Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 11 april 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 11/04/2018 numac 2018040010 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei ****987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 29 maart 2018 is machtiging verleend aan ****. ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, behoudens tijdig **** **** koninklijk besluit van 29 maart 2018 is machtiging verleend aan ****. ****, ****, ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 25/03/2018 pub. 11/04/2018 numac 2017206702 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het uurloon in niet-geconventioneerde ondernemingen type koninklijk besluit prom. 25/03/2018 pub. 11/04/2018 numac 2017206894 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende het recht op uitkeringen voor landingsbanen type koninklijk besluit prom. 25/03/2018 pub. 11/04/2018 numac 2017206893 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de landingsbaan type koninklijk besluit prom. 25/03/2018 pub. 11/04/2018 numac 2017206895 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 augustus 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de bijzondere compensatietoeslag type koninklijk besluit prom. 25/03/2018 pub. 11/04/2018 numac 2017206896 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende het recht op uitkeringen voor landingsbanen type koninklijk besluit prom. 25/03/2018 pub. 11/04/2018 numac 2017206898 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende het recht op uitkeringen voor landingsbanen type koninklijk besluit prom. 25/03/2018 pub. 11/04/2018 numac 2017207016 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, tot uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103ter, gesloten op 20 december 2016 in de Nationale Arbeidsraad, tot aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen type koninklijk besluit prom. 25/03/2018 pub. 11/04/2018 numac 2017207027 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de sociale programmatie 2017-2018 voor het rijdend personeel van de VVM-exploitanten type koninklijk besluit prom. 25/03/2018 pub. 11/04/2018 numac 2018011661 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 8 van de bijlage van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 29/03/2018 pub. 11/04/2018 numac 2018030737 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een federale dotatie voor het jaar 2018 om bepaalde initiatieven in politiezones te stimuleren type koninklijk besluit prom. 30/03/2018 pub. 11/04/2018 numac 2018040040 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen voor wat betreft de termijnen voor het nemen van beslissingen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/04/2018 pub. 11/04/2018 numac 2018011377 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit betreffende de erkenning van 3 scheepswrakken als cultureel erfgoed onder water type ministerieel besluit prom. 06/04/2018 pub. 11/04/2018 numac 2018011378 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 oktober 2016 betreffende individuele maatregelen ter bescherming van het cultureel erfgoed onder water type ministerieel besluit prom. 14/03/2018 pub. 11/04/2018 numac 2018030758 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Maatschappelijke raad van de "Haute Ecole Bruxelles-Brabant" type ministerieel besluit prom. 05/04/2018 pub. 11/04/2018 numac 2018030774 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot erkenning van een pensioenspaarfonds in het kader van het pensioensparen type ministerieel besluit prom. 03/04/2018 pub. 11/04/2018 numac 2018030785 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket. - Eunomia type ministerieel besluit prom. 28/02/2018 pub. 11/04/2018 numac 2018040026 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de commissie voor de erkenning van de medisch laboratoriumtechnologen type ministerieel besluit prom. 28/02/2018 pub. 11/04/2018 numac 2018040028 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de commissie voor de erkenning van de farmaceutisch-technisch assistenten type ministerieel besluit prom. 28/02/2018 pub. 11/04/2018 numac 2018040025 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de commissie voor de erkenning van de diëtisten type ministerieel besluit prom. 28/02/2018 pub. 11/04/2018 numac 2018040027 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de commissie voor de erkenning van de ergotherapeuten type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/04/2018 numac 2018201712 bron waalse overheidsdienst Ruimtelijke ordening Bij ministerieel besluit van 31 januari 2018 wordt de erkenning van type 2 voor de opmaak of de herziening van het plaatselijk beleidsontwikkelingsplan en van de stedenbouwkundige handleiding vanaf 8 februari 2018 verleend a Bij ministerieel besluit van 5 februari 2018 wordt de erkenning van type 1 voor de opmaak of de(...)

arrest

type arrest prom. 30/03/2018 pub. 11/04/2018 numac 2018040050 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Directeur Diensthoofd van de Dienst Werkgelegenheid van Brussel Economie en Werkgelegenheid bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel houdende delegatie van bevoegdheden en handtekeningen inzake de beslissingen van inhouding, terugvordering of niet-vereffening bedoelde door de Ordonnantie van 8 oktober 2015 houdende algemene regels betreffende de inhouding, de terugvordering en de niet-vereffening van subsidies op het vlak van werkgelegenheid en economie type arrest prom. -- pub. 11/04/2018 numac 2018201048 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 131/2017 van 23 november 2017 Rolnummer 6545 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 345 van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de Franstalige Rechtbank van eerste aanleg te Brussel. Het Grondwetteli samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en E. De Groot, en de rechters L. Lavrysen, A. Alen, T(...)

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 11/04/2018 numac 2018201710 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu. - Vernietiging door de Raad van State Bij arrest van de Raad van State nr. 239.886 van 16 november 2017, XIIIe Kamer, Afdeling Bestuurrechtspraak, wordt het besluit van de Waalse Regering van 13 februari 2014 houdende sectorale voorw Bij dit arrest wordt bepaald dat de gevolgen van voornoemd besluit van de Waalse Regering van 13 fe(...)

decreet

type decreet prom. 16/03/2018 pub. 11/04/2018 numac 2018011669 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging en optimalisatie van diverse bepalingen van het kaderdecreet van 22 juni 2007 inzake ontwikkelingssamenwerking type decreet prom. 23/03/2018 pub. 11/04/2018 numac 2018030724 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 97 van de Vlaamse Wooncode, wat het stimuleren van hernieuwbare energie betreft

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 11/04/2018 numac 2018201587 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidshof van Antwerpen Bij beschikking van 21 maart 2018 werd de heer MERTENS Eric, raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het Arbeidshof van Antwerpen door Mevrouw de Eerste Voorzitter van dit hof aangewezen om het

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 23/11/2017 pub. 11/04/2018 numac 2018011344 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot opheffing van het besluit van het Verenigd College van 23 april 1998 tot vaststelling van de verdelingsregelen van het Bijzonder Fonds voor Maatschappelijk Welzijn bestemd voor de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/12/2017 pub. 11/04/2018 numac 2018030755 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot machtiging van de organisatie van taalbadonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/12/2017 pub. 11/04/2018 numac 2018030756 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot machtiging van de organisatie van taalbadonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/03/2018 pub. 11/04/2018 numac 2018030766 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de vakken en onderwijsvormen voor de door een getuigschrift bekrachtigde externe proeven betreffende de toekenning van het getuigschrift van hoger secundair onderwijs voor het schooljaar 2018-2019

overeenkomst

type overeenkomst prom. 19/03/2018 pub. 11/04/2018 numac 2018011671 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening houdende uitvoering van de artikelen 9bis en 22, 11°, van de Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994

lijst

type lijst prom. -- pub. 11/04/2018 numac 2018201846 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaten van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B , voor de HVW - Deskundigen voor de dienst boekhouding (m/v/x) - BFG18027 Er is 1 laureaat. Deze selectie werd afgesloten op 3/04/2018 (...) De lijst van laureaten is onbeperkt in tijd geldig.

document

type document prom. -- pub. 11/04/2018 numac 2018030740 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Inrichting van een algemeen gedeelte van een vergelijkende selectie voor bevordering naar het niveau B voor de Rechterlijke orde 1. In de loop van het tweede trimester van 2018, zal SELOR te Brussel het algemeen gedeelt(...) 2. Enkel vast benoemde assistenten bij de Rechterlijke orde worden tot deze selectie toegelaten. type document prom. -- pub. 11/04/2018 numac 2018201778 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Attachés studies en statistieken (niveau A2), voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. - Selectienummer : ANG18038 Solliciteren kan tot 25/04/2018 via www.selor.be De gedetailleerde func(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 11/04/2018 numac 2018201826 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Business analisten (niveau A1), voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : BFG17222 Deze selectie werd afgesloten op 2/02/2018. Er is 1 laureat. (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/04/2018 numac 2018030721 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 23 februari 2018, wordt mevrouw Ann EYLENBOSCH, eerste auditeur, aangewezen als eerste auditeur-afdelingshoofd bij de Raad van State. Op 29 maart 2018 heeft mevrouw Ann EYLENBOSCH als eer

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 11/04/2018 numac 2018030750 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Benoeming in vast dienstverband Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, wordt in vast dienstverband benoemd, in de klasse A1: Bij ministerieel besluit van 27 maart 2018: Met ingang van 1ste november - De heer Jean-Sébastien, WALHIN, op het Frans taalkader, bij de centrale diensten; Een beroep t(...)

document

type document prom. -- pub. 11/04/2018 numac 2018011407 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Overeenkomstencommissie Opticiens - Verzekeringsinstellingen van 7 december 2017 en Interpretatieregels betreffende de verstrekkingen van artikel 30, van de nomenclatuur van de genees(...) type document prom. -- pub. 11/04/2018 numac 2018201711 bron waalse overheidsdienst "**** **** **** ****'**** et **** **** ****" . - Personeel **** besluit van de raad van bestuur van 5 januari 2018 wordt de heer **** ****, ****(...)
^