Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 25 maart 2018
gepubliceerd op 11 april 2018

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de sociale programmatie 2017-2018 voor het rijdend personeel van de VVM-exploitanten

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2017207027
pub.
11/04/2018
prom.
25/03/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

25 MAART 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de sociale programmatie 2017-2018 voor het rijdend personeel van de VVM-exploitanten (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de sociale programmatie 2017-2018 voor het rijdend personeel van de VVM-exploitanten.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 25 maart 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek Collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2017 Sociale programmatie 2017-2018 voor het rijdend personeel van de VVM-exploitanten (Overeenkomst geregistreerd op 13 oktober 2017 onder het nummer 141947/CO/140) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek en van wie de activiteit bestaat uit het verzekeren van geregeld vervoer in opdracht van de Vlaamse Vervoermaatschappij, alsook op de leden van hun rijdend personeel die aan de uitvoering van dit vervoer zijn toegewezen. § 2. Onder "geregeld vervoer" wordt verstaan : het personenvervoer verricht voor rekening van de VVM en de SRWT-TEC, ongeacht de capaciteit van het voertuig en ongeacht het soort aandrijving van de gebruikte vervoermiddelen. Dit vervoer wordt verricht volgens de volgende criteria : een welbepaald traject en een welbepaald, geregeld uurrooster. De passagiers worden opgehaald en afgezet aan vooraf vastgelegde halten. Dit vervoer is toegankelijk voor iedereen, zelfs indien, in voorkomend geval, het verplicht is de reis vooraf te reserveren. § 3. Met "rijdend personeel" worden zowel de vrouwelijke als de mannelijke leden van het rijdend personeel bedoeld. HOOFDSTUK II. - Loonsverhogingen

Art. 2.§ 1. Met ingang van 1 januari 2018 worden de uurlonen met 0,5 pct. verhoogd. § 2. Met ingang van 1 november 2018 worden de uurlonen met 0,5 pct. verhoogd. HOOFDSTUK III. - Diverse bepalingen

Art. 3.Partijen komen overeen om gesprekken op te starten om maatregelen te onderzoeken die toelaten om een soepelere organisatie van de arbeid van de werkgever mogelijk te maken en de balans werk-privéleven en de werkbaarheid in de loopbaan voor de werknemer te verbeteren.

Hiertoe wordt een vergaderkalender opgesteld met een eindevaluatie vóór 31 maart 2018.

Art. 4.Partijen komen overeen ten gepaste tijde een sociaal begeleidingsplan uit te werken in het kader van de implementatie van het concept basisbereikbaarheid in Vlaanderen. HOOFDSTUK IV. - Inwerkingtreding en geldigheidsduur

Art. 5.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 21 september 2017 en is gesloten voor onbepaalde duur. § 2. Zij kan door elk van de contracterende partijen worden opgezegd.

Deze opzegging moet minstens drie maanden op voorhand geschieden bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, die zonder verwijl de betrokken partijen in kennis zal stellen. De termijn van drie maanden begint te lopen vanaf de datum van verzending van bovengenoemde aangetekende brief.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 25 maart 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^