Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 25 mei 2021
gepubliceerd op 01 juli 2021

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor gelegenheidswerknemers

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2021020811
pub.
01/07/2021
prom.
25/05/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 MEI 2021. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor gelegenheidswerknemers (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor gelegenheidswerknemers.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 25 mei 2021.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf Collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2020 Vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor gelegenheidswerknemers (Overeenkomst geregistreerd op 14 januari 2021 onder het nummer 162741/CO/145) Toepassingsgebied

Artikel 1.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers die ressorteren onder het toepassingsgebied van het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, met uitsluiting van de ondernemingen waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit het aanleggen en onderhouden van parken en tuinen, en op hun als arbeider of arbeidster tewerkgesteld gelegenheidspersoneel zoals bepaald in artikel 8bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. § 2. Onder "werknemers" wordt verstaan : zowel de arbeiders als de arbeidsters.

Lonen

Art. 2.§ 1. Op 1 januari 2021 worden de lonen geïndexeerd met 1,00 pct.Vanaf 1 januari 2021 zijn de volgende minimumlonen van toepassing:

Floriculture (145.01)

10,22 EUR

Bloementeelt (145.01)

10,22 EUR

Sylviculture (145.02)

11,36 EUR

Bosboomkwekerij (145.02)

11,36 EUR

Pépinières (145.03)

11,44 EUR

Boomkwekerij (145.03)

11,44 EUR

Fruiticulture et entreprises de triage de fruit (145.05)

9,35 EUR

Fruitteelt en fruitsorteerbedrijven (145.05)

9,35 EUR

Culture maraîchère (145.06)

9,35 EUR

Groenteteelt (145.06)

9,35 EUR

Culture de champignon (145.07)

10,09 EUR

Champignonteelt (145.07)

10,09 EUR


§ 2. Teneinde de inschakeling van jongeren in het arbeidsproces te bevorderen, worden de minimumuurlonen van de minderjarige werklieden en werksters als volgt vastgesteld : - 17 jaar = 85 pct.; - 15 en 16 jaar = 70 pct.

Hierbij mag het bekomen uurloon niet lager liggen dan hetgeen de jongere zou ontvangen indien hij als reguliere zou werken. Dit mag er dan weer niet tot leiden dat het loon van de minderjarige gelegenheidsarbeider hoger zou worden dan dit van een meerderjarige gelegenheidsarbeider (zie artikel 2). § 3. Deze lonen worden, na elke indexaanpassing opgenomen in het verslag van de eerstkomende vergadering van het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf.

Indexering

Art. 3.De loonbarema's worden jaarlijks, telkens op 1 januari gekoppeld aan de evolutie van de levensduurte in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 februari 2016, nr. 132769 betreffende de koppeling van de lonen aan de afgevlakte gezondheidsindex.

Eindejaarspremie

Art. 4.Het in artikel 1 bedoelde gelegenheidspersoneel dat in de loop van het kalenderjaar minstens 50 dagen arbeid aangegeven heeft op de plukkaart bij één of meerdere in artikel 1 bedoelde ondernemingen, heeft recht op een eindejaarspremie van 190,00 EUR. Deze eindejaarspremie wordt ten laste genomen door het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor het tuinbouwbedrijf".

Getrouwheidspremie

Art. 5.Het in artikel 1 bedoelde gelegenheidspersoneel dat in de loop van het kalenderjaar minstens 30 dagen aangegeven heeft op de plukkaart in één of meerdere in artikel 1 bedoelde ondernemingen, heeft recht op een belastbare getrouwheidspremie van 0,5 EUR per gewerkte dag.

Deze getrouwheidspremie wordt ten laste genomen door het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor het tuinbouwbedrijf".

Syndicale premie

Art. 6.Het in artikel 1 bedoelde gelegenheidspersoneel dat aangesloten is bij één van de representatieve interprofessionele werknemersorganisaties vertegenwoordigd in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, heeft recht op een syndicale premie van 2/12den van de syndicale premie van de reguliere werknemers in de tuinbouw indien het recht heeft op een eindejaarspremie zoals bedoeld in artikel 4 van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

De syndicale premie bedraagt op 1 januari 2019 24,16 EUR. Deze syndicale premie wordt ten laste genomen door het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor het tuinbouwbedrijf".

Forfaitaire jaarlijkse premie

Art. 7.§ 1. Vanaf het kalenderjaar 2016 betaalt de werkgever elk jaar een forfaitaire premie van 10,00 EUR bruto aan het in artikel 1, § 1 bedoelde gelegenheidspersoneel dat in de loop van de referteperiode, lopende van 1 januari tot 31 december van hetzelfde kalenderjaar, minstens 50 dagen tewerkstelling heeft aangegeven op het formulier gelegenheidsarbeid in ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf.

De betaling gebeurt uiterlijk met de loonafrekening van de maand waarin de hierboven vermelde 50 dagen zijn bereikt. § 2. Het bedrag van de premie wordt gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen, overeenkomstig de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 februari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen en geregistreerd onder het nr. 132769/CO/145.

Na indexatie met 1,00 pct. bedraagt de premie op 1 januari 2021 10,93 EUR. Geldigheid

Art. 8.Onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2021. Zij vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2019 betreffende de vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor seizoen- en gelegenheidswerk (geregistreerd onder het nr. 157717/CO/145).

Zij is gesloten voor een onbepaalde duur en kan opgezegd worden door elk van de ondertekenende partijen door middel van een opzeggingstermijn van drie maanden die per aangetekend schrijven aan de voorzitter van het paritair comité wordt betekend.

Art. 9.Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités worden, voor wat betreft de ondertekening van deze collectieve overeenkomst, de handtekeningen van de personen die deze aangaan namens de werknemersorganisaties enerzijds en namens de werkgeversorganisaties anderzijds, vervangen door de, door de voorzitter en de secretaris ondertekende en door de leden goedgekeurde notulen van de vergadering.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 25 mei 2021.

De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE

^