gelijkstelling van de dagen tijdelijke werkloosheid overmacht corona voor de toekenning van de eindejaarspremie 2020 aan het rijdend personeel van de ondernemingen van bijzondere vormen van geregeld vervoer (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de gelijkstelling van de dagen tijdelijke werkloosheid overmacht corona voor de toekenning van de eindejaarspremie 2020 aan het rijdend personeel van de ondernemingen van bijzondere vormen van geregeld vervoer.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 25 mei 2021.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek Collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2020 Gelijkstelling van de dagen tijdelijke werkloosheid overmacht corona voor de toekenning van de eindejaarspremie 2020 aan het rijdend personeel van de ondernemingen van bijzondere vormen van geregeld vervoer (Overeenkomst geregistreerd op 27 januari 2021 onder het nummer 162910/CO/140) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers van de ondernemingen van bijzondere vormen van geregeld vervoer die ressorteren onder het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, alsook op de werklieden die aan de uitvoering van dit vervoer zijn toegewezen. § 2. Met "bijzondere vormen van geregeld vervoer" wordt bedoeld : het vervoer, ongeacht door wie het wordt georganiseerd, van bepaalde categorieën reizigers, met uitsluiting van andere reizigers, voor zover dat vervoer geschiedt op de wijze van het geregeld vervoer en wordt uitgevoerd met voertuigen van meer dan 9 plaatsen (de chauffeur inbegrepen). § 3. Met "werklieden" wordt bedoeld : de werklieden en werksters. HOOFDSTUK II. - Gelijkstelling tijdelijke werkloosheid corona

Art. 2.De dagen tijdelijke werkloosheid overmacht wegens het coronavirus tijdens de periode van 16 maart 2020 tot en met 30 juni 2020 worden gelijkgesteld met effectief gepresteerde dagen voor de berekening en de toekenning van de eindejaarspremie 2020. HOOFDSTUK III. - Geldigheidsduur

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2020 en houdt op uitwerking te hebben op 31 december 2020.

Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités worden voor wat betreft de ondertekening van deze collectieve arbeidsovereenkomst de handtekeningen van de personen die deze aangaan namens de werknemersorganisaties enerzijds en namens de werkgeversorganisaties anderzijds vervangen door de, door de voorzitter en de secretaris ondertekende en door de leden goedgekeurde notulen van de vergadering.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 25 mei 2021.

De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE

^